Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1985-05-09
Ändring införd
SFS 1985:277 i lydelse enligt SFS 2010:28
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag gäller när ett bulvanförhållande används för att kringgå ett sådant hinder mot att förvärva eller behålla viss egendom som uppställs i jordförvärvslagen (1979:230).

[S2]Med ett bulvanförhållande avses i lagen att någon (bulvanen) utåt framstår som ägare av viss egendom men i verkligheten innehar egendomen huvudsakligen för annans (huvudmannens) räkning. Lag (2010:28).

Straff

2 §  Kringgår en huvudman eller bulvan uppsåtligen ett sådant hinder som avses i 1 § första stycket, skall han dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller i fråga om den som är i huvudmannens eller bulvanens ställe.

Tvångsförsäljning m. m.

3 §  Om det föreligger ett sådant kringgående genom ett bulvanförhållande som avses i 1 §, ska tingsrätt på talan av allmän åklagare förordna att kronofogdemyndigheten ska sälja den egendom som bulvanförhållandet avser på offentlig auktion.

[S2]Talan enligt första stycket ska föras mot bulvanen. Huvudmannen ska beredas tillfälle att yttra sig. Lag (2010:28).

4 §  Försäljning enligt 3 § får ske tidigast sex månader efter det att rättens beslut om försäljning har vunnit laga kraft.

[S2]Kronofogdemyndigheten får besluta att försäljning inte skall ske, om det visas att egendomen har överlåtits eller att bulvanförhållandet har upphört på något annat sätt.

[S3]Om den åtgärd varigenom bulvanförhållandet upphörde inte består, skall kronofogdemyndigheten på nytt ta upp frågan om försäljning.

5 §  I fråga om försäljningen skall så anses och så förfaras som om egendomen hade utmätts för fordran med bästa förmånsrätt däri efter sådana rättigheter som besvärade egendomen redan innan bulvanförhållandet inträdde och som har förmånsrätt före alla befintliga fordringar.

[S2]Försäljning får inte ske till huvudmannen eller bulvanen.

[S3]Bestämmelserna i 9 kap. 4 §, 10 kap. 19 § första stycket andra meningen och tredje stycket samt 12 kap. 40 § första stycket andra meningen och tredje stycketutsökningsbalken skall inte tillämpas på försäljningen.

[S4]Huvudmannen och bulvanen svarar solidariskt för kostnader som inte kan tas ut enligt 17 kap. 7 § utsökningsbalken.

6 §  Visas sannolika skäl för att det föreligger ett sådant kringgående genom ett bulvanförhållande som avses i 1 § och kan det skäligen befaras att en försäljning enligt 3 § annars kommer att försvåras, får rätten förordna om kvarstad på den egendom som bulvanförhållandet avser eller om förbud för huvudmannen och bulvanen och den som har nyttjanderätt till egendomen att vidta vissa åtgärder eller utnyttja vissa befogenheter i fråga om egendomen.

[S2]I fråga om förordnanden enligt första stycket gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om kvarstad i brottmål. Vid verkställigheten av ett förordnande om kvarstad tillämpas dock vad som är föreskrivet om verkställighet av beslut om kvarstad till säkerhet för bättre rätt.

Tillsyn

7 §  De myndigheter som prövar frågor om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) ska underrätta åklagarmyndigheten, om det skäligen kan antas att det föreligger ett bulvanförhållande som rör jordförvärvslagen. Lag (2010:28).

Övriga bestämmelser

8 §  Mål enligt denna lag tas upp av den tingsrätt där bulvanen skall svara i en tvist om äganderätten till den egendom som bulvanförhållandet avser.

[S2]I fråga om skyldighet för parterna och andra att förete skriftliga handlingar eller föremål gäller vad som är föreskrivet om tvistemål även om talan förs om ansvar.

9 §  Om talan enligt 3 § avser egendom som är av beskaffenhet att kunna vara föremål för panträtt på grund av inteckning, ska rätten genast underrätta inskrivningsmyndigheten om att sådan talan har väckts. Inskrivningsmyndigheten ska anteckna detta i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

[S2]Rätten ska vidare underrätta Kronofogdemyndigheten när rättens beslut om försäljning har vunnit laga kraft. Lag (2008:161).

Prop. 2007/08:54: (Jfr 9 § i utredningens förslag.)

Paragrafens första stycke har ändrats med anledning av att det endast ska finnas en inskrivningsmyndighet för fast egendom och tomträtt. Med det tillämpningsområde som lagen numera har (se 1 §) blir bestämmelsen över huvud taget inte tillämplig på inteckningar utanför jordabalkens ...

10 §  Kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag överklagas i den ordning som föreskrivs i utsökningsbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985, då lagen (1925:221) om bulvanförhållande i fråga om fast egendom och lagen (1934:239) om bulvanförhållande i fråga om aktier i vissa bolag skall upphöra att gälla.
  2. Har ett bulvanförhållande inträtt före ikraftträdandet men avvecklas det före utgången av år 1985, får dock straff enligt den nya lagen ådömas endast den som kunde bestraffas enligt äldre lag.
  3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande, om talan har väckts vid domstol före ikraftträdandet av denna lag samt, såvitt avser 2 §, om gärningen har begåtts dessförinnan.
  4. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:111
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1987:645) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

Lag (1991:994) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Vad som i 3 § sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1991:1893) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:71
  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1373) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:71, Bet. 1992/93:LU15
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-12-31

Lag (1994:619) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:358, Prop. 1993/94:162, Bet. 1993/94:NU22
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1994:1803) om ändring i lagen (1994:619) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:141, Prop. 1994/95:84, Bet. 1994/95:NU10
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1994:619

Lag (1995:1143) om ändring i lagen (1994:1803) om ändring i lagen (1994:619) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:2, Prop. 1994/95:222, Bet. 1995/96:NU1
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1994:1803

Lag (1998:1506) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

Förarbeten
Rskr. 1998/99:23, Prop. 1997/98:166, Bet. 1998/99:LU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:849) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:23, Prop. 1998/99:126, Bet. 1999/2000:LU1
Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2008:161) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

Förarbeten
Rskr. 2007/08:148, Prop. 2007/08:54, Bet. 2007/08:CU16
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2008-06-01

Lag (2010:28) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

Förarbeten
Rskr. 2009/10:176, Prop. 2009/10:21, Bet. 2009/10:CU3
Omfattning
ändr. 1, 3, 7 §§
Ikraftträder
2010-03-01