Upphävd författning

Förordning (1987:393) med instruktion för arbetarskyddsverket

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1987-05-27
Ändring införd
SFS 1987:393
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Förordning (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen
Förordning (1985:328) med instruktion för företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
Förordning (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Arbetarskyddsverket

1 §  Arbetarskyddsverket består av arbetarskyddsstyrelsen, yrkesinspektionen och institutet för arbetsmiljöforskning.

2 §  Arbetarskyddsverket skall genom arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt, inom arbetsmiljöområdet, lagstiftningen om kemikaliekontroll efterlevs. Verket skall genom institutet för arbetsmiljöforskning bedriva och främja forskning, utbildning och dokumentation inom arbetsmiljöområdet. Verket skall också utarbeta och sprida information i syfte att förbättra arbetsmiljön.

3 §  Myndigheterna inom arbetarskyddsverket skall samråda med arbetsmarknadens parter, andra organisationer och myndigheter i den utsträckning som behövs för verksamheten.

4 §  Arbetarskyddsstyrelsen är den centrala förvaltningsmyndigheten för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor utom i fråga om arbete som är att hänföra till skeppstjänst. Arbetarskyddsstyrelsen är chefsmyndighet för yrkesinspektionen.

5 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på arbetarskyddsstyrelsen och institutet för arbetsmiljöforskning; såvitt gäller 18 § verksstadgan dock endast i den utsträckning som framgår av 61 § i denna förordning. På yrkesinspektionen skall allmänna verksstadgan tillämpas med undantag av 2, 3, 9, 16 och 18 §§.

[S2]Befogenheter som enligt verksstadgan tillkommer en myndighet utövas såvitt gäller yrkesinspektionen av arbetarskyddsstyrelsen. Arbetarskyddsstyrelsen får överlämna sådana befogenheter till yrkesinspektionen.

[S3]En myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas såvitt gäller yrkesinspektionen av arbetarskyddsstyrelsen.

Arbetarskyddsstyrelsen

Uppgifter m.m.

6 §  Arbetarskyddsstyrelsen skall inom de ramar och enligt de riktlinjer som riksdagen och regeringen ställer upp

 1. leda, samordna och utveckla verksamheten inom sitt ansvarsområde,
 2. ha den centrala tillsynen över arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningens, samt inom arbetsmiljöområdet, lagstiftningens om kemikaliekontroll efterlevnad,
 3. meddela föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningens tillämpning,
 4. utarbeta och sprida information inom arbetsmiljöområdet,
 5. utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde,
 6. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador, och
 7. medverka i den utbildning av företagshälsovårdens personal och annan extern utbildning som institutet för arbetsmiljöforskning bedriver samt informera institutet om planerat tillsyns- och föreskriftsarbete.

7 §  Arbetarskyddsstyrelsen får meddela förordnande enligt 2 § andra stycket arbetstidslagen (1982:673) att denna lag skall tillämpas såvitt gäller skeppstjänst på fartyg som inte tillhör staten.

8 §  Arbetarskyddsstyrelsen får ta ut avgifter för uppgifter som styrelsen efter beställning lämnar från informationssystemet om arbetsskador, om inte annat föreskrivs.

9 §  Arbetarskyddsstyrelsen skall varje år före den 1 november till regeringen lämna en berättelse om sin och yrkesinspektionens verksamhet under det senaste budgetåret.

Organisation, tjänstetillsättning och beslut

10 §  Arbetarskyddsstyrelsen har en styrelse, en arbetstidsnämnd, en ledning och en företagshälsovårdsdelegation. Inom arbetarskyddsstyrelsen finns två avdelningar.

Styrelsen

11 §  Styrelsen består av arbetarskyddsstyrelsens generaldirektör, som är ordförande, dess överdirektör, som är vice ordförande, och högst nio andra ledamöter.

[S2]Regeringen utser styrelsens ledamöter, utom generaldirektören och överdirektören, för högst tre år. Av ledamöterna utses två efter förslag av Landsorganisationen i Sverige (LO), en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation (TCO), en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR, två efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) och en efter gemensamt förslag av statens arbetsgivarverk, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet.

[S3]Regeringen utser i samma ordning ersättare för andra ledamöter än generaldirektören och överdirektören.

[S4]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. tillämpas på arbetarskyddsstyrelsen.

12 §  Styrelsen skall

 1. ange mål och riktlinjer för arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet,
 2. avgöra frågor om anslagsframställning och verksamhetsberättelse för arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen,
 3. avgöra författningsfrågor,
 4. avgöra förvaltningsärenden som inte skall avgöras av arbetstidsnämnden,
 5. avgöra frågor om tillsättning av tjänster som är förenade med chefsskap,
 6. avgöra frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning och läkarundersökning,
 7. avgöra frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande, och
 8. avgöra frågor om avgifter enligt 8 §.

[S2]Styrelsen får överlämna åt generaldirektören att avgöra frågor som avses i 3--5 och 8 och som inte är av principiell betydelse eller större vikt.

[S3]Generaldirektören får överlämna åt någon annan tjänstemän att avgöra sådana frågor.

13 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras efter kontakt mellan ordföranden och minst fem andra ledamöter. Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa styrelsesammanträde.

Arbetstidsnämnden

14 §  Arbetstidsnämnden består av generaldirektören, som är nämndens ordförande, samt sju andra ledamöter som arbetarskyddsstyrelsen utser.

[S2]Av dessa ledamöter utses tre efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare, två efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare samt en efter gemensamt förslag av statens arbetsgivarverk, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet (partsledamöter).

[S3]Arbetarskyddsstyrelsen utser i samma ordning minst dubbla antalet ersättare för partsledamöterna.

[S4]Partsledamöterna och ersättarna förordnas för högst tre år.

[S5]När generaldirektören är förhindrad att tjänstgöra som ordförande inträder den tjänsteman inom arbetarskyddsstyrelsen som generaldirektören bestämmer som ordförande.

15 §  Arbetstidsnämnden avgör ärenden som avser tillämpningen av arbetstidslagen (1982:673), lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete och bestämmelserna om arbetstid samt natt- och veckovila i lagen (1970:943) om arbetstid m. m. i husligt arbete.

[S2]Arbetstidsnämnden får överlämna åt generaldirektören att avgöra ärenden som inte är av större vikt.

16 §  Arbetstidsnämnden är beslutför när ordföranden och minst två representanter för arbetstagare och två för arbetsgivare är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras efter kontakt mellan ordföranden och minst två representanter för arbetstagare och två för arbetsgivare. Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av föredraganden. Beslut som fattas enligt detta stycke skall anmälas vid nästa sammanträde.

Arbetarskyddsstyrelsens ledning m. m.

17 §  Generaldirektören är chef för arbetarskyddsstyrelsen och är den som inför regeringen ansvarar för arbetarskyddsstyrelsens verksamhet.

[S2]Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

[S3]Regeringen förordnar generaldirektören och överdirektören för högst sex år.

18 §  När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst utövas den av överdirektören. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i generaldirektörens ställe vid behandling av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både generaldirektören och överdirektören har förhinder utövas generaldirektörens tjänst av den som generaldirektören bestämmer.

19 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, arbetstidsnämnden eller företagshälsovårdsdelegationen avgörs av generaldirektören.

[S2]I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt någon annan tjänsteman att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådant slag att generaldirektören bör besluta.

20 §  Om både generaldirektören och överdirektören är frånvarande, får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet.

21 §  Hos arbetarskyddsstyrelsen finns en tillsynsavdelning och en administrativ avdelning. Varje avdelning förestås av en chef.

22 §  Hos arbetarskyddsstyrelsen finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen och annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Styrelsen får också anlita utomstående för särskilda uppdrag i mån av behov och tillgång på medel.

23 §  Regeringen tillsätter chef för avdelning efter anmälan av generaldirektören. Arbetarskyddsstyrelsen tillsätter övriga tjänster.

24 §  En tjänsteman vid arbetarskyddsstyrelsen är skyldig att efter beslut av styrelsen tjänstgöra vid yrkesinspektionen.

Företagshälsovårdsdelegationen

25 §  Företagshälsovårdsdelegationen består av generaldirektören vid arbetarskyddsstyrelsen, som är ordförande, samt 16 andra ledamöter. Styrelsen utser delegationens ledamöter, utom generaldirektören, för högst tre år. Av ledamöterna utses:

[S2]en efter förslag av institutet för arbetsmiljöforskning,

[S3]en efter förslag av socialstyrelsen,

[S4]en efter förslag av arbetsmarknadsstyrelsen,

[S5]en efter förslag av universitets- och högskoleämbetet,

[S6]tre efter förslag av LO,

[S7]en efter förslag av TCO,

[S8]en efter förslag av SACO/SR,

[S9]två efter förslag av SAF,

[S10]en efter förslag av statens arbetsgivarverk,

[S11]en efter förslag av Svenska kommunförbundet, och

[S12]en efter förslag av Landstingsförbundet.

[S13]Styrelsen utser i samma ordning ersättare för andra ledamöter än generaldirektören. Delegationen utser inom sig vice ordförande.

[S14]Delegationen får anlita särskilda experter.

26 §  Delegationen skall följa och främja företagshälsovårdens utveckling. Den skall därvid

 1. vara ett centralt organ för samverkan och information om företagshälsovårdens utbyggnad och utveckling,
 2. verka för att resurserna för företagshälsovård används ändamålsenligt och därvid samverka med samhällets hälso- och sjukvård,
 3. genom allmänna råd eller på annat sätt stödja det regionala samarbetet om företagshälsovård i yrkesinspektionsnämnderna,
 4. följa utvecklingen av företagshälsovården i nära samverkan med yrkesinspektionen,
 5. genom allmänna råd ange riktlinjer för utbyggnaden av företagshälsovårdens personalresurser,
 6. ta initiativ till utbildningsinsatser för företagshälsovårdens personal i samverkan med institutet för arbetsmiljöforskning,
 7. uppmärksamma behörighets- och kompetensfrågor för företagshälsovårdens personal och utfärda allmänna råd i sådana frågor, och
 8. följa och främja utbyggnaden och utvecklingen av yrkesmedicinen.

27 §  Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst åtta andra ledamöter är närvarande.

28 §  Delegationen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Delegationen skall sammankallas även när en annan ledamot begär det.

Yrkesinspektionen

Uppgifter

29 §  Yrkesinspektionen skall inom de ramar och enligt de riktlinjer som riksdagen, regeringen och arbetarskyddsstyrelsen ställer upp

 1. uppmärksamma utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de initiativ som denna ger anledning till,
 2. se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen och, inom arbetsmiljöområdet, lagstiftningen om kemikaliekontroll samt med stöd av lagstiftningen meddelade föreskrifter efterlevs,
 3. främja tillämpningen av allmänna råd enligt arbetsmiljölagstiftningen,
 4. främja skyddsverksamheten på arbetsställena och bevaka att arbetsgivarna planerar och bedriver sin verksamhet så att arbetsmiljökraven tillgodoses,
 5. främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet, och
 6. främja företagshälsovårdens utveckling.

30 §  Yrkesinspektionen skall utföra inspektioner och andra förrättningar, bedriva upplysnings- och informationsverksamhet samt förhandsbedöma förslag till arbetslokaler, personalrum, arbetsprocesser och arbetsmetoder, tekniska anordningar m. m.

[S2]Yrkesinspektionen skall meddela de förelägganden och förbud samt i övrigt vidta de åtgärder som tillsynen ger anledning till.

Organisation, tjänstetillsättning och beslut

31 §  Yrkesinspektionen är uppdelad på nitton distrikt. De är:

[S2]Stockholms distrikt som omfattar Stockholms län,

[S3]Uppsala distrikt som omfattar Uppsala län,

[S4]Eskilstuna distrikt som omfattar Södermanlands län,

[S5]Linköpings distrikt som omfattar Östergötlands län,

[S6]Jönköpings distrikt som omfattar Jönköpings län,

[S7]Växjö distrikt som omfattar Kronobergs och Blekinge län,

[S8]Kalmar distrikt som omfattar Kalmar och Gotlands län,

[S9]Malmö distrikt som omfattar Malmöhus och Kristianstads län,

[S10]Göteborgs distrikt som omfattar Göteborgs och Bohus samt Hallands län,

[S11]Borås distrikt som omfattar Älvsborgs län,

[S12]Skövde distrikt som omfattar Skaraborgs län,

[S13]Karlstads distrikt som omfattar Värmlands län,

[S14]Örebro distrikt som omfattar Örebro län,

[S15]Västerås distrikt som omfattar Västmanlands län,

[S16]Gävle distrikt som omfattar Gävleborgs län,

[S17]Falu distrikt som omfattar Kopparbergs län,

[S18]Härnösands distrikt som omfattar Västernorrlands och Jämtlands län,

[S19]Umeå distrikt som omfattar Västerbottens län och

[S20]Luleå distrikt som omfattar Norrbottens län.

32 §  Varje distrikt har en yrkesinspektionsnämnd och en distriktsledning.

[S2]/r4/ Yrkesinspektionsnämnden

33 §  Yrkesinspektionsnämnden består av distriktschefen, som är ordförande, och tio andra ledamöter.

[S2]Arbetarskyddsstyrelsen utser nämndens ledamöter, utom distriktschefen, för högst tre år. Av ledamöterna utses tre efter förslag av LO, en efter förslag av TCO, en efter förslag av SACO/SR, två efter förslag av SAF, en efter förslag av statens arbetsgivarverk, en efter förslag av Landstingsförbundet och en efter förslag av Svenska kommunförbundet.

[S3]Arbetarskyddsstyrelsen utser i samma ordning ersättare för andra ledamöter än distriktschefen.

34 §  Yrkesinspektionsnämnden skall

 1. delta i planeringen av och följa distriktets verksamhet samt fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för distriktet,
 2. avgöra ärenden om medgivande att utse regionala skyddsombud enligt 6 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160),
 3. avgöra ärenden om samordningsansvar på gemensamt arbetsställe enligt 7 kap. 6 § arbetsmiljölagen,
 4. avgöra ärenden om förelägganden och förbud enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt lagstiftningen om kemikaliekontroll,
 5. avgöra ärenden om framställning om att döma ut vite eller åtalsanmälan med anledning av att någon brutit mot ett föreläggande eller förbud som avses i 4,
 6. avgöra om en framställning skall göras till arbetarskyddsstyrelsen om att använda tvångsmedel som står till styrelsens förfogande,
 7. avgöra ärenden om rätt till bidrag enligt 3 och 4 §§ förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård, och
 8. följa och främja företagshälsovårdens utveckling samt i distriktet fungera som samrådsorgan i frågor om företagshälsovård.

[S2]Yrkesinspektionsnämnden får överlämna åt distriktschefen att avgöra ärenden som avses i 2, 3 och 5.

35 §  Yrkesinspektionsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande, bland dem minst två representanter för arbetstagare och två för arbetsgivare. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras av ordföranden eller, efter bemyndigande i arbetsordningen eller i ett särskilt beslut, någon annan tjänsteman vid yrkesinspektionen. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

36 §  Vid yrkesinspektionsnämndens behandling av ärenden som avses i 34 § 8 bör hos distriktet anställd läkare vara närvarande. Också representanter för myndigheter och organisationer som berörs kan ges tillfälle att närvara.

Distriktsledningen m. m.

37 §  Distriktschefen är chef för yrkesinspektionen i distriktet och leder arbetet vid distriktet. Distriktschefen skall inom ramen för utfärdade riktlinjer avgöra vilka insatser som bör användas i tillsynsarbetet.

38 §  I varje distrikt finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

39 §  I fråga om tjänstemän som tillsätts av arbetarskyddsstyrelsen bestämmer styrelsen inom vilket distrikt de skall tjänstgöra och var de skall stationeras.

[S2]En tjänsteman vid yrkesinspektionen är skyldig att efter beslut av arbetarskyddsstyrelsen tjänstgöra hos denna eller i ett annat distrikt.

40 §  Regeringen tillsätter distriktschefen efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Läkare förordnas av arbetarskyddsstyrelsen för högst tre år.

[S3]Arbetarskyddsstyrelsen tillsätter övriga tjänster vid yrkesinspektionen. Styrelsen får överlämna åt yrkesinspektionen att tillsätta sådana tjänster.

41 §  Ärenden som inte skall avgöras av yrkesinspektionsnämnden avgörs av distriktschefen.

[S2]Distriktschefen får enligt riktlinjer från arbetarskyddsstyrelsen överlämna åt någon annan tjänsteman att besluta i ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådant slag att distriktschefen bör pröva dem.

Institutet för arbetsmiljöforskning

Uppgifter

42 §  Institutet skall inom de ramar och enligt de riktlinjer som riksdagen och regeringen ställer upp

 1. svara för att kunskaper och kompetens byggs upp inom arbetsmiljöforskningen,
 2. uppmärksamma utvecklingen av den vetenskapliga forskningen inom institutets verksamhetsområde,
 3. samverka med myndigheter, institutioner och organisationer så att de samlade resurserna för arbetsmiljöforskningen utnyttjas effektivt,
 4. biträda arbetarskyddsstyrelsen med råd och underlag för föreskrifts- och tillsynsarbetet samt informera arbetarskyddsstyrelsen om planerat forskningsarbete,
 5. ansvara för utbildningen av företagshälsovårdens personal och bedriva annan extern utbildning samt medverka i arbetarskyddsstyrelsens personalutbildning,
 6. samverka med företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen i frågor om företagshälsovårdsutbildningen,
 7. utarbeta och sprida information om arbetsmiljöforskningen och svara för ett ansvarsbibliotek för arbetsmiljöfrågor, och
 8. utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde.

43 §  Institutet skall varje år före den 1 november till regeringen lämna en berättelse om institutets verksamhet under det senaste budgetåret.

44 §  Institutet skall ta ut avgifter för uppdrag som institutet utför, om inte annat föreskrivs.

Organisation, tjänstetillsättning och beslut

45 §  Institutet för arbetsmiljöforskning har en styrelse och en ledning. Delegationen för hybrid-DNA-frågor är i administrativt hänseende knuten till institutet. Närmare bestämmelser om delegationen finns i en särskild instruktion för denna.

Styrelsen

46 §  Styrelsen består av en ordförande, institutets föreståndare samt 15 andra ledamöter.

[S2]Regeringen utser ordföranden och styrelsens övriga ledamöter, utom föreståndaren, för högst tre år. Av ledamöterna utses:

[S3]två efter förslag av arbetarskyddsstyrelsen,

[S4]en efter förslag av statens miljömedicinska laboratorium,

[S5]två efter förslag av LO,

[S6]en efter förslag av TCO,

[S7]en efter förslag av SACO/SR,

[S8]två efter förslag av SAF,

[S9]en efter förslag av statens arbetsgivarverk och

[S10]en efter gemensamt förslag av Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet.

[S11]Av de övriga ledamöterna skall en företräda den medicinska, en den humanistiskt-samhällsvetenskapliga, en den tekniska och en den naturvetenskapliga forskningen.

[S12]Regeringen utser i samma ordning ersättare för andra ledamöter än ordföranden och föreståndaren. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

[S13]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. tillämpas på institutet.

47 §  Styrelsen skall avgöra frågor om

 1. mål och riktlinjer för institutets verksamhet,
 2. anslagsframställning och verksamhetsberättelse för institutet,
 3. tillsättning av tjänster som är förenade med chefsskap,
 4. disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning och läkarundersökning, och
 5. annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande.

[S2]Styrelsen får överlämna åt föreståndaren att avgöra frågor som avses i 3.

[S3]Styrelsen skall se till att forsknings- och utvecklingsverksamheten vid institutet fortlöpande utvärderas.

48 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst åtta andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Institutets ledning m. m.

49 §  Föreståndaren är chef för institutet för arbetsmiljöforskning och ansvarar inför regeringen för institutets verksamhet.

[S2]Regeringen förordnar föreståndaren för högst sex år.

50 §  För föreståndaren finns en ställföreträdare. I arbetsordningen anges vem det är. Ställföreträdaren utövar föreståndarens tjänst när denne har förhinder. Efter beslut av föreståndaren träder ställföreträdaren även i övrigt i föreståndarens ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både föreståndaren och ställföreträdaren har förhinder, utövas föreståndarens tjänst av den som föreståndaren bestämmer.

51 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av föreståndaren.

[S2]I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får överlämnas åt någon annan tjänsteman att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är av sådant slag att föreståndaren bör besluta.

52 §  Inom institutet finns ett kansli samt de enheter som institutet bestämmer. Varje enhet förestås av en chef.

53 §  Hos institutet finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Institutet får också anlita utomstående för särskilda uppdrag i mån av behov och tillgång på medel.

54 §  Tjänsten som chef för den administrativa funktionen och tjänsten som informationsansvarig vid institutet tillsätts av regeringen efter anmälan av föreståndaren. Tjänster som professor eller laborator tillsätts i den ordning som regeringen bestämmer särskilt. Institutet tillsätter övriga tjänster.

55 §  Den som har tjänst som professor eller laborator skall undervisa samt handleda forskarstuderande inom området för sin kompetens i den omfattning som institutet bestämmer. Han eller hon skall dock ha högst samma undervisningsskyldighet som en universitetsprofessor.

Handläggningen av ärenden inom arbetarskyddsverket och överklagande

Handläggningsregler

56 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I myndigheternas arbetsordningar eller genom särskilda beslut får medges att enklare ärenden avgörs utan föredragning. Sådana brådskande ärenden som avses i 35 § andra stycket får alltid avgöras utan föredragning.

57 §  Ärendena hos arbetarskyddsstyrelsen och institutet för arbetsmiljöforskning bereds och föredras av chefen för den avdelning eller organisatoriska enhet dit ärendet hör eller den tjänsteman som chefen utser. Föreståndaren för institutet får bestämma att en tjänsteman vid arbetarskyddsstyrelsen skall bereda och föredra ärenden vid institutet. Generaldirektören, föreståndaren, chef för avdelning och enhetscheferna får närvara när ett ärende som hör till chefens ansvarsområde föredras av någon annan. Generaldirektören och föreståndaren får själv överta beredningen och föredragningen av ärenden.

58 §  Ärendena hos yrkesinspektionen bereds och föredras av den tjänsteman som distriktschefen utser. Distriktschefen får själv överta beredningen och föredragningen av ett ärende.

59 §  Innan arbetarskyddsstyrelsen avgör ett ärende som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare skall styrelsen, om det behövs, bereda vederbörande arbetsgivare och arbetstagare tillfälle att yttra sig. Vid arbetstidsnämndens handläggning av ett sådant ärende skall berörda arbetstagarorganisationer alltid beredas tillfälle att yttra sig, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

60 §  I myndigheternas arbetsordningar eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Överklagande

61 §  Yrkesinspektionens beslut får överklagas hos arbetarskyddsstyrelsen.

[S2]Beslut av arbetarskyddsstyrelsen och institutet för arbetsmiljöforskning får överklagas enligt 18 § allmänna verksstadgan (1965:600). Detta gäller dock inte beslut av institutet om antagning till kurser i företagshälsovård och andra kurser som institutet anordnar. Beslut som arbetarskyddsstyrelsen har fattat som andra instans får överklagas endast om det är fråga om ett sådant beslut som enligt 18 § verksstadgan skall överklagas hos någon annan än regeringen.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte om annat är särskilt föreskrivet.

62 §  Beslut av företagshälsovårdsdelegationen får inte överklagas.

Övriga bestämmelser

63 §  Besked om bisysslor enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av arbetarskyddsstyrelsen i fråga om tjänster vid arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen, utom tjänsterna som generaldirektör och överdirektör. Sådana besked skall lämnas av institutet för arbetsmiljöforskning i fråga om tjänster vid institutet, utom tjänsten som föreståndare.

64 §  Arbetarskyddsstyrelsen får besluta om skälig ersättning till den som är anställd vid arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen för sakskada som har uppstått i tjänsten. Institutet för arbetsmiljöforskning får besluta om sådan ersättning för den som är anställd vid institutet.

[S2]Beslut i sådana frågor får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:393) med instruktion för arbetarskyddsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987, då följande förordningar skall upphöra att gälla
 1. förordningen (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen
 2. förordningen (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen
 3. förordningen (1985:328) med instruktion för företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
 4. förordningen (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen.
Förordnanden att vara ledamot i forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen som meddelats med stöd av den upphävda förordningen enligt 4, skall upphöra att gälla den 30 juni 1987.
Förordnanden att vara ledamot eller ersättare i arbetarskyddsstyrelsens styrelse, arbetstidsnämnden, företagshälsovårdsdelegationen och yrkesinspektionsnämnd skall efter ikraftträdandet avse motsvarande styrelse, delegation och nämnd enligt denna förordning.
Genom förordningen upphävs regeringens beslut den 15 december 1976 om personalföreträdare i arbetarskyddsstyrelsen.
Ikraftträder
1987-07-01

Ändring, SFS 1988:730

  Omfattning
  upph.