Upphävd författning

Förordning (1986:1346) med instruktion för skatteförvaltningen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1986-12-16
Ändring införd
SFS 1986:1346 i lydelse enligt SFS 1987:1222
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Med skatteförvaltningen avses i denna förordning riksskatteverket, länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna.

[S2]Riksskatteverket är chefsmyndighet inom skatteförvaltningen.

[K1]2 §  I varje län finns en länsskattemyndighet samt en eller flera lokala skattemyndigheter. I kungörelsen (1973:796) om rikets indelning i fögderier finns föreskrifter om de lokala skattemyndigheternas verksamhetsområden.

[K1]3 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på riksskatteverket; såvitt gäller 18 § verksstadgan dock endast i den utsträckning som framgår av 5 kap. 5 § denna förordning.

[S2]Verksstadgan skall, med undantag av 2 §, 3 § första stycket 2 och andra stycket, 10 § samt 16--18 §§, tillämpas på länsskattemyndigheterna.

[S3]Bestämmelserna i 4--8 och 11--15 §§verksstadgan skall tillämpas på de lokala skattemyndigheterna.

2 kap. Riksskatteverket

Uppgifter

[K2]1 §  Riksskatteverket är dels central förvaltningsmyndighet för frågor om skatter, socialavgifter, folkbokföring och val, dels centralmyndighet för administration av exekutionsväsendet, allt i den mån annat inte följer av särskilda föreskrifter.

[K2]2 §  Det åligger verket särskilt att

 1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt särskilda bemyndiganden,
 2. genom allmänna råd och uttalanden verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet,
 3. lämna direktiv för en ändamålsenlig utforming av organisationen och arbetsformerna inom skatteförvaltningen,
 4. fördela de ekonomiska och andra resurser som ställs till skatteförvaltningens förfogande,
 5. planera och leda skatte- och avgiftskontrollen.

[S2]Verket skall även i övrigt enligt de riktlinjer som statsmakterna har angett meddela de föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom skatteförvaltningen.

[K2]3 §  I den mån annat inte följer av särskilda föreskrifter företräder verket staten såväl vid som utom domstol i fråga om

 1. fordran som drivs in av kronofogdemyndigheten såsom fordran i allmänt mål,
 2. fordran som har samband med fordran i allmänt mål,
 3. garantibelopp enligt lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs samt
 4. skatteförvaltningens verksamhetsområde i övrigt.

[S2]Verket får bestämma att en länsskattemyndighet skall företräda staten i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

[S3]I mål där verket företräder staten får verket meddela tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara ombud för staten.

[K2]4 §  Verket skall för skatteförvaltningen och exekutionsväsendet

 1. årligen före den 1 september avge anslagsframställning,
 2. varje år lämna räkenskaps- och redovisningshandlingar till riksrevisionsverket.

Organisation

[K2]5 §  Verket leds av en styrelse. Ledamöter av denna är generaldirektören, som är styrelsens ordförande, överdirektören, som är styrelsens vice ordförande, och minst sex andra ledamöter.

[S2]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på verket.

[K2]6 §  Generaldirektören är chef för verket.

[S2]Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Han utövar generaldirektörens tjänst när denne har förhinder och inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i dennes ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S3]När både generaldirektören och överdirektören har förhinder utövas generaldirektörens tjänst av den av cheferna för verkets huvudavdelningar eller avdelningar som generaldirektören bestämmer. Förordning (1987:1222).

[K2]7 §  Inom verket finns elva avdelningar.

[S2]Tre avdelningar bildar en skatterättslig huvudavdelning: processavdelningen, skatterättsavdelningen och beskattningsavdelningen.

[S3]Tre avdelningar bildar en skatteadministrativ huvudavdelning: uppbördsavdelningen, taxerings- och revisionsavdelningen samt utvecklingsavdelningen.

[S4]De övriga fem avdelningarna är exekutionsavdelningen, avdelningen för folkbokföring och val, ekonomiavdelningen, personalavdelningen samt den tekniska avdelningen.

[S5]Varje huvudavdelning förestås av en skattechef. Avdelningen för folkbokföring och val förestås av en folkbokföringsdirektör, ekonomiavdelningen av en ekonomidirektör, personalavdelningen av en personaldirektör, den tekniska avdelningen av en teknisk direktör samt var och en av de övriga avdelningarna av en skattedirektör. Förordning (1987:1222).

[K2]8 §  Hos verket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita utomstående för särskilda uppdrag.

[K2]9 §  Inom verket finns en nämnd för rättsärenden och en sjömansskattenämnd. Till verket är en forskarskattenämnd knuten.

[S2]Till nämnden för rättsärenden och forskarskattenämnden finns ett gemensamt kansli som förestås av en kanslichef.

Ärendenas handläggning

[K2]10 §  Av styrelsen avgörs

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,
 3. frågor om årliga anslagsframställningar och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

[K2]11 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst halva antalet övriga i 5 § första stycket angivna ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[K2]12 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst halva antalet andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

[K2]13 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, nämnden för rättsärenden eller sjömansskattenämnden avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[K2]14 §  I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som verket har meddelat eller grunder som verket tillämpar.

[K2]15 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 13 § andra meningen avgörs utan föredragning. Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den avdelnig dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får själv överta beredning och föredragning av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S2]En chef för huvudavdelning eller avdelning har rätt att närvara när ett ärende som hör till dennes sakområde föredras av någon annan. Förordning (1987:1222).

[K2]16 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

[K2]17 §  Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

[K2]18 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Tjänstetillsättning

[K2]19 §  Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år.

[S3]Tjänster som chef för huvudavdelning och avdelning, allmänt ombud samt kanslichef vid nämnden för rättsärenden och forskarskattenämnden tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Andra tjänster tillsätts av verket. Förordning (1987:1222).

Nämnden för rättsärenden

[K2]20 §  Nämnden för rättsärenden sammanträder på två avdelningar, en för indirekt skatt och en för övriga ärenden.

[S2]Nämnden består av högst arton ledamöter och högst tjugofyra suppleanter som regeringen förordnar för högst fyra år. Bland ledamöterna utser regeringen två ordförande och tre vice ordförande.

[S3]Ledamöternas och suppleanternas fördelning på avdelningarna bestäms av regeringen.

[K2]21 §  Av nämnden för rättsärenden avgörs ärenden angående förhandsbesked, bindande förklaringar och dispenser i rättsfrågor.

[K2]22 §  Nämnden för rättsärenden är vid avgörande av ärenden angående förhandsbesked och bindande förklaringar beslutför när minst sex ledamöter är närvarande. Nämnden är dock beslutför i ett sådant ärende med fyra eller fem ledamöter, om minst fyra av dessa, bland dem ordföranden, är ense om utgången i ärendet.

[S2]I övriga ärenden är nämnden beslutför när minst tre ledamöter är närvarande. Flera än åtta ledamöter får inte delta i nämndens beslut. Bland ledamöterna skall ingå en ordförande eller vice ordförande.

[S3]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

[S4]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad.

[S5]Nämnden får överlämna åt en ordförande eller vice ordförande att besluta ensam i ärenden av enkel beskaffenhet.

[K2]23 §  En ordförande eller vice ordförande i nämnden för rättsärenden får kalla sakkunnig och, även om hinder för någon ledamot inte föreligger, suppleant att närvara vid överläggningarna men dock inte att delta i nämndens beslut.

[K2]24 §  Generaldirektören får delta i handläggningen av och beslut i ärende som behandlas av nämnden för rättsärenden när han finner anledning till det. Han tjänstgör då som nämndens ordförande. Bestämmelserna i 22 och 23 §§ om ordföranden skall då avse generaldirektören.

Sjömansskattenämnden och forskarskattenämnden

[K2]25 §  Om sjömansskattenämndens sammansättning och uppgifter finns bestämmelser i lagen (1958:295) om sjömansskatt.

[K2]26 §  Om forskarskattenämndens sammansättning och uppgifter finns bestämmelser i lagen (1984:947) om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige.

3 kap. Länsskattemyndigheterna

Uppgifter

[K3]1 §  Länsskattemyndigheten är regional förvaltningsmyndighet för frågor om skatter, socialavgifter och folkbokföring, om annat inte följer av särskilda föreskrifter. Myndigheten bistår riksskatteverket med vissa administrativa arbetsuppgifter som rör exekutionsväsendet i länet.

[S2]Länsskattemyndigheten är under riksskatteverket chefsmyndighet för de lokala skattemyndigheterna i länet och skall meddela de beslut som behövs i fråga om verksamheten hos dessa myndigheter, om detta inte ankommer på annan.

[K3]2 §  Länsskattemyndigheten skall på det sätt riksskatteverket närmare bestämmer varje år till verket lämna planerings- och budgetunderlag för skatteförvaltningen samt räkenskaps- och redovisningshandlingar för skatteförvaltningen och exekutionsväsendet i länet.

[K3]3 §  Länsskattemyndigheten skall bistå länsstyrelsen i arbetet med de allmänna valen.

[K3]4 §  I mål där länsskattemyndigheten, efter riksskatteverkets beslut om det, skall företräda staten får länsskattemyndigheten meddela tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara ombud för staten.

Organisation

[K3]5 §  Länsskattemyndigheten leds av en styrelse. Ledamöter av denna är länsskattechefen, som är styrelsens ordförande, samt sex--åtta andra ledamöter. En av ledamöterna är vice ordförande.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal som regeringen bestämmer.

[S3]Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på länsskattemyndigheten.

[K3]6 §  Chef för länsskattemyndigheten är en länsskattechef.

[S2]Vid länsskattemyndigheten i Stockholms län finns en biträdande länsskattechef.

[K3]7 §  Länsskattemyndigheterna i Stockholms län, Malmöhus län samt Göteborgs och Bohus län består av en taxeringsenhet, en revisionsenhet, en besvärsenhet, en mervärdesskatteenhet och en uppbördsenhet, som är indelade i sektioner, samt en dataenhet och en administrativ enhet.

[S2]I Gotlands län består länsskattemyndigheten av en taxerings-, uppbörds- och dataenhet, en revisions- och mervärdesskatteenhet, en besvärsenhet samt en administrativ enhet.

[S3]I övriga län består länsskattemyndigheten av en taxeringsenhet, en revisionsenhet, en besvärsenhet, en mervärdesskatteenhet, en uppbördsenhet, en dataenhet och en administrativ enhet.

[S4]Varje enhet och sektion förestås av en enhetschef respektive sektionschef.

[K3]8 §  Hos länsskattemyndigheten finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

Ärendenas handläggning

[K3]9 §  Styrelsen skall följa tillämpningen av skatte-, taxerings-, avgifts- och uppbördsförfattningarna men har inte rätt att bestämma hur en sådan författning i särskilt fall skall tillämpas.

[S2]Av styrelsen avgörs

 1. viktigare frågor om organisation och arbetsformer,
 2. anslagsfrågor och andra väsentliga ekonomiska frågor,
 3. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning, eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning.

[S3]Styrelsen skall i övrigt informeras om viktigare frågor om planeringen av verksamheten inom länet samt om andra väsentliga frågor inom verksamhetsområdet.

[K3]10 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst halva antalet övriga ledamöter är närvarande.

[K3]11 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst halva antalet övriga ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får länsskattechefen besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

[K3]12 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av länsskattechefen ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av länsskattechefen, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[K3]13 §  När länsskattechefen har förhinder fullgörs dennes uppgifter av den tjänsteman som länsskattechefen bestämmer.

[K3]14 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 § andra meningen avgörs utan föredragning. Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet eller sektion dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Länsskattechefen får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

[S2]Enhetschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan. Motsvarande rätt tillkommer sektionscheferna.

[S3]När länsskattemyndigheten avgör ett ärende som är av väsentlig betydelse för den lokala skattemyndighetens verksamhet, bör fögderichefen närvara vid den slutliga handläggningen.

[K3]15 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

[K3]16 §  Länsskattechefen får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

[K3]17 §  I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

[K3]18 §  Länsskattemyndigheten beslutar om sin egen arbetsordning inom ramen för den normalarbetsordning som riksskatteverket fastställer. En kopia skall lämnas till riksskatteverket när arbetsordningen antas eller ändras. Länsskattemyndigheten fastställer de allmänna bestämmelser i övrigt som behövs för arbetet inom myndigheten och får meddela särskilda föreskrifter om personalens tjänsteutövning (handläggningsordning).

Tjänstetillsättning m. m.

[K3]19 §  Länsskattechefen förordnas av regeringen för högst sex år efter anmälan av riksskatteverket.

[S2]Styrelsens övriga ledamöter och ersättare för dessa förordnas av regeringen för högst tre år. Regeringen utser en av ledamöterna att vara vice ordförande.

[S3]Tjänster som enhetschef och sektionschef tillsätts av riksskatteverket efter förslag av länsskattemyndigheten. Motsvarande gäller tjänsten som biträdande länsskattechef vid länsskattemyndigheten i Stockholms län.

[S4]Andra tjänster tillsätts av länsskattemyndigheten.

[K3]20 §  Länsskattemyndigheten får förordna att en tjänsteman vid myndigheten skall tjänstgöra vid en lokal skattemyndighet i länet.

Semester och annan ledighet

[K3]21 §  Länsskattechefen bestämmer om förläggningen av sin semester och om annan ledighet för sig själv. Fråga om ledighet för annat än semester, sjukdom, eller sådant allmänt uppdrag, som meddelats av regeringen eller på grund av regeringens bemyndigande, avgörs dock av riksskatteverket, i de fall ledigheten skall vara längre än trettio dagar i följd. Om den ledighet som länsskattechefen själv bestämmer över beräknas vara längre än tre månader i följd, skall han underrätta riksskatteverket.

[K3]22 §  Förläggningen av personalens semester bestäms av länsskattemyndigheten. Även annan ledighet beviljas av myndigheten. För den som innehar eller uppehåller en tjänst som enhetschef prövar dock riksskatteverket frågor om ledighet för annat än sjukdom eller sådant allmänt uppdrag, som meddelats av regeringen eller på grund av regeringens bemyndigande, om ledigheten skall vara minst sex månader i följd.

Övrigt

[K3]23 §  Bestämmelserna om statens ansvarsnämnd i 15 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller enhetscheferna och sektionscheferna.

4 kap. De lokala skattemyndigheterna

Uppgifter

[K4]1 §  Den lokala skattemyndigheten är lokal förvaltningsmyndighet för frågor om skatter, socialavgifter, pensionsgrundande inkomst och folkbokföring, allt i den mån annat inte följer av särskilda föreskrifter.

[S2]Till den lokala skattemyndighetens uppgifter hör också att upprätta allmän röstlängd.

[K4]2 §  Det åligger den lokala skattemyndigheten att bestyrka skriftlig uppgift om sökandens ekonomiska förhållanden vid ansökan om fri rättshjälp hos Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna.

[K4]3 §  Den lokala skattemyndigheten skall varje år lämna planerings- och budgetunderlag till länsskattemyndigheten.

Organisation

[K4]4 §  Chef för den lokala skattemyndigheten är en fögderichef.

[K4]5 §  De lokala skattemyndigheterna i Göteborgs, Helsingborgs, Huddinge, Linköpings, Malmö, Norrköpings, Stockholms, Sundsvalls, Uppsala, Västerås och Östersunds fögderier indelas i en administrativ enhet, en eller två skatteenheter och en arbetsgivarenhet. Vid den lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi finns dessutom en folkbokföringsenhet.

[S2]De lokala skattemyndigheterna på följande orter indelas i en serviceenhet, en granskningsenhet och en arbetsgivarenhet: Borlänge, Borås, Eksjö, Eskilstuna, Eslöv, Falun, Gävle, Halmstad, Handen, Hässleholm, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Katrineholm, Kristianstad, Lidköping, Ljungby, Lund, Mora, Nyköping, Skara, Skellefteå, Skövde, Sollentuna, Solna, Sunne, Trelleborg, Uddevalla, Umeå, Vetlanda, Visby, Vänersborg, Värnamo, Växjö, Ängelholm och Örebro.

[S3]Övriga lokala skattemyndigheter indelas i en serviceenhet och en granskningsenhet.

[S4]Den lokala skattemyndigheten fastställer själv sin detaljorganisation.

[K4]6 §  Hos de lokala skattemyndigheterna finns utöver vad som följer av 5 §, personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

Ärendenas handläggning m. m.

[K4]7 §  Ärendena avgörs av fögderichefen. I den mån ärendena inte är av sådant slag att de behöver prövas av fögderichefen, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut av länsskattemyndigheten.

[K4]8 §  Länsskattemyndigheten beslutar om arbetsordningen för en lokal skattemyndighet inom ramen för den normalarbetsordning som riksskatteverket fastställer. Länsskattemyndigheten fastställer de allmänna bestämmelser i övrigt som behövs för arbetet inom en lokal skattemyndighet. En kopia skall lämnas till riksskatteverket när arbetsordningen antas eller ändras. Den lokala skattemyndigheten får meddela särskilda föreskrifter om personalens tjänsteutövning (handläggningsordning).

Tjänstetillsättning m. m.

[K4]9 §  Tjänster som fögderichef tillsätts av riksskatteverket efter förslag av länsskattemyndigheten. Tjänsterna som chef för de lokala skattemyndigheterna i Göteborgs, Malmö och Stockholms fögderier tillsätts dock av regeringen efter anmälan av riksskatteverket.

[S2]Andra tjänster tillsätts av länsskattemyndigheten.

[S3]Länsskattemyndigheten får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut överlämna åt en lokal skattemyndighet att tillsätta tjänster som avses i andra stycket. En sådan delegation får dock inte avse tjänster som chef för enhet vid lokal skattemyndighet.

[K4]10 §  När länsskattemyndigheten tillsätter en tjänst eller ett vikariat på en tjänst vid en lokal skattemyndighet skall fögderichefen delta i den slutliga handläggningen av ärendet.

[K4]11 §  Länsskattemyndigheten får förordna att en tjänsteman vid en lokal skattemyndighet skall tjänstgöra vid länsskattemyndigheten eller vid en annan lokal skattemyndighet i länet.

Semester och annan ledighet m. m.

[K4]12 §  Fögderichefen bestämmer om förläggningen av sin semester och om annan ledighet för sig själv. Fråga om ledighet för annat än semester, sjukdom eller sådant allmänt uppdrag, som meddelats av regeringen eller på grund av regeringens bemyndigande, avgörs dock av länsskattemyndigheten, om ledigheten skall vara minst 30 dagar i följd. Om den ledighet som fögderichefen själv bestämmer över beräknas vara längre än tre månader i följd, skall han underrätta länsskattemyndigheten.

[K4]13 §  Förläggningen av personalens semester bestäms av den lokala skattemyndigheten. Även annan ledighet beviljas av myndigheten.

[K4]14 §  Länsskattemyndigheten meddelar beslut om anställningens upphörande enligt 7 kap. 3, 4 eller 10 § lagen (1976:600) om offentlig anställning för en tjänsteman vid en lokal skattemyndighet.

Mottagning för allmänheten

[K4]15 §  Länsskattemyndigheten får bestämma att en lokal skattemyndighet skall ha mottagning för allmänheten även på en annan ort än stationeringsorten. Tid och lokal för sådan mottagning bestäms av länsskattemyndigheten och tillkännages genom anslag.

Övrigt

[K4]16 §  En myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av länsskattemyndigheten i fråga om tjänstemän vid en lokal skattemyndighet.

[S2]Bestämmelserna om statens ansvarsnämnd i 15 kap. 4 § första stycket lagen om offentlig anställning gäller fögdericheferna.

5 kap. Gemensamma bestämmelser

Tjänstetillsättning m. m.

[K5]1 §  En myndighets befogenhet enligt 7 § inrättandeförordningen (1985:915) utövas av riksskatteverket i fråga om tjänster vid länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna. Befogenheten får helt eller delvis överlämnas till länsskattemyndigheten.

[K5]2 §  Om en tjänst har kungjorts ledig till ansökan i Post- och Inrikes Tidningar, skall myndighetens beslut eller förslag om tillsättning eller beslut att inte tillsätta tjänsten tillkännages på samma sätt. Myndigheten får i stället tillkännage beslutet eller förslaget på myndighetens anslagstavla, om underrättelse om detta samtidigt sänds till varje sökande som inte är anställd hos myndigheten.

Bisysslor

[K5]3 §  En tjänsteman inom skatteförvaltningen får inte mot ersättning lämna skattskyldiga eller arbetsgivare biträde med upprättande av deklaration eller annan uppgift eller handling enligt skatte-, taxerings-, avgifts- eller uppbördsförfattningarna eller annat biträde i skatte-, avgifts- eller uppbördsfrågor. En tjänsteman vid en länsskattemyndighet får dock mot ersättning lämna biträde åt skattskyldiga eller arbetsgivare utom länet i ärenden av enkel beskaffenhet. Detsamma gäller för en tjänsteman vid en lokal skattemyndighet i fråga om skattskyldiga eller arbetsgivare utom fögderiet.

[K5]4 §  I fråga om annan tjänst som regeringen tillsätter än tjänst som generaldirektör eller överdirektör lämnar riksskatteverket besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) om en bisyssla enligt myndighetens mening är förenlig med lagen (1976:600) om offentlig anställning.

Överklagande

[K5]5 §  Den lokala skattemyndighetens beslut får överklagas hos länsskattemyndigheten och länsskattemyndighetens beslut får överklagas hos riksskatteverket.

[S2]Beslut av riksskatteverket får överklagas enligt 18 § allmänna verksstadgan (1965:600). Beslut som verket har fattat som tredje instans får dock överklagas endast om det är fråga om ett sådant beslut som enligt 18 § verksstadgan skall överklagas hos någon annan än regeringen.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte om annat är särskilt föreskrivet.

[K5]6 §  I fråga om beslut om eller förslag till tjänstetillsättning eller beslut om att inte tillsätta en tjänst räknas överklagandetiden, om tillkännagivandet sker genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, från dagen för införandet i tidningen eller, om tillkännagivandet sker på anslagstavla, från den dag anslaget skedde. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som tillsätts på samma sätt som tjänsten.

Ändringar

Förordning (1986:1346) med instruktion för skatteförvaltningen

  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1222) om ändring i förordningen (1986:1346) med instruktion för skatteförvaltningen

Omfattning
ändr. 2 kap 6, 7, 15, 19 §§
Ikraftträder
1988-01-01

Ändring, SFS 1988:832

  Omfattning
  upph.