Upphävd författning

Förordning (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1986-03-06
Ändring införd
SFS 1986:104 i lydelse enligt SFS 1999:1146
Ikraft
1986-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen får föra register över mål och ärenden som avses i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol med hjälp av automatisk databehandling. Förordning (1996:276).

2 §  Domstolen får använda registret för att fullgöra sina uppgifter enligt förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol och förordningen (1979:802) om dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion samt för att fullgöra den underrättelseskyldighet som följer av lag eller annan författning.

[S2]Domstolen får använda registret som ett hjälpmedel också för

 1. utskrift och expediering av domar, beslut, protokoll, stämningar, kallelser, förelägganden, underrättelser, kungörelser och andra handlingar i mål och ärenden,
 2. delgivningsrutiner, bevakning av frister och framställning av uppropslistor samt bokning av förhandlingslokaler,
 3. framställning av statistik. Förordning (1999:1146).

3 §  Registret får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 1 till denna förordning. Förordning 1987:48.

4 §  Som sökbegrepp får inte användas uppgifter om saken, sakkod, typkod, målgrupp, måltyp, författning, frihetsberövande eller annat tvångsmedel, yrke, titel, adress, nationalitet eller telefonnummer. Uppgift om sakkod, typkod, målgrupp och måltyp får dock användas som sökbegrepp för att framställa statistik, om enskilda personer inte avslöjas. Förordning (1993:819).

5 §  Uppgifterna skall gallras ur registret

 • i tvistemål och ärenden senast sex år efter avgörandeåret
 • i brottmål senast två år efter avgörandeåret.

[S2]Sådana uppgifter som avses i punkt 21 i bilaga 1 till denna förordning skall gallras inom fjorton dagar från dagen för underrättelsen.

[S3]I 2 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol finns bestämmelser om att uppgifter i register som förs med hjälp av automatisk databehandling skall framställas i skrift, innan register gallras. Förordning (1999:1146).

 • NJA 1998 s. 559:Hur omfattande efterforskningar måste en domstol företa när en person begär att få ta del av alla domar, utan begränsning till slag eller tid, som domstolen meddelat avseende en namngiven person?

6 §  Domstolen får därutöver föra register med hjälp av automatisk databehandling för återsökning av vägledande avgöranden, rättsutredningar och liknande rättslig information. Registret får innehålla endast de uppgifter som anges i .bilaga 2 till denna förordning. Förordning (1989:675).

Bilaga 1

Register över mål och ärenden
 1. mål/ärendenummer, målkategori och målprefix 2. avdelning, rotel och rotelchef
 2. inkomstdatum 4. ansökningsavgift
 3. saken (ärendemening) 6. sakkod, typkod, målgrupp och måltyp 7. om åklagare/offentlig part -- partställning -- namn, tjänstetitel, myndighet och myndighetsnummer/organisationsnummer -- postadress -- telefonnummer -- diarienummer och diariebeteckning 8. om enskild part/sakägare/intervenient -- partställning -- namn/firma och yrke/titel -- personnummer/organisationsnummer -- nationalitet -- underårig (endast tilltalad i brottmål) -- besöksadress och postadress -- telefonnummer -- rättshjälp -- förenklad delgivning -- frihetsberövande eller annat tvångsmedel i den mån uppgiften har betydelse för domstolens hantering av målet eller ärendet
 4. om ställföreträdare -- egenskap (vårdnadshavare, konkursförvaltare e. d.) -- namn/firma och yrke/titel -- personnummer/organisationsnummer -- besöksadress och postadress -- telefonnummer
 5. om biträde/ombud/offentlig försvarare/rådgivare/förlikningsman/tillsynsman -- egenskap (ombud, biträde e. d.) -- fullmakt -- namn och yrke/titel -- besöksadress och postadress -- telefonnummer 11. om vittne/sakkunnig/målsägande som ej för talan/medtilltalad, annan som avses i 36 kap. 1 § rättegångsbalken, konkursgäldenärens make samt annan som målet rör -- egenskap -- namn och yrke/titel -- personnummer/myndighetsnummer/organisationsnummer -- besöksadress och postadress -- telefonnummer 12. om tolk -- språk och arvodesnivå -- namn -- personnummer -- postadress -- telefonnummer 13. tidpunkt då domstolen skall utföra en åtgärd med anledning av en meddelad dom eller ett meddelat beslut 14. om expedition -- dag för expedition -- mottagarens namn, och adress -- handling -- yttrandefrist -- utbetalt belopp 15. om inkommande handlingar samt hos domstolen upprättade handlingar -- datum, då handlingen kom in eller upprättades -- aktbilagenummer -- i förekommande fall från vem handlingen har kommit -- i korthet vad handlingen rör 16. om delgivning -- adressat -- handling -- delgivningssätt -- delgivningsnummer -- delgivningsdag -- övriga åtgärder 17. om dom/beslut/föreläggande -- domstolen samt ställe för meddelandet -- art och typ -- datum -- nummer -- innebörd och utgång -- anmälan om missnöje -- fullföljd -- laga kraft -- rättens sammansättning -- ordförande (tjänsteställning) 18. namn på domare och andra befattningshavare vid domstolen 19. om förhandling/sammanträde/handläggning e. d. -- tidpunkt och plats -- typ av förhandling/sammanträde -- antal förhandlingar/sammanträden -- beräknad och verklig förhandlingstid/sammanträdestid -- inställt 20. rättshjälpskostnader 21. brottspåföljd och andra uppgifter som behövs för fullgörande av underrättelseskyldighet enligt 5-8 §§ förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem eller 26 och 27 §§ förordningen (1999:1134) om belastningsregister 22. om avgörande som överklagats till domstolen -- avgörandetyp -- datum -- nummer, målprefix -- domstol/myndighet -- prövningstillstånd meddelat 23. fristdag i konkurs 24. författning 25. målets art (ensamdomare, förenklad handläggning, prövningstillstånd e. d.) 26. uppgift om målsamband 27. kommun 28. förtur 29. handläggningsåtgärder/handläggningsstatus 30. om tillsynsmyndighet eller annan som skall höras -- egenskap -- namn, tjänstetitel, myndighet och myndighetsnummer/organisationsnummer -- postadress -- telefonnummer -- diarienummer och diariebeteckning 31. bevakning 32. tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret.
Med telefonnummer likställs uppgift om telefaxnummer och nummer till personsökare. Förordning (1999:1146).

Bilaga 2

Register för återsökning av vägledande avgöranden m. m.
Registret får innehålla:
 1. beteckning på handling 2. målnummer 3. avgörandedatum 4. avgörandenummer 5. sökord 6. författningshänvisning 7. problembeskrivning (sammanfattning) 8. hänvisning till rättsutredning 9. fullföljd 10. sökkod.

Ändringar

Förordning (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling

  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1987:48) om ändring i förordningen (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 1, 3, 5 §§, bil. 1; nya 6 §, bil. 2
  Ikraftträder
  1987-03-01

Förordning (1989:675) om ändring i förordningen (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1989-09-01

Förordning (1991:1347) om ändring i förordningen (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:819) om ändring i förordningen (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1996:276) om ändring i förordningen (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§, bil.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:315) om ändring i förordningen (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:278) om ändring i förordningen (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1146) om ändring i förordningen (1986:104) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling

Omfattning
ändr. 2, 5 §§, bil. 1
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2001:639

Omfattning
upph.