Upphävd författning

Förordning (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för skolledare, biträdande skolledare och lärare i kommunal utbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1984-06-14
Ändring införd
SFS 1984:626
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Kommuner har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att för grundskolor, särskolor, gymnasieskolor, skolväsendet i kommun och vuxenutbildning (grundutbildning för vuxna och kommunal vuxenutbildning) få statsbidrag till sina kostnader för

[S2]a. avlöningsförmåner och vissa socialavgifter för reservlärare,

[S3]b. vissa åtgärder enligt trygghetsavtalet den 12 mars 1984 för icke-statliga lärare (Tra-L) och

[S4]c. vissa åtgärder enligt avtalet den 23 mars 1987 om avgångsförmåner (AGF). Förordning (1988:158).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]kommun kommuner, landstingskommuner och kommunalförbund,

[S3]redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni nästa kalenderår.

Statsbidrag till kostnader för reservlärare

3 §  Föreskrifterna i 4--6 §§ gäller när någon har förordnats som reservlärare med stöd av 19 § förordningen (SÖ-FS 1984:49) om vissa åtgärder i fråga om anställningstrygghet för lärare med anställning tills vidare.

4 §  Till kostnader för lön åt en reservlärare i grundskolan lämnas bidrag till tjänsten med ett belopp som bestäms med hänsyn till förhållandena vid terminens början och som beräknas efter den lönegrad och ålderstilläggsklass inom lönegraden i vilken reservläraren var placerad. Om retroaktivt lönetillägg har betalats ut för terminen, skall lönen i ålderstilläggsklassen ökas med detta. Lönen i ålderstilläggsklassen skall ökas med det semesterlönetillägg som har betalats ut.

[S2]Bidrag lämnas vidare med det belopp som har betalats ut i kallortstillägg och finskspråktillägg.

[S3]Om en tjänst som reservlärare har varit inrättad endast under en del av terminen, lämnas bidrag med motsvarande del av beloppet för en hel termin.

4 a §  Till kostnader för lön åt reservlärare i särskolan lämnas bidrag till tjänsten med 95 procent av ett belopp som beräknas enligt de grunder som anges i 4 § första stycket.

[S2]Bidrag lämnas vidare med 95 procent av det belopp som har betalats ut i kallortstillägg. Förordning (1986:731).

5 §  Bidrag lämnas för lönekostnaden för reservlärare i gymnasieskolan och skolväsendet i kommun. Därvid tillämpas 18 kap. 24 § gymnasieförordningen (1987:743) respektive 5 § första och fjärde styckena förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning. Förordning (1987:731).

6 §  På belopp som lämnas i bidrag enligt föreskrifterna i 4--5 §§ beräknas ett särskilt bidrag till kostnader för sjukförsäkringsavgift, folkpensionsavgift och tilläggspensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. Det särskilda bidraget lämnas efter de procentsatser som anges i 42 § förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m. Förordning (1986:731).

Statsbidrag till kostnader för vissa åtgärder enligt Tra-L och AGF

7 §  Bidrag lämnas till följande kostnader för åtgärder enligt Tra-L för rektorer, studierektorer, lärare och reservlärare på vilka Tra-L är tillämpligt, nämligen kostnader för

[S2]a. utbildning enligt 2 kap. (omskolning),

[S3]b. ersättning vid flyttning m. m. enligt 5 kap.13 och 14 §§,

[S4]c. särskild inkomsttrygghet enligt 5 kap. 15 § andra stycket och

[S5]d. löneutfyllnad enligt 5 kap. 16 §. Förordning (1987:731).

8 §  Bidrag lämnas till kostnader för avgångsbidrag enligt AGF för rektorer, studierektorer och lärare på vilka AGF är tillämpligt. Förordning (1987:731).

9 §  Bidrag som avses i 7 och 8 §§ lämnas till de styrkta kostnaderna.

Rekvisition och utbetalning

Statsbidrag till kostnader för reservlärare

10 §  I fråga om rekvisition och utbetalning av bidrag till kostnader för reservlärare i grundskolan tillämpas 45--47 §§ förordningen (1978:345) om statsbidrag till driftkostnader för grundskolan, m. m.

[S2]Till rekvisitionen skall fogas bestyrkt kopia av trygghetsnämndens medgivande enligt 19 § förordningen (SÖ-FS 1984:49) om vissa åtgärder i fråga om anställningstrygghet för lärare med anställning tills vidare.

10 a §  I fråga om rekvisition och utbetalning av bidrag till kostnader för reservlärare i särskolan tillämpas 10 § andra stycket denna förordning samt 21--24 §§ förordningen (1986:188) om statsbidrag till driftkostnader för särskolan m. m. Förordning (1986:731).

11 §  I fråga om rekvisition och utbetalning av bidrag till lönekostnader för reservlärare i gymnasieskolan och i skolväsendet i kommun tillämpas 10 § andra stycket denna förordning och 18 kap. 54 § gymnasieförordningen (1987:000) respektive 19 § förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning.

[S2]Det bidrag enligt 6 § som beräknas på beloppet enligt första stycket betalas ut av skolöverstyrelsen vid slutet av varje kalenderhalvår.

[S3]Förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning skall tillämpas på bidrag som avses i denna paragraf. Förordning (1987:731).

12 §  Bidrag som avses i 7 och 8 §§ rekvireras för varje redovisningsår hos skolöverstyrelsen. Rekvisitionen skall ges in till skolöverstyrelsen senast den 31 augusti efter redovisningsårets utgång.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition som inte har kommit in inom föreskriven tid.

[S3]Till rekvisitionen skall fogas bestyrkt kopia av trygghetsnämndens beslut när det gäller bidrag till

[S4]a. omskolning som avses i 2 kap. 10 § tredje stycket Tra-L,

[S5]b. särskild inkomsttrygghet och löneutfyllnad enligt 5 kap. 15 § andra stycket och 16 § Tra-L samt

[S6]c. avgångsbidrag enligt AGF.

13 §  Skolöverstyrelsen beslutar om bidrag och betalar ut detta.

Gemensamma bestämmelser

14 §  För granskning av tillämpningen av denna förordnings bestämmelser om statsbidrag får riksrevisionsverket, skolöverstyrelsen och, såvitt gäller bidrag till grundskolan och särskolan enligt 4, 4 a och 6 §§, länsskolnämnden hos kommunen ta del av räkenskaper och övriga handlingar samt göra de undersökningar som fordras i övrigt.

[S2]Länsskolnämnden och kommunen är skyldiga att på begäran av riksrevisionsverket och skolöverstyrelsen lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning. Förordning (1986:731).

Överklagande

15 §  Länsskolnämndens beslut om statsbidrag får överklagas hos skolöverstyrelsen. Förordning (1987:731).

16 §  Beslut som skolöverstyrelsen enligt denna förordning har fattat som första instans överklagas hos regeringen.

[S2]Beslut som skolöverstyrelsen har fattat med anledning av överklagande av länsskolnämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1987:731).

Övriga föreskrifter

17 §  Skolöverstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för skolledare, biträdande skolledare och lärare i kommunal utbildning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Bestämmelserna i 1 §b och c, 2 och 7--9 §§ tillämpas dock för tid från och med den 1 april 1984.
Förarbeten
Prop. 1983/84:42
Ikraftträder
1984-07-01

Förordning (1986:403) om ändring i förordningen (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för skol- ledare, biträdande skolle- dare och lärare i kommunal utbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:731) om ändring i förordningen (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghets- åtgärder för skolledare, biträ- dande skolledare och lärare i kommunal utbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1986. Bestämmelserna i 1, 4 a och 6 §§ i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1986.
  Omfattning
  ändr. 1, 6, 14 §§; nya 4 a, 10 a §§
  Ikraftträder
  1986-12-01

Förordning (1987:731) om ändring i förordningen (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghets- åtgärder för skolledare, biträ- dande skolledare och lärare i kommunal utbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1, 5, 7, 8, 11, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:158) om ändring i förordningen (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghets- åtgärder för skolledare, biträ- dande skolledare och lärare i kommunal utbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988. Bestämmelserna i 1 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1988.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-05-01

Förordning (1991:1127) om upphävande av två för- ordningar om statsbidrag till kostnader för vissa trygghets- åtgärder för personal på skolområdet

  Övergångsbestämmelse

  Statsbidrag får dock till och med utgången av år 1991 lämnas till sådana åtgärder enligt förordningarna som före den 1 januari 1991 vidtagits på grund av 6 § avtalet den 10 november 1989 om trygghetsfrågor (SAV 1989 Skol 24) och avtalet den 30 mars 1990 om vissa övergångsregler till trygghetsavtalet (SAV 1990 Skol 12).
  Vad som i förordningarna eller i bestämmelser som avses i förordningarna föreskrivs om skolöverstyrelsen och länsskolnämnden skall i stället avse den utredare som har till uppgift att slutföra avvecklingen av dessa myndigheter.
  Omfattning
  upph.