Upphävd författning

Förordning (1986:203) om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1986-04-17
Ändring införd
SFS 1986:203 i lydelse enligt SFS 1996:993
Ikraft
1986-06-04
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Följande journalhandlingar som avses i patientjournallagen (1985:562) skall bevaras minst tio år efter det den sista uppgiften fördes in i handlingen:

 1. journalhandlingar rörande en patient, vars sak prövas eller har prövats enligt
  1. lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område eller motsvarande äldre lagstiftning,
  2. patientskadelagen (1996:799) eller motsvarande äldre ersättningsbestämmelser för patientförsäkring vid behandlingsskada (den frivilliga patientförsäkringen) eller åtagandet att utge ersättning vid läkemedelsskada (läkemedelsförsäkringen),
  3. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd, lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. eller motsvarande äldre lagstiftning,
  4. försäkringsvillkoren för trygghetsförsäkring vid arbetsskada eller för statens personskadeförsäkring,

[S2]allt i den mån det inte är uppenbart att handlingarna saknar eller har saknat betydelse för prövningen,

 1. journalhandlingar inom tandvården som kan vara av betydelse för rättsodontologisk identifiering,
 2. journalhandlingar rörande patienter födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad, om det inte är uppenbart att handlingarna saknar betydelse för forskningsändamål.

[S3]Vad som sägs i första stycket gäller inte journalhandlingar som har upprättats inom ramen för socialtjänslagstiftningen och som omfattas av gallringsskyldigheten enligt 60 § socialtjänslagen (1980:620). Förordning (1996:993).

2 §  Om annan bevarandetid för vissa journalhandlingar finns det särskilda föreskrifter.

3 §  Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning i frågor som inte rör arkivvård.

Ändringar

Förordning (1986:203) om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården

  Ikraftträder
  1986-06-04

Förordning (1991:27) om ändring i förordningen (1986:203) om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1994:1293) om ändring i förordningen (1986:203) om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1996:993) om ändring i förordningen (1986:203) om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1997-01-01

Förordning (2008:365) om upphävande av förordningen (1986:203) om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården

Omfattning
upph.