Lag (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:371 i lydelse enligt SFS 2010:1946
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Övrigt
Lag (1994:1027) träder i kraft den 1 oktober 1994.

1 §  Ett fartyg i allmän hamn får flyttas av hamninnehavaren, om fartyget hindrar hamnens behöriga nyttjande eller varaktigt ligger på ett sätt som strider mot gällande föreskrifter.

2 §  En flyttning får inte genomföras förrän fartygets ägare har underrättats och fått skäligt rådrum att själv flytta fartyget. Underrättelsen skall innehålla uppgifter om kostnadsansvaret enligt 5 § och om möjligheterna att sälja och skaffa bort fartyget enligt 7--9 §§.

[S2]Om saken brådskar, får fartyget flyttas utan att vad som sägs i första stycket har iakttagits. Ägaren skall dock så snart som möjligt underrättas om flyttningen.

[S3]Finns det en särskild redare, kan denne underrättas i stället för ägaren. Har ägaren eller redaren underrättats, gäller det också gentemot den som träder i hans ställe.

3 §  En underrättelse ska delges den som den riktar sig till. Vid kungörelsedelgivning gäller, i stället för vad som föreskrivs i 4850 §§delgivningslagen (2010:1932), att underrättelsen ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och i de av Sjöfartsverket utgivna Underrättelser för sjöfarande samt anslås på fartyget. Detta förfarande får tillämpas också för delgivning med en ägare eller redare som är okänd. Lag (2010:1946).

4 §  Flyttningen och den fortsatta förvaringen av fartyget skall ske med omsorg så att onödig skada eller olägenhet inte uppkommer.

5 §  En ägare eller redare som har delgetts underrättelse är skyldig att ersätta hamninnehavaren hans kostnader för fartygets flyttning och fortsatta förvaring samt för underrättelsen. Detta gäller dock inte om fartyget hade frånhänts ägaren genom brott.

[S2]Är både ägaren och redaren betalningsskyldiga, svarar de solidariskt. Detsamma gäller i fråga om betalningsskyldighet som åvilar delägarna i ett partrederi.

6 §  I fråga om fartyg som är införda i fartygsregistrets skepps- eller båtdel enligt 1 kap. 2 § andra stycket sjölagen (1994:1009) eller i motsvarande utländskt register skall vid tillämpningen av denna lag den som är antecknad i registret anses som ägare. Har ett förvärv av skepp skrivits in i fartygsregistrets skeppsdel med stöd av 2 kap. 4 § tredje stycket första meningen sjölagen, anses förvärvaren som ägare. Vad som sägs om ett fartygs ägare gäller i övrigt innehavaren i fråga om fartyg som innehas på grund av förvärv med förbehåll om återtaganderätt. Lag (2001:374).

7 §  Hamninnehavaren har rätt att hålla kvar fartyget till säkerhet för sin fordran på ersättning för de kostnader som avses i 5 §.

[S2]Om inte kostnaderna betalas eller säkerhet ställs, får fartyget säljas när tre månader förflutit sedan det flyttades. Ägaren skall dock alltid ha delgetts underrättelse och tre månader ha förflutit därefter. Har talan väckts i en fråga som rör hamninnehavarens fordran, får försäljning inte ske förrän en skälig tid har förflutit efter det att tvisten slutligt avgjordes.

8 §  Försäljning skall göras med omsorg. Den får ske under hand eller på offentlig auktion. Skall auktion äga rum skall ägaren, om det är möjligt, i god tid ges besked om tid och plats för auktionen.

[S2]Om försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnaderna överstiger hamninnehavarens fordran, skall överskottet betalas ut till fartygets ägare, såvida det inte betalas till någon annan som har bättre rätt till det eller sätts ned enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.

9 §  Om ett fartyg uppenbarligen saknar försäljningsvärde, får det skaffas bort i stället för att flyttas eller säljas. Detta får ske tidigast tre månader efter det att ägaren underrättades enligt 2 §. Har fartyget flyttats, får det inte skaffas bort tidigare än som följer av 7 § andra stycket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Lag (1987:775) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Lag (1992:1656) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:102, Bet. 1992/93:TU10
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1994:1027) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:393, Prop. 1993/94:195, Bet. 1993/94:LU31
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Ändring, SFS 1994:1139

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:1027

Lag (2001:374) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Förarbeten
Rskr. 2000/01:223, Prop. 2000/01:88, Bet. 2000/01:JuU24
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2001-12-01

Lag (2010:1946) om ändring i lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-04-01