Upphävd författning

Utsökningsregisterförordning (1986:678)

Version: 1998:782

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1986-08-14
Ändring införd
SFS 1986:678 i lydelse enligt SFS 1998:782
Ikraft
1986-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kronofogdemyndighet är registeransvarig för det centrala utsökningsregistret när det gäller uppgifter i mål hos myndigheten om exekutiva åtgärder.

[S2]I fråga om uppgifter i ärenden som handläggs hos en kronofogdemyndighet är myndigheten registeransvarig för det centrala utsökningsregistret endast om uppgifterna avser

 1. anstånd, avräkning, nedsättning, betalning eller återkallelse,
 2. konkurs, ackord eller företagsrekonstruktion.

[S3]Bestämmelser om förfarandet vid registrering av mål i utsökningsregistren finns i indrivningsförordningen (1993:1229). Förordning (1996:892).

2 §  Riksskatteverket får meddela föreskrifter enligt 6 och 6 a §§utsökningsregisterlagen (1986:617) om innehållet i utsökningsregistren. Verket skall samråda med Datainspektionen innan föreskrifter meddelas som innebär att det centrala utsökningsregistret eller de regionala utsökningsregistren utvidgas med en viss typ av uppgifter. Förordning (1995:484).

2 a §  Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till handlingar som avses i 6 a § andra stycket utsökningsregisterlagen (1986:617) för handläggning av mål eller ärenden där verket företräder staten vid domstol och för uppföljning av kronofogdemyndigheternas verksamhet.

[S2]Kronofogdemyndigheten i en region får ha terminalåtkomst till uppgifter och handlingar som avses i 6 a § utsökningsregisterlagen i en annan kronofogdemyndighets regionala register beträffande

 1. den som är registrerad som svarande i mål i båda regionerna,
 2. den som svarar för en förpliktelse solidariskt med en gäldenär i den egna regionen.

[S3]En specialindrivningsenhet får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 6 a § första stycket i andra kronofogdemyndigheters regionala register. Förordning (1996:1447).

2 b §  En sökande eller dennes ombud får, om Riksskatteverket för en viss sökande eller ett visst ombud har medgett det, ha terminalåtkomst till

 1. uppgifter i det centrala utsökningsregistret,
 2. uppgifter som avses i 6 a § första stycket utsökningsregisterlagen (1986:617) i regionala utsökningsregister.

[S2]Terminalåtkomst enligt första stycket får endast avse uppgifter om mål eller ärenden som sökanden har gett in och får endast omfatta uppgifter som avses i 9 kap. 19 § första stycket andra meningen sekretesslagen (1980:100). Förordning (1995:484).

2 c §  För ändamål som avses i 1 § tredje stycket 4 och 5 utsökningsregisterlagen (1986:617) får uppgifter som avses i 4 § och 6 § 4, 8 och 9 nämnda lag samt uppgift om skuldens storlek avseende fordringar som drivs in i allmänt mål lämnas ut till prövningsmyndigheter enligt 2 kap. 2 § yrkestrafiklagen (1998:490) och 4 § lagen (1998:492) om biluthyrning.

[S2]Uppgifterna får sambearbetas med uppgifter i Vägverkets centrala yrkestrafikregister om

 1. innehavare av trafiktillstånd och övriga prövade som avses i 2 kap.6, 7 och 15 §§yrkestrafiklagen,
 2. innehavare av tillstånd till biluthyrning och övriga prövade som avses i 8-10 §§ lagen om biluthyrning. Förordning (1998:782).

3 §  Datainspektionen får lämna sådant medgivande om utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling som avses i 9 § andra stycket utsökningsregisterlagen (1986:617) i fråga om uppgifter som inte omfattas av sekretess.

4 §  Uppgifter enligt 6 § 9 utsökningsregisterlagen (1986:617) om konkurs och näringsförbud får bevaras i utsökningsregistret under högst fem år. Uppgifter om fordran på skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) får bevaras under högst tre år från det fordran preskriberats eller, om målet dessförinnan avslutats på annat sätt, skulle ha preskriberats. Förordning (1997:1079).

5 §  Uppgift som inte längre får bevaras med stöd av bestämmelserna i 11 § första stycket utsökningsregisterlagen (1986:617) och 4 § denna förordning skall gallras senast tre månader efter bevaringstidens utgång. Förordning (1997:375).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Utsökningsregisterförordning (1986:678)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986.
  Sådant utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling som har beslutats före ikraftträdandet får ske i enlighet med beslutet även efter ikraftträdandet.
  Ikraftträder
  1986-09-01

Förordning (1992:1678) om ändring i utsökningsregisterförordningen (1986:678)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om preliminär skatt som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1993:1236) om ändring i utsökningsregisterförordningen (1986:678)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:591) om ändring i utsökningsregisterförordningen (1986:678)

  Omfattning
  ny 2 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1503) om ändring i utsökningsregisterförordningen (1986:678)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:484) om ändring i utsökningsregisterförordningen (1986:678)

  Omfattning
  nuvarande 2 a § betecknas 2 c §; ändr. 1, 2, 4 §§; nya 2 a, 2 b §§
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1996:892) om ändring i utsökningsregisterförordningen (1986:678)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996.
  2. När god man har förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-10-01

Förordning (1996:1447) om ändring i utsökningsregisterförordningen

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:98, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JuU1
  Omfattning
  ändr. 2 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:375) om ändring i utsökningsregisterförordningen (1986:678)

  Omfattning
  ändr. 4 §; ny 5 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:1079) om ändring i utsökningsregisterförordningen (1986:678)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:782) om ändring i utsökningsregisterförordningen (1986:678)

Omfattning
ändr. 2 c §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 2001:590

Omfattning
upph.