Upphävd författning

Förordning (1986:777) om byggnadstillstånd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1986-11-06
Ändring införd
SFS 1986:777 i lydelse enligt SFS 2001:953
Ikraft
1986-12-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om byggnadstillstånd som avses i 1 § lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd.

Krav på tillstånd

2 §  Byggnadsarbete får inte utföras utan byggnadstillstånd, om arbetet avser

 1. bensinstation, reparationsverkstad för motorfordon, parkeringshus eller sådan parkeringsanläggning som inte inrättas i anslutning till ny bostadsbebyggelse,
 2. hus som till huvudsaklig del inrymmer hotell eller butiks-, kontors-, bank-, restaurant- eller industrilokaler,
 3. förvaltningsbyggnad,
 4. byggnad som till huvudsaklig del inrymmer kyrkliga eller andra samlingslokaler eller nöjeslokaler,
 5. sporthall eller annan idrottsanläggning,
 6. bostadshus som uppförs, byggs om eller byggs till utan statligt stöd och inte är avsett uteslutande för fritidsändamål,
 7. bostadshus som är avsett uteslutande för fritidsändamål, om arbetet ingår i ett byggnadsföretag som omfattar mer än ett sådant hus,
 8. sjukhus som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lokaler för offentlig öppen hälso- och sjukvård utanför sjukhus eller sådant vårdhem som avses i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
 9. hus för särskilda boendeformer för service och omvårdnad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller, inom enskild verksamhet, inrättning för sluten hälso- och sjukvård eller annan personlig omvårdnad eller tillsyn, eller
 10. byggnad för undervisningsändamål. Förordning (2001:953).

3 §  Byggnadstillstånd krävs dock inte i fråga om

 1. byggnadsarbete med en total byggnadskostnad understigande en miljon kronor,
 2. lokaler som ingår i låneunderlag eller pantvärde enligt förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån, eller åtgärder för vilka räntebidrag kan lämnas enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus,
 3. rivning av byggnad, eller
 4. byggnadsarbete för krigsorganisationen.

[S2]AMS får för visst eller vissa områden föreskriva att byggnadstillstånd inte skall krävas för byggnadsarbete med en högre total byggnadskostnad än som anges i första stycket 1, dock högst fem miljoner kronor. Förordning (1988:1091).

4 §  Byggnadstillstånd krävs inte heller för byggnadsarbete som omfattas av överenskommelser som träffas mellan AMS eller, efter AMS beslut, länsarbetsnämnden och berörda byggherrar i syfte att åstadkomma en utjämning av byggnadsverksamheten med hänsyn till läget på byggarbetsmarknaden.

[S2]Om överenskommelser som avses i första stycket har träffats i en utsträckning som är tillräcklig för planeringen av byggnadsverksamheten inom ett visst område, får AMS eller, efter AMS beslut, länsarbetsnämnden föreskriva att byggnadstillstånd inte alls skall krävas för byggnadsarbeten inom detta område. Förordning (1988:1091).

Handläggningen av frågor om byggnadstillstånd m. m.

5 §  AMS eller, efter AMS beslut, länsarbetsnämnden prövar frågor om byggnadstillstånd.

6 §  Ansökan om byggnadstillstånd görs skriftligen hos länsarbetsnämnden i det län där byggnadsarbetet skall utföras.

[S2]Ansökan om tillstånd för byggnadsarbete som har regionalpolitisk betydelse skall på sätt länsarbetsnämnden finner lämpligt beredas gemensamt med länsstyrelsen.

[S3]Skall ett ärende om byggnadstillstånd avgöras av AMS sänder länsarbetsnämnden handlingarna i ärendet dit med eget yttrande.

Övriga bestämmelser

7 §  Om regeringen har fastställt särskilda ramar eller riktlinjer för byggnadsarbete får byggnadstillstånd meddelas endast i den utsträckning som dessa medger.

8 §  Bedrivs byggnadsarbete utan tillstånd, när sådant fordras enligt denna förordning, eller i strid mot villkor som föreskrivits med stöd av 3 § andra stycket lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m. m., får AMS eller, efter AMS beslut, länsarbetsnämnden föreskriva förbud vid vite att fortsätta arbetet.

9 §  AMS meddelar närmare föreskrifter om ansökningshandlingens innehåll och länsarbetsnämndens handläggning av tillståndsärenden enligt denna förordning.

10 §  Länsarbetsnämndens beslut i ärende om byggnadstillstånd får överklagas hos AMS. AMS beslut får överklagas hos regeringen. AMS beslut som andra instans får dock inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1986:777) om byggnadstillstånd

  Ikraftträder
  1986-12-10

Förordning (1988:1091) om ändring i förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:30) om ändring i förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-03-15

Förordning (1993:1318) om ändring i förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1996:922) om ändring i förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:731) om ändring i förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2001:953) om ändring i förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2012:418) om upphävande av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd

Omfattning
upph.