Upphävd författning

Förordning (1987:771) om statligt bidrag till investeringar i solvärmeanläggningar

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1987-06-25
Ändring införd
SFS 1987:771
Ikraft
1987-08-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning till investeringar i solvärmeanläggningar som ingår i mindre system.

[S2]Bidrag lämnas till den som gör investeringen.

2 §  Bidrag får lämnas till investeringar i solvärmeanläggningar som ingår i system med en årlig energianvändning som kan beräknas normalt understiga tre gigawattimmar.

[S2]Bidraget lämnas med högst 35 procent av investeringskostnaderna, dock högst 500000 kronor för varje projekt.

[S3]Bidrag till investeringar i solvärmeanläggningar i bostadshus lämnas med högst 25 procent av investeringskostnaden om räntebidrag lämnas för bostadslån till ny- och ombyggnad enligt nybyggnadslöneförordningen för bostäder (1986:692) eller ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller räntestöd lämnas enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus.

3 §  Bidrag lämnas inte för åtgärder som påbörjats innan ansökan om bidrag har behandlats av den beslutande myndigheten, om det inte finns särskilda skäl.

[S2]Beslutet om bidrag skall förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med bidraget.

[S3]Bidrag får inte lämnas om det för samma ändamål lämnas bidrag eller utfästelse om bidrag enligt förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik m. m.

4 §  Om åtgärden inte är förenlig med ställningstaganden av kommunfullmäktige beträffande energi, bebyggelse- och bostadsförsörjningsplanering får bidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl.

Förfarandet i bidragsärenden m.m.

5 §  Ansökan om bidrag som gäller investeringar i solvärmeanläggningar i bostadshus skall ges in till kommunens förmedlingsorgan.

[S2]Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan om inte kommunfullmäktige beslutar att någon annan kommunal nämnd skall ha hand om verksamheten.

[S3]Ansökan i andra bidragsärenden skall ges in till statens energiverk.

6 §  Länsbostadsnämnden beslutar i bidragsärenden som gäller investeringar i solvärmeanläggningar i bostadshus om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Kommunens förmedlingsorgan beslutar om bidrag för

  1. investeringar i småhus som bebos av bidragstagaren,
  2. investeringar i fastigheter, som inte ägs av kommunen och för vilka intäkt vid beräkning av kommunalskatt skall bestämmas enligt 24 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) och för vilka inte sökts räntebidrag för åtgärder enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus.

[S3]Förmedlingsorganet beslutar även om bidrag i de kommuner som regeringen beslutar skall omfattas av försöksverksamhet med kommunal beslutanderätt.

[S4]Statens energiverk beslutar i övriga ärenden.

7 §  Ansökan om bidrag skall göras skriftligen. Av en ansökan skall framgå om sökanden sökt eller beviljats annat statligt stöd för investeringen.

8 §  Den myndighet som beslutat om bidraget skall tillvarata statens rätt i förhållande till mottagaren av bidraget.

9 §  Beslut om bidrag får ändras eller upphävas, om beslutet har grundats på någon oriktig uppgift av den som tagit emot bidraget eller om denne bryter mot villkor som föreskrivits för bidraget. I sådana fall får utbetalt bidrag återkrävas helt eller delvis.

10 §  Beslut som innebär att bidrag helt eller delvis skall återbetalas får inte meddelas senare än tio år efter det att beslut om bidrag meddelades.

11 §  Det kommunala förmedlingsorganets beslut får överklagas hos länsbostadsnämnden.

[S2]Länsbostadsnämndens beslut får överklagas hos statens energiverk.

[S3]Beslut av statens energiverk enligt denna förordning får inte överklagas.

[S4]Har länsbostadsnämnden samtidigt beslutat om stöd enligt såväl denna förordning som annan stödförfattning skall den som vill överklaga båda besluten göra detta hos den myndighet som anges i den andra författningen.

12 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av statens energiverk.

[S2]Innan föreskrifter meddelas som gäller storleken av bidrag enligt 2 § avseende solvärmeanläggningar i bostadshus eller om tillämpningen av 6 § första stycket skall statens energiverk samråda med bostadsstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:771) om statligt bidrag till investeringar i solvärmeanläggningar

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1987.
Förordningen skall även tillämpas på ansökningar om bidrag till investering i solvärmeanläggning enligt förordningen (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m. m. som inkommit före denna tidpunkt och som inte prövats enligt den förordningen.
Ikraftträder
1987-08-15

Ändring, SFS 1991:1100

    Omfattning
    upph.