Upphävd författning

Förordning (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1987-01-08
Ändring införd
SFS 1987:8
Ikraft
1987-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om bidrag till arbetsgivare som anställer ungdomar på sådana inskolningsplatser som avses i en överenskommelse den 18 september 1986 om inskolningsplatser mellan Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen i Sverige och Privattjänstemannakartellen.

2 §  Föreskrifterna i förordningen skall tillämpas även på andra inskolningsplatser, om regeringen bestämmer det.

3 §  Har sådana kollektivavtal om inskolningsplatser som avses i den i 1 § nämnda överenskommelsen träffats efter den 1 juli 1987, tillämpas föreskrifterna i förordningen på dessa inskolningsplatser endast om regeringen bestämmer det. Förordning (1987:517).

Allmänna villkor

4 §  Bidrag får, inom ramen för tillgängliga resurser, lämnas vid anställning på inskolningsplats av arbetslösa ungdomar. Bidrag lämnas för ungdomar som har fyllt antingen 18 men inte 20 år eller, om de har fullföljt en minst tvåårig gymnasial utbildning, 17 men inte 20 år och som saknar längre sammanhängande arbetslivserfarenhet. Bidraget lämnas under förutsättning att anställningen anvisas av den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (1988:515).

4 a §  Anvisning av någon som inte fyllt 20 år till anställning för vilken bidrag enligt denna förordning kan lämnas får ske först när den sökande i fyra veckor deltagit i jobb-sökar-aktiviteter som anordnats av länsarbetsnämnden.

[S2]Om den sökande har slutat skolan eller någon annan längre utbildning under våren, får anvisning ske tidigast den 1 september samma år.

[S3]Om det finns skäl för det, får undantag göras från bestämmelserna i första och andra styckena. Förordning (1993:731).

5 § har upphävts genom förordning (1989:436).

6 §  En jämn könsfördelning skall eftersträvas när inskolningsplatser anvisas. Förordning (1987:517).

Bidragets storlek m. m.

7 §  Bidrag lämnas med högst 65 procent av lönekostnaden per månad för den anställde, dock med högst 14 300 kr. Bidragsgrundande lönekostnad är kontant bruttolön inkl. sjuklön och semesterersättning samt avgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. Endast sådana lönekostnader som hänför sig till normal veckoarbetstid är bidragsgrundande.

[S2]När bidrag beslutas skall bidragets storlek i kronor fastställas. Detta belopp skall gälla hela bidragsperioden. Vid oavlönad frånvaro skall bidraget reduceras proportionellt med frånvaron. Förordning (1993:731).

8 §  För varje ungdom får bidrag lämnas under högst sex månader. Länsarbetsnämnden får dock, om det finns synnerliga skäl, medge att bidrag lämnas under högst tolv månader. Förordning (1989:1012).

9 §  Bidrag får inte lämnas till arbetsgivare som för samma åtgärd får bidrag enligt andra bestämmelser. Förordning (1987:517).

Övriga bestämmelser

11 § har upphävts genom förordning (1988:1594).

12 §  Beslut att inte anvisa någon en anställning för vilken bidrag enligt denna förordning kan lämnas får inte överklagas. Rätten att överklaga beslut följer i övrigt av 50 och 51 §§ förordningen (1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket. Förordning (1988:1594).

[S2]13 § har betecknats 12 § genom förordning (1987:517).

14 § har upphävts genom förordning (1987:517).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser

Ikraftträder
1987-03-01

Förordning (1987:517) om ändring i förordningen (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:150
  Omfattning
  upph. 10, 11, 14 §§; nuvarande 3-9, 12, 13 §§ betecknas 4-12 §§; ändr. nya 10, 12 §§; rubr. närmast före 3, 6, 9 §§ sätts närmast före 4, 7, 10 §§; ny 3 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:515) om ändring i förordningen (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1594) om ändring i förordningen (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser

  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:436) om ändring i förordningen (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser

  Omfattning
  upph. 5 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:1012) om ändring i förordningen (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990. De nya föreskrifterna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 1990.
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Förordningen (1991:890) om ändring i förordningen (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:150
  Omfattning
  ändr. 7 §; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:1337) om ändring i förordningen (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser

  Omfattning
  ändr. 4 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:731) om ändring i förordningen (1987:8) om bidrag till inskolningsplatser

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447, Prop. 1992/93:150, Bet. 1992/93:FiU30
  Omfattning
  ändr. 4 a, 7 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:293) om upphävande av förordningen (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser

  Övergångsbestämmelse

  Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas på anställningar som har tillträtts före den 1 juli 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:189, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:AU11
  Omfattning
  upph.