Upphävd författning

Förordning (1988:1114) med instruktion för statens haverikommission

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-11-17
Ändring införd
SFS 1988:1114 i lydelse enligt SFS 1993:1349
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1978:555) med instruktion för statens haverikommission
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens haverikommission gör undersökningar enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor. Förordning (1990:721).

2 §  Haverikommissionen skall

 1. följa den nationella och internationella utvecklingen på de områden som omfattas av kommissionens verksamhet,
 2. samarbeta med berörda säkerhetsmyndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet,
 3. fullgöra de uppgifter som följer av rådets direktiv 80/1266/EEG av den 16 december 1980 om framtida samarbete och ömsesidig hjälp mellan medlemsstater vid undersökningar av luftfartsolyckor, som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den svenska texten till rättsakten har publicerats i Svensk författningssamling (1992:588). Förordning (1993:1349).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på haverikommissionen med undantag av 18, 19 och 30 §§.

[S2]Med styrelsen förstås vid tillämpningen av verksförordningen kommissionen.

Haverikommissionens organisation och ledning

4 §  Haverikommissionen består av generaldirektören och åtta haveriutredare.

[S2]I frågor som avses i 11--13 och 22 §§verksförordningen (1987:1100) är kommissionen beslutför när generaldirektören och minst tre haveriutredare är närvarande. Förordning (1990:721).

5 §  Generaldirektören skall vara eller ha varit ordinarie domare.

[S2]Av haveriutredarna skall

 • två vara eller ha varit ordinarie domare,
 • två ha flygoperativ sakkunskap,
 • en ha flygteknisk sakkunskap,
 • en ha sjöoperativ sakkunskap,
 • en ha sjöteknisk sakkunskap,
 • en ha allmän teknisk sakkunskap samt sakkunskap inom området befolkningsskydd och räddningstjänst.

[S3]En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1990:721).

6 §  Haverikommissionens generaldirektör är chef för myndigheten.

7 §  För uppdrag att biträda med undersökningar som avses i 1 § anlitar haverikommissionen experter och sakkunniga. Förordning (1990:721).

Handläggningen av kommissionens undersökningar

8 §  En undersökning som avses i 1 § leds av generaldirektören eller av en haveriutredare som är eller har varit domare. Förordning (1990:721).

9 §  När kommissionen skall göra en undersökning som avses i 1 § tillkallar den som leder utredningen de experter och sakkunniga som behövs för undersökningen. Förordning (1990:721).

10 §  Bestämmelser om handläggningen av undersökningar som avses i 1 § finns i

11 §  Vid undersökningar som avses i 1 § är kommissionen beslutför när den som leder undersökningen och minst en haveriutredare är närvarande. Förordning (1990:721).

12 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggning i en haveriutredning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

[S2]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

Tjänstetillsättningar m. m.

13 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänsterna som haveriutredare tillsätts av regeringen.

[S3]Andra tjänster tillsätts av haverikommissionen.

14 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

Bisysslor

15 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av haverikommissionen även i fråga om haveriutredarna.

Överklagande

16 §  Haverikommissionens beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Kommissionens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1988:1114) med instruktion för Statens haverikommission

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:721) om ändring i förordningen (1988:1114) med instruktion för statens haverikommission

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5, 7-11 §§, rubr. närmast före 8 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1992:591) om ändring i förordningen (1988:1114) med instruktion för Statens haverikommission

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1349) om ändring i förordningen (1988:1114) med instruktion för Statens haverikommission

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1349

Ändring, SFS 1996:282

  Omfattning
  upph.