Upphävd författning

Förordning (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1236 i lydelse enligt SFS 1995:1101
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel, allt såvitt det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden.

[S2]Socialstyrelsen skall verka för god hälsa och social välfärd samt omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen. Förordning (1995:1101).

2 §  Socialstyrelsen skall särskilt

 1. följa utvecklingen inom och utvärdera verksamheterna samt därvid samverka med andra samhällsorgan i den utsträckning det behövs,
 2. vaka över verksamheterna vad gäller kvalitet och säkerhet samt den enskildes rättigheter,
 3. svara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling i vård och omsorg,
 4. samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård vad gäller barn och ungdom,
 5. med hjälp av det epidemiologiska centret och på annat sätt följa, analysera och rapportera om hälsoutvecklingen i landet samt belysa epidemiologiska konsekvenser av olika åtgärder,
 6. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt ansvarsområde och verka för att sådant arbete kommer till stånd,
 7. tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.,
 8. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken. Förordning (1994:1258).

3 §  Föreskrifter om Socialstyrelsens medverkan i totalförsvaret finns i beredskapsförordningen (1993:242).

[S2]Härutöver skall Socialstyrelsen

 1. övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens krigsorganisation,
 2. övervaka planläggningen av det civila hälsoskyddets krigsorganisation,
 3. samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel under höjd beredskap,
 4. samverka med Överstyrelsen för civil beredskap vid handläggningen av försörjningsfrågor på hälso- och sjukvårdens område. Förordning (1995:136).

4 §  Efter hörande av Överstyrelsen för civil beredskap får Socialstyrelsen utfärda sådana föreskrifter som behövs för att planläggningen enligt 3 § andra stycket 1 och 2 skall få en samordnad inriktning under höjd beredskap. Förordning (1995:136).

5 §  Får socialstyrelsen kännedom om att någon har brutit mot en bestämmelse som gäller verksamhet som står under styrelsens tillsyn, skall styrelsen vidta åtgärder för att vinna rättelse och, om det behövs, göra anmälan till åtal.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på socialstyrelsen med undantag av 21 och 30 §§.

Myndighetens ledning

7 §  Socialstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten. Förordning (1989:802).

Styrelsen

8 §  Socialstyrelsens styrelse består av högst tio ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

9 §  Närmast under generaldirektören leds verksamheten av tre överdirektörer, en för hälso- och sjukvårdsfrågor, en för socialtjänstfrågor och en för tillsynsfrågor. En av överdirektörerna är generaldirektörens ställföreträdare.

[S2]Inom Socialstyrelsen finns Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor, Centrum för utvärdering av metoder i socialt arbete, Epidemiologiskt centrum och regionala tillsynsenheter. I övrigt bestämmer Socialstyrelsen om organisationen. Förordning (1995:1101)

10 §  Centrum för utvärdering av metoder i socialt arbete har en styrelse.

[S2]Epidemiologiskt centrum har en styrelse för de ändamål som anges i 14 a §. Förordning (1995:1101)

Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på socialstyrelsen.

Personalansvarsnämnden

12 §  Personalansvarsnämnden vid socialstyrelsen består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av generaldirektörens ställföreträdare, chefsjuristen och chefen för personalfunktionen vid styrelsen.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1991:1246).

Styrelsens ansvar och uppgifter

13 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Rådet för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor

14 §  Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor avgör

 • rättsmedicinska ärenden,
 • ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till ingrepp i könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
 • ärenden om tillstånd till sterilisering,
 • ärenden om tillstånd till kastrering,
 • ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,
 • ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande av havandeskap enligt 6 § abortlagen (1974:595),
 • ärenden om tillstånd till insemination samt
 • andra ärenden, i vilka Socialstyrelsen på begäran av en domstol, en åklagarmyndighet eller en polismyndighet skall avge utlåtande om någons hälsotillstånd.

[S2]Om Socialstyrelsen bestämmer det får rådet avgöra även andra ärenden. Förordning (1995:661).

14 a §  Styrelsen för epidemiologiskt centrum avgör frågor om

 • verksamhetsplan och budgetdisponering för centrumet samt
 • finansiering och inriktning av samverkansprojekt med externa medel. Förordning (1995:1101).

Ärendenas handläggning

15 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, av rådet för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor, av styrelsen för Epidemiologiskt centrum eller av personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan anställd. Ärenden som rör utvärdering av metoder i socialt arbete får avgöras av styrelsen för Centrum för utvärdering av metoder i socialt arbete. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (1995:1101).

Anställningar m.m.

16 §  Generaldirektören och överdirektörerna anställs av regeringen för en bestämd tid. Generaldirektörens ställföreträdare förordnas av regeringen för en bestämd tid efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Annan personal anställs av Socialstyrelsen. Förordning (1995:1101).

17 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

18 §  Socialstyrelsens styrelse förordnar ledamöter i rådet för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

[S2]Ordföranden i rådet skall ha erfarenhet som lagfaren domare.

19 §  Socialstyrelsens styrelse förordnar ledamöter i styrelsen för Epidemiologiskt centrum.

[S2]Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande i styrelsen för Epidemiologiskt centrum. Förordning (1995:1101).

Överklagande

20 §  Socialstyrelsens beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte överklagas, när det gäller

 1. bidrag till insatser mot aids,
 2. sådana medel till utvecklings- och förnyelsearbete inom den sociala hemhjälpen, som disponeras särskilt av Socialstyrelsen,
 3. bidrag till de homosexuellas organisationer för deras arbete på riksplanet,
 4. bidrag till internationella resor,
 5. medel ur allmänna arvsfonden.

[S2]Socialstyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

Ändringar

Förordning (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:802) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 7, 9, 12, 14, 16, 19 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:517) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  upph. 19 §; ändr. 1, 2, 9, 16 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:943) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 3, 12 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1246) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1991-10-01

Förordning (1992:656) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 2, 20 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:111) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 9, 15 §§
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1993:285) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1315) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1258) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1995:136) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen

  Omfattning
  nuvarande 4 § betecknas 3 §; ändr. den nya 3 §; ny 4 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:661) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen

  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1995:1101) om ändring i förordningen (1988:1236) med instruktion för Socialstyrelsen

Omfattning
upph. rubr. närmast efter 18 §; ändr. 1, 9, 10, 15, 16 §§, rubr. närmast före 16 §; nya 14 a, 19 §§
Ikraftträder
1995-11-01

Ändring, SFS 1996:570

  Omfattning
  upph.