Upphävd författning

Förordning (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Ändring införd
SFS 1988:1400
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1982:434) om statsbidrag till erkända arbetslöshetskassor
Kungörelse (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Omräkningstabellen inte med här.

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om arbetslöshetskassor och om ersättning vid arbetslöshet enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (1991:1424).

Allmänna bestämmelser

1 a §  En anmälning enligt 71 § första stycket lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring skall innehålla en försäkran att styrelseledamot, kassaföreståndare, suppleant, firmatecknare och revisor inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. I fråga om revisor skall anmälningen även innehålla en försäkran att denne inte är underkastad näringsförbud. Förordning (1991:1424).

2 §  En arbetslöshetskassa skall senast den 15 januari varje år till AMS lämna uppgift om antalet medlemmar i kassan vid utgången av det senast förflutna verksamhetsåret. I övrigt skall kassan hålla AMS underrättad om verksamheten på det sätt som AMS bestämmer. Förordning (1991:1424).

2 a §  En arbetslöshetskassa skall enligt 52 a § andra stycket lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring i enlighet med vad Arbetsmarknadsstyrelsen närmare föreskriver lämna följande uppgifter om de medlemmar som får ersättning:

 • personnummer, postnumret i postadressen och arbetslöshets- kassans beteckning samt, i förekommande fall, beteckningen på den avdelning hos kassan som medlemmen tillhör,
 • år och veckonummer för början på den aktuella ersättningsperioden samt periodens ordningsnummer,
 • uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
 • beräknad normalarbetstid och arbetsutbudet i timmar per vecka,
 • om medlemmen regelbundet utför deltidsarbete,
 • om 4 § femte stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas,
 • dagpenningens storlek, ersättningsperiodens längd och uppgift huruvida arbetsvillkoret till någon del uppfyllts med sådan jämställd tid som anges i 7 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring,
 • huruvida en medlem som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av ersättningsperioden av kassan bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod,
 • antalet dagar med ersättning, karens och deltagande i arbetslivsutveckling per vecka som utbetalningen avser,
 • antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetalningstillfället, och
 • utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser. Förordning (1997:349).

3 §  Styrelsen för en arbetslöshetskassa skall till AMS lämna in en styrkt kopia av protokoll som förts vid sammanträde med styrelsen. Det skall ske inom en månad efter det att sammanträdet har ägt rum. Förordning (1991:1424).

4 §  En arbetslöshetskassa skall omedelbart lämna AMS en kortfattad redogörelse för kassans beslut i fall som avses i 29 och 30 §§ lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. Detsamma gäller även i andra fall där rätten till ersättning har ifrågasatts och därför blivit föremål för särskild prövning samt i övriga fall då utbetalad ersättning återbetalats eller skall återbetalas till arbetslöshetskassan. AMS får befria en kassa från denna skyldighet. Förordning (1991:1424).

Dagpenningens storlek

4 a §  Dagpenning lämnas med lägst 240 och högst 580 kronor per dag, om inte annat följer av lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring.

Samordning med tjänstepension

5 §  I stället för bestämmelserna i 20 § första stycket andra meningen och 21 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring skall bestämmelserna i andra stycket i denna paragraf tillämpas, om den försäkrade

 • på grund av förvärvsarbete får annan pension än pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (tjänstepension), och
 • inte för samma tid får folkpension eller allmän tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen om allmän försäkring.

[S2]Dagpenning enligt 20 § första stycket första meningen eller 17 § första stycket och andra stycket första meningen lagen om arbetslöshetsförsäkring skall minskas med tjänstepensionen. Om pensionen anges i belopp per månad, skall dagpenningen minskas med 1/22 av pensionsbeloppet. Om pensionen anges i belopp per år, skall dagpenningen minskas med 1/260 av pensionsbeloppet. Ersättning under tio kronor per dag betalas inte ut. Förordning (1994:1683).

6 § har upphävts genom förordning (1991:1424).

Utbetalning av statsbidrag

7 §  AMS betalar ut statsbidraget till arbetslöshetskassan i omedelbar anslutning till kassans utbetalning av ersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. AMS skall därvid hålla inne så stor del av statsbidraget som motsvarar det skatteavdrag som skall göras på utbetalad ersättning. Förordning (1991:1424).

8 § har upphävts genom förordning (1991:1424).

Finansierings- och utjämningsavgift

9 §  Finansieringsavgift enligt 57 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring skall varje månad betalas av en arbetslöshetskassa med ett belopp som, såvitt avser tiden den 1 januari-den 30 juni 1997, per medlem motsvarar 70 procent av den under den gångna månaden genomsnittligt utbetalade dagpenningen delat med tolv eller, såvitt avser tiden den 1 juli-den 31 december 1997, per medlem motsvarar 131 procent av den under den gångna månaden genomsnittligt utbetalade dagpenningen delat med tolv. Förordning (1997:349).

10 §  Utjämningsavgift enligt 57 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring skall av en arbetslöshetskassa betalas före utgången av januari varje år. Förordning (1991:1424).

11 §  Arbetsmarknadsstyrelsen skall till en arbetslöshetskassa lämna uppgift om storleken av de avgifter enligt 9 och 10 §§ som kassan skall betala vid varje betalningstillfälle. Förordning (1994:1683).

12 §  Avgifter enligt 9 och 10 §§ skall betalas genom insättning på konto som Arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer. Förordning (1994:1683).

Utjämningsbidrag

13 §  Utjämningsbidrag skall lämnas till en arbetslöshetskassa

 1. dels om arbetslösheten för kassans medlemmar, räknad i utbetalade ersättningsdagar per medlem och år, med mer än tio procent översteg genomsnittet för samtliga arbetslöshetskassor under det senast förflutna verksamhetsåret,
 2. dels om kassan vid utgången av det senast förflutna verksamhetsåret hade färre än 10 000 medlemmar och en medlemsavgift som översteg 70 procent av den gällande högsta dagpenningen enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (1991:1424).

14 §  Bidrag enligt 13 § 1 lämnas med ett visst belopp för varje medlem som fanns i kassan vid utgången av det senast förflutna verksamhetsåret. Beloppet motsvarar två procent av den gällande högsta dagpenningen enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring multiplicerat med den del av antalet ersättningsdagar per medlem i kassan under det senast förflutna verksamhetsåret, som med mer än tio procent överstigit det för samtliga arbetslöshetskassor genomsnittliga antalet ersättningsdagar per medlem. Förordning (1991:1424).

15 §  Bidrag enligt 13 § 2 lämnas med hälften av skillnaden mellan 70 procent av den gällande högsta dagpenningen och kassans verkliga kostnad per medlem under det senast förflutna verksamhetsåret.

16 §  Om inbetalade utjämningsavgifter inte uppgår till vad som skall lämnas i utjämningsbidrag, skall bidraget minskas med en procentandel som är lika stor för samtliga bidragsberättigade arbetslöshetskassor.

17 §  Om det belopp som för ett visst verksamhetsår lämnas i utjämningsbidrag understiger de för året erlagda utjämningsavgifterna, skall överskottet återbetalas till arbetslöshetskassorna i förhållande till inbetalade avgifter.

18 §  AMS prövar ärenden om utjämningsbidrag.

Ersättning vid deltidsarbete

19 §  Länsarbetsnämnden skall under den tid ersättning vid deltidsarbete lämnas, i samarbete med den enskilde, arbetsgivare och fackliga organisationer, aktivt verka för att den försäkrade får en sammanlagd arbetstid som motsvarar dennes önskemål. Kan detta inte åstadkommas, skall den försäkrade om möjligt i stället erbjudas en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förordning (1993:171).

20 §  En särskild prövning av rätten till ersättning skall göras var sjätte månad. Länsarbetsnämnden skall se till att det finns erforderligt underlag för arbetslöshetskassans prövning. Fortsatt ersättning får medges endast om den försäkrade

 1. har fyllt 55 år, eller
 2. har fått men ännu inte tillträtt ett arbete med en arbetstid som motsvarar dennes önskemål, eller
 3. inte har kunnat erbjudas, på hemorten eller någon annan ort, vare sig ett arbete med en arbetstid som motsvarar dennes önskemål eller en lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

21 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får föreskriva om beräkning av ersättning vid deltidsarbete för det fall att arbetstiden inte är bestämd till ett visst antal timmar per dag eller vecka. Förordning (1994:934).

21 a §  Den som regelbundet utför deltidsarbete under veckor då hon eller han i övrigt är arbetslös och vid ersättningsperiodens utgång fortsätter en tillsvidareanställning på deltid har inte rätt till ersättning i den nya ersättningsperioden så länge tillsvidareanställningen på deltid pågår.

[S2]Begränsningen av ersättningsrätten enligt första stycket gäller också vid en ny tillsvidareanställning på deltid som påbörjas inom tre månader från det att den tidigare tillsvidareanställningen på deltid upphörde. Förordning (1995:997).

22 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får om det finns särskilda skäl föreskriva

 1. om karenstid utöver vad som följer av lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring i fråga om en försäkrad som regelbundet utför deltidsarbete under veckor då denne i övrigt är arbetslös, och
 2. om begränsningar i ersättningsrätten utöver vad som följer av 1 ovan och 20 §. Förordning (1993:658).

Ersättning under utbildning

22 a §  Särskilda skäl att enligt 4 § andra stycket lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring lämna ersättning till den som deltar i utbildning finns när den försäkrade deltar i

 • arbetsmarknadspolitiska åtgärder som omfattas av 22 b §,
 • orienteringskurser som omfattas av 22 c §, eller
 • övriga former av utbildningar som omfattas av 22 d-g §§. Förordning (1997:349).

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

22 b §  Ersättning lämnas till den som deltar i

 1. verksamhet för arbetslivsutveckling enligt förordningen (1992:1333) om arbetslivsutveckling, eller
 2. offentligt tillfälligt arbete enligt förordningen (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa.

[S2]Ersättning som lämnas under tid då den försäkrade deltar i sådan verksamhet benämns utbildningsbidrag. Förordning (1997:349).

Orienteringskurser

22 c §  Ersättning lämnas till den som deltar i en kurs som syftar till att ge en orientering om olika yrken eller utbildningsvägar. Kursen skall dessutom ha ett eller flera av följande syften, nämligen att

 • medverka till väl underbyggda beslut om studie- och yrkesval,
 • ge ökade studietekniska färdigheter,
 • utgöra en introduktion till kurser i olika ämnen,
 • kunna ge tillfälle till bedömning av en elevs kunskaper i olika ämnen eller kurser. Förordning (1997:349).

Övriga former av utbildningar

22 d §  Till den som bedriver utbildning och finansierar sina studier med någon form av studiestöd som helt eller delvis består av bidrag lämnas inte ersättning utom i de fall som anges i 22 f och 22 g §§. Förordning (1997:349).

22 e §  Under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphörde på grund av studierna lämnas ersättning till den som

 1. fortsätter studier som han eller hon innan arbetslösheten bedrev på heltid jämsides med ett heltidsarbete, under förutsättning att han eller hon söker heltidsarbete, eller
 2. bedriver studier på deltid, under förutsättning att studierna inte hindrar honom eller henne från att söka och ta heltidsarbete samt att han eller hon intygar att han eller hon är beredd att avbryta studierna om dessa kan hindra honom eller henne från att ta arbete. Förordning (1997:349).

22 f §  Till en försäkrad som fortsätter studier på deltid med studiestöd som helt eller delvis består av bidrag och som den försäkrade innan arbetslöshetens inträde varaktigt bedrev på deltid vid sidan av ett deltidsarbete lämnas ersättning under förutsättning att han eller hon söker och kan ta ett arbete i minst samma omfattning som tidigare. Ersättning lämnas för det inkomstbortfall som uppstått på grund av att den försäkrade ofrivilligt har fått lämna sitt deltidsarbete och den beräknas enligt den omräkningstabell som framgår av bilagan till denna förordning. Förordning (1997:349).

22 g §  Till en försäkrad som efter arbetslöshetens inträde tar upp studier på deltid med studiestöd som helt eller delvis består av bidrag lämnas under tiden den 1 juli 1997-den 31 december 1998 ersättning under förutsättning att

 • utbildningen utgör ett led i den försäkrades individuella handlingsplan,
 • utbildningens omfattning inte överstiger 50 procent av en normal heltidsanställning,
 • utbildningen på deltid inte avses pågå längre tid än 180 dagar,
 • den försäkrade inte redan deltar i en utbildning med studiestöd, och
 • den försäkrade söker och kan ta ett arbete som motsvarar minst 50 procent av en normal heltidsanställning.

[S2]Ersättningen beräknas enligt den omräkningstabell som framgår av bilagan till förordningen. Förordning (1997:349).

Ersättning under permittering

22 h §  Särskilda skäl att enligt 4 § tredje stycket lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring lämna ersättning till den som är permitterad utan lön finns i följande fall.

 1. Ersättning får under tiden den 29 september 1997-den 1 oktober 1998 lämnas till den som enligt bestämmelser i ett kollektivavtal som ingåtts före den 14 mars 1997 permitterats utan lön.
 2. Ersättning får, utan någon sådan begränsning i tiden som anges i 1, lämnas till nytillträdande på arbetsmarknaden som permitterats utan lön i samband med semesterstängning. Förordning (1997:349).

Avgångsvederlag

22 i §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om beräkningen av tid med avgångsvederlag enligt 6 § andra stycket lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (1997:349).

Övriga bestämmelser

23 §  För en försäkrad som är arbetslös under del av vecka beräknas ersättning enligt den omräkningstabell som framgår av bilaga till denna förordning. Förordning (1991:1424).

24 §  När utjämningsbidrag beräknas enligt denna förordning skall halva ersättningsdagar läggas samman till hela dagar. Förordning (1993:1448).

25 §  Arbetsmarknadsstyrelsen prövar ärenden om undantag från kravet på bosättning i Sverige i fall som avses i 59 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.

[S2]Arbetsmarknadsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, föreskriva att en företagare som är medlem i Sveriges Fiskares arbetslöshetskassa skall anses vara arbetslös även i andra fall än som sägs i 4 § femte stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (1997:349).

26 §  Arvode och annan ersättning till av AMS utsedd ledamot eller suppleant i en arbetslöshetskassas styrelse fastställs av AMS. Förordning (1991:1424).

27 §  AMS får meddela närmare föreskrifter om en arbetslöshetskassas löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt därvid, om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter som avviker från bokföringslagen (1976:125). Förordning (1991:1424).

28 §  AMS meddelar närmare föreskrifter om vad som skall gälla vid val av ombud till arbetslöshetskassornas föreningsstämmor. Förordning (1991:1424).

28 a §  En ansökan om ersättning hos en arbetslöshetskassa skall göras på den blankett som fastställs av Arbetsmarknadsstyrelsen. Förordning (1994:934).

29 §  AMS får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och denna förordning. Förordning (1991:1424).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

Förarbeten
Prop. 1987/88:114
Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (1989:74) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1989.
  Omfattning
  nya 26 §, bil.
  Ikraftträder
  1989-04-01

Förordning (1989:1011) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  nya 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:1520) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  ändr. 4 a §
  Ikraftträder
  1991-01-07

Förordning (1991:1424) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  upph. 5, 6, 8 §§; nuvarande 22, 23, 24, 25, 26 §§ betecknas 24, 25, 27, 29, 23 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 24 §§, den nya 25 §, rubr. närmast efter 4 a §; rubr. närmast före 22 § sätts närmast före 23 §; nya 1 a, 22, 26, 28 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1794) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  ändr. 4 a §
  Ikraftträder
  1992-01-06

Förordning (1991:2005) om ändring iförordningen (1991:1424) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  ändr. 9 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1424
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1334) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  ändr. 19 §; nya 22 a §, rubr. närmast efter 22 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1992:1340) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  ändr. 4 a §
  Ikraftträder
  1993-01-04

Förordning (1993:171) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993 och tillämpas på beslut om ersättning som avser tiden från och med den 22 mars 1993. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om beslut om ersättning som avser tiden före den 22 mars 1993.
  Omfattning
  upph. 21 §; ändr. 19, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-05-01

Förordning (1993:658) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 22 § 1 och bilagan till förordningen den 6 september 1993 och i övrigt den 5 juli 1993.
  2. Äldre bestämmelser i 4 a § gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 4 a, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-07-05

Förordning (1993:1004) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 september 1993 och tillämpas på beslut om dagpenning som avser tiden från och med den 5 juli 1993.
  Omfattning
  rubr. närmast efter 4 a § sätts närmast före 7 §; nya 5 §, rubr. närmast efter 4 a §
  Ikraftträder
  1993-09-15

Förordning (1993:1083) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993 och tillämpas på beslut om ersättning som avser tiden från och med den 6 september 1993.
  Omfattning
  nya 22 b §, rubr. närmast efter 22 a §
  Ikraftträder
  1993-11-01

Förordning (1993:1448) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4 a § den 3 januari 1994, och i övrigt den 1 januari 1994.
  2. Den äldre bestämmelsen i 4 a § gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  3. De äldre bestämmelserna om finansieringsavgift skall fortfarande gälla i fråga om verksamhetsåret 1993 och tidigare verksamhetsår.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:101, Bet. 1993/94:AU6
  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 4 a, 11, 12, 24 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:934) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  ändr. 5, 22 b, 25 §§; nya 2 a, 21, 28 a §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1683) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Under år 1995 får för januari månad betalning av finansieringsavgiften enligt 9 § ske genom att beloppet betalas vid utgången av mars månad.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:124, Prop. 1994/95:99, Bet. 1994/95:AU5
  Omfattning
  ändr. 2 a, 5, 11, 12, 22 b, 25 §§, rubr. närmast före 9 §; ny 9 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:997) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1995. Begränsningen av ersättningsrätten för den vars ersättningsperiod går till ända under tiden den 1 september -- den 31 december 1995 tillämpas dock först från och med den 1 januari 1996.
  Omfattning
  ny 21 a §
  Ikraftträder
  1995-09-01

Förordning (1995:1121) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  ändr. 4 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:988) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Omfattning
  ändr. 22 a §
  Ikraftträder
  1996-11-01

Förordning (1997:349) om ändring i förordningen (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft i fråga om 9, 22 a-c, 22 e, 22 g samt 22 i §§ den 1 juli 1997, i fråga om 2 a, 22 d, 22 f, 22 h och 25 §§ den 29 september 1997 och i övrigt den 29 december 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 2 a, 4 a, 9, 22 a, 22 b, 25 §§, rubr. närmast före 22 b §; nya 22 c, 22 d, 22 e, 22 f, 22 g, 22 h, 22 i §§, rubr. närmast före 22 c, 22 d, 22 h, 22 i §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Ändring, SFS 1997:835

  Omfattning
  upph.