Förordning (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1996-10-24
Ändring införd
SFS 1996:987 i lydelse enligt SFS 2000:979
Ikraft
1996-11-01
Tidsbegränsad
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde och syfte

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa.

2 §  Bestämmelser om offentliga tillfälliga arbeten finns också i

3 §  Offentliga tillfälliga arbeten skall syfta till att stärka kompetensen hos de arbetslösa och höja kvaliteten i anordnarens verksamhet.

Offentliga tillfälliga arbeten

4 §  Staten, kommuner, landsting och de allmänna försäkringskassorna har såsom anordnare möjlighet att ta emot arbetslösa i offentliga tillfälliga arbeten.

[S2]Anordnaren och de berörda arbetstagarorganisationerna skall vara överens om de arbetsuppgifter som kan komma i fråga för offentliga tillfälliga arbeten och det antal personer på varje arbetsplats som skall omfattas av dessa. Arbetsuppgifterna får inte undantränga ordinarie verksamhet.

Villkor för offentliga tillfälliga arbeten

5 §  Offentligt tillfälligt arbete får anvisas en arbetslös person som före den 1 januari 1999 anvisats och alltjämt deltar i ett offentligt tillfälligt arbete. Förordning (1998:1789).

Anvisning av offentliga tillfälliga arbeten

6 §  Länsarbetsnämnden anvisar arbetslösa till offentliga tillfälliga arbeten.

[S2]Beslutet om anvisning får gälla

 1. för personer som fyllt 62 år före den 1 januari 1999 fram till dess att de fyller 65 år,
 2. för övriga till och med den 31 december 2000. Förordning (1999:1188).

Återkallelse av en anvisning

7 §  Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen, om

 1. en arbetslöshetskassa avstängt den arbetssökande från rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
 2. den arbetslöse gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet,
 3. den arbetslöse inte fortsätter att söka arbete på den reguljära arbetsmarknaden, eller
 4. det i övrigt finns särskilda skäl för det.

[S2]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (1997:837).

Rapportering av anvisningar och återkallelser

8 §  Länsarbetsnämnden skall så snart som möjligt lämna uppgift om ett beslut om anvisning till offentligt tillfälligt arbete eller ett beslut om återkallelse av en anvisning. Uppgiften skall lämnas till den arbetslöshetskassa som handlägger ärenden enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (1997:837).

Förmåner

9 §  Bestämmelser om ersättning till den som deltar i offentligt tillfälligt arbete för äldre arbetslösa finns i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Förordning (2000:979).

Överklagande

10 §  Ett beslut om återkallelse av en anvisning av ett offentligt tillfälligt arbete enligt 7 § första stycket2-4 får överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen av den anvisade. Andra beslut får inte överklagas.

Övriga bestämmelser

11 §  För den som har anvisats ett offentligt tillfälligt arbete skall bestämmelser om försäkringsskydd för personer som tar del av arbetsmarknadspolitiska program i följande förordningar tillämpas:

 1. förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
 2. förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.,
 3. förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, och
 4. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m. Förordning (2000:640).

12 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning. Förordning (1996:1108).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Ikraftträder
  1996-11-01

Förordning (1996:1108) om ändring i förordningen (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa

  Omfattning
  ändr. 9, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:837) om ändring i förordningen (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1789) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa, dels ändring i samma förordning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999 och gäller till utgången av år 2001. I fråga om skada som har inträffat före ikraftträdandet gäller 11 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:105, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:AU1
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 5, 6, 11 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1188) om ändring i förordningen (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:83, Bet. 1999/2000:AU1
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:640) om ändring i förordningen (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2000:979) om ändring i förordningen (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-01-01