Upphävd författning

Lag (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-12-15
Ändring införd
SFS 1988:1463 i lydelse enligt SFS 2007:197
Ikraft
1989-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag lämnas bidrag av allmänna medel till adoptivföräldrars kostnader vid adoption av utländska barn.

[S2]Med utländska barn avses i lagen barn som inte är svenska medborgare och som inte är bosatta här i landet när adoptivföräldrarna får dem i sin vård.

2 §  Bidrag lämnas till den eller de adoptivföräldrar som har fått tillstånd av svensk domstol till en adoption.

[S2]Med svensk domstols tillstånd jämställs

 1. beslut av regeringen, eller av den myndighet som regeringen har bestämt, om att ett utomlands meddelat beslut om adoption skall gälla här i landet, och
 2. ett utomlands meddelat beslut om adoption som gäller här i landet enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Lag (1997:196).

3 §  I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m.

[S2]Som villkor för tillämpningen av denna lag gäller vidare att adoptivföräldrarna var bosatta här i landet såväl när de fick barnet i sin vård som när adoptionen blev giltig här. Lag (2004:817).

Prop. 2003/04:152: I första stycket görs en ändring med anledning av de ändringar som föreslås i 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Dessa innebär bl.a. att forumbestämmelserna för handläggning i en allmän försäkringskassa upphävs, eftersom den nya Försäkringskassan utgör en rikstäckande myndighet.

5 § Har upphävts genom lag (1997:196).

6 §  Bidrag lämnas endast för barn som inte fyllt tio år när adoptivföräldrarna fick det i sin vård. Bidrag lämnas inte om adoptionen avser eget eller makes barn eller makes adoptivbarn.

[S2]Bidrag lämnas endast för adoptioner som förmedlats av en sammanslutning som är auktoriserad enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling. Lag (2004:766).

Prop. 2003/04:131: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 12. Andra stycket är nytt och innebär att bidrag enligt lagen endast lämnas när adoptionen förmedlats av en sammanslutning som är auktoriserad enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

7 §  Frågor om bidrag enligt denna lag handhas av Försäkringskassan. Lag (2004:817).

Prop. 2003/04:152: Den subsidiära forumbestämmelsen i andra stycket upphävs med hänsyn till att den nya Försäkringskassan är en rikstäckande myndighet.

8 §  Adoptivföräldrar som önskar erhålla bidrag skall ansöka därom hos Försäkringskassan inom ett år räknat från den tidpunkt då adoptionen blev giltig här i landet.

[S2]Är adoptivföräldrarna inte ense om annan fördelning tillkommer bidraget dem med hälften vardera. Lag (2004:817).

9 §  I fråga om bidrag enligt denna lag tillämpas även följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

[S2]20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,

[S3]20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet,

[S4]20 kap.4 b-4 d §§ om ränta,

[S5]20 kap. 5 § om preskription,

[S6]20 kap. 8 § första-tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter,

[S7]20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder,

[S8]20 kap.10-13 §§ om omprövning och ändring av beslut samt om överklagande. Lag (2007:197).

Prop. 2003/04:152: Hänvisningen till bestämmelserna i 18 kap.46 och 47 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring upphävs. Sistnämnda bestämmelser upphävs som en konsekvens av att den nya Försäkringskassan övertar såväl Riksförsäkringsverkets ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas i fråga om barn som kommit i adoptivföräldrarnas vård här i landet efter utgången av juni 1988.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:3
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1991:235) om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrift gäller fortfarande i fråga om barn som kommit i adoptivföräldrarnas vård här i landet före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1997:196) om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om barn, som kommit i adoptivföräldrarnas vård här i landet före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:192, Prop. 1996/97:91, Bet. 1996/97:SoU15
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:278) om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:231, Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1998:93) om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:814) om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på en ansökan som gjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1398) om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas i fråga om barn som kommit i föräldrarnas vård här i landet från och med detta datum.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:92, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:SfU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2004:766) om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Den nya föreskriften gäller enbart i fråga om barn, som kommit i adoptivföräldrarnas vård här i landet efter utgången av december 2004.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:10, Prop. 2003/04:131, Bet. 2004/05:SoU3
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:817) om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 3, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:197) om ändring i lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.