Upphävd författning

Förordning (1988:246) om grupplivförsäkring för värnpliktiga m.fl.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-04-12
Ändring införd
SFS 1988:246 i lydelse enligt SFS 1991:1495
Ikraft
1988-06-01
Upphäver
Kungörelse (1963:243) angående grupplivförsäkring åt värnpliktiga m.fl.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller grupplivförsäkring för dödsfall åt följande personal, som inte har försäkrings- eller efterskydd i en anställning med motsvarande förmåner under nedan angiven tjänstgöring, nämligen

  1. för */k/ värnpliktig personal */-k/ inbegripet sådan personal över värnpliktsåldern som avgått från anställning i någon av försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren och för vilken värnpliktslagen (1941:967) fortfarande gäller -- under dels inskrivningsförrättning, dels prövning för antagning som yrkesofficers- eller reservofficersaspirant, dels tjänstgöring enligt värnpliktslagen, dels föreskriven tjänstgöring för utbildning till befattning för yrkesofficer eller reservofficer, som inte fullgörs enligt värnpliktslagen,
  2. för */k/ frivillig personal */-k/ under tjänstgöring vid försvarsmakten på grund av åtagande i krigsfrivilligavtal eller under annan frivillig utbildning för att nå eller bibehålla kompetens för placering inom totalförsvaret,
  3. för */k/ hemvärnets personal */-k/ under tjänstgöring vid hemvärnet,
  4. för */k/ civilförsvarspliktig personal */-k/ under föreskriven tjänstgöring som fullgörs efter inskrivning i civilförsvarsorganisationen, samt under tjänstgöring enligt lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret,
  5. för */k/ vapenfri tjänstepliktig */-k/ under tjänstgöring enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst,
  6. för */k/ hälso- och sjukvårdspersonal */-k/ under tjänstgöring enligt lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. Förordning (1989:454).

2 §  I förordningen förstås med

[S2]*/k/ försäkrad: */-k/ den som avses i 1 §,

[S3]*/k/ sambo: */-k/ en ogift person som under äktenskapsliknande förhållanden bor tillsammans med en ogift arbetstagare eller förutvarande arbetstagare av motsatt kön,

[S4]*/k/ TGL-S: */-k/ avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) i dess lydelse enligt statens arbetsgivarverks cirkulär 1988 A 8.

3 §  Befogenhet som enligt 30, 38 och 41 §§ TGL-S tillkommer arbetsgivaren skall utövas av statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. Övriga befogenheter som enligt TGL-S eller denna förordning tillkommer arbetsgivaren skall utövas av statens löne- och pensionsverk.

[S2]/r3/ Försäkringsskydd

4 §  Försäkringsskydd föreligger under tid från det att färd för inryckning till tjänstgöringen påbörjas till dess färd för utryckning från tjänstgöringen avslutas eller till dess tjänstgöringen avbryts genom hemförlovning.

[S2]/r3/ Efterskydd

5 §  Med efterskydd avses det försäkringsskydd som under vissa förutsättningar finns sedan tjänstgöringen enligt 1 § upphört. Efterskyddet gäller längst till dess den försäkrade har fyllt 65 år.

[S2]/r4/ Efterskydd vid sjukdom

6 §  Försäkringsskydd gäller även efter tjänstgöring enligt 1 § under arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, om arbetsoförmågan uppkommit under tjänstgöringen och förelåg vid tjänstgöringens slut. Arbetsoförmågan skall styrkas genom intyg från allmän försäkringskassa eller läkare. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte visats upp.

[S2]/r3/ Försäkringsförmåner

7 §  Avlider en försäkrad innan han fyllt 65 år, betalas förmåner enligt 20--25 §§ TGL-S, om inte annat följer av 8 §.

8 §  Försäkringsförmånerna skall minskas med begravningshjälp enligt värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008), förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga eller kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga och med begravningsbidrag enligt familjebidragsförordningen (1991:1492). Förordning (1991:1495).

[S2]/r3/ Tillämpning av bestämmelser i TGL-S

9 §  Följande bestämmelser i TGL-S tillämpas på grupplivförsäkring enligt denna förordning, nämligen

[S2]29--31 §§ om försäkringsförmåner efter försäkringstagarens make eller sambo,

[S3]32--36 §§ om förmånstagarförordnande,

[S4]37 och 38 §§ om sambo med förmånstagarrätt,

[S5]41 § om inskränkning i rätten att förfoga över försäkringen,

[S6]42 och 43 §§ om försäkringens giltighet vid krigstillstånd,

[S7]44--46 §§ om åtgärder vid försäkringsfall, och

[S8]47--49 §§ om tvister.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:246) om grupplivförsäkring för värnpliktiga m.fl.

    Övergångsbestämmelse

    1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988, då kungörelsen (1963:243) om grupplivförsäkring åt värnpliktiga m. fl. skall upphöra att gälla.
    2. Den gamla kungörelsen gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av maj 1988.
    3. Med försäkringsgrundande tid enligt den nya förordningen jämställs sådan tid före ikraftträdandet i vilken den försäkrade haft försäkringsskydd enligt den gamla kungörelsen.
    4. Förordnande till förmån för make gäller även under hemskillnad eller betänketid om den försäkrade har försäkringsskydd enligt den gamla kungörelsen och hemskillnad eller betänketid pågår den 31 maj 1988. Försäkringsskyddet gäller så länge tjänstgöringen pågår. Den försäkrade kan anmäla att förordnandet inte skall gälla.
    5. Om en försäkrad har anmält särskilt förmånstagareförordnande enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring skall förordnandet ha fortsatt giltighet vid tillämpningen av den nya förordningen, om inte den försäkrade anmäler ändrat förordnande.
    6. Försäkringsskydd enligt den gamla kungörelsen skall, i den mån förutsättningar för kungörelsens tillämpning förelåg den 31 maj 1988, fortfarande gälla för den som inte har fått försäkringsskydd enligt den nya förordningen eller motsvarande bestämmelser. Vid försäkringsfall tillämpas det försäkringsbelopp som vid dödsfallet gällde enligt TGL-S.
    Ikraftträder
    1988-06-01

Förordning (1989:454) om ändring i förordningen (1988:246) om grupplivförsäkring för värnpliktiga m.fl.

    Omfattning
    ändr. 1 §
    Ikraftträder
    1989-07-01

Förordning (1991:1495) om ändring i förordningen (1988:246) om grupplivförsäkring för värnpliktiga m.fl.

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1995:239

    Omfattning
    upph.