Upphävd författning

Förordning (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1988-04-21
Ändring införd
SFS 1988:247 i lydelse enligt SFS 2000:441
Ikraft
1988-06-01
Upphäver
Förordning (1975:63) med instruktion för statens tjänstepensionsnämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

 1. utövar arbetsgivarens befogenheter enligt statliga pensions- bestämmelser i deras lydelse den 31 december 1991 eller tidigare i den omfattning regeringen eller, när det gäller arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter, riksdagsstyrelse bestämmer,
 2. prövar frågor som enligt arbetsgivarnyckeln till avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring eller enligt regeringens beslut ankommer på nämnden,
 3. prövar frågor som enligt arbetsgivarnyckeln till avtalet om tjänstegrupplivförsäkring inom riksdagens eller dess myndigheters arbetstagarområde eller enligt riksdagens förvaltningsstyrelses beslut ankommer på nämnden,
 4. prövar frågor om beräkning av pensionen enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna till pensionsplan för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91) när det gäller fall där tjänstetidsfaktorn är större än den allmänna tilläggspensionens poängårsfaktor och pensionen till följd av övergången från brutto- till nettosystem blir väsentligt lägre än den annars skulle ha blivit.

[S2]Nämnden prövar också frågan om beräkning av pensionen enligt första stycket 4 för sådana arbetstagare som har pensionsrätt enligt förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning. Förordning (2000:441).

Sammansättning

2 §  Nämnden består av ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter.

[S2]För varje ledamot, utom ordföranden och vice ordföranden, finns en personlig ersättare.

3 §  Tre ledamöter och deras ersättare förordnas efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

4 §  Nämndens kansliuppgifter sköts av personal från statens löne- och pensionsverk. Förordning (1990:422).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:494).

6 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:494).

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden är beslutför med minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Av de ledamöter som inte är ordförande eller vice ordförande skall halva antalet vara förordnade efter förslag från organisationerna.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

9 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör åt nämnden enligt 4 § att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

11 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

Förordnanden

12 §  Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Bland de ledamöter som förordnas utan förslag från organisationerna, utser regeringen en till ordförande och en till vice ordförande.

Underrättelse om beslut

13 §  Underrättelse om nämndens beslut skall lämnas till

 1. statens löne- och pensionsverk,
 2. statens arbetsgivarverk eller riksdagsförvaltningen, såvitt rör arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter,
 3. den myndighet där arbetstagaren är anställd, såvitt gäller beslut enligt 1 § 1.Lag (2000:441).

Överklagande

14 §  Nämndens beslut i ärenden som avses i 1 § får inte överklagas.

[S2]Andra beslut av nämnden än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter. Förordning (1998:1092).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

  Ikraftträder
  1988-06-01

Förordning (1990:422) om ändring i förordningen (1988:247) med instruktion för statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1436) om ändring i förordningen (1988:247) med instruktion för statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:151) om ändring i förordningen (19 88:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994. Den tillämpas dock för tid fr. o. m. den 1 januari 1992.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-05-01

Förordning (1996:494) om ändring i förordningen (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:247) om ändring i förordningen (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1992:78) med instruktion för Nämnden för vissa statliga pensionsfrågor. I den mån någon fråga som skulle ha prövats av Nämnden för vissa pensionsfrågor uppkommer efter den 30 juni 1997, prövas frågan i stället av Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:1092) om ändring i förordningen (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:441) om ändring i förordningen (1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

Omfattning
ändr. 1, 13 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Ändring, SFS 2007:833

Omfattning
upph.