Upphävd författning

Förordning (1988:295) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

Version: 2003:871

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988 i lydelse enligt SFS 2003:871
Upphäver
Förordning (1976:481) med instruktion för statens strålskyddsinstitut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens strålskyddsinstitut är central förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människor, djur och miljö mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning.

1 a §  Institutet ansvarar för samordning, uppföljning och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Förordning (2001:1099).

2 §  Institutet skall särskilt

 1. skaffa sig noggrann kännedom om de risker som är förenade med strålning och med uppmärksamhet följa utvecklingen inom de biologiska strålningsverkningarnas och strålningsfysikens områden,
 2. ha ett centralt samordnande ansvar för målinriktad strålskyddsforskning,
 3. bedriva ett målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete inom strålskyddsområdet,
 4. främja tillkomsten och upprätthållande av internationella normer på strålskyddsområdet,
 5. vara samordnande organ för olika strålskyddsintressen i landet och därvid samverka med myndigheter och sammanslutningar som sysslar med strålskyddsfrågor,
 6. sprida upplysningar om strålskyddet samt om strålning och om dess egenskaper och användningsområden,
 7. ha beredskap för rådgivning till de myndigheter som är ansvariga för befolkningsskyddet och räddningstjänsten, dels i fråga om det strålskydd som behövs om en olycka i kärnteknisk verksamhet inträffar inom eller utom landet, dels i fråga om sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen,
 8. ansvara för den långsiktiga uppföljningen av sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen,
 9. tillhandahålla underlag för tillämpningen inom institutets ansvarsområde av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10),
 10. utföra de uppgifter i transportärenden som ankommer på behörig myndighet enligt rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater och rådets direktiv 92/3/Euratom av den 3 februari 1992 om övervakning och kontroll av transport av radioaktivt avfall mellan medlemsstater samt till och från gemenskapen, om inte ärendet skall handläggas av annan myndighet enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller lagen (1991:341) om strategiska produkter,
 11. hålla ett nationellt register över de stråldoser som arbetstagare utsätts för eller kan utsättas för i samband med verksamhet med strålning samt utfärda personliga dosövervakningsdokument (dospass) för sådana arbetstagare,
 12. fortlöpande värdera stråldosbelastningen för befolkningen som helhet och för kritiska grupper, och
 13. vid ingripanden i en radiologisk nödsituation eller i fall då efterverkningarna av en tidigare nödsituation eller strålningsverksamhet medför bestående bestrålning, beakta de principer som anges i rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning, om inte dessa frågor ankommer på annan myndighet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förordning (2003:871).

3 §  Föreskrifter om institutets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. Förordning (2002:520).

3 a §  Institutet får ingå avtal med myndigheter i andra länder om de närmare villkoren för informationsutbyte på strålskyddsområdet.

[S2]Institutet får, i samband med utvecklingssamarbete med andra länder på strålskyddsområdet som regeringen eller Europeiska gemenskaperna beslutat om, ingå avtal om närmare villkor med samarbetsländerna (proceduravtal) samt ändra eller säga upp sådana avtal. Förordning (2002:284).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med undantag av 2 §. Förordning (1996:316).

Institutets ledning

5 §  Institutets generaldirektör är chef för institutet.

6 § Har upphävts genom förordning (1996:316).
7 § Har upphävts genom förordning (1996:316).

Forskningsnämnden

8 §  Inom institutet finns en rådgivande forskningsnämnd.

[S2]Till nämndens uppgifter hör att ge råd om forskningsprogram för den målinriktade strålskyddsforskningen samt om planering, samordning och uppföljning av den forskning som institutet svarar för.

9 §  Forskningsnämnden består av en ordförande, som utses av regeringen, samt sex andra ledamöter som utses av institutets styrelse. Förordnandena ges för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

[S2]Nämnden får tillkalla experter för särskilda frågor. Förordning (2003:871).

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

11 § Har upphävts genom förordning (1996:316).
12 § Har upphävts genom förordning (1996:316).
13 § Har upphävts genom förordning (1996:316).
14 § Har upphävts genom förordning (1996:316).
15 § Har upphävts genom förordning (1996:316).

Övrigt

16 § Har upphävts genom förordning (2000:808).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:295) med instruktion för Statens Strålskyddsinstitut

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:507) om ändring i förordningen (1988:295) med instruktion för statens strålskyddsinstitut

Förordning (1991:657) om ändring i förordningen (1988:295) med instruktion för statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 7, 11, 12, 15 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:484) om ändring i förordningen (1988:295) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:274) om ändring i förordningen (1988:295) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1996:316) om ändring i förordningen (1988:295) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

  Omfattning
  upph. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 §§; rubr. närmast före 6, 7, 11, 12, 15 §§; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:891) om ändring i förordningen (1988:295) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:808) om ändring i förordningen (1988:295) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
upph. 16 §; ändr. 2 §
CELEX-nr
31996L0029
Ikraftträder
2000-12-01

Förordning (2001:1099) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:284) om ändring i förordningen (1988:295) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2002:520) om ändring i förordningen (1988:295) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:871) om ändring i förordningen (1988:295) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. En ledamot av forskningsnämnden som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter kvarstår som ledamot i nämnden under den tid som han eller hon har utsetts för.
Omfattning
ändr. 2, 9 §§
CELEX-nr
31996L0029
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2006:524

Omfattning
upph.