Upphävd författning

Förordning (1988:339) med instruktion för Radionämnden

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Ändring införd
SFS 1988:339
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1978:482) med instruktion för radionämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Radionämndens uppgifter

1 §  Radionämnden övervakar genom granskning i efterhand att ett företag som på grund av tillstånd enligt 5 § radiolagen (1966:755) har rätt att sända radioprogram (programföretag), utövar denna rätt i enlighet med bestämmelserna i radiolagen och det avtal om programverksamheten som gäller mellan regeringen och företaget.

[S2]Granskningen omfattar också programföretagets beslut med anledning av att någon hos detta har begärt ett sådant beriktigande eller genmäle som enligt avtalet skall leda till att nämnden underrättas.

[S3]Radionämnden granskar också om en innehavare av tillstånd att sända lokalradio följer bestämmelserna i 22 och 24--27 §§lokalradiolagen (1993:120). Förordning (1993:128).

2 §  Med granskningsärende avses i denna förordning ett ärende i vilket nämnden prövar om ett programföretag eller en tillståndshavare har iakttagit sina skyldigheter enligt vad som anges i 1 §. Förordning (1993:128).

3 §  Nämndens granskning av program eller grupper av program sker efter anmälan eller på nämndens eget initiativ.

4 §  Om en anmälan har kommit in till nämnden mer än sex månader efter det att programmet sändes, är nämnden inte skyldig att granska programmet.

[S2]Nämnden får inte pröva ett programföretags beslut med anledning av en begäran om genmäle, om den som har begärt genmäle motsätter sig att beslutet prövas.

[S3]Nämnden får pröva frågor om intrång i en enskilds privatliv endast om denne skriftligen medger det. Förordning (1993:45).

5 §  Nämnden skall varje år före den 1 februari till regeringen avge en berättelse om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

[S2]Till verksamhetsberättelsen skall fogas en redogörelse för beslut av större vikt eller principiell betydelse som nämnden har meddelat under året.

6 § har upphävts genom förordning (1991:2034).

Organisation

7 §  Hos nämnden finns en direktör, som är chef för myndigheten. Direktören har det ansvar för granskningsärendena och verksamheten i övrigt som anges i denna förordning.

[S2]Direktören skall vara jurist och ha domarerfarenhet.

Verksförordningens tillämpning i fråga om regler och beslut

8 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på radionämnden:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]29 § om myndighetens beslut.

Ansvaret för granskningsärenden

9 §  Vid sammanträde med nämnden avgörs granskningsärenden eller grupper av sådana ärenden

 1. om de är av större vikt eller principiell betydelse eller
 2. om direktören beslutar att ärendena skall avgöras på detta sätt.

[S2]Förelägganden enligt 17 a § radiolagen (1966:755) eller 30 eller 31 § lokalradiolagen (1993:120) skall alltid beslutas vid sammanträde med nämnden. Förordning (1993:128).

10 §  Direktören avgör granskningsärenden som inte skall avgöras vid sammanträde med nämnden. Direktören får dock inte meddela beslut där det uttalas att ett programföretag har brustit vid tillämpningen av 6 § radiolagen (1966:755) eller avtalet om programverksamheten mellan regeringen och företaget.

11 §  Direktören får besluta om granskning av program eller grupper av program samt begära in yttranden i granskningsärenden. Direktören ansvarar för redogörelsen enligt 5 § andra stycket och skall se till att denna på lämpligt sätt kommer till allmänhetens kännedom.

Ansvaret för andra ärenden än granskningsärenden

12 §  Vid sammanträde med nämnden avgörs frågor om dess anslagsframställning och verksamhetsberättelse.

[S2]Andra frågor som inte gäller granskningsärenden avgörs av direktören.

13 §  Direktören har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4 §, 5 § första stycket, 6 §, 7 § 2, 9 och 10 §§verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

14 §  Den som hos ett programföretag har begärt genmäle skall beredas tillfälle att yttra sig i en sådan fråga som avses i 4 § andra stycket, om inte detta framstår som obehövligt.

15 §  Nämnden är vid sammanträde beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

16 §  Om det vid en överläggning framkommer skiljaktiga meningar, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

17 §  Ärenden som prövas vid sammanträde med nämnden avgörs efter föredragning.

[S2]Direktören och andra tjänstemän hos nämnden får närvara vid all handläggning som sker vid sammanträde.

18 §  Granskningsärenden som prövas av direktören avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att sådana ärenden inte behöver föredras.

[S2]När direktören handlägger andra ärenden än granskningsärenden behöver ärendena inte föredras.

[S3]Direktören skall på lämpligt sätt hålla nämnden underrättad om sina beslut.

19 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

20 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Underrättelse om beslut i granskningsärenden

21 §  Besluten i granskningsärenden skall sändas till programföretaget och den som har gjort anmälan.

Tjänstetillsättningar m. m.

22 §  Nämndens ledamöter och ersättare för ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

23 §  Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av nämndens ordförande.

[S2]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

Bisysslor

24 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden i fråga om direktören.

Överklagande

25 §  Besluten i granskningsärenden får inte överklagas i andra fall än som anges i 24 § radiolagen (1966:755) och 39 § lokalradiolagen (1993:120).

[S2]Besluten i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

Ändringar

Förordning (1988:339) med instruktion för Radionämnden

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1991:2034) om ändring i förordningen (1988:339) med instruktion för radionämnden

  Omfattning
  upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:80) om ändring i förordningen (1988:339) med instruktion för radionämnden

  Omfattning
  ändr. 1, 9 §§
  Ikraftträder
  1992-03-01

Förordning (1993:45) om ändring i förordningen (1988:339) med instruktion för Radionämnden

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1993:128) om ändring i förordningen (1988:339) med instruktion för Radionämnden

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 9, 25 §§
  Ikraftträder
  1993-04-01

Ändring, SFS 1994:730

  Omfattning
  upph.