Upphävd författning

Förordning (1988:523) med instruktion för statens kärnkraftinspektion

Version: 2002:521

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:523 i lydelse enligt SFS 2002:521
Ikraft
1988-08-01
Upphäver
Förordning (1974:427) med instruktion för statens kärnkraftinspektion
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens kärnkraftinspektion är central förvaltningsmyndighet med uppgift att övervaka dels säkerheten vid kärnteknisk verksamhet, dels genomförandet av den forskning och utveckling och det program för bl. a. sådana frågor som avses i 11 och 12 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Dessutom skall kärnkraftinspektionen handlägga vissa finansieringsfrågor på kärnavfalls- området. Förordning (1992:480).

2 §  Inspektionen skall särskilt

 1. följa utvecklingen på kärnenergiområdet, i synnerhet beträffande säkerhetsfrågor,
 2. utreda frågor om och ta initiativ till åtgärder för att höja säkerheten hos kärntekniska anläggningar,
 3. följa utvecklingen i fråga om metoder för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta samt för avställning och rivning av kärntekniska anläggningar,
 4. ta initiativ till sådan forskning och utveckling som rör dels säkerheten hos kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar dels säkerheten vid transport av kärnämne eller kärnavfall och dels säkerheten hos sådana metoder för hantering och förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall som används eller kan komma att användas och metoder för avställning och rivning av reaktoranläggningar, i den mån inte någon annan myndighet har sådana uppgifter, samt i övrigt ta initiativ till sådan forskning som behövs för att inspektionen skall kunna fullgöra sina åligganden,
 5. aktivt bidra till att ge allmänheten insyn i och information om det arbete på kärnsäkerhets- och kärnavfallsområdet som bedrivs i landet,
 6. ha hand om sådana uppgifter som följer av Sveriges internationella åtaganden eller av något annat skäl är påkallade från allmän synpunkt med avseende på kontroll av kärnämnen, kärnteknisk utrustning, kärntekniska verksamheter samt forsknings- och utvecklingsverksamheter som har anknytning till kärntekniska verksamheter,
 7. ha beredskap för teknisk rådgivning till myndigheter ansvariga för befolkningsskyddet, om en olycka i kärnteknisk verksamhet inträffar inom eller utom landet, och
 8. besluta om användningen av avgiftsmedel enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. och lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., utom när regeringen skall fatta ett sådant beslut. Förordning (2000:170).

2 a §  Inspektionen skall bistå Statens råd för kärnavfallsfrågor - KASAM - i anslutning till dess uppdrag att redovisa sin självständiga bedömning av det program som avses i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (1992:480).

3 §  Föreskrifter om inspektionens medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. Förordning (2002:521).

3 a §  Inspektionen får för informationsutbyte på det kärntekniska området med myndigheter i andra länder ingå avtal om de närmare villkoren för sådant informationsutbyte.

[S2]Inspektionen får, vid bilateralt utvecklingssamarbete på det kärntekniska området som regeringen har beslutat om, ingå avtal om närmare villkor för samarbetet med samarbetsländerna (proceduravtal) samt ändra eller uppsäga sådana avtal som inspektionen ingått. Förordning (2001:621).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på inspektionen med undantag av 2 §. Förordning (1995:1549).

Inspektionens ledning

5 §  Inspektionens generaldirektör är chef för inspektionen.

6 § har upphävts genom förordning (1995:1549).
7 § har upphävts genom förordning (1995:1549).

Rådgivande nämnder

8 §  Till inspektionen är som rådgivande organ knutna

 1. en nämnd för frågor om reaktorsäkerhet,
 2. en nämnd för frågor om kontroll av kärnämne,
 3. en nämnd för frågor om forskning och utveckling på kärnsäkerhetsområdet.

[S2]Varje nämnd består av ordförande och högst sex andra ledamöter.

[S3]Regeringen utser ordförande i de rådgivande nämnderna. Övriga ledamöter utses av inspektionen.

[S4]Förordnandena ges för en bestämd tid. Förordning (1995:1549).

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på inspektionen.

10 § har upphävts genom förordning (1995:1549).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta

 1. om förslag till dels avgifter enligt 5 § lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m., dels omfattningen av de säkerheter som skall ställas enligt lagen,
 2. i frågor om granskning och utvärdering av det program som avses i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
 3. om förslag till ändring av avgift enligt 3 § lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m. m., och
 4. om utseende av andra ledamöter än ordföranden i de nämnder som anges i 8 §. Förordning (1995:1549).

12 § har upphävts genom förordning (1995:1549).
13 § har upphävts genom förordning (1995:822).
14 § har upphävts genom förordning (1995:1549).
15 § har upphävts genom förordning (1995:822).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:523) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

  Ikraftträder
  1988-08-01

Förordning (1990:508) om ändring i förordningen (1988:523) med instruktion för statens kärnkraftinspektion

Förordning (1992:480) om ändring i förordningen (1988:523) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992, då förordningen (1990:506) med instruktion för statens kärnbränslenämnd skall upphöra att gälla.
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6, 7, 11 §§; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1539) om ändring i förordningen (1988:523) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 2, 11 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:276) om ändring i förordningen (1988:523) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:822) om ändring i förordningen (1988:523) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  upph. 13, 15 §§, rubr. närmast före 15 §; ändr. 12 §, rubr. närmast före 12 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1549) om ändring i förordningen (1988:523) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

  Omfattning
  upph. 6, 7, 10, 12, 14 §§, rubr. närmast före 6, 7, 10, 12 §§; ändr. 2, 4, 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (2000:170) om ändring i förordningen (1988:523) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-05-16

Förordning (2001:621) om ändring i förordningen (1988:523) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2002:521) om ändring i förordningen (1988:523) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2006:520

Omfattning
upph.