Upphävd författning

Förordning (1990:506) med instruktion för statens kärnbränslenämnd

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
SFS 1990:506
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Förordning (1988:296) med instruktion för statens kärnbränslenämnd
Förordning (1988:524) med instruktion för samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens kärnbränslenämnd är central förvaltningsmyndighet med uppgift att övervaka genomförandet av den forsknings- och utvecklingsverksamhet och det program för bl. a. sådan verksamhet som avses i 11 och 12 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt handlägga vissa finansieringsfrågor på kärnavfallsområdet.

2 §  Nämnden skall särskilt

 1. följa utvecklingen på kärnenergiområdet, främst i fråga om metoder för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta samt avställning och rivning av reaktoranläggningar,
 2. redovisa behållningen av de medel som nämnden har att förvalta i samband med att förslaget till avgift enligt 5 § lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. lämnas till regeringen,
 3. ta initiativ till sådan forsknings- och utredningsverksamhet som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina åligganden i den mån inte någon annan myndighet har detta till uppgift,
 4. verka för att allmänheten ges information om arbetet vad gäller använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från detta samt avställning och rivning av reaktoranläggningar.

[S2]Nämnden har vidare särskilda uppgifter enligt lagen (1981:669) och förordningen (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m., lagen (1984:3) och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet samt lagen (1988:1597) och förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med undantag av 2, 18 och 19 §§.

Myndighetens ledning

4 §  Kärnbränslenämndens överdirektör är chef för nämnden.

Styrelsen

5 §  Nämndens styrelse består av högst tio personer, överdirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. frågor om förslag till avgift enligt 5 § lagen (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. samt fastställande av plan för kompletterande forsknings- och utvecklingsverksamhet och för övervakning och kontroll av slutförvar,
 2. frågor om granskning och utvärdering av det program som avses i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
 3. frågor om användningen av inbetalade avgifter,
 4. frågor om ändring av avgift enligt 3 § lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall,
 5. frågor om åtalsanmälan enligt 29 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Vetenskapligt råd i kärnavfallsfrågor

7 §  Vid kärnbränslenämnden skall finnas ett vetenskapligt råd för rådgivning och samråd inom kärnavfallsområdet och i fråga om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar.

8 §  Rådet skall särskilt

 1. lämna kärnbränslenämnden råd i anslutning till dess uppgifter enligt 1 och 2 §§ samt även i övrigt på begäran av nämnden,
 2. lämna råd i ärenden med anknytning till kärnavfallsområdet samt avställning och rivning av kärntekniska anläggningar, när detta begärs av statens strålskyddsinstitut och statens kärnkraftinspektion.

9 §  Rådet skall till regeringen vart tredje år senast den 1 juni, med början år 1992, redovisa sin självständiga bedömning av kunskapsläget på kärnavfallsområdet.

10 §  Rådet består av en ordförande och högst nio andra ledamöter.

11 §  Cheferna för statens strålskyddsinstitut, statens kärnkraftinspektion och statens kärnbränslenämnd eller ersättare för dessa får närvara vid rådets sammanträden.

12 §  Kärnbränslenämnden skall tillhandahålla rådet sekreterare och andra administrativa resurser.

13 §  I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Tjänstetillsättning

14 §  Överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

15 §  Förordnande att vara överdirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av överdirektören.

16 §  Andra styrelseledamöter än överdirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

17 §  Ordförande och andra ledamöter i det vetenskapliga rådet i kärnavfallsfrågor utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (1990:506) med instruktion för statens kärnbränslenämnd

Förarbeten
Prop. 1989/90:100
Ikraftträder
1990-07-01

Ändring, SFS 1992:480

  Omfattning
  upph.