Upphävd författning

Förordning (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m. m. inom försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:548
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1983:277) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter som enligt bilagorna 1--5 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten tillhör försvarsmakten.

2 §  Med programmyndigheten avses vid tillämpningen av denna förordning den myndighet som enligt 17 § förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten har programansvaret för verksamheten vid den myndighet där tjänsten finns inrättad.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall, med undantag av 23 och 24 §§, tillämpas på myndigheterna.

[S2]Myndigheterna på regional och lokal nivå är dessutom undantagna från 10 § verksförordningen.

[S3]De myndigheter som anges i bilagorna 1--4 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten är också undantagna från 2, 18 och 19 §§verksförordningen.

[S4]Från 18 § verksförordningen är dessutom undantagna Försvarets radioanstalt, Värnpliktsverket, utom i fråga om ärenden om befrielse från eller anstånd med värnpliktstjänstgöring, samt Militärhögskolan.

[S5]Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 8, 11--13 och 22 §§verksförordningen är tillämpliga endast på myndigheter med styrelse. Förordning (1993:1184).

Myndigheternas ledning

4 §  När myndighetschefen inte är i tjänst, tjänstgör hans ställföreträdare, om sådan är utsedd, i hans ställe.

[S2]En ställföreträdare inträder i övrigt i myndighetschefens ställe i den utsträckning som denne bestämmer.

[S3]När varken myndighetschefen eller hans ställföreträdare är i tjänst sköts den ordinarie myndighetschefens uppgifter av den tjänsteman som denne bestämmer. Detsamma gäller när myndighetschefen inte är i tjänst och någon ställföreträdare inte finns utsedd.

Personalföreträdare

5 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på de myndigheter som anges i bilaga 5 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten.

[S2]6 § personalföreträdarförordningen är dock tillämplig på försvarets radioanstalt endast i fråga om beslut i administrativa ärenden. Förordning (1989:620).

Personalansvarsnämnd

6 §  Personalansvarsnämnden vid de myndigheter som anges i bilaga 5 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten består -- förutom av myndighetens chef och personalföreträdarna -- av chefens ställföreträdare, om sådan är utsedd, samt av cheferna för de enheter som lyder närmast under myndighetschefen. Om det i myndigheten ingår en juridisk enhet, skall också chefen för den enheten ingå i nämnden. Myndighetschefen är nämndens ordförande.

[S2]En nämnd är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Anställnings upphörande i vissa fall

7 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på cheferna för myndigheterna på central och högre regional nivå.

Styrelsen

8 §  Om myndigheten leds av en styrelse, skall styrelsen, utöver vad som sägs i 13 § verksförordningen (1987:1100), fatta beslut om underlag för överbefälhavarens programplan.

9 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

10 §  Företrädare för överbefälhavaren får vara närvarande vid sammanträden med styrelsen för en myndighet.

Särskilda föreskrifter för vissa myndigheter

Överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna

11 §  Föreskrifter om skyldighet för överbefälhavaren att överlägga med försvarsgrenscheferna finns i instruktionen (1961:468) för militärledningen. Föreskrifter om överbefälhavarens och försvarsgrenschefernas skyldighet att inhämta synpunkter i viktiga avvägnings- och planeringsfrågor finns i förordningen (1978:879) med instruktion för militärledningens rådgivande nämnd.

12 §  Överbefälhavaren skall vid ledningen av den militära underrättelsetjänsten samråda med försvarets underrättelsenämnd i frågor som är av principiell natur eller annars av större vikt, om inte verksamheten försvåras avsevärt därigenom. Om samråd inte har kunnat ske, skall frågan utan dröjsmål anmälas för nämnden.

13 §  Överbefälhavaren får överlämna åt en försvarsgrenschef, en militärbefälhavare eller chefen för första flygeskadern att avgöra ärenden som inte är av det slaget att de behöver prövas av överbefälhavaren.

14 §  Om det till följd av regeringens beslut har inrättats en för överbefälhavaren och en eller flera av försvarsgrenscheferna gemensam enhet för beredning av en viss grupp av ärenden, får överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna överlämna åt chefen för enheten att avgöra ärenden som inte är av det slaget att de behöver prövas av överbefälhavaren eller försvarsgrenschefen.

Tjänstetillsättning m. m.

Allmänna föreskrifter om tjänstetillsättning

15 §  Föreskrifterna i 16--22 §§ tillämpas inte på tjänster inom försvarsmaktens reserver och reservstater eller inom väg- och vattenbyggnadskåren.

16 §  Cheferna för myndigheterna på central och högre regional nivå förordnas av regeringen.

[S2]Cheferna för övriga myndigheter som anges i bilagorna 1--4 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten förordnas av regeringen efter anmälan av Överbefälhavaren eller, enligt Överbefälhavarens bestämmande, av försvarsgrenschef.

[S3]De tjänster som anges i bilagan till denna förordning samt tjänster som försvarsattaché tillsätts av regeringen efter anmälan av programmyndigheten. Förordning (1992:510).

17 §  Tjänster som inte avses i 16 § tillsätts av programmyndigheten eller den myndighet som programmyndigheten bestämmer.

18 §  Innehavare av tjänster med beteckningen p förordnas för högst sex år.

19 §  Militära tjänster samt civila tjänster vid försvarets radioanstalt tillsätts utan att tjänsterna har kungjorts lediga till ansökan. Programmyndigheten får dock bestämma att en sådan tjänst skall kungöras ledig till ansökan enligt 10 § anställningsförordningen (1965:601) samt att kungörelsen får utfärdas i en annan publikation än Post- och Inrikes Tidningar.

[S2]Den som har avlagt högskoleexamen på allmän utbildningslinje om minst 160 poäng inom sektorn för utbildning för tekniska yrken eller på ADB-linjen eller systemvetenskapliga linjen får anställas på tjänst i högst lönegrad N 21 utan att tjänsten har kungjorts ledig till ansökan. Vad som nu sagts gäller dock inte en tjänst som tillsätts med fullmakt eller har beteckningen r.

20 §  Beslut av en myndighet på central eller högre regional nivå om tillsättning av en militär tjänst skall i stället för att anslås enligt 11 § anställningsförordningen (1965:601) tillkännages i Tjänstemeddelanden för försvarsmakten. Tillkännagivandet skall innehålla uppgifter om vad som gäller i fråga om överklagande och om de avvikande meningar som har antecknats i protokollet eller i någon annan handling. Överklagandetiden skall räknas från dagen för tillkännagivandet.

[S2]Första stycket gäller också långtidsvikariat som tillsätts på samma sätt som tjänsten. Förordning (1989:620).

21 §  Bestämmelserna i 13 § anställningsförordningen (1965:601) skall inte tillämpas på militära tjänster eller på civila tjänster vid försvarets radioanstalt. Förordning (1990:534).

22 §  Innan en myndighet som anges i bilaga 5 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten tillsätter en militär tjänst eller prövar fråga om anställningens upphörande beträffande en sådan tjänst skall samråd ske med överbefälhavaren eller försvarsgrenschefen.

22 a §  Fråga om förflyttning enligt 7 kap. 8 § första stycket första och andra meningarna lagen (1976:600) om offentlig anställning inom ett huvudprogram prövas alltid av programmyndigheten. Förordning (1992:510).

Vissa särskilda föreskrifter

23 §  Om det inte följer av särskilda föreskrifter vem som är myndighetschefens ställföreträdare, utses denne av regeringen. Det sker efter anmälan av myndighetschefen.

24 §  Andra ledamöter av en myndighets styrelse än myndighetschefen och dennes ställföreträdare förordnas av regeringen för högst tre år. Förordning (1992:510).

25 §  Om annat inte följer av särskilda föreskrifter, utses ordföranden av regeringen och vice ordföranden av styrelsen inom sig.

26 §  Ledamöterna av det vetenskapliga rådet vid försvarets sjukvårdsstyrelse förordnas av sjukvårdsstyrelsen.

27 § har upphävts genom förordning (1989:620).

28 §  Behörig till tjänst som forskningschef vid fortifikationsförvaltningen är den som dels har styrkt vetenskaplig skicklighet genom att ha bedrivit egen forskning samt planerat och lett andras forskning, dels har den arbetsledande och administrativa förmåga som behövs för tjänsten.

[S2]Behörig till tjänst som laborator vid fortifikationsförvaltningen är den som har styrkt vetenskaplig skicklighet.

[S3]Innan fortifikationsförvaltningen tillsätter en tjänst som forskningschef eller en tjänst som laborator, skall yttrande över sökandens vetenskapliga skicklighet inhämtas av en eller flera sakkunniga som fortifikationsförvaltningen utser. Förordning (1990:534).

29 § har upphävts genom förordning (1989:620).

30 §  Behörig till tjänsten som chef för militärhistoriska avdelningen vid militärhögskolan är den som dels har styrkt vetenskaplig skicklighet genom att ha bedrivit egen forskning samt planerat och lett andras forskning, dels har den arbetsledande och administrativa förmåga som behövs för tjänsten.

[S2]Innan militärhögskolan tillsätter tjänsten som chef för den militärhistoriska avdelningen eller tillsätter en tjänst som högskolelektor skall yttrande över sökandenas kompetens inhämtas av en eller flera sakkunniga som högskolan utser. Förordning (1989:620).

Disciplinansvar m. m.

31 §  Frågor om disciplinansvar, skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning prövas av den myndighet som tillsätter tjänsten, om inte annat följer av 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.

32 §  När det gäller tjänster eller vikariat som regeringen tillsätter enligt 16 § andra stycket prövas frågor om anställningens upphörande enligt 7 kap. 3, 4 eller 12 § lagen (1976:600) om offentlig anställning av den myndighet som den anställde lyder under. När det gäller militära tjänster eller vikariat på sådana tjänster prövas dock frågan alltid av programmyndigheten.

33 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av programmyndigheten i fråga om tjänster som avses i 16 § andra och tredje styckena. Förordning (1989:620).

34 §  Myndigheternas beslut i ärenden om tjänstetillsättning överklagas hos försvarets personalnämnd. Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) överklagas hos regeringen.

[S2]Om det i ett annat slags ärende följer av 30 § verksförordningen (1987:1100) att beslutet skall överklagas till regeringen, skall beslutet i stället överklagas till

 1. överbefälhavaren, om beslutet har meddelats av en annan myndighet som anges i bilaga 1 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten,
 2. försvarsgrenschefen, om beslutet har meddelats av en annan myndighet som anges i bilagorna 2--4 till samma förordning.

[S3]Beslut som försvarets personalnämnd, överbefälhavaren eller en försvarsgrenschef har meddelat i ett överklagat ärende enligt denna paragraf får inte överklagas.

35 §  Inom verksamhetsområdet för de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet skall Fortifikationsförvaltningen föra statens talan vid domstol i angelägenheter som rör fast egendom, om inte annat föreskrivs.

[S2]I sådana angelägenheter skall Fortifikationsförvaltningen bevaka statens rätt också utom domstol i frågor som rör försvarsmaktens myndigheter.

[S3]Inom verksamhetsområdet för de myndigheter som anges i bilagorna 1--4 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten skall Försvarsmaktens organisationsmyndighet i andra angelägenheter än som avses i första stycket föra statens talan vid domstol och även i övrigt bevaka statens rätt i frågor som rör dessa myndigheter, om inte annat föreskrivs. Förordning (1993:1184).

Bilaga

Tjänster som tillsätts av regeringen

Myndigheter/grupp av myndigheter Tjänster

Huvudprogrammet Operativ ledning m. m.
Överbefälhavarenchefen för försvarsstaben chefen för enheten för operationsledning chefen för enheten för underrättelse- och säkerhetsledning chefen för enheten för planeringsledning chefen för enheten för personalledning chefen för enheten för underrättelse- och säkerhetstjänst chefen för enheten för särskild underrättelseinhämtning chefen för försvarsmaktens internrevision
militärbefälhavarestabschef fördelningschef
Huvudprogrammet Arméförband Chefen för arménstabschef chefen för enheten för programledning chefen för enheten för produktionsledning chefen för enheten för personalledning chefen för försvarets internationella centrum
försvarsområdesförbandutbildningschef brigadchef
Huvudprogrammet Marinförband Chefen för marinenstabschef chefen för enheten för programledning chefen för enheten för systemledning chefen för enheten för personalledning
områdesförbandställföreträdande chef chef för kustartilleriregemente
Kustflottanstabschef chef för ubåtsflottilj chef för ytattackflottilj chef för minkrigsavdelning
Huvudprogrammet Flygvapenförband Chefen för flygvapnetstabschef chefen för enheten för programledning chefen för enheten för produktionsledning chefen för enheten för personalledning chefen för enheten för flygsäkerhetsledning chefen för enheten för vädertjänstledning
Chefen för första flygeskadern flygkommandoförband skolförbandstabschef ställföreträdande chef chefen för trafikflygarhögskolan
Huvudprogrammet Gemensamma myndigheter Försvarets materielverkchef för huvudavdelning chef för avdelning
Värnpliktsverket Militärhögskolan Försvarets radioanstaltchef för värnpliktskontor chef för linjeavdelning direktör chef för avdelning
Förordning (1993:535).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1989:620) om ändring i förordningen (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 20 och 21 §§ den 1 oktober 1989, och i övrigt den 1 juli 1989.
  Omfattning
  upph. 27, 29 §§; ändr. 3, 5, 16, 20, 21, 28, 30, 33 §§; nya 22 a §, bil.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:534) om ändring i förordningen (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 21, 28 §§, bil.
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1234) om ändring i förordningen (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:724) om ändring i förordningen (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:510) om ändring i förordningen (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 3, 16, 22 a, 24, 35 §§, bil.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:535) om ändring i förordningen (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1184) om ändring i förordningen (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 3, 35 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1994:642

  Omfattning
  upph.