Upphävd författning

Förordning (1983:277) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1983-04-28
Ändring införd
SFS 1983:277
Ikraft
1983-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter som enligt bilagorna 1--5 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten tillhör försvarsmakten.

2 §  Med programmyndigheten avses vid tillämpningen av denna förordning den myndighet som enligt 17 § förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten har programansvaret för verksamheten vid den myndighet där tjänsten finns inrättad.

3 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 §2 och 3, tillämpas på myndigheterna. De myndigheter som anges i bilagorna 1- -4 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten samt försvarets radioanstalt är också undantagna från 3 § 1 och 15 §verksstadgan. Från 3 § 1 verksstadgan är dessutom undantagna värnpliktsverket, utom i fråga om ärenden om befrielse från eller anstånd med värnpliktstjänstgöring, samt försvarshögskolan, militärhögskolan, försvarets datacentral, försvarets läromedelscentral och statens försvarshistoriska museer.

4 §  Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. skall tillämpas på de myndigheter som anges i bilaga 5 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten.

5 §  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på cheferna för myndigheterna på central och högre regional nivå.

Handläggning av ärenden

Allmänna föreskrifter

6 §  Ärenden som inte skall avgöras enligt andra stycket eller i annan särskild ordning avgörs av myndighetschefen ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av myndighetschefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman i den omfattning som framgår av myndighetens arbetsordning eller av särskilda beslut.

[S2]I ärenden om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning vid de myndigheter som anges i bilaga 5 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten beslutar myndighetschefen, dennes ställföreträdare samt cheferna för de enheter som lyder närmast under myndighetschefen. Om det i myndigheten ingår en juridisk enhet, skall också chefen för den enheten delta i beslutet.

[S3]I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 § anställningsförordningen (1965:601) finns bestämmelser om omröstning i vissa personalfrågor.

7 §  När myndighetschefen är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av myndighetschefen även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

[S2]När både myndighetschefen och hans ställföreträdare har förhinder, utövas myndighetschefens tjänst av den tjänsteman som myndighetschefen bestämmer. Detsamma gäller när myndighetschefen har förhinder och någon ställföreträdare inte finns utsedd.

[S3]I den ordinarie myndighetschefens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som myndighetens styrelse har meddelat eller grunder som den tillämpar.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 6 § första stycket andra meningen avgörs utan föredragning.

[S2]Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Myndighetschefen får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av myndighetens styrelse.

[S3]Chefen för en enhet har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan tjänsteman. Vid föredragning och avgörande av frågor som har särskild betydelse för myndighetens verksamhet bör om möjligt myndighetschefens ställföreträdare och samtliga chefer för de enheter som lyder närmast under myndighetschefen vara närvarande.

9 §  Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden.

10 § har upphävts genom förordning (1986:901).

11 §  Myndighetschefen får utan föredragning meddela beslut i ärenden som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

12 §  I myndighetens arbetsordning eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos myndigheten.

Särskilda föreskrifter för myndighetens styrelse

13 §  Om myndigheten leds av en styrelse, avgör styrelsen

 1. ärenden som angår verksamhetens allmänna inriktning och utnyttjandet i stort av tillgängliga resurser,
 2. viktigare författningsfrågor,
 3. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse för myndighetens verksamhet,
 5. andra frågor som myndighetschefen hänskjuter till styrelsen.

14 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna, utom sådana ledamöter som är utsedda enligt kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m., är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:901).

15 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och övriga ledamöter varvid 14 § första stycket tillämpas. Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får myndighetschefen besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

16 §  Företrädare för överbefälhavaren får vara närvarande vid sammanträden med styrelsen för en myndighet.

Särskilda föreskrifter för vissa myndigheter

Överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna

17 §  Om skyldighet för överbefälhavaren att överlägga med försvarsgrenscheferna föreskrivs i instruktion (1961:468) för militärledningen. Om överbefälhavarens och försvarsgrenschefernas skyldighet att inhämta synpunkter i viktiga avvägnings- och planeringsfrågor m. m. föreskrivs i förordningen (1978:879) med instruktion för militärledningens rådgivande nämnd.

18 §  Överbefälhavaren skall vid ledningen av den militära underrättelsetjänsten samråda med försvarets underrättelsenämnd i frågor som är av principiell natur eller annars av större vikt, om inte verksamheten försvåras avsevärt därigenom. Om samråd inte har kunnat ske, skall frågan utan dröjsmål anmälas för nämnden.

19 §  Överbefälhavaren får överlämna åt en försvarsgrenschef, en militärbefälhavare eller chefen för första flygeskadern att avgöra ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att de behöver prövas av överbefälhavaren.

20 §  Om det till följd av regeringens beslut har inrättats en för överbefälhavaren och en eller flera av försvarsgrenscheferna gemensam enhet för beredning av en viss grupp av ärenden, får överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna överlämna åt chefen för enheten att avgöra ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att de behöver prövas av överbefälhavaren eller försvarsgrenschefen.

Försvarets sjukvårdsstyrelse

21 §  Ledamöterna av det vetenskapliga rådet vid försvarets sjukvårdsstyrelse utses bland personer med framstående skicklighet och beprövad erfarenhet inom olika vetenskapsgrenar och verksamhetsområden av betydelse för sjukvårdsstyrelsens arbete. Ledamöterna skall på kallelse delta i utredning eller handläggning av ärenden som hör till ledamotens vetenskapsgren eller verksamhetsområde. De skall också på eget initiativ rikta styrelsens uppmärksamhet på sådana framsteg eller förhållanden inom grenen eller området som har särskild betydelse för försvarsmaktens hälso- och sjukvård.

[S2]När en ledamot av rådet har förhinder, får generalläkaren uppdra åt någon annan lämplig person som företräder samma vetenskapsgren eller verksamhetsområde att fullgöra ledamotens uppgifter.

Försvarshögskolan

22 §  Följande ärenden vid försvarshögskolan avgörs av överbefälhavaren sedan han har hört högskolans råd.

 1. Ärenden om långsiktig planering och allmän inriktning av utbildningen,
 2. viktigare frågor om kurs- och studieverksamheten,
 3. viktigare frågor om högskolans organisation och arbetsformer,
 4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. andra frågor som chefen för högskolan hänskjuter till överbefälhavaren.

23 §  Högskolans råd sammanträder under överbefälhavarens ordförandeskap på kallelse av honom så ofta som omständigheterna föranleder det.

Försvarets läromedelscentral

24 §  Försvarets läromedelscentrals delegation skall verka för att planering och andra åtgärder inom publikations- och läromedelsområdet samordnas. Delegationen lämnar också förslag till gemensamma forskningsuppdrag och andra projekt inom området. Verksamheten inom delegationen skall dessutom ge ledamöterna tillfälle att utbyta erfarenheter i frågor om metodutveckling inom läromedelsområdet.

25 § har upphävts genom förordning (1987:531).

Tjänstetillsättning m.m.

Allmänna föreskrifter om tjänstetillsättning

26 §  Föreskrifterna i 27--33 §§ tillämpas inte på tjänster inom försvarsmaktens reserver och reservstater eller inom väg- och vattenbyggnadskåren.

27 §  Överbefälhavaren, försvarsgrenscheferna, militärbefälhavarna, chefen för försvarsstabens operationsledning, chefen för försvarsstaben s planeringsledning erna, militärbefälhavarna, chefen för försvarsstabens operat ionsledning, chefen för försvarsstaben och cheferna för de myndigheter som anges i bilaga 5 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten förordnas av regeringen.

[S2]Andra tjänster på vilka N 31 eller högre kan tillämpas samt de tjänster som anges i bilagan till denna förordning tillsätts av regeringen efter anmälan av programmyndigheten. Tjänsten som chef för forskningsenheten vid fortifikationsförvaltningen tillsätts dock av regeringen efter förslag av myndigheten. Förordning (1987:531).

28 §  Tjänster, som inte avses i 27 §, tillsätts av programmyndigheten eller den myndighet som programmyndigheten bestämmer.

29 §  Innehavare av tjänster med beteckningen p förordnas för högst sex år.

30 §  Militära tjänster samt civila tjänster vid försvarets radioanstalt tillsätts utan att tjänsterna har kungjorts lediga till ansökan. Programmyndigheten får dock bestämma att en sådan tjänst skall kungöras ledig till ansökan enligt 10 § anställningsförordningen (1965:601) samt att kungörelsen får utfärdas i en annan publikation än Post- och Inrikes Tidningar.

[S2]Den som har avlagt högskoleexamen på allmän utbildningslinje om minst 160 poäng inom sektorn för utbildning för tekniska yrken eller på ADB- linjen eller systemvetenskapliga linjen får anställas på icke ordinarie tjänst i högst lönegrad N 21 utan att tjänsten har kungjorts ledig till ansökan. Förordning (1986:85).

31 §  Beslut av en myndighet på central eller högre regional nivå om tillsättning av en militär tjänst skall i stället för att anslås enligt 10 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) tillkännages i Tjänstemeddelanden för försvarsmakten. Tillkännagivandet skall innefatta underrättelse om vad den som vill överklaga beslutet har att iaktta och uppgift om skiljaktig mening. Besvärstiden skall räknas från dagen för tillkännagivandet.

[S2]Första stycket gäller också långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten.

32 §  Bestämmelserna i 10 a § anställningsförordningen (1965:601) skall inte tillämpas på militära tjänster eller på civila tjänster vid försvarets radioanstalt. Försvarets materielverk får bestämma att bestämmelserna inte heller skall tillämpas på tjänster som chef för huvudavdelning eller avdelning vid verket. Förordning (1986:85).

33 §  Innan en myndighet som anges i bilaga 5 till förordningen (1983:00) om verksamheten inom försvarsmakten tillsätter en militär tjänst eller prövar fråga om anställningens upphörande beträffande en sådan tjänst skall samråd ske med överbefälhavaren eller försvarsgrenschefen.

Vissa särskilda föreskrifter

34 §  Om det inte följer av särskilda föreskrifter vem som är myndighetschefens ställföreträdare, utses denne av regeringen.

35 §  Andra ledamöter av en myndighets styrelse än myndighetschefen och dennes ställföreträdare samt ersättarna för dessa ledamöter förordnas av regeringen för högst tre år. Av regeringen förordnas också för tre år ledamöterna av försvarets skaderegleringsnämnd och de icke självskrivna ledamöterna av försvarshögskolans råd.

36 §  Om det inte följer av särskilda föreskrifter vem som är ordförande i en myndighets styrelse, utses ordföranden av regeringen.

37 §  Ledamöterna av det vetenskapliga rådet vid försvarets sjukvårdsstyrelse förordnas av sjukvårdsstyrelsen.

38 §  De ledamöter av försvarets läromedelscentrals delegation som skall utses särskilt förordnas av läromedelscentralen. Överbefälhavaren, chefen för armén, chefen för marinen, chefen för flygvapnet, försvarets materielverk samt Föreningen armé-, marin- och flygfilm föreslår därvid varsin ledamot.

39 §  Behörig till tjänsten som chef för forskningsenheten vid fortifikationsförvaltningen är den som dels har styrkt vetenskaplig skicklighet genom att ha bedrivit egen forskning samt planerat och lett andras forskning, dels har den arbetsledande och administrativa förmåga som behövs för tjänsten.

[S2]Behörig till tjänst som laborator vid fortifikationsförvaltningen är den som har styrkt vetenskaplig skicklighet.

[S3]Innan fortifikationsförvaltningen avger förslag om tillsättning av tjänsten som chef för forskningsenheten eller tillsätter en tjänst som laborator, skall yttrande över sökandenas vetenskapliga skicklighet inhämtas av en eller flera sakkunniga som fortifikationsförvaltningen utser.

40 §  Militära tjänster vid försvarshögskolan och militärhögskolan tillsätts av överbefälhavaren eller, enligt hans bestämmande, av chefen för skolan.

41 §  Arvodestjänster som lärare vid militärhögskolan med en undervisningsskyldighet av minst 40 timmar per utbildningsår får kungöras lediga till ansökan enligt 10 § första stycket anställningsförordningen (1965:601).

42 §  I ärenden om tillsättning av tjänst som universitetslektor vid militärhögskolan skall yttrande över sökandenas kompetens inhämtas av en eller flera sakkunniga som chefen för högskolan utser. Förordning (1986:85).

Disciplinansvar m.m.

43 §  Frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning prövas av den myndighet som tillsätter tjänsten, om inte annat följer av 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. Förordning (1987:531).

44 §  I fråga om tjänster eller vikariat som regeringen tillsätter enligt 27 § andra stycket prövas frågor om anställningens upphörande enligt 7 kap. 3, 4 eller 10 § lagen (1976:600) om offentlig anställning av den myndighet som den anställde lyder under. I fråga om militära tjänster eller vikariat på sådana tjänster prövas dock frågan alltid av programmyndigheten.

45 § har upphävts genom förordning (1987:194).

46 §  Om auditör har förordnats för att biträda myndigheten enligt lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m., skall yttrande inhämtas från auditören i ärenden om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning i fråga om alla anställda.

[S2]Om ett yttrande som avses i 14 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning lämnas muntligen, bör det ske i närvaro av auditören, om det behövs med hänsyn till felets svårighetsgrad eller sakens beskaffenhet i övrigt och det kan ske utan avsevärd olägenhet. Auditören får framställa sådana frågor till den anställde som kan tjäna till upplysning i saken.

[S3]Även auditören är ansvarig för beslut som myndigheten fattar efter tillstyrkan av honom. Förordning (1987:194).

Övriga bestämmelser

47 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av programmyndigheten i fråga om tjänster som avses i 27 § andra stycket.

48 §  Myndigheternas beslut i ärenden om tjänstetillsättning får överklagas hos försvarets personalnämnd. Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) får överklagas hos regeringen.

[S2]Om det i ett annat slags ärende följer av 18 § allmänna verksstadgan (1965:600) att beslutet skall överklagas till regeringen, skall beslutet i stället överklagas till

 1. överbefälhavaren, om beslutet har meddelats av en annan myndighet som anges i bilaga 1 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten,
 2. försvarsgrenschefen, om beslutet har meddelats av en annan myndighet som anges i bilaga 2--4 till samma förordning.

[S3]Beslut som försvarets personalnämnd, överbefälhavaren eller en försvarsgrenschef har meddelat i ett överklagat ärende enligt denna paragraf får inte överklagas. Förordning (1987:531).

49 §  Försvarets civilförvaltning för statens talan inför domstol inom verksamhetsområdet för de myndigheter som enligt departements förordningen (1982:1177) hör till försvarsdepartementet och bevakar statens rätt också utom domstol i frågor som rör försvarsmaktens myndigheter, om inte annat föreskrivs. I angelägenheter som rör fast egendom bevakas statens rätt såväl vid som utom domstol av fortifikationsförvaltningen.

Bilaga

Särskilda tjänster som tillsätts av regeringen efter anmälan av programmyndigheten
försvarsattaché chef för artilleri- och ingenjörhögskolan chef för krigsskolan chef för infanteriets stridsskola chef för pansartruppernas stridsskola chef för artilleriskjutskolan chef för luftvärnsskjutskolan chef för arméns fältarbetsskola chef för arméns stabs- och sambandsskola chef för arméns underhållsskola chef för arméns tekniska skola chef för infanteriets officershögskola chef för infanteriets och kavalleriets officershögskola chef för luftvärnets officershögskola och tekniska skola chef för sjökrigsskolan chef för marinens officershögskola chef för kustartilleriets skjutskola chef för flygvapnets Uppsalaskolor Förordning (1986:85).

Ändringar

Förordning (1983:277) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m.m. inom försvarsmakten

Ikraftträder
1983-06-01

Förordning (1986:85) om ändring i förordningen (1983:277) om handläggning av ärenden, tjänstetillsätt- ning m.m. inom försvarsmakten

  Omfattning
  ändr. 27, 30, 32, 42 §§, bil.
  Ikraftträder
  1986-04-01

Förordning (1986:901) om ändring i förordningen (1983:277) om handläggning av ärenden, tjänstetillsätt- ning m.m. inom försvarsmakten

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:194) om ändring i förordningen (1983:277) om handläggning av ärenden, tjänstetillsätt- ning m.m. inom försvarsmakten

  Omfattning
  upph. 45 §; ändr. 46 §
  Ikraftträder
  1987-06-01

Förordning (1987:531) om ändring i förordningen (1983:277) om handläggning av ärenden, tjänstetillsätt- ning m.m. inom försvarsmakten

  Omfattning
  upph. 25 §, rubr. närmast före 25 §; ändr. 27, 43, 48 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Ändring, SFS 1988:548

  Omfattning
  upph.