Upphävd författning

Förordning (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:552 i lydelse enligt SFS 2007:693
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1976:498) med instruktion för försvarets underrättelsenämnd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Försvarets underrättelsenämnd har till uppgift att kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten hos de myndigheter som enligt förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet bedriver sådan verksamhet. Förordning (2007:693).

2 §  Nämnden skall särskilt

 1. följa hur lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet tillämpas,
 2. granska att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs i enlighet med den inriktning som är bestämd,
 3. granska de verksamheter där teknisk och personbaserad inhämtning av underrättelser bedrivs med särskilda metoder,
 4. granska de medel och metoder för inhämtning av underrättelser som används,
 5. granska behandlingen av uppgifter enligt lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst samt enligt lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet, och
 6. granska principer för rekrytering och utbildning av personal. Förordning (2007:693).

3 §  Nämnden skall lämna de myndigheter som avses i 1 § de synpunkter och de förslag till åtgärder som föranleds av granskningsverksamheten. Om det behövs, skall nämnden också lämna dessa synpunkter och förslag om åtgärder till regeringen.

[S2]Nämnden skall senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en rapport över föregående års granskningsverksamhet. Förordning (2007:693).

3 a §  Nämnden skall bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vid utformningen av regeringens inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten. Förordning (2007:693).

Sammansättning

4 §  Nämnden består av sex personer. En av ledamöterna är ordförande.

Organisation

5 §  Vid nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]31 § om myndighetens beslut,

[S7]35 § om överklagande av beslut i anställningsärenden. Förordning (2006:1335).

7 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:198).

Ärendenas handläggning

8 §  Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden skall sammanträda minst fyra gånger om året. Nämnden skall dessutom sammanträda om någon ledamot eller någon av de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet begär det. Förordning (2000:132).

9 §  Nämndens ordförande och sekreterare får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och överklagande av nämndens beslut.

10 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 a § Har upphävts genom förordning (2007:693).

11 §  Nämnden har rätt att av andra myndigheter få de upplysningar och det biträde som fordras för dess verksamhet.

Tjänstetillsättningar m.m.

12 §  Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

13 §  Sekreterare utses av regeringen.

Övriga bestämmelser

14 §  Nämndens verksamhet upphör vid krig och, om regeringen bestämmer det, vid krigsfara.

15 §  Nämndens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas bara när det är särskilt föreskrivet. Förordning (2006:1335).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1994:872) om ändring i förordningen (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:198) om ändring i förordningen (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-05-15

Förordning (1997:624) om ändring i förordningen (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1998:1051) om ändring i förordningen (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

Omfattning
ändr. 6 §; ny 15 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:132) om ändring i förordningen (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 8 §§; ny 10 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2006:1335) om ändring i förordningen (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6, 15 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:693) om ändring i förordningen (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

Omfattning
upph. 10 a §; ändr. 1, 2, 3 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2007-10-01

Ändring, SFS 2007:852

Omfattning
upph.