Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:61) med instruktion för konsumentverket;

Departement
Civildepartementet MA
Utfärdad
1987-12-21
Ändring införd
SFS 1988:61
Ikraft
1988-03-10
Upphäver
Förordning (1986:629) med instruktion för konsumentverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor.

[S2]Verket har till uppgift att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. I anslutning till detta fullgörs de uppgifter som tillkommer konsumentombudsmannen enligt marknadsföringslagen (1975:1418), konsumentkreditlagen (1977:981) och lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

[S3]Verket svarar för tillsyn enligt lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt och fullgör uppgifter enligt förordningen (1985:619) om glesbygdsstöd.

2 §  Verket skall särskilt

 1. undersöka och följa hushållens förhållanden samt konsumenternas situation på marknaden,
 2. stödja hushållen i deras strävan att utnyttja sina resurser effektivt,
 3. uppmärksamma konsumentgrupper, som ekonomiskt, socialt eller utbildningsmässigt är svaga,
 4. övervaka marknadens utbud samt näringsidkarnas marknadsföring och säljvillkor,
 5. utarbeta riktlinjer för näringsidkarnas marknadsföring och utformning av varor, tjänster och andra nyttigheter samt för näringsidkarnas tillämpning av konsumentkreditlagen (1977:981),
 6. söka påverka näringsidkare att anpassa sin verksamhet efter konsumenternas behov och stimulera näringsidkarna att vidta egna åtgärder i detta syfte,
 7. utföra eller låta utföra undersökningar av varor, tjänster och andra nyttigheter,
 8. informera andra organ om sådana konsumentproblem som verket inte kan åtgärda,
 9. främja information till konsumenterna om förhållanden som är väsentliga för dem,
 10. främja utbildning i konsumentfrågor,
 11. stödja organisationer som arbetar med konsumentfrågor,
 12. stödja forskning inom verkets arbetsområde,
 13. följa reklamens utveckling,
 14. följa utvecklingen och beakta konsumenternas intressen beträffande distributions- och varuförsörjningsfrågor,
 15. svara för centrala uppgifter i anslutning till konsumentverksamheten på lokal nivå.

3 §  Verket får utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter eller enskilda. Uppgifter om resultat av en undersökning som har utförts för en uppdragsgivares räkning får inte offentliggöras utan dennes samtycke.

[S2]Ersättning för utförda uppdrag utgår enligt den taxa som verket fastställer.

4 §  Verket skall samråda med andra myndigheter som handlägger konsumentfrågor.

[S2]Verket skall vidare samarbeta med kommunerna och med enskilda organisationer, vilkas verksamhet omfattar konsumentfrågor.

[S3]/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på verket med undantag av 18 §.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

6 §  Konsumentverkets generaldirektör är chef för verket. Denne är även konsumentombudsman (KO).

[S2]/r3/ Styrelsen

7 §  Verkets styrelse består av högst tio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Organisation

8 §  Under generaldirektören finns två chefstjänstemän med samordnings- och utvecklingsansvar för de verksamhetsområden som verket bestämmer.

[S2]Inom verket finns ett KO-sekretariat, vars uppgift främst är att biträda konsumentombudsmannen med dennes uppgifter enligt marknadsföringslagen (1975:1418) och lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Ställföreträdande konsumentombudsmannen är chef för KO-sekretariatet.

[S3]Inom verket finns vidare fem enheter med uppgifter inom de konsumentpolitiska områden som verket särskilt anger. Verket bestämmer ansvarsfördelningen mellan enheterna. Dessutom finns en tidskriftsenhet, en administrativ enhet och ett informationssekretariat till verksledningen.

[S4]Ställföreträdande konsumentombudsmannen är ersättare för generaldirektören i dennes uppgift som konsumentombudsman. Den av regeringen förordnade ställföreträdaren för generaldirektören är ersättare i övrigt för generaldirektören.

9 §  Vid delegering enligt 21 § andra stycket verksförordningen (1987:1100) får uppdrag att föra talan vid marknadsdomstolen lämnas endast till en tjänsteman som är lagfaren.

[S2]/r3/ Glesbygdsnämnden och konsumenttekniska nämnden

10 §  Till verket är två rådgivande organ knutna, glesbygdsnämnden och konsumenttekniska nämnden.

11 §  Glesbygdsnämndens uppgift är att bistå verket med råd rörande distribution och varuförsörjning i glesbygd och därmed sammanhängande frågor.

[S2]Nämnden består av åtta ledamöter, som utses av regeringen. Regeringen utser en av ledamöterna att vara ordförande och en att vara vice ordförande. För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

12 §  Konsumenttekniska nämndens uppgift är att verka för att brukarkrav beaktas vid utveckling och upphandling av produkter.

[S2]I nämnden ingår företrädare för de myndigheter, forskningsinstitutioner och andra organ som regeringen bestämmer.

[S3]Ordföranden i nämnden utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av konsumentverket.

[S4]/r3/ Personalföreträdare

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

14 §  Verkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av avdelningscheferna, chefen för KO-sekretariatet och chefen för den administrativa enheten. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

[S3]/r3/ Ärendenas handläggning

15 §  Anförs klagomål mot en viss marknadsföringsåtgärd och är det fråga endast om prövning enligt 2--4 §§marknadsföringslagen (1975:1418) får klagomålen lämnas utan åtgärd, om det med hänsyn till konsumentintresset är av ringa betydelse att saken prövas.

16 §  Innan konsumentombudsmannen ansöker hos marknadsdomstolen om förbud eller åläggande enligt 2--4 §§marknadsföringslagen (1975:1418) eller om förbud enligt 1 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, skall den som ansökningen gäller ges tillfälle att yttra sig. Detta gäller dock inte i brådskande fall eller om det finns andra särskilda skäl.

17 §  Ett föreläggande enligt 14 eller 15 § marknadsföringslagen (1975:1418) eller 6 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden skall avfattas skriftligen och undertecknas av konsumentombudsmannen.

[S2]Föreläggandet godkänns genom att den till vilken det riktas undertecknar och tillställer konsumentombudsmannen en förklaring, att han godkänner det förbud eller åläggande som anges i föreläggandet. Ett godkännande som tecknas på en annan handling än föreläggandet gäller endast om det klart framgår vilket föreläggande som avses.

[S3]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

18 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som avdelningschef, ställföreträdande konsumentombudsman och chef för administrativa enheten tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av verket.

19 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

20 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r3/ Bisysslor

21 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om avdelningschefer, chef för KO-sekretariatet och chef för den administrativa enheten.

[S2]/r3/ Överklagande

22 §  Konsumentombudsmannens beslut i ärenden enligt marknadsföringslagen (1975:1418) eller lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden får överklagas endast i den utsträckning som anges i dessa lagar.

Ändringar

Förordning (1988:61) med instruktion för konsumentverket

Ikraftträder
1988-03-10

Ändring, SFS 1990:1179

  Omfattning
  upph.