Lag (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1988-06-09
Ändring införd
SFS 1988:695 i lydelse enligt SFS 2009:438
Ikraft
1989-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna lag meddelas föreskrifter med anledning av Sveriges åtaganden enligt

  1. den europeiska konventionen den 26 november 1987 till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (konventionen), och
  2. det fakultativa protokollet den 18 december 2002 till Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (protokollet). Lag (2005:511).

Prop. 2004/05:107: I bestämmelsen, som anger lagens tillämpningsområde, har ett tillägg gjorts som innebär att tillämpningsområdet utvidgas till att även avse det aktuella fakultativa protokollet till FN:s tortyrkonvention.

2 §  De kommittéer som har upprättats enligt konventionen respektive protokollet har rätt att besöka varje plats här i riket där en person som har berövats sin frihet genom en myndighets åtgärd är placerad, om

  1. besöket har till syfte att undersöka hur personen behandlas, och
  2. kommittén har underrättat regeringen om sin avsikt att göra besöket. Lag (2005:511).

Prop. 2004/05:107: Bestämmelsen har redigerats språkligt, främst så att den omfattar både Europarådets tortyrkommitté (CPT) och underkommittén till FN:s tortyrkommitté.

3 §  Den som ansvarar för en frihetsberövad ska lämna kommittéerna det biträde som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Denne ska därvid ge kommittéerna

  1. tillträde till och möjlighet att fritt förflytta sig inom de platser där personer som berövats sin frihet är placerade,
  2. möjlighet till enskilda samtal med frihetsberövade personer och med andra som kan ge upplysningar om en sådan persons behandling, och
  3. information som behövs för att syftet med besöket ska kunna uppnås.

[S2]Upplysningar och information som avses i första stycket får lämnas utan hinder av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:438).

Prop. 2004/05:107: Bestämmelsen har redigerats språkligt, främst så att den omfattar både Europarådets tortyrkommitté (CPT) och underkommittén till FN:s tortyrkommitté. Enligt denna bestämmelse har CPT och underkommittén bl.a. rätt till samtal med frihetsberövade personer och andra som kan ge upplysningar om en sådan persons behandling samt övrig information som behövs för att syftet med besöket skall uppnås. I förtydligande syfte har lagts till ett andra stycke som klargör att upplysningar och information som avses ...

4 §  Om en myndighet som är berörd av ett avsett besök har invändningar mot kommitténs förslag i fråga om tid eller plats för besöket, skall myndigheten genast anmäla detta till regeringen. Regeringen avgör om en invändning skall framställas hos kommittén enligt artikel 9 i konventionen respektive artikel 14 punkt 2 i protokollet.

[S2]Regeringen får besluta om förflyttning av personer som en kommitté avser att besöka för att göra det möjligt för kommittén att genomföra sin uppgift. Lag (2005:511).

Prop. 2004/05:107: Bestämmelsen har redigerats språkligt så att den omfattar både Europarådets tortyrkommitté (CPT) och underkommittén till FN:s tortyrkommitté. Dessutom har en hänvisning gjorts till den bestämmelse i det fakultativa protokollet som stadgar att en stat under vissa förutsättningar kan göra invändningar mot ett besök av underkommittén.

5 §  Bestämmelser om immunitet för ledamöter och experter i kommittéerna finns i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lag (2005:511).

Prop. 2004/05:107: Bestämmelsen har redigerats språkligt så att den omfattar både ledamöter och experter i Europarådets tortyrkommitté (CPT) och medlemmar i underkommittén till FN:s tortyrkommitté.

Ändringar

Lag (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.

Förordning (1988:1561) om ikraftträdande av lagen (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.

Omfattning
ikrafttr.
Ikraftträder
1989-02-01

Lag (2005:511) om ändring i lagen (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:283, Prop. 2004/05:107, Bet. 2004/05:UU13
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2009:438) om ändring i lagen (1988:695) om vissa internationella åtaganden mot tortyr m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-06-30