Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:94) med instruktion för försäkringsinspektionen;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-12-21
Ändring införd
SFS 1988:94
Ikraft
1988-04-01
Upphäver
Förordning (1981:181) med instruktion för försäkringsinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Försäkringsinspektionen är central förvaltningsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över det enskilda försäkringsväsendet.

2 §  Inspektionen skall särskilt

 1. fullgöra de uppgifter som ankommer på myndigheten enligt försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige, lagen (1972:262) om understödsföreningar, lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, trafikskadelagen (1975:1410) och lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring samt med stöd av dessa lagar utfärdade bestämmelser,
 2. utfärda förskrifter som avses i 11 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (1982:713), 30 § lagen (1972:262) om understödsföreningar, 14 § trafikskadelagen (1975:1410) och 5 § lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring,
 3. fullgöra de uppgifter som ankommer på myndigheten enligt förordnanden med stöd av atomansvarighetslagen (1968:45) och lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss,
 4. följa utvecklingen av och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden samt andra viktiga förhållanden inom försäkringsväsendet samt föra kartellregister,
 5. även i övrigt verka för en sund utveckling av försäkringsväsendet och
 6. ansvara för funktionen Försäkringar utom Socialförsäkring m.m. enligt förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del. Förordning (1989:1078).

3 §  Inspektionen svarar för att statistik över försäkringsområdet framställs.

4 §  Inspektionen skall samråda med näringsfrihetsombudsmannen i fråga om tillämpning av lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden och med överstyrelsen för civil beredskap i försvarsberedskapsfrågor. Inspektionen skall hålla överstyrelsen underrättad om beredskapsplanläggningen.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på inspektionen.

[S2]/r3/ Myndighetens ledning

6 §  Inspektionens generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]/r3/ Styrelsen

7 §  Inspektionens styrelse består av högst sju personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r3/ Organisation

8 §  Under generaldirektören finns en chefstjänsteman med samordnings- och utvecklingsansvar inom de verksamhetsområden som inspektionen bestämmer.

[S2]Inom inspektionen finns två avdelningar, en avdelning för allmänna tillsynsärenden, som leds av en överinspektör, och en avdelning för försäkringsjuridiska ärenden som leds av en avdelningschef. Vidare finns en byrå för administrativa ärenden som leds av en byråchef. Förordning (1989:131).

[S3]/r3/ Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på inspektionen.

[S2]/r3/ Personalansvarsnämnden

10 §  Inspektionens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av de i 8 § angivna tjänstemännen. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (1989:131).

[S3]/r3/ Styrelsens ansvar och uppgift

11 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. sammankallande av extra bolagsstämma med försäkringsbolag,
 2. tillstånd eller förbud som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt,
 3. anmälan till regeringen om förhållande som kan föranleda att koncessionen för ett försäkringsbolag återkallas.

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

12 §  Om en fråga som avses i 11 § eller en fråga om sådana föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100) är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla den, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

13 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]De i 8 § angivna tjänsterna tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av inspektionen. Förordning (1989:131).

14 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

15 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]/r3/ Bisysslor

16 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av inspektionen även i fråga om de i 8 § angivna tjänstemännen. Förordning (1989:131).

Ändringar

Förordning (1988:94) med instruktion för försäkringsinspektionen

Ikraftträder
1988-04-01

Förordning (1989:131) om ändring i förordningen (1988:94) med instruktion för försäkringsinspektionen

  Omfattning
  ändr. 8, 10, 13, 16 §§
  Ikraftträder
  1989-05-15

Förordning (1989:1078) om ändring i förordningen (1988:94) med instruktion för försäkringsinspektionen

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Ändring, SFS 1991:937

  Omfattning
  upph.