Upphävd författning

Förordning (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1989-06-08
Ändring införd
SFS 1989:598 i lydelse enligt SFS 1997:109
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1984:380) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning skall avgift betalas för verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387) hos koncessionsnämnden för miljöskydd, statens naturvårdsverk och länsstyrelserna.

[S2]Bestämmelser om rätt för kommuner att ta ut en avgift för sådan verksamhet enligt miljöskyddslagen som bedrivs av en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet finns i 7 §. Förordning (1991:1638).

 • RÅ 1995:53:Miljö- och hälsoskyddsnämnd har inte ansetts äga rätt att ta ut avgift enligt förordningen om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen avseende arbete med att besvara en remiss i ett ärende hos Koncessionsnämnden för miljöskydd.

2 §  Avgift enligt 1 § första stycket skall betalas årligen för kalenderår med de belopp som anges i en bilaga till förordningen. Förordning (1995:699).

3 §  Avgiften skall betalas av den som

 1. utövar miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningen A eller B i bilagan till miljöskyddsförordningen (1989:364),
 2. har tillstånd till annan än med 1. avsedd verksamhet som har prövats frivilligt enligt 9 § första stycket eller 17 §miljöskyddslagen (1969:387).

[S2]Om det vid en fabrik eller annan inrättning bedrivs miljöfarlig verksamhet av sådan art eller omfattning som omfattar flera punkter i bilagan till denna förordning, skall avgift betalas enligt den punkt som föreskriver den högsta avgiften. Har förprövning ägt rum skall avgiften bestämmas med utgångspunkt i tillåten produktionsvolym eller motsvarande. Förordning (1991:812).

4 §  Avgiften skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten meddelats eller, om verksamheten utövas utan tillstånd, det år som följer efter det att den miljöfarliga verksamheten påbörjats. Förordning (1995:699).

5 §  Avgiften skall betalas efter beslut av länsstyrelsen som också tar emot och redovisar avgiften. Förordning (1989:912).

6 §  Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen -- med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter -- sätta ned eller efterskänka avgiften. Förordning (1990:509).

7 §  För en kommunal nämnds verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387) får kommunen ta ut en avgift enligt en taxa som kommunen bestämmer.

[S2]I taxan skall anges hur avgiften skall bestämmas. Taxan skall innehålla föreskrifter om vem som är avgiftsskyldig och till vem avgiften skall betalas. I övrigt skall 6, 8 och 10 §§ gälla. Förordning (1991:1638).

 • RÅ 2003:63:Skogsbruksåtgärder som kan medföra att grund- och ytvatten genom ökat läckage tillförs i marken befintliga näringsämnen har ansetts utgöra miljöfarlig verksamhet i miljöskyddslagens mening. En kommun kan därför utöva - och ta ut avgift för - tillsyn över sådana åtgärder, utan hinder av att tillsyn över skogsbruket också utövas av Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelse enligt skogsvårdslagen. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
 • RÅ 1995:53:Miljö- och hälsoskyddsnämnd har inte ansetts äga rätt att ta ut avgift enligt förordningen om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen avseende arbete med att besvara en remiss i ett ärende hos Koncessionsnämnden för miljöskydd.

8 §  Beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

9 §  Beslut enligt 5 § om betalning av avgift får överklagas hos kammarrätten.

10 §  En kommunal nämnds beslut i ett särskilt fall enligt sådan kommunal taxa som anges i 7 § får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:291).

11 §  Statens naturvårdsverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för länsstyrelsens tillämpning av denna förordning.

Bilaga

Förteckning över sådana miljöfarliga verksamheter för vilka skyldighet föreligger att betala avgift till länsstyrelsen för statliga myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)
 1. Miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningarna A eller B i miljöskyddsförordningen (1989:364)
Beteckning enligt bilagan till miljöskyddsförordningenAvgift i kronor om länsstyrelsen utövar tillsynen enligt miljöskyddslagen (1969:387)om den kommunala nämnden utövar tillsynen enligt 44 a § miljöskyddslagen (1969:387)
1JORDBRUK, VATTENBRUK
11 11.01Jordbruk ladugård, stall eller annan anläggning för djur med utrymme för mer än 100 djurenheter, varvid som en enhet avses ett fullvuxet nötkreatur, en häst, två ungnöt, tre suggor, tio slaktsvin, tio pälsdjur (avelshonor) eller 100 fjäderfän2 000200
11.02 13 13.01 13.01.01-- mer än 10 ton fisk per åranläggning för torkning av gödsel Vattenbruk fiskodling för en netto produktion av4 300 100 kr per ton430 10 kr per ton
2UTVINNING AV MINERALISKA PRODUKTER M. M.
22 22.01Råpetroleum- och naturgasutvinning anläggning för utvinning av råolja eller naturgas -- provborrning eller utvinning till sjöss -- provborrning på land -- utvinning på land8 600 -- 4 300860 -- 430
23Malm- och mineralutvinning
23.01 23.01.01-- anrikningsverk, sintringsverkgruvanläggning som utgörs av eller annan anläggning för bearbetning av mineralfyndighet än som avses i 23.01.02 -- gruva med anrikningsverk -- gruva utan anrikningsverk -- anrikningsverk -- sintringsverk -- täkt för kol eller eldfast lera125 000 62 000 62 000 62 000 8 60044 000 22 000 22 000 22 000 3 000
23.01.02-- anläggning för provbrytning 29 29.01Annan brytning och utvinning bergtäkt för en total produktion överstigande 100 000 ton om produktionen per år överstiger 25 000 ton samt torvtäkt för en produktion överstigande 25 000 kubikmeter per år 8 600 86043 0004 300
3 31 31.01 31.01.01-- mer än 5 000 ton slaktvikt per årTILLVERKNING Livsmedels- och dryckesvarutillverkning slakteri för en produktion baserad på -- mer än 50 000 ton per år -- mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per år62 000 21 0006 200 2 100
31.03.01mejeri eller torrmjölkfabrik för enproduktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per år21 0002 100
31.05.01glassfabrik för en produktion avmer än 5 000 ton per år21 0002 100
31.06.01fabrik för beredning ellerkonservering av grönsaker, rotfrukter, frukter eller bär för en produktion baserad på mer än 1 000 ton råvara per år -- mer än 50 000 ton per år -- mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år43 000 21 0004 300 2 100
31.07.01fabrik för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur för en produktion baserad på mer än 200 ton råvara per år -- mer än 6 000 ton -- mer än 2 000 ton men högst 6 000 ton -- mer än 200 ton men högst 2 000 ton43 000 21 000 8 6004 300 2 100 860
31.08fiskmjöls- eller fiskoljefabrik för en produktion av -- mer än 5 000 ton fiskmjöl och/eller fiskolja per år -- högst 5 000 ton fiskmjöl och/eller fiskolja per år21 000 4 3002 100 430
31.09anläggning för framställning eller raffinering av fett eller olja av animaliskt eller vegetabiliskt slag för en tillverkning av
31.09.01-- mer än 100 000 ton per år62 00022 000
31.09.02-- mer än 1 000 ton men högst100 000 ton per år -- mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per år -- mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år43 000 21 0004 300 2 100
31.10margarinfabrik eller annan fabrik för förädling av vegetabiliskt fett till olika livsmedelsprodukter21 0002 100
31.11 31.12 31.13 31.14 31.15sockerfabrik stärkelsefabrik stärkelsederivatfabrik jästfabrik choklad- eller konfektyrfabrik för en produktion av43 000 43 000 43 000 62 0004 300 4 300 4 300 22 000
31.15.01-- mer än 10 000 ton per år21 0002 100
31.16fabrik för rostning av kaffe för en produktion av
31.16.01-- mer än 3 000 ton per år 31.20anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på21 0002 100
31.20.01-- mer än 10 000 ton råvara per år 31.20.02-- mer än 1 000 ton men högst10 000 ton råvara per år62 000 21 00022 000 2 100
31.21annan fodermedelsfabrik än som avses i 31.20 för en produktion av
31.21.01-- mer än 50 000 ton spannmålsfodermedel per år21 0002 100
31.21.02-- mer än 1 000 ton annat fodermedel per år21 0002 100
31.23 31.25 31.25.01-- mer än 5 000 kubikmeter maltdryckför framställning av alkohol bryggeri för en produktion av per år -- mer än 20 000 kubikmeter maltdryck per år -- mer än 5 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter maltdryck per år43 000 43 000 21 0004 300 4 300 2 100
31.27 31.28maltfabrik fabrik för biosyntetisk tillverkning av ättiksyra8 600 4 300860 430
31.30 31.30.01-- mer än 10 ton organiska lösningsfabrik för extraktion där medel förbrukas per år4 300430
32Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning
32.01.01fabrik för beredning eller färgningav textilier eller garner för en produktion av -- mer än 2 000 ton per år -- mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton per år -- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år62 000 43 000 21 0006 200 4 300 2 100
32.02.01garveri eller annan fabrik förskinnberedning för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år -- mer än 1 000 ton per år -- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år62 000 21 0006 200 2 100
32.03 33 33.01linberedningsverk Trävarutillverkning sågverk samt snickeri eller hyvleri med dimensionssågning för framställning av4 300430
33.01.01-- mer än 30 000 kubikmeter trävarorper år -- mer än 100 000 kubikmeter per år -- mer än 30 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter per år43 000 21 0004 300 2 100
33.02 33.03plywood- eller spånskivefabrik anläggning för lagring av timmer på land med begjutning av vatten eller anläggning för lagring av timmer i vatten om lagerkapaciteten21 0002 100
33.03.01-- överstiger 5 000 kubikmeter 33.04anläggning för träskyddsbehandling genom tryck- eller vacuumimpregnering eller doppning för en produktion av >-- mer än 10 000 kubikmeter per år -- mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per år -- högst 500 kubikmeter per år8 600 43 000 21 000 8 600860 4 300 2 100 860
34Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion
34.01fabrik för framställning av massa eller massa och papper -- fabrik för kemisk massa, med blekeri, för en produktion av mer än 300 000 ton per år -- fabrik för kemisk massa, med blekeri, för en produktion av högst 300 000 ton per år -- fabrik för kemisk massa, utan blekeri -- fabrik för mekanisk massa eller returfibermassa208 000 156 000 125 000 94 00073 000 55 000 44 000 33 000
34.02 34.03fabrik för framställning av papper fabrik för framställning av fiberskivor för en produktion av -- mer än 20 000 ton per år -- högst 20 000 ton per år62 000 94 000 43 00022 000 33 000 15 000
34.04fabrik för framställning av regenererad cellulosa för en produktion av -- mer än 5 000 ton per år -- högst 5 000 ton per år125 000 62 00044 000 22 000
34.05fabrik för framställning av bindemedel ur skogsråvara125 00044 000
34.06 34.06.01-- tryckning sker med heatsetteknik 34.06.02-- mer än 10 ton organiskatryckeri där lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg och fuktvatten, dock ej mineralolja i ark- och tidningsoffsetfärg) förbrukas per år -- mer än 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år -- mer än 10 ton men högst 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år21 000 21 000 8 6002 100 2 100 860
34.07 34.07.01-- där mer än 5 ton halogeneradeanläggning för klichétillverkning organiska lösningsmedel förbrukas per år8 600860
35Tillverkning m.m. av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- och plastvaror
35.01fabrik för framställning av andra polymerer ur enskilda monomerer eller kombinationer av monomerer än som avses i 35.0262 00022 000
35.02fabrik för framställning av polymerer av epoxi- eller polyuretantyp för en produktion av
35.02.01-- mer än 10 ton per år-- mer än 100 ton per år -- mer än 10 ton men högst 100 ton per år21 000 8 6002 100 860
35.03fabrik för tillverkning av plastprodukter ur polymera material såsom polyester, latex eller andra förpolymeriserade produkter, där tillverkningen innefattar ytterligare polymerisation, för en produktion av
35.03.01-- mer än 10 ton per år-- mer än 100 ton polyester eller motsvarande per år -- mer än 10 ton men högst 100 ton polyester eller motsvarande per år21 000 8 6002 100 860
35.04fabrik för tillverkning av plastprodukter där
35.04.01-- mer än 1 ton fullständigthalogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år8 600860
35.04.02-- mer än 5 ton andra halogeneradeorganiska lösningsmedel förbrukas per år8 600860
35.05fabrik för tillverkning, på annat sätt än genom polymerisation, av plastprodukter genom termisk eller annan bearbetning av polymera material genom
35.05.01-- kalandrering eller beläggning 35.06läkemedelsfabrik med kemisk eller biologisk tillverkning -- framställning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes -- framställning av läkemedelssubstanser med hjälp av mikroorganismer eller andra levande celler -- renframställning av läkemedelssubstanser ur animalisk eller vegetabilisk råvara genom extraktions- eller annat uppreningsförfarande21 000 94 000 94 000 62 0002 100 33 000 33 000 22 000
35.07läkemedelsfabrik med enbart farmaceutisk tillverkning där -- mer än 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller mer än 20 ton andra organiska lösningsmedel förbrukas per år -- högst 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller högst 20 ton andra organiska lösningsmedel förbrukas per år21 000 8 6002 100 860
35.08krut- och annan sprängämnesfabrik där tillverkningen
35.08.01-- omfattar kemiska reaktioner 35.08.02--enbart omfattar blandning elleravser ammunition, pyrotekniska artiklar eller andra sådana produkter62 000 21 00022 000 2 100
35.09fabrik för framställning av gödselmedel156 00055 000
35.10fabrik för framställning av bekämpningsmedel på annat sätt än enbart genom blandning av färdiga råvaror62 00022 000
35.11fabrik för framställning av bekämpningsmedel enbart genom blandning av färdiga råvaror8 600860
35.12 35.13 35.13.01-- mer 500 ton per årkabelfabrik gummivarufabrik för en produktion av -- mer än 10 000 ton per år -- mer än 500 ton men högst 10 000 ton per år21 000 43 000 21 0002 100 4 300 2 100
35.14anläggning för regummeringsverksamhet där
35.14.01-- mer 10 ton organiska lösningsmedelförbrukas per år8 600860
35.15fabrik för framställning av färg eller fernissa för en produktion av
35.15.01-- mer än 1 000 ton per år 35.16fabrik för tillverkning av fotografisk film eller fotografiskt papper21 000 21 0002 100 2 100
35.17fabrik för framställning av produkter där en mängd av
35.17.01-- mer än 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år21 0002 100
35.17.02-- mer än 10 ton halogenereradeorganiska lösningsmedel ingår per år21 0002 100
35.18fabrik för framställning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter genom blandningsförfarande för en produktion av
35.18.01-- mer än 500 ton per år 35.19fabrik för raffinering av mineraloljor för en produktion av -- mer än 500 000 ton mineralolja per år -- högst 500 000 ton mineralolja per år8 600 208 000 125 000860 73 000 44 000
35.20anläggning där olja, oljeprodukter eller andra kemikalier lagras eller årligen hanteras i en mängd av
35.20.01-- mer än 50 000 ton 35.21anläggning för framställning av kolbaserade bränslen21 000 43 0002 100 4 300
35.22fabrik för framställning av grafitelektroder125 00044 000
35.23fabrik för framställning av alkohol för annat ändamål än livsmedel43 0004 300
35.27 35.28 35.29 35.30fabrik för framställning av ammoniak fabrik för framställning av svavelsyra fabrik för framställning av fosforsyra fabrik för framställning av klor eller natriumhydroxid -- för en produktion av mer än 50 000 ton klor per år -- för en produktion av högst 50 000 ton klor per år156 000 156 000 156 000 156 000 94 00055 000 55 000 55 000 55 000 33 000
35.31 35.32 35.33 35.34fabrik för framställning av klorat fabrik för framställning av saltsyra fabrik för framställning av salpetersyra156 000 fabrik för framställning av andra kemiska produkter än som tidigare har nämnts, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner156 000 156 00055 000 55 000 55 000
35.34.01-- annan fabrik än för framställning av acetylengas eller lustgas94 00033 000
35.34.02-- fabrik för framställning avacetylengas eller lustgas21 0002 100
35.35fabrik för framställning av andra kemiska produkter än som tidigare har nämnts, där tillverkningen enbart omfattar fysikaliska processer, såsom blandning, destillation eller lakning43 0004 300
35.36annan anläggning för tillverkning av kemiska produkter, petroleumprodukter, gummi- eller plastvaror där årsförbrukningen av
35.36.01-- fullständigt halogeneradeklorfluorkarboner uppgår till mer än 1 ton21 0002 100
35.36.02-- ofullständigt halogeneradeklorfluorkarboner uppgår till mer än 10 ton21 0002 100
36Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller
36.01fabrik för framställning av keramiska produkter för en produktion av -- mer än 50 ton per år -- högst 50 ton per år21 000 4 3002 100 430
36.02mineralullsfabrik -- för en produktion av mer än 10 000 ton per år -- för en produktion av högst 10 000 ton per år94 000 21 00033 000 7 400
36.03anläggning för tillverkning eller bearbetning, annat än skärning av glas eller glasvaror där
36.03.01-- mer än 1 ton tung blykristalleller blykristall (helkristall) hanteras per år -- mer än 1 000 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) hanteras per år -- mer än 100 ton men högst 1 000 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) hanteras per år -- mer än 1 ton men högst 100 ton tung blykristall eller eller blykristall (helkristall) hanteras per år43 000 21 000 8 6004 300 2 100 860
36.03.02-- mer än 10 ton kristall (halvkristall) innehållande bly hanteras per år -- mer än 2 000 ton kristall (halvkristall) innehållande bly hanteras per år -- mer än 500 ton men högst 2 000 ton kristall (halvkristall) innehållande bly hanteras per år -- mer än 10 ton men högst 500 ton kristall (halvkristall) innehållande bly hanteras per år43 000 21 000 8 6004 300 2 100 860
36.03.03-- mer än 100 ton annat glashanteras per år -- mer än 20 000 ton annat glas hanteras per år -- mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton annat glas hanteras per år -- mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton annat glas hanteras per år -- mer än 100 ton men högst 1 000 ton annat glas hanteras per år62 000 43 000 21 000 8 6006 200 4 300 2 100 860
36.04 36.05cementfabrik anläggning för framställning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion av mer än 10 000 ton per år125 000 21 00044 000 2 100
36.06 36.07anläggning för framställning av tegel anläggning för framställning av gipsskivor21 000 21 0002 100 2 100
36.08anläggning för framställning av lättklinker eller lättbetong21 0002 100
36.09anläggning för framställning av oljeprodukter ur skiffer21 0002 100
37 37.01Metallframställning järn- eller stålverk -- verk med råstålproduktion för produktion av -- mer än 1 000 000 ton per år -- mer än 100 000 ton per år men högst 1 000 000 ton per år -- högst 100 000 ton per år -- verk utan råstålproduktion för en produktion av -- mer än 50 000 ton per år -- högst 50 000 ton per år208 000 156 000 62 000 62 000 43 00073 000 55 000 22 000 22 000 15 000
37.02 37.03.01annat metallverk än som anges i 37.01ferrolegeringsverk för en produktion av mer än 3 000 ton per år -- mer än 80 000 ton per år -- mer än 30 000 ton men högst 80 000 ton per år -- mer än 3 000 ton men högst 30 000 ton per år125 000 208 000 125 000 62 00044 000 73 000 44 000 22 000
37.03.02annat metallverk än som anges i 37.01för en produktion av högst 3 000 ton per år21 0002 100
37.04.01metallraffinaderi för en produktionav mer än 3 000 ton per år -- mer än 80 000 ton per år -- mer än 30 000 ton men högst 80 000 ton per år -- mer än 3 000 ton men högst 30 000 ton per år208 000 125 000 62 00073 000 44 000 22 000
37.04.02metallraffinaderi för en produktionav högst 3 000 ton per år21 0002 100
37.05annat metallgjuteri än som anges i 37.06 för en produktion av
37.05.01-- mer än 3 000 ton per år-- mer än 10 000 ton per år -- mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per år94 000 62 00033 000 22 000
37.05.02-- mer än 10 ton men högst3 000 ton per år -- mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per år -- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år -- mer än 50 ton men högst 200 ton per år -- mer än 10 ton men högst 50 ton per år21 000 8 600 4 300 2 0002 100 860 430 200
37.06järn-, stål-, aluminium- eller magnesiumgjuteri för en produktion av
37.06.01-- mer än 100 ton per år-- mer än 10 000 ton per år -- mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år -- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år -- mer än 100 ton men högst 200 ton per år43 000 21 000 8 600 4 3004 300 2 100 860 430
38 38.01Verkstadsindustri anläggning för verkstadsindustri med en tillverkningsyta av
38.01.01-- mer än 20 000 kvadratmeter-- mer än 50 000 kvadratmeter -- mer än 20 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter125 000 62 00044 000 22 000
38.01.02mer än 5 000 kvadratmeter menhögst 20 000 kvadratmeter21 0002 100
38.02 38.02.01-- kemisk, elektrolytiskanläggning för eller termisk ytbehandling, annan beläggning med metall eller betning av metall (exempelvis fosfatering, kromatering, passivering, etsning och elpolering) -- varmförzinkning för en förbrukning av -- mer än 10 000 ton zink per år -- mer än 1000 ton men högst 10 000 ton zink per år -- mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per år -- högst 100 ton zink per år -- annan ytbehandling med utsläpp av process- och sköljvatten av -- mer än 10 000 kubikmeter per år -- mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per år -- mer än 100 kubikmeter per år men högst 1 000 kubikmeter per år -- högst 100 kubikmeter per år -- annan ytbehandling utan utsläpp av process- eller sköljvatten eller stoft -- annan ytbehandling utan utsläpp av process- eller sköljvatten men med utsläpp av stoft43 000 21 000 8 600 4 300 43 000 21 000 8 600 4 300 2 000 8 6004 300 2 100 860 430 4 300 2 100 860 430 200 860
38.02.02-- våttrumling av aluminium ellerstål där godsmängden är mer än 5 ton per år eller annan våttrumling4 300430
38.04 38.05ackumulatorfabrik annan anläggning för verkstadsindustri där125 00044 000
38.05.01-- mer än 1 ton fullständigthalogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år21 0002 100
38.05.02-- mer än 5 ton andra halogeneradeorganiska lösningsmedel förbrukas per år21 0002 100
38.05.03-- mer än 10 ton organiskalösningsmedel förbrukas per år -- mer än 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år -- mer än 10 ton men högst 20 ton organiska lösningsmedel förbrukas per år21 000 8 6002 100 860
39 39.01Annan tillverkning anläggning för ytbehandling med färg eller lack eller där limning sker där
39.01.01-- mer än 5 ton halogenerade organiskalösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg, lack och lim) förbrukas per år21 0002 100
39.01.02-- mer än 10 ton andra organiskalösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg, lack och lim) förbrukas per år -- mer än 20 ton andra organiska lösningsmedel förbrukas per år -- mer än 10 ton men högst 20 ton andra organiska lösningsmedel förbrukas per år21 000 8 6002 100 860
4EL-, GAS-, VÄRMEOCH VATTENFÖRSÖRJNING
41 41.01El-, Gas- och värmeförsörjning kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning62 00022 000
41.02anläggning för förgasning eller förbränning med en total installerad, tillförd, effekt av
41.02.01mer än 200 MW-- gasturbinanläggning -- övriga anläggningar21 000 94 0007 400 33 000
41.02.02anläggning för förgasning ellerförbränning för en tillförd effekt av mer än 10 MW men högst 200 MW -- mer än 100 MW men högst 200 MW -- mer än 10 MW men högst 100 MW43 000 21 0004 300 2 100
41.04gasturbinanläggning med en total installerad, tillförd, effekt av högst 200 MW8 600860
41.05.0 anläggning för utvinning --på annat sätt än genom vattentäkt -- av värme ur mark, luft, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en ur värmekällan uttagen effekt av mer än 10 MW8 600860
41.07gruppstation med vindkraftverk eller vindkraftverk med enstaka aggregat eller grupper av aggregat för en sammanlagd uttagen effekt av
41.07.01-- mer än 10 MW 41.07.02-- mer än 1 MW men högst 10 MW4 300 2 0001 500 200
6VARUHANDEL M. M.
61 61.01 61.01.01-- mer än 1 ton fullständigtPartihandel och varuhandel m. m. anläggning där halogenerade brom- eller klorfluorkarboner omtappas per år8 600860
61.01.02-- mer än 10 ton ofullständigthalogenerade klorfluorkarboner omtappas per år8 600860
7SAMFÄRDSEL, POSTOCH TELEKOMMUNIKATIONER
71 71.01Samfärdsel flygplats med instrumentbana över 1 200 m -- mer än 50 000 landningar per år -- mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per år -- mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per år -- högst 5 000 landningar per år156 000 94 000 43 000 21 00055 000 33 000 15 000 7 400
9OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER
91Offentlig förvaltning, försvarsverksamhet m. m.
91.01flottiljflygplats med en nominell banlängd överstigande 1 200 m43 000--
91.02skjutbana, skjutfält samt annan anläggning som disponeras av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk och som är stadigvarande inrättad för användning (inkl. destruktion) av skarp ammunition eller sprängämnen utomhus -- skjutbana för enbart finkalibrig ammunition -- övriga anläggningar4 300 8 600-- --
92Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet m.m.
92.01 92.01.01-- utsläpp av avloppsvatten frånutsläpp av avloppsvatten tätbebyggelse med mer än 100 000 invånare eller från annan tätbebyggelse, om föroreningsmängden i avloppsvattnet motsvarar minst den mängd som härrör från mer än 100 000 invånare94 000 per reningsanläggning33 000
92.01.02-- utsläpp av avloppsvatten fråntätbebyggelse med mer än 2 000 men högst 100 000 invånare eller från sådan bebyggelse med färre antal invånare, om föroreningsmängden i avloppsvattnet motsvarar minst den mängd som härrör från mer än 2 000 invånare, dock högst den mängd som härrör från 100 000 invånare -- mer än 20 000 invånare men högst 100 000 invånare -- mer än 2 000 invånare men högst 20 000 invånare43 000 per reningsanläggning 21 000 per reningsanläggning4 300 2 100
92.02utsläpp av avloppsvatten från sjukhus21 000 per anläggning2 100
92.03upplag för, eller anläggning för behandling av, avfall från hushåll, sjukhus, industri, bygg- och rivningsverksamhet, hästsportanläggning, reningsanläggning eller därmed jämförlig inrättning om den avfallsmängd som tillförs upplaget eller anläggningen
92.03.01-- överstiger 75 000 ton per år 92.03.02-- inte överstiger 75 000 tonper år och behandlas genom förbränning -- överstiger 20 000 men inte 75 000 ton per år -- överstiger 10 000 ton men inte 20 000 ton per år -- inte överstiger 10 000 ton per år94 000 43 000 21 000 8 60033 000 4 300 2 100 860
92.03.03-- överstiger 100 ton men inte75 000 ton per år och behandlas genom kompostering, rötning eller annan biologisk metod -- överstiger 20 000 ton men inte 75 000 ton per år -- överstiger 10 000 ton men inte 20 000 ton per år -- överstiger 1 000 ton men inte 10 000 ton per år -- överstiger 100 ton men inte 1 000 ton per år43 000 21 000 8 600 4 3004 300 2 100 860 430/t.o.m.
92.03.04-- överstiger 50 ton men inte75 000 ton per år och deponeras eller behandlas på annat sätt än som anges i 92.03.02 eller
92.03.03-- överstiger 20 000 ton men inte75 000 ton per år -- överstiger 10 000 ton men inte 20 000 ton per år -- överstiger 50 ton men inte 10 000 ton per år43 000 21 000 8 6004 300 2 100 860
92.04utsläpp av fast avfall eller något annat fast ämne från mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller uppläggning av ett sådant ämne på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte bedöms som ringa8 600 per anläggning860
92.05anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i 1 § förordningen (1996:971) om farligt avfall och som kan ha en skadlig inverkan på miljön samt förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier om
92.05.01-- huvuddelen av det avfall somavses bli behandlat i anläggningen härrör från andra inrättningar och den tillförda mängden är mer än 1 000 ton per år och behandlingen leder till materialåtervinning -- mer än 25 000 ton per år -- mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per år -- mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år94 000 43 000 21 00033 000 15 000 7 400
92.05.02-- huvuddelen av det avfall somavses bli behandlat i anläggningen härrör från andra inrättningar och den tillförda mängden är högst 1 000 ton per år och behandlingen leder till materialåtervinning8 600860
92.05.03-- huvuddelen av det avfall somavses bli behandlat i anläggningen härrör från andra inrättningar och behandlas på annat sätt än som anges i 92.05.01 eller 92.05.02 -- den tillförda mängden är mer än 25 000 ton per år -- den tillförda mängden är mer än 5 000 men högst 25 000 ton per år -- den tillförda mängden är högst 5 000 ton per år208 000 62 000 21 00073 000 22 000 7 400
92.05.04-- avfallet uppkommit i egen anläggning och behandlingen inte leder till materialåtervinning8 600860
92.06anläggning för deponering av miljöfarligt avfall om den tillförda mängden är
92.06.01-- mer än 1 000 ton per år-- mer än 25 000 ton per år -- mer än 1 000 ton men högst 25 000 ton per år156 000 94 00055 000 33 000
92.06.02-- högst 1 000 ton per år 92.07anläggning för mottagning och mellanlagring av21 0002 100
92.07.01-- mer än 50 ton oljeavfall per år 92.07.02-- mer än 20 ton förbrukadebilbatterier per år8 600 8 600860 860
92.07.03-- mer än 10 ton annat miljöfarligt avfall per år8 600860
92.08bilfragmenteringsanläggning med malningsanläggning eller motsvarande -- med egen anläggning för deponering av avfall -- utan egen anläggning för deponering av avfall43 000 21 0004 300 2 100
92.10anläggning för sortering eller omlastning av avfall från hushåll, sjukhus, industri, bygg- och rivningsverksamhet, hästsportanläggning, reningsanläggning eller därmed jämförlig inrättning, om den hanterade avfallsmängden
92.10.01-- för sortering överstiger10 000 ton per år -- överstiger 75 000 ton per år -- överstiger 10 000 ton men inte 75 000 ton per år21 000 8 6002 100 860
92.11anläggning för tvättning av tankar eller fat som används för transport av kemiska produkter på väg, järnväg eller till sjöss8 600860
92.12anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där etylenoxid används som steriliseringsmedel8 600860
92.13anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon8 600860
92.14 92.15krematorium upplag eller anläggning för behandling av förbrukade kvicksilverhaltiga belysningskällor8 600 8 600860 860
95Reparations-, tvätteri- och serviceverksamhet
95.02 95.02.01-- för mer än 10 ton tvättgods per dygn 8 600 95.02.02-- där mer än 1 ton perkloretylentvättinrättning förbrukas per år860 8 600860
95.02.03-- där mer än 1 ton fullständigthalogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år8 600860
95.02.04-- där mer än 10 ton andrahalogenerade kolväten förbrukas per år8 600860
95.03anläggning för framkallning av fotografisk film eller fotografiskt papper
95.03.01--med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter fotografisk film och fotografiskt papper framkallas per år -- mer än 50 000 kvadratmeter fotografisk film och fotografiskt papper framkallas per år -- mer än 15 000 men högst 50 000 kvadratmeter fotografisk film och fotografiskt papper framkallas per år21 000 8 6002 100 860
95.03.02-- där processavloppsvattnetomhändertas och mer än 100 000 kvadratmeter fotografisk film och fotografiskt papper framkallas per år8 600860
 1. Annan än i avdelning 1 angiven miljöfarlig verksamhet som har prövats frivilligt, se 9 § första stycket och 17 §miljöskyddslagen (1969:387)
Avgift i kronor: 860.-- Förordning (1997:109).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:380) om avgifter för pröving och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387). Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tiden före den 1 juli 1989.
  3. Intill dess kommunen har fattat beslut om avgiftstaxa enligt 7 § skall den upphävda förordningen gälla i fråga om avgift till kommunen.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:912) om ändring i förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  2. Om skyldighet att betala avgift för en verksamhet inträder genom denna förordning skall avgift för tiden den 1 januari -- 30 juni 1990 betalas med hälften av de belopp som anges i bilagan.
  3. Om avgiften för en verksamhet för avgiftsåret 1989/90 ändras genom denna förordning skall avgift betalas med det lägsta beloppet enligt denna förordning eller enligt äldre bestämmelser. skall den upphävda förordningen gälla i fråga om avgift till kommunen.
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5 §§, bil.
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:509) om ändring i förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Omfattning
  ändr. 3, 6 §§, bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:812) om ändring i förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Omfattning
  ändr. 3 §, bil.; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1638) om ändring i förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 10 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:971) om ändring i förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1992-10-01

Förordning (1992:1227) om ändring i förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:857) om ändring i förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:291) om ändring i förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1995-05-01

Förordning (1995:699) om ändring i förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. För tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1996 skall avgift betalas med belopp motsvarande en och en halv gång det belopp som anges i bilagan till förordningen.
  3. Meddelas beslut om tillstånd eller påbörjas miljöfarlig verksamhet utan tillstånd under tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1995 skall avgift betalas med belopp som anges i bilagan till förordningen.
  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§, bil.
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1148) om ändring i förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. För sådana verksamheter som avses i 31.09.02, 34.04 och 92.03.03 är avgiften för tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1996 1,5 av det angivna beloppet.
  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:974) om ändring i förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:109) om ändring i förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969:387)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1997-05-01

Ändring, SFS 1998:940

Omfattning
upph.