Upphävd författning

Förordning (1989:974) om miljöfarliga batterier

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1989-12-07
Ändring införd
SFS 1989:974 i lydelse enligt SFS 1997:213
Ikraft
1990-02-01
Upphäver
Förordning (1986:1236) om miljöfarliga batterier
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Syftet med denna förordning är att förhindra utsläpp i miljön av kadmium, kvicksilver och bly från batterier. Förordning (1990:1333).

2 §  Med miljöfarliga batterier avses i denna förordning batterier och ackumulatorer med mer än

 1. 25 milligram kvicksilver per cell, utom när det gäller alkaliska brunstensbatterier,
 2. 0,025 viktprocent kadmium, eller
 3. 0,4 viktprocent bly.

[S2]Med miljöfarliga batterier avses även alkaliska brunstensbatterier som innehåller mer än 0,025 viktprocent kvicksilver. Förordning (1996:1574).

3 §  Det är främst tillverkare och importörer som skall -- vidta de åtgärder som behövs för en övergång till batterier och ackumulatorer som inte är miljöfarliga enligt denna förordning, och -- iaktta de försiktighetsmått som är nödvändiga för att hindra eller motverka skador på människor eller i miljön till följd av hanteringen av miljöfarliga batterier. Förordning (1993:1204).

Förbud

4 §  Andra miljöfarliga alkaliska brunstensbatterier än sådana av knappcellstyp får inte överlåtas yrkesmässigt.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Statens naturvårdsverk medge undantag från överlåtelseförbudet. Förordning (1993:1204).

4 a §  Varor med inbyggda miljöfarliga batterier får överlåtas yrkesmässigt endast om batterierna med lätthet kan avlägsnas av konsumenten när de är förbrukade. Detta gäller dock inte de varor som anges i bilaga 2. Förordning (1996:1574).

Märkning

5 §  Ett miljöfarligt batteri eller batteripaket får överlåtas yrkesmässigt endast om det har märkts tydligt av tillverkaren eller importören på ett sådant sätt som anges i bilaga 1 till denna förordning. Märkningsskyldigheten gäller även andra varor än sådana som avses i bilaga 2 och där miljöfarliga batterier är inbyggda, om inte batterierna med lätthet kan avlägsnas av användaren när batterierna är förbrukade.

[S2]En sådan vara som avses i bilaga 2 med inbyggda batterier som inte med lätthet kan avlägsnas av användaren skall åtföljas av information om att miljöfarliga batterier ingår och hur dessa kan avlägsnas på ett säkert sätt.

[S3]I stället för skyldigheten att märka batteriet gäller i fråga om enstaka knappceller att förpackningen till ett sådant batteri skall vara tydligt märkt på ett sådant sätt som anges i bilaga 1.

[S4]Om det finns synnerliga skäl får Statens naturvårdsverk medge undantag från märkningsskyldigheten. Förordning (1997:213).

5 a §  Om Statens naturvårdsverk har medgett undantag från överlåtelseförbudet enligt 4 §, skall beslutet om undantag förenas med villkor om att märkning skall göras i enlighet med vad som gäller enligt denna förordning. Förordning (1996:1574).

Insamling m. m.

6 §  Miljöfarliga batterier som är förbrukade skall lämnas till mottagare som anges i 7 § eller på den plats som kommunen anvisar och får inte ingå i eller förvaras tillsammans med hushållsavfall. Detta gäller även förbrukade varor med inbyggda miljöfarliga batterier. Förordning (1996:1574).

7 §  Den som för förbrukning yrkesmässigt överlåter miljöfarliga batterier är skyldig att ta emot förbrukade sådana batterier. Detta gäller även förbrukade varor med inbyggda miljöfarliga batterier.

[S2]I samband med yrkesmässig överlåtelse skall överlåtaren informera om att förbrukade miljöfarliga batterier eller varor med inbyggda miljöfarliga batterier kan lämnas på ett inköpsställe eller på någon annan plats som kommunen anvisar.

[S3]Batterier eller förbrukade varor som har tagits emot av en överlåtare enligt första stycket skall lämnas på den plats som kommunen anvisar. Kommunen får föreskriva att ett miljöfarligt batteri skall vara demonterat från varan med det inbyggda batteriet. Förordning (1996:1574).

8 §  Om inte annat framgår av andra stycket skall miljöfarliga batterier forslas bort genom kommunens försorg till en anläggning för bortskaffande eller återvinning. Statens naturvårdsverk får medge att någon annan än kommunen forslar bort batteriavfall.

[S2]I fråga om transport av förbrukade blybatterier och nickel-kadmiumbatterier gäller inte vad som föreskrivs i 12-21 §§ förordningen (1996:971) om farligt avfall.

[S3]I fråga om tillstånd till bortskaffande eller återvinning av förbrukade miljöfarligt batterier gäller 22-30 §§ förordningen (1996:971) om farligt avfall och för export och import av sådana batterier förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall. Förordning (1996:975).

Uppgiftsskyldighet

9 §  Den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar andra miljöfarliga batterier än sådana som avses i 4 § skall till Statens naturvårdsverk lämna uppgifter om den mängd sådana batterier som överlåtits eller importerats för eget bruk i yrkesmässig verksamhet.

[S2]Närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten får meddelas av Statens naturvårdsverk. Förordning (1996:1574).

Avgift

10 §  Den som skall lämna uppgifter enligt 9 § skall betala en avgift som motsvarar kostnaderna för

 1. slutligt omhändertagande av batterierna,
 2. den information som behöver spridas om de åtgärder som avses i denna förordning,
 3. i fråga om blybatterier, även insamling av batterierna,
 4. i fråga om nickel-kadmiumbatterier, även Statens naturvårdsverks handläggning av de uppgifter som skall lämnas. Förordning (1994:865).

11 §  För miljöfarliga batterier som överlåts på den svenska marknaden eller importeras för eget bruk i yrkesmässig verksamhet skall avgift tas ut med

 1. 23 kronor per kilogram för alkaliska batterier och kvicksilveroxidbatterier,
 2. 46 kronor per kilogram för slutna nickel-kadmiumbatterier,
 3. 40 kronor per blybatteri (startbatteri) som har en vikt av mer än tre kilogram per styck. Förordning (1994:865).

12 §  Avgiften skall betalas kvartalsvis efter beslut av Statens naturvårdsverk som skall ta emot och redovisa betalningen.

[S2]Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om betalning av avgiften. Förordning (1993:425).

13 §  Om det finns särskilda skäl, får statens naturvårdsverk besluta att avgiften skall nedsättas eller efterskänkas.

14 §  Beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. Statens naturvårdsverk får förordna att ett sådant beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Tillsyn, ansvar och överklagande

15 §  Bestämmelserna i 26--28 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter gäller i fråga om tillsyn över efterlevnaden av denna förordning. Vad som sägs om kemikalieinspektionen i 26 § förordningen om kemiska produkter skall dock vid tillämpningen av denna förordning avse statens naturvårdsverk.

16 §  Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av 3 §, 4 §, 5 § första stycket och 9 § finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter.

[S2]Den som yrkesmässigt eller i större omfattning samlar in och forslar bort batterier i strid mot 8 § första stycket skall dömas till böter.

17 §  Ett beslut som Statens naturvårdsverk i ett särskilt fall har meddelat enligt denna förordning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs för överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:271).

18 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av statens naturvårdsverk.

Bilaga 1

Vid märkning enligt 5 och 5 a §§ skall en av följande två symboler användas.
(Symbolen inte med här)
Symbolen skall täcka tre procent av ytan på batteriets största sida. För cylinderformade batterier skall symbolen täcka tre procent av halva batteriets yta. Symbolen skall dock inte vara större än 5 5 cm. Om batteriet är så litet att tre procent av batteriets yta är mindre än 0,5 0,5 cm skall en symbol med storleken 1 1 cm placeras på förpackningen till batteriet.
Den som ansvarar för märkningen enligt 5 § första stycket skall besluta om vilken av de båda symbolerna som skall användas.
Märkningen skall också upplysa om vilken tungmetall batteriet innehåller genom en symbol som består av den kemiska beteckningen för den aktuella tungmetallen; Hg, Cd eller Pb. Symbolen skall placeras under symbolen för sopkärlet och vara minst en fjärdedel så stor som den symbolen.
Märkningen skall vara väl synlig, läsbar och outplånlig. Förordning (1994:865).

Bilaga 2

Förbudet i 4 a § gäller inte
 1. om det av tekniska skäl är nödvändigt att använda miljöfarliga batterier: apparater där batterierna är fastlödda, fastsvetsade eller på något annat sätt permanent fästa vid kontaktpunkter för att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning vid krävande industriell användning och för att bevara minnes- och datafunktioner i databehandlings- och kontorsutrustning,
 2. om en oavbruten funktion är nödvändig och om batterierna endast kan avlägsnas av kvalificerad personal: referensceller i utrustning för vetenskapligt eller yrkesmässigt bruk samt miljöfarliga batterier i medicinska anordningar avsedda att upprätthålla vitala funktioner och i pacemaker,
 3. om ett batteribyte som utförs av okvalificerad personal kan medföra säkerhetsrisker för användaren eller påverka apparatens funktion: bärbara apparater, eller
 4. utrustning för yrkesmässig användning i mycket känslig omgivning, exempelvis i närvaro av flyktiga ämnen. Förordning (1996:1574).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:974) om miljöfarliga batterier

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft i fråga om 5 § andra och tredje styckena den 1 juli 1990 och i övrigt den 1 februari 1990.
  2. Förordningen (1986:1236) om miljöfarliga batterier skall upphöra att gälla vid utgången av januari 1990.
  3. Märkning som avses i 5 § får till och med den 31 december 1992 även ske enligt vad som föreskrivs i förordningen (1987:1049) om ändring i förordningen (1986:1236) om miljöfarliga batterier.
  4. Om det i en annan förordning hänvisas till bestämmelser som ersätts genom bestämmelser i den nya förordningen, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.
  Ikraftträder
  1990-02-01

Förordning (1990:1333) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:36
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 8, 10, 11 §§; ny 5 a §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:71) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 6, 7, 11 §§
  Ikraftträder
  1992-04-01

Förordning (1992:1033) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:425) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier

  Omfattning
  ändr. 8, 9, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1204) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3, 6, 7 och 8 §§ samt bestämmelsen i bilagan om att symbol får utformas som en cirkel och ha mörkt gröna kanter den 1 januari 1994, i fråga om 4 a och 5 §§ den 1 januari 1995 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 8, 11 §§, bil.; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 2, 4, 5 a, 11 §§ i 1993:1204

Förordning (1994:865) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Föreskrifterna i bilagan i sin äldre lydelse tillämpas vid sidan av den nya lydelsen till och med den 31 december 1995. Förordning (1994:1359).
  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§, bil.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1131) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft i fråga om 8 § andra stycket den 1 januari 1995 och i övrigt den 1 oktober 1994.
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1359) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batteríer

  Omfattning
  ändr. 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:865
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:271) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1996:975) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1574) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier

  Omfattning
  nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 2, 4 a, 5, 5 a, 6, 7, 9 §§; ny bil. 2
  CELEX-nr
  391L0157
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:213) om ändring i förordningen (1989:974) om miljöfarliga batterier

Omfattning
ändr. 5 §
CELEX-nr
393L0086
Ikraftträder
1997-06-15

Ändring, SFS 1997:645

  Omfattning
  upph.