Upphävd författning

Förordning (1989:6) med instruktion för domkapitlen

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1989-01-12
Ändring införd
SFS 1989:6 i lydelse enligt SFS 1996:235
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1965:738) med instruktion för domkapitlen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter, sammansättning m. m.

1 §  Föreskrifter om domkapitlens uppgifter, sammansättning m.m. finns i 27 kap.1--8 §§kyrkolagen (1992:300).

[S2]Av 39 kap. 2 § kyrkolagen framgår att domkapitlen i Uppsala, Linköpings, Skara, Strängnäs, Västerås och Växjö stift skall förvalta domkyrkan i respektive stift. Föreskrifter om förvaltningen finns i förordningen (SKFS 1992:14) om förvaltningen av vissa domkyrkor. Förordning (1992:1104).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på domkapitlen:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut och

[S8]35 § om överklagande. Förordning (1996:235).

3 §  Varje domkapitel har det ansvar för sin verksamhet och de uppgifter som anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:235).

Ärendenas handläggning

4 §  Domkapitlet är beslutfört när minst fem eller, om samtliga är ense om beslutet, minst fyra ledamöter är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

5 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning i någon sådan fråga som avses i 35 kap. 33 § kyrkolagen (1992:300) eller i en fråga om att skilja en präst från rätten att utöva det kyrkliga ämbetet som präst eller att för viss tid förklara en präst obehörig att utöva ämbetet, tillämpas föreskrifterna i 29 kap.rättegångsbalken om omröstning i brottmål med endast lagfarna ledamöter.

[S2]Vid omröstning i andra frågor gäller 18 § förvaltningslagen (1986:223).

[S3]I 19 § förvaltningslagen finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad. Förordning (1992:1104).

6 §  Om ett ärende är så brådskande att domkapitlet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan biskopen och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får biskopen ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

7 §  Domkapitlet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till biskopen, domkapitlets sekreterare eller en tjänsteman hos stiftssamfälligheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver avgöras av domkapitlet.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.

9 § har upphävts genom förordning (1992:1104).

Ändringar

Förordning (1989:6) med instruktion för domkapitlen

  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1991:798) om ändring i förordningen (1989:6) med instruktion för domkapitlen

Förordning (1992:1104) om ändring i förordningen (1989:6) med instruktion för domkapitlen

  Omfattning
  upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1996:235) om ändring i förordningen (1989:6) med instruktion för domkapitlen

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1996-06-01

Ändring, SFS 1999:883

Omfattning
upph.