Upphävd författning

Förordning (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1989-11-23
Ändring införd
SFS 1989:896 i lydelse enligt SFS 1998:1117
Ikraft
1989-12-13
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bidrag enligt denna förordning får lämnas med ett grundbelopp till jordbruksföretag i landet som bedriver animalieproduktion eller matpotatisodling. Dessutom får bidrag lämnas med ett tilläggsbelopp till jordbruksföretag som omfattas av förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige. Förordning (1992:142).

2 §  Bidragen lämnas med ett visst belopp per djur respektive per hektar matpotatisodling. Bidrag för matpotatisodling lämnas endast till jordbruksföretag som brukar sammanlagt minst två hektar åkermark, varav minst ett halvt hektar är matpotatisodling. Bidrag lämnas endast om det sammanlagda bidraget uppgår till minst 500 kr. Närmare föreskrifter om grunden för bidragen, om vilka djurslag bidrag lämnas för och om storleken på bidragen meddelas av Statens jordbruksverk. Förordning (1993:145).

3 § har upphävts genom förordning (1993:145).

4 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av jordbruksverket. Förordning (1991:1457).

5 § har upphävts genom förordning (1993:145).
6 § har upphävts genom förordning (1993:145).

7 §  Jordbruksföretag är återbetalningsskyldigt för belopp som har betalats ut felaktigt.

[S2]Om beslut om bidrag har meddelats på grund av oriktig eller vilseledande uppgift av bidragstagaren till lantbrukets företagsregister eller till Jordbruksverket, får beslutet omedelbart hävas och lämnat bidrag krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Om det finns anledning att häva ett bidragsbeslut, får Jordbruksverket besluta att fortsatt bidrag inte skall lämnas. Förordning (1993:145).

 • RÅ 1995:4:En person hade på grundval av lämnade uppgifter erhållit djurbidrag enligt förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag. Sedan det framkommit att de lämnade uppgifterna var felaktiga och att bidraget därför rätteligen skulle ha varit lägre, har Jordbruksverket med stöd av förordningen beslutat om återbetalningsskyldighet beträffande det oriktigt utbetalade beloppet. Ärendet har inte ansetts gälla förhållande som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen. Rättsprövning har därför inte kunnat ske.
 • RÅ 1998:43:Återbetalning av djurbidrag. Enligt förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag utgick s.k. djurbidrag på grundval av uppgifter om djurinnehav som jordbruksföretaget tidigare lämnat till Statistiska Centralbyråns lantbruksregister. Enligt Jordbruksverkets härtill utfärdade föreskrifter gällde som villkor för bidrag bl.a. att jordbruksföretaget på begäran skulle styrka uppgifterna. - Underlåtenhet att inkomma med begärda handlingar som styrkte djurinnehavet har inte ansetts visa att bidrag betalats ut felaktigt eller att bidragstagaren lämnat oriktig eller vilseledande uppgift. Tillräcklig grund att ålägga bidragstagaren återbetalningsskyldighet har därför inte ansetts föreligga.

8 §  Jordbruksverket får ompröva beslut om bidrag. Begäran om omprövning skall ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att jordbruksföretaget har fått del av beslutet om bidrag. Förordning (1991:1457).

 • RÅ 1995:58:Fråga om förvaltningsdomstols skyldighet att pröva mål om jordbruksbidrag mot bakgrunden av artikel 6 § i Europakonventionen.

9 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Jordbruksverkets beslut enligt 7 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (1998:1117).

 • RÅ 1995:58:Fråga om förvaltningsdomstols skyldighet att pröva mål om jordbruksbidrag mot bakgrunden av artikel 6 § i Europakonventionen.
 • RÅ 1995:4:En person hade på grundval av lämnade uppgifter erhållit djurbidrag enligt förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag. Sedan det framkommit att de lämnade uppgifterna var felaktiga och att bidraget därför rätteligen skulle ha varit lägre, har Jordbruksverket med stöd av förordningen beslutat om återbetalningsskyldighet beträffande det oriktigt utbetalade beloppet. Ärendet har inte ansetts gälla förhållande som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen. Rättsprövning har därför inte kunnat ske.

10 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om bidragen. Förordning (1993:145).

 • SJVFS 2000:80: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:156) om bidrag till vissa jordbruksföretag

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag

Förordning (1991:1457) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1991-12-10

Förordning (1991:1544) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-12-15

Förordning (1992:142) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1992:1427) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 15 december 1992.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:145) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag

  Omfattning
  upph. 3, 5, 6 §§; ändr. 2, 7, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1993-04-15

Förordning (1995:264) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1117) om ändring i förordningen (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 2001:756

Övergångsbestämmelse

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före utgången av december 2001.
Omfattning
upph.