Upphävd författning

Förordning (1990:1049) med instruktion för Rättshjälpsnämnden

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1990-11-15
Ändring införd
SFS 1990:1049 i lydelse enligt SFS 2004:23
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Förordning (1988:909) med instruktion för besvärsnämnden för rättshjälpen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Rättshjälpsnämnden har till uppgift att pröva överklaganden enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619). Förordning (1997:422).

Sammansättning m. m.

2 §  I 48 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om hur nämnden är sammansatt och om hur ledamöterna och ersättarna för dessa utses. Förordning (1997:422).

3 §  Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst tre år.

[S2]Den enskilt verksamma advokat som skall ingå i nämnden utses efter förslag av Sveriges advokatsamfund.

Organisation

4 §  Nämndens kansligöromål utförs av Hovrätten för Nedre Norrland. Förordning (2003:503).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Föreskriften i 31 § verksförordningen (1995:1322) om myndighetens beslut tillämpas på nämnden. Förordning (1996:394).

Ärendenas handläggning m. m.

6 §  I 49 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om beslutförhet och omröstning. Förordning (1997:422).

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

8 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

9 §  Ordföranden får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och frågor som uppkommer med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor.

[S2]Ordföranden får lämna över till en tjänsteman vid Hovrätten för Nedre Norrland att vidta åtgärder enligt första stycket. Förordning (2004:23).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:1049) med instruktion för Rättshjälpsnämnden

  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1996:394) om ändring i förordningen (1990:1049) med instruktion för Rättshjälpsnämnden

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:422) om ändring i förordningen (1990:1049) med instruktion för Rättshjälpsnämnden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.
  2. Rättshjälpsnämnden prövar även överklaganden enligt rättshjälpslagen (1972:429).
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6 §§
  Ikraftträder
  1997-12-01

Förordning (2003:503) om ändring i förordningen (1990:1049) med instruktion för Rättshjälpsnämnden

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2004:23) om ändring i förordningen (1990:1049) med instruktion för Rättshjälpsnämnden

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2004-03-01

Ändring, SFS 2007:1079

Omfattning
upph.