Upphävd författning

Lag (1990:663) om ersättningsfonder

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:663 i lydelse enligt SFS 1999:1098
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt får avdrag göras enligt denna lag för belopp som har avsatts till

 1. ersättningsfond för inventarier,
 2. ersättningsfond för byggnader och markanläggningar,
 3. ersättningsfond för mark och
 4. ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel.

[S2]I fråga om handelsbolag beräknas avdraget för bolaget.

[S3]Vad gäller ersättningsfond för inventarier, ersättningsfond för byggnader och markanläggningar samt ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel skall den som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut ha satt av ett mot avdraget svarande belopp i räkenskaperna för beskattningsåret.

[S4]Med inventarier, byggnader, markanläggningar och djurlager i jordbruk och renskötsel förstås vid tillämpning av denna lag tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de bestämmel- ser som gäller för maskiner och andra inventarier, byggnader, markanläggningar respektive djurlager i jordbruk och renskötsel. Som inventarier anses inte tillgångar som avses i punkterna 16 och 17 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen. Lag (1999:1098).

2 §  Avdrag för avsättning till ersättningsfond får göras om skattepliktig ersättning erhållits för inventarier, byggnader, markanläggningar, mark eller för djurlager i jordbruk och renskötsel som har skadats genom brand eller annan olyckshändelse.

[S2]Sådant avdrag får också göras om skattepliktig ersättning erhållits för inventarier, byggnader och markanläggningar eller för mark i samband med att

 1. en fastighet har tagits i anspråk genom expropriation eller liknande förfarande eller annars har avyttrats under sådana förhållanden att tvångsavyttring måste anses vara för handen och det inte skäligen kan antas att avyttringen skulle ha ägt rum även om tvång inte förelegat,
 2. en fastighet har avyttrats som ett led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering, eller
 3. en fastighet har avyttrats till staten därför att fastigheten på grund av flygbuller inte kan bebos utan påtaglig olägenhet.

[S3]Vidare får sådant avdrag göras om den skattskyldige fått engångsersättning för inventarier, byggnader och markanläggningar eller får mark i samband med inskränkning i förfoganderätten till sin fastighet enligt miljöbalken eller för motsvarande inskränkningar enligt andra författningar.

[S4]Avdrag för avsättning till ersättningsfond får inte göras i fråga om byggnader, markanläggningar och mark som utgör omsättningstillgångar i näringsverksamhet. Lag (1998:844).

3 §  Avdrag enligt 2 § får inte överstiga den skattepliktiga ersättningen. Har den skattskyldige med anledning av skadan eller avyttringen fått avdrag för värdeminskning på inventarier, byggnader eller markanläggningar med större belopp än han annars skulle ha varit berättigad till, skall avdraget för avsättning till ersättningsfond för inventarier eller för avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar reduceras i motsvarande mån. Avser ersättningen en avyttrad fastighet får avdraget för avsättning till ersättningsfond inte överstiga den skattepliktiga vinsten med anledning av avyttringen samt det belopp som tagits upp som intäkt av näringsverksamhet enligt bestämmelserna i punkt 5 första och tredje--sjätte styckena av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370).

[S2]Avdrag för avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel får inte överstiga ett belopp som motsvarar minskningen av lagerreserven under beskattningsåret. Har lagret stigit i pris under beskattningsåret får lagerreserven vid beskattningsårets ingång beräknas på grundval av den procentsats med vilken lagret vid denna tidpunkt faktiskt nedskrivits och det återanskaffningsvärde samma lager skulle ha haft vid beskattningsårets utgång. Lag (1993:1569).

4 §  Ersättningsfond för inventarier får tas i anspråk för avskrivning av inventarier och för kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på sådana tillgångar samt för nedskrivning av djurlager i jordbruk och renskötsel.

[S2]Ersättningsfond för byggnader och markanläggningar får tas i anspråk för avskrivning av byggnader och markanläggningar, som inte utgör omsättningstillgångar i näringsverksamhet, och för avskrivning av inventarier samt för kostnader för reparations- och underhållsarbeten på sådana tillgångar. Ersättningsfond för byggnader och markanläggningar får tas i anspråk även för nedskrivning av djurlager i jordbruk och renskötsel.

[S3]Ersättningsfond för mark får tas i anspråk för anskaffning av mark som inte utgör omsättningstillgång i näringsverksamhet.

[S4]Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel får tas i anspråk för nedskrivning av djurlager med högst ett belopp motsvarande kostnaderna under beskattningsåret för anskaffning av sådana tillgångar, dock att ett lägre värde på lagret i dess helhet vid beskattningsårets utgång än som enligt annars gällande regler är medgivet inte godtas.

5 §  Ersättningsfond får tas i anspråk för tillgångar som anskaffas och arbeten som utförs efter bokslutsdagen. Fonden får också tas i anspråk för byggnader, markanläggningar och mark som har anskaffats under samma beskattningsår som ersättningen skall tas upp till beskattning. I sådana fall skall anses som om avsättning till ersättningsfond har gjorts och fonden omedelbart därefter har tagits i anspråk.

[S2]I fråga om avskrivning av byggnader och markanläggningar eller reparations- och andra underhållsarbeten på sådana tillgångar får den skattskyldige, såvida arbetet hänför sig till flera beskattningsår och avdrag på grund av arbetet inte redan har skett, under det sista året ta fonden i anspråk för avskrivning av tillgångarna eller för täckande av kostnaderna under de ifrågavarande åren. Vad nu sagts gäller också i fråga om ny- eller ombyggnad av fartyg eller luftfartyg eller i fråga om byggnadsinventarier eller markinventarier enligt kommunalskattelagen (1928:370).

6 § har upphävts genom lag (1993:1569).

7 §  Har en ersättningsfond tagits i anspråk enligt denna lag utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intäkt. Å andra sidan får sådana utgifter, för vilka fonden har tagits i anspråk, vid taxeringen inte dras av som driftkostnad. Har fonden tagits i anspråk för avskrivning av inventarier, byggnader eller markanläggningar, skall vid beräkning av värdeminskningsavdrag som anskaffningsvärde för tillgången räknas endast den del av utgifterna som inte har täckts av det ianspråktagna beloppet. Har fonden tagits i anspråk för anskaffning av mark skall vid beräkning av ingångsvärdet för marken anskaffningskostnaden reduceras med det ianspråktagna beloppet. Har fonden tagits i anspråk får anskaffning av lager skall lagret anses nedskrivet med det ianspråktagna beloppet.

 • RÅ 1999:71:Ianspråktagande av ersättningsfond för mark har ansetts inte böra påverka utrymmet för skogsavdrag.

8 §  Vid tillämpning av denna lag skall ett tidigare till ersättningsfond avsatt belopp anses ha tagits i anspråk före senare avsättningar.

9 §  Ersättningsfond skall återföras till beskattning om

 1. fonden har tagits i anspråk i strid med 4 eller 5 §,
 2. hela eller den huvudsakliga delen av förvärvskällan under beskattningsåret har överlåtits eller verksamheten har upphört och fonden inte har övertagits enligt sjätte stycket,
 3. företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits enligt sjätte stycket,
 4. beslut har fattats om att det företag som innehar fonden skall träda i likvidation,
 5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i konkurs,
 6. fonden inte har tagits i anspråk senast under det beskattningsår för vilket taxering sker under tredje taxeringsåret efter det då avdrag för avsättningen har medgetts, eller
 7. skattskyldigheten för inkomst av förvärvskällan har upphört eller om sådan inkomst skall undantas från beskattning på grund av ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning.

[S2]Vad som sägs i första stycket 2 gäller inte om avsättningen grundas på avyttring som avses i 2 § andra stycket1-3.

[S3]Med överlåtelse som avses i första stycket 2 likställs att förvärvskällan helt eller delvis tillfallit en ny ägare genom bodelning eller arv eller genom förordnande i testamente. Skattemyndigheten får dock, om det finns särskilda skäl, medge att fonden i stället för att återföras till beskattning övertas av den nya ägaren. Därvid skall bestämmelserna i 11 § tredje stycket tillämpas.

[S4]Har fysisk person fått avdrag för avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar i fall som avses i 2 § andra och tredje styckena skall återföring till beskattning göras till den del fonden motsvarar belopp som tagits upp som intäkt av näringsverksamhet enligt bestämmelserna i punkt 5 första och tredje-sjätte styckena av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). Fonden i övrigt skall återföras till beskattning i inkomstslaget kapital. Ersättningsfond för mark skall återföras till beskattning i inkomstslaget kapital.

[S5]Skattemyndigheten kan, om det finns särskilda skäl, medge att fond som skall återföras enligt första stycket 6 får behållas under viss tid, dock längst till och med det beskattningsår för vilket taxering sker under sjätte taxeringsåret efter det då avdrag för avsättningen har medgetts.

[S6]Har en ekonomisk förening skiftat ut aktier enligt 3 § 8 mom.tredje stycket nämnda lag får ersättningsfond i föreningen övertas av det aktiebolag vars aktier skiftats ut. Har fonden övertagits skall anses som om det övertagande företaget har gjort avsättningen under det beskattningsår då avsättningen gjorts hos det överlåtande företaget.

[S7]I 11, 18 och 26 §§ lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser finns bestämmelser om övertagande av ersättningsfond vid fusion m.m. Lag (1998:1612).

10 §  Har en ersättningsfond återförts till beskattning enligt 9 § skall som skattepliktig intäkt i det inkomstslag där återföringen görs tas upp ett särskilt tillägg som svarar mot 30 procent av det återförda beloppet.

[S2]Om det finns synnerliga skäl skall tillägg inte påföras. Lag (1993:1569).

11 §  Skattemyndigheten kan, om det finns särskilda skäl, medge att ett företags ersättningsfond övertas av ett annat företag. För sådant medgivande krävs

 1. att det ena företaget är moderföretag och det andra företaget är dess helägda dotterföretag, eller
 2. att båda företagen är helägda dotterföretag till samma moderföretag, eller
 3. att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening vars aktier eller andelar till mer än 90 procent ägs av moderföretaget tillsammans med eller genom förmedling av ett eller flera av dess helägda dotterföretag och det andra företaget antingen är ett annat sådant aktiebolag eller sådan ekonomisk förening eller också moderföretaget eller dess helägda dotterföretag.

[S2]Vid tillämpning av första stycket avses med moderföretag svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening, svensk sparbank, svenskt ömsesidigt försäkringsföretag eller sådan svensk stiftelse eller svensk ideell förening som inte är frikallad från skattskyldighet enligt 7 § 3-6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och med helägt dotterföretag svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening vars aktier eller andelar till mer än 90 procent ägs av moderföretaget.

[S3]Har en ersättningsfond övertagits skall det anses som om det övertagande företaget gjort avsättning till fonden vid den tidpunkt då det överlåtande företaget gjorde avsättningen. Lag (1998:1598).

12 §  Skattskyldig, som vid beskattningsårets utgång har ersättningsfond eller som under beskattningsåret har avvecklat sin ersättningsfond, skall vid självdeklarationen lämna uppgifter om fondens storlek, användning och avveckling. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt fastställt formulär.

[S2]Fysisk person skall i fråga om ersättningsfond för byggnad och markanläggning som avses i 2 § andra och tredje styckena dessutom lämna uppgift om hur stor del av fonden som motsvarar belopp som tagits upp som intäkt av näringsverksamhet enligt bestämmelserna i punkt 5 första och tredje--sjätte styckena av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370).

13 §  Skattemyndighetens beslut i ärenden enligt 9 § tredje och femte styckena samt 11 § får överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:663) om ersättningsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1992:1347) om ändring i lagen (1990:663) om ersättningsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:131, Bet. 1992/93:SkU15
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:1569) om ändring i lagen (1990:663) om ersättningsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 1, 3, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:783) om ändring i lagen (1990:663) om ersättningsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:443, Prop. 1993/94:234, Bet. 1993/94:SkU25
  Omfattning
  ändr. 9, 11, 13 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1881) om ändring i lagen (1990:663) om ersättningsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1882) om ändring i lagen (1994:1881) om ändring i lagen (1990:663) om ersättningsfonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas i fråga om händelser som inträffar efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:91, Bet. 1994/95:SkU11
  Omfattning
  ändr. 9 § i 1994:1881
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1998:844) om ändring i lagen (1990:663) om ersättningsfonder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. En inskränkning i förfoganderätten till en fastighet enligt naturvårdslagen (1964:822) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 2 § anses som en inskränkning i förfoganderätten till en fastighet enligt miljöbalken.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1598) om ändring i lagen (1990:663) om ersättningsfonder

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas i fråga om omständigheter som hänför sig till tiden efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:65, Prop. 1998/99:7, Bet. 1998/99:SkU2
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1612) om ändring i lagen (1990:663) om ersättningsfonder

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid taxeringen år 2000. Vid denna taxering tillämpas även äldre bestämmelser i 9 § sjätte stycket. Lag (1999:647).
Förarbeten
Rskr. 1998/99:67, Prop. 1998/99:15, Bet. 1998/99:SkU5
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:647) om ändring i lagen (1998:1612) om ändring i lagen (1990:663) om ersättningsfonder

Förarbeten
Rskr. 1998/99:259, Prop. 1998/99:113, Bet. 1998/99:SkU23
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:1612
Ikraftträder
1999-07-15

Lag (1999:1098) om ändring i lagen (1990:663) om ersättningsfonder

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att upprätta årsbokslut enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall dock även därefter 1 § tillämpas i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-12-31

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.