Lag (1990:686) om upphävande av vissa fondförfattningar, m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:686 i lydelse enligt SFS 1994:1896
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande lagar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1997, nämligen
  1. förordningen (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag för avsättning till investeringsfond,
  2. förordningen (1947:174) om investeringsfonder,
  3. lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning i den mån denna lag på grund av bestämmelserna i punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1979:609) om allmän investeringsfond alltjämt gäller,
  4. lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto,
  5. lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto,
  6. lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto.
Kvarstående avsättningar enligt nämnda lagar skall återföras till beskattning vid 1996 års taxering eller, om företaget inte skall taxeras detta år, vid 1997 års taxering. Har skattskyldigheten för inkomst av förvärvskällan upphört eller skall sådan inkomst undantas från beskattning på grund av ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning, skall kvarstående avsättningar omedelbart återföras till beskattning. Något särskilt tillägg skall inte tas upp vid återföringen. Lag (1994:1896).
Ianspråktagande av fond skall fr. o. m. 1992 års taxering ske i inkomstslaget näringsverksamhet. Vid prövning av frågan om företagets verksamhet förändrats på sådant sätt att återföring till beskattning skall ske tidigare än som sägs i föregående stycke skall företagets verksamhet bedömas enligt de bestämmelser om inkomstslag och förvärvskällor som gällt t. o. m. 1991 års taxering.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:686) om upphävande av vissa fondförfattningar, m.m.

Förarbeten
Rskr. 1989/90:356, Prop. 1989/90:110

Lag (1994:1896) om ändring i lagen (1990:686) om upphävande av vissa fondförfattningar, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på händelser som inträffar efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1994/95:157, Prop. 1994/95:91, Bet. 1994/95:SkU11
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1995-01-01