Upphävd författning

Elinstallatörsförordning (1990:806)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1990-06-28
Ändring införd
SFS 1990:806 i lydelse enligt SFS 2016:177
Ikraft
1990-10-01
Upphäver
Elinstallatörsförordning (1975:967)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2016:177 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 §  Syftet med denna förordning är att förebygga risk för skador på person och egendom till följd av bristfällig eller felaktig installation av elektriska starkströmsanläggningar.

2 §  I denna förordning avses med

[S2]elektrisk starkströmsanläggning, en anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom,

[S3]elinstallatör, en person som av Elsäkerhetsverket meddelats behörighet att utföra elinstallationsarbete i angiven omfattning. Förordning (1992:1234).

3 §  Denna förordning gäller vid elinstallationsarbete som avser utförande, ändring eller reparation av en elektrisk starkströmsanläggning.

[S2]Förordningen gäller vidare vid elinstallationsarbete som avser fast anslutning av anordning till en starkströmsanläggning och losskoppling av fast ansluten anordning från en sådan anläggning.

[S3]Elsäkerhetsverket får föreskriva att förordningen skall gälla även i fråga om arbete på anordning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning. Förordning (1992:1234).

4 §  Elsäkerhetsverket får i det särskilda fallet eller genom föreskrifter medge undantag från tillämpningen av förordningen. Förordning (1992:1234).

5 §  I fråga om starkströmsanläggningar finns också bestämmelser i starkströmsförordningen (2009:22) och i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel. Förordning (2009:24).

Elinstallationsarbetets utförande

6 §  Elinstallationsarbete får utföras endast av elinstallatör eller av yrkesman under överinseende av elinstallatör hos vilken yrkesmannen är anställd eller som är anställd i samma företag som yrkesmannen.

7 §  Elinstallatören skall se till att den som utför elinstallationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet. Han skall vidare se till att den del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den tas i bruk genom att spänning, ström eller frekvens påförs som kan vara farlig för person eller egendom.

8 §  Elsäkerhetsverket får, i den mån det är påkallat från elsäkerhetssynpunkt, meddela ytterligare föreskrifter rörande elektriska starkströmsanläggningar, anordningar som är avsedda att anslutas till sådana anläggningar och elinstallationsarbete. Förordning (1992:1234).

Behörighet

9 §  Elsäkerhetsverket prövar frågor om meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete. Verket får meddela föreskrifter om krav på utbildning och praktik för behörighet.

[S2]Avgift tas ut för prövning av en ansökan om behörighet. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 914 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 3 tillämpas. Förordning (2014:138).

 • ELSÄK-FS 2014:1: Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2001:1) om avgift för meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete

9 a §  Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:177).

Återkallelse av behörighet m. m.

10 §  Elsäkerhetsverket får återkalla eller inskränka ett beslut om behörighet eller tilldela elinstallatören varning om han inte fullgör de skyldigheter som åvilar honom enligt denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter. Förordning (1992:1234).

Register

11 §  Elsäkerhetsverket skall föra ett register över elinstallatörer. Beslut om varning eller om inskränkning eller återkallelse av behörighet skall antecknas i registret. Förordning (1992:1234).

Tillsyn

12 §  Elsäkerhetsverket utövar tillsynen över att denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs. Förordning (1997:860).

Straffbestämmelser

13 §  Bestämmelser om straff för den som bryter mot 6 eller 7 § eller en föreskrift meddelad med stöd av 8 § finns i 13 kap. 1 § första stycket 3 ellagen (1997:857). Förordning (1997:860).

Överklagande

14 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1146).

Verkställighetsföreskrifter

15 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Elsäkerhetsverket. Förordning (1992:1234).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Elinstallatörsförordning (1990:806)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990, då elinstallatörsförordningen (1975:967) skall upphöra att gälla.
  Ett beslut om behörighet enligt den upphävda förordningen gäller fortfarande.
  Ikraftträder
  1990-10-01

Förordning (1992:1234) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 8 9, 10, 11, 12, 14, 15 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:235) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1997:860) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)

  Omfattning
  ändr. 5, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:467) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1146) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2009:24) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2014:138) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2016:177) om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)

Omfattning
ny 9 a §
Ikraftträder
2016-04-15

Ändring, SFS 2017:218

Omfattning
upph.