Upphävd författning

Förordning (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:1121 i lydelse enligt SFS 2001:1205
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1988:815) med instruktion för den statliga skoladministrationen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens skolverk är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen (barnomsorgen) i den utsträckning något annat inte är föreskrivet. I fråga om annan utbildning har Skolverket de uppgifter som följer av författningar eller särskilda bestämmelser. Förordning (1997:1217).

2 §  Skolverket skall verka för att de mål och riktlinjer förverkligas som riksdagen och regeringen har fastställt för verkets ansvarsområde.

3 §  Skolverket skall därvid

 1. följa upp och utvärdera skolväsendet och barnomsorgen,
 2. utveckla, kontrollera och stödja kvalitetssäkringsarbete i skolväsendet och barnomsorgen,
 3. sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och tillsyn,
 4. lägga fram de förslag för regeringen som kan föranledas av de resultat och den bevakning som avses i punkterna 1-3,
 5. främja utvecklingen av skolväsendet och barnomsorgen och därvid utarbeta kommentarmaterial och allmänna råd som stöd till det lokala utvecklingsarbetet,
 6. främja kompetensutveckling av skolväsendets och barnomsorgens personal inom nationellt prioriterade områden och svara för den statliga rektorsutbildningen,
 7. främja forskning och informera om forskningsresultat,
 8. informera och sprida kunskap om skolväsendet och barnomsorgen såväl inom som utanför landet,
 9. inom sitt verksamhetsområde aktivt och medvetet främja flickors, kvinnors, pojkars och mäns lika rätt och möjligheter,
 10. på uppdrag av regeringen utarbeta underlag för regeringsbeslut,
 11. svara för insamling, bearbetning och sammanställning av data inom sitt verksamhetsområde,
 12. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, och
 13. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och - i den mån uppgiften inte ankommer på Specialpedagogiska institutet - inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Förordning (2001:795).

4 §  Skolverket skall ha tillsyn över

 1. det offentliga skolväsendet och barnomsorgen,
 2. kommunernas skyldighet att se till att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning,
 3. utbildning vid sådana skolor med enskild huvudman (fristående skolor) som avses i 9 kap.skollagen (1985:1100),
 4. utbildning vid riksinternatskolor,
 5. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 6. särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen för skolpliktiga elever på sjukhus eller motsvarande,
 7. kommunernas handläggning av frågor enligt 10 kap. 4 § skollagen,
 8. Nationellt centrum för flexibelt lärande, såvitt gäller utbildning som kompletterar den kommunala vuxenutbildningen, och
 9. vissa andra statsunderstödda skolor och utbildningar för barn, ungdomar och vuxna i den omfattning som följer av särskilda bestämmelser eller särskilda beslut. Förordning (2001:1205).

4 a §  Skolverket skall svara för uppgifter som föranleds av konventionen med stadga för Europaskolorna.

5 §  Skolverket skall sörja för att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande sysslor utförs åt Skolväsendets överklagandenämnd i den omfattning som behövs.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Skolverket med undantag av 2, 4, 5, 10-14, 21, 22 och 32-34 §§.

[S2]De uppgifter som enligt 11 och 13 §§verksförordningen skall skötas av styrelsen skall i stället skötas av generaldirektören. Förordning (1999:168).

Myndighetens ledning

7 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

[S2]Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1999:168).

Organisation

Rådgivande organ

8 §  Vid Skolverket finns de rådgivande organ som regeringen beslutar. Förordning (1999:168).

Kvalitetsgranskningsnämnden

9 §  Vid Skolverket finns en kvalitetsgranskningsnämnd med uppgift att granska och värdera kvalitet och resultat i undervisning och annan verksamhet i skolväsendet och barnomsorgen (kvalitetsgranskning). Nämnden skall därvid särskilt bedöma om målen för utbildningen respektive verksamheten har uppnåtts. Regeringen anger närmare riktlinjer för denna kvalitetsgranskning.

[S2]Nämnden skall årligen lämna en rapport till regeringen över sin verksamhet. I rapporten kan nämnden föreslå nya granskningsområden. Förordning (1999:168).

10 §  Nämnden består av högst tio ledamöter. Regeringen utser ordförande och ledamöter för en bestämd tid. En tjänsteman vid Skolverket skall alltid ingå bland ledamöterna. Förordning (2001:579).

11 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Vid handläggning av ärenden av större vikt skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (1999:168).

Ärendenas handläggning

12 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av kvalitetsgranskningsnämnden eller av personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som avses i 13 § 1-3 verksförordningen (1995:1322). Förordning (1999:168).

Personalföreträdare

11 § har upphävts genom förordning (1996:547).
12 § har upphävts genom förordning (1996:547).
13 § har upphävts genom förordning (1996:547).

Anställningar

14 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Överdirektören anställs genom beslut av regeringen. Anställningen får begränsas till att gälla längst till en viss tidpunkt.

[S3]Andra anställningar beslutas av myndigheten. Förordning (1999:168).

15 §  Utöver vad som följer av 5 och 6 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd får förordnande om tidsbegränsad anställning meddelas vid anställning av

 • handläggande personal för arbete utanför Skolverkets huvudkontor,
 • personal med särskild sakkunskap för sådant utvärderings-, utvecklings- eller kvalitetssäkringsarbete som bedrivs i projektform, och
 • personal för den statliga rektorsutbildningen. Förordning (1999:168).

Rätt att ta ut ersättning

16 §  Skolverket har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk

  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:217) om ändring i förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk

  Omfattning
  ändr. 16 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:887) om ändring i förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk

  Omfattning
  upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:547) om ändring i förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk

  Omfattning
  upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11, 12, 13 §§; ändr. 2, 3, 4, 4 a, 6, 7, 8, 14 §§; ny rubr. närmast före 14 §; omtryck
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:703) om ändring i förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk

  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 3, 14 §§
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1997:1217) om ändring i förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:168) om ändring i förordningen (1999:1121) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
nuvarande 9, 10, 14 §§ betecknas 8, 13, 15 §§, rubr, närmast före 10 § sätts närmast före 13 §; ändr. 6, 7, 15 §§, rubr. närmast före 8 §; nya 9, 10, 11, 12, 14 §§, rubr. närmast före 9, 12 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2001:108) om ändring i förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:579) om ändring i förordningen (1991:1121) med instruktion för statens skolverk

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2001:795) om ändring i förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2001:1205) om ändring i förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2002:1160

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk.
 2. Äldre bestämmelser i 15 § förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk gäller fortfarande i fråga om personer som anställts med stöd av den bestämmelsen.
 3. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Statens skolverk skall i stället avse Myndigheten för skolutveckling om besluten gäller frågor som hör till den myndighetens ansvarsområde.
Omfattning
upph.