Upphävd författning

Förordning (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-12-19
Ändring införd
SFS 2002:1160 i lydelse enligt SFS 2008:401
Ikraft
2003-03-01
Upphäver
Förordning (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2004:596 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Statens skolverk är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen i den utsträckning något annat inte är föreskrivet. I fråga om annan utbildning har Skolverket de uppgifter som följer av författningar eller särskilda bestämmelser.

2 §  Skolverket ska

 1. genom utbildningsinspektion granska kvaliteten i skolväsendet och ha tillsyn enligt 3 §,
 2. följa upp och utvärdera skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,
 3. kontinuerligt se över kursplaner och betygskriterier,
 4. sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med utbildningsinspektion, uppföljning och utvärdering,
 5. lägga fram de förslag för regeringen som kan föranledas av Skolverkets uppgifter enligt 1-3,
 6. medverka i det internationella arbetet inom verksamhetsområdet,
 7. informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet såväl inom som utanför landet,
 8. vara ett nationellt referenscentrum för yrkesutbildning i Sverige och i övriga EU-länder samt länder inom EES,
 9. samverka med Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt med andra berörda myndigheter och organisationer,
 10. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
 11. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och - i den mån uppgiften inte ankommer på Specialpedagogiska skolmyndigheten eller Myndigheten för skolutveckling - inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,
 12. ha ett samlat ansvar för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som rör nyanlända personer, och
 13. integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Förordning (2008:401).

2 a §  Skolverket får uppdra åt statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) att anordna uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare eller beställa motsvarande utbildning av enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Förordning (2007:221).

3 §  Skolverket ska ha tillsyn över

 1. det offentliga skolväsendet samt den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,
 2. kommunernas skyldighet att se till att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning,
 3. utbildning vid sådana skolor med enskild huvudman (fristående skolor) som avses i 9 kap.skollagen (1985:1100),
 4. utbildning vid riksinternatskolor,
 5. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 6. särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen för skolpliktiga elever på sjukhus eller motsvarande,
 7. hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar i fråga om verksamhet som avses i 2 a kap. 13 § och 2 b kap. 6 §skollagen,
 8. kommunernas handläggning av frågor enligt 10 kap. 4 § skollagen,
 9. Nationellt centrum för flexibelt lärande, när det gäller utbildning som kompletterar den kommunala vuxenutbildningen,
 10. verksamhet som bedrivs med stöd av förordningen (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt,
 11. vissa andra statsstödda skolor och utbildningar för barn, ungdomar och vuxna i den omfattning som följer av särskilda bestämmelser eller särskilda beslut, och
 12. kommunernas uppföljningsverksamhet som omfattas av 1 kap. 18 § skollagen. Förordning (2008:401).

3 a §  Om Skolverket vid sin tillsyn enligt 3 § finner anledning att uttala kritik som rör åtgärder mot kränkande behandling, skall barn- och elevombudet för likabehandling informeras om detta. Förordning (2006:147).

4 §  Skolverket skall svara för uppgifter som föranleds av konventionen med stadga för Europaskolorna.

5 §  Skolverket skall ansvara för att kansligöromål, föredragning av ärenden, ekonomiadministration och därmed sammanhängande sysslor utförs åt Skolväsendets överklagandenämnd i den omfattning som behövs. Förordning (2005:612).

Barn- och elevombudet för likabehandling

5 a §  Inom Skolverket skall det finnas ett barn- och elevombud för likabehandling.

[S2]Inom Skolverket skall det finnas ett kansli för barn- och elevombudet som ansvarar för kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter i den omfattning som behövs. Förordning (2006:147).

5 b §  Barn- och elevombudet för likabehandling skall utföra de uppgifter som enligt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever skall ombesörjas av Skolverket när det gäller att tillvarata barns och elevers enskilda rätt. Ombudet skall i sitt tillsynsarbete beakta Skolverkets övriga tillsyn enligt 3 §.

[S2]Om barn- och elevombudet i sitt tillsynsarbete får uppgifter som kan ha betydelse för tillsynen enligt 3 §, skall berörd enhet inom Skolverket informeras om detta. Förordning (2006:147).

5 c §  Barn- och elevombudet för likabehandling skall

 1. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksamhet som rör lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever samt genom rådgivning och upplysning förklara hur lagen förhåller sig till övrig diskrimineringslagstiftning, och
 2. långsiktigt följa den nationella och internationella utvecklingen inom sitt ansvarsområde.

[S2]Barn- och elevombudet skall i sin verksamhet upprätthålla kontakter med ombudsmännen mot diskriminering, kommuner, andra myndigheter, elevorganisationer och andra organisationer vars verksamheter rör kränkande behandling. Förordning (2006:147).

5 d §  Barn- och elevombudet för likabehandling får bestämma att någon annan tjänsteman vid ombudets kansli får utföra ombudets arbetsuppgifter när denne är förhindrad att göra det.

[S2]Barn- och elevombudet får uppdra åt ett ombud att föra talan i en tvist enligt 17 § lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Förordning (2006:147).

6 § Har upphävts genom förordning (2007:940).

Internrevision

Myndighetens ledning

7 §  Generaldirektören är chef för myndigheten och styrelsens ordförande. Vid myndigheten ska det finnas en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare.

[S2]När styrelsen sammanträder har barn- och elevombudet för likabehandling närvaro- och yttranderätt. Förordning (2008:236).

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §  Styrelsen ska pröva om Skolverkets verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

[S2]Styrelsen ska besluta

 1. om Skolverkets årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,
 2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som Skolverket ska lämna till regeringen enligt 8 a §,
 3. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228),
 4. föreskrifter, och
 5. i principiellt viktiga frågor, dock inte frågor som hör till ansvarsområdet för barn- och elevombudet för likabehandling.

[S3]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt. Förordning (2007:940).

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

8 a §  Om Riksrevisionens revisionsberättelse över Skolverkets årsredovisning innehåller någon invändning, ska verket redovisa för regeringen vilka åtgärder det har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen. Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats. Förordning (2007:940).

Personalföreträdare

9 §  Skolverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008. Förordning (2007:940).

Ärendenas handläggning

9 a §  Generaldirektören ska avgöra ärenden som inte ska avgöras av styrelsen, av barn- och elevombudet för likabehandling eller av personalansvarsnämnden.

[S2]Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden som avses i första stycket. Hur detta ska ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte sådana ärenden som avses i 8 § andra stycket 4.Förordning (2007:940).

Anställningar

9 b §  Generaldirektören anställs av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Överdirektören samt barn- och elevombudet för likabehandling anställs av regeringen. Anställningarna får begränsas att gälla längst till och med en viss tidpunkt.

[S3]Andra anställningar beslutas av myndigheten. Förordning (2008:236).

Rätt att ta ut ersättning

10 §  Skolverket har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk.
 2. Äldre bestämmelser i 15 § förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk gäller fortfarande i fråga om personer som anställts med stöd av den bestämmelsen.
 3. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Statens skolverk skall i stället avse Myndigheten för skolutveckling om besluten gäller frågor som hör till den myndighetens ansvarsområde.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:62, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:UbU01
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2004:205) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2004-05-15

Förordning (2004:596) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:746) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder
2004-11-16

Förordning (2005:612) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2005-08-15

Förordning (2006:147) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

Förarbeten
Rskr. 2005/06:149, Prop. 2005/06:38, Bet. 2005/06:UbU4
Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §§; nya 3 a, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 5 a, 9 a, 9 b §§
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:1245) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:221) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 3 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2007:940) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för Skolverket med undantag av 11-13, 15, 21 och 32 §§, 33 § andra stycket samt 35 §.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:100, Bet. 2006/07:AU6
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 2, 8, 9, 9 a §§; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:236) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 7, 9 b §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:401) om ändring i förordningen (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.
 2. Statens skolverk ska fortfarande ha tillsyn över sådan visstidsutbildning vid resurscenter som anordnas för elever som före den 1 juli 2008 har tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Ändring, SFS 2008:612

Omfattning
upph.