Inaktuell version

Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1991-11-21
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 1999:818
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna handhar frågor om familjebidrag och dagpenning till den som tjänstgör inom totalförsvaret.

2 §  Frågor som sägs i 1 § handläggs av den försäkringskassa som enligt 5 kap.socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende den tjänstgöringsskyldige. Omfattas den tjänstgöringsskyldige inte av socialförsäkringslagen skall ärendet handläggas av försäkringskassan på den ort där han påbörjar sin tjänstgöring. Denna kassa får dock uppdra åt en annan försäkringskassa att handlägga ärendet. Lag (1999:818).

3 §  Fordran på familjebidrag får inte överlåtas och inte heller tas i anspråk genom utmätning. Lag (1995:309).

4 §  I fråga om familjebidrag och dagpenning tillämpas 18 kap.46 och 47 §§ om Riksförsäkringsverkets tillsyn och 20 kap.10- 13 §§ om omprövning och ändring av beslut samt om överklagande i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Beträffande familjebidrag tillämpas dessutom följande bestämmelser i lagen om allmän försäkring

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  Bestämmelserna i denna lag om handhavande av familjebidrag skall inte tillämpas i den utsträckning regeringen föreskriver
  att familjebidragslagen (1978:520) i fråga om bestämmelserna om kommunernas skyldighet att pröva ansökningar om familjebidrag och att utge sådana bidrag skall upphöra att gälla vid en senare tidpunkt än den 1 januari 1992 eller
  att försvarets civilförvaltning skall handha familjebidrag efter utgången av år 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:22
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1995:309) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:172, Prop. 1994/95:49, Bet. 1994/95:LU6
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1997:282) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

  Förarbeten
  Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1998:97) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:818) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2004:823) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:201) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2010:1251) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2013:94) om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-07-01