Inaktuell version

Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2000:1248
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag har avseende på vapen, ammunition och annan för militärt bruk utformad materiel som enligt regeringens föreskrifter utgör krigsmateriel.

[S2]Tillstånd enligt denna lag får lämnas endast om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Lag (1995:1659).

1 a §  Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd, förbud och undantag i enskilda fall enligt denna lag.

[S2]Inspektionen skall med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.

[S3]Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden till regeringen. Lag (1995:1659).

Definitioner

2 §  I denna lag förstås med

[S2]tillverkning: framställning av sådan materiel eller delar därav som utgör krigsmateriel,

[S3]tillhandahållande: försäljning, upplåtelse, utbjudande mot vederlag, lån, gåva eller förmedling,

[S4]tillverkningsrätt: varje rätt att tillverka krigsmateriel.

Tillverkning

3 §  Krigsmateriel får inte tillverkas här i landet utan tillstånd.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från detta tillståndskrav för

 1. ändring eller ombyggnad av skjutvapen i de fall som avses i 4 kap. 1 § vapenlagen (1996:67),
 2. tillverkning av enstaka skjutvapen och av ammunition för tillverkarens eget bruk,
 3. årlig tillverkning för medicinska eller farmaceutiska ändamål eller för forskningsändamål av högst 100 gram kemiska produkter som klassificeras som krigsmateriel.

[S3]Bestämmelsen i första stycket gäller inte för sådana statliga myndigheter som inte är affärsverk. Lag (1996:68).

Tillhandahållande

4 §  Verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinningar rörande krigsmateriel och metoder för framställning av sådan materiel får inte bedrivas här i landet utan tillstånd.

[S2]Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här får inte heller utom landet bedriva sådan verksamhet utan tillstånd.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte för sådana statliga myndigheter som inte är affärsverk.

[S4]Tillstånd enligt första eller andra stycket behövs inte för verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel till svenska statliga myndigheter eller sådana tillverkare som har tillstånd att tillverka krigsmateriel av det slag tillhandahållandet gäller. Inte heller behöver innehavare av tillverkningstillstånd ha tillstånd enligt första eller andra stycket, om verksamheten avser tillhandahållande av krigsmateriel som tillhör tillståndshavaren och som finns inom landet eller tillhandahållande av uppfinning eller metod för framställning av krigsmateriel till svenska statliga myndigheter eller sådana tillverkare som har tillstånd att tillverka krigsmateriel av det slag tillhandahållandet gäller.

[S5]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet enligt första och andra styckena i fråga om sådan handel med skjutvapen som regleras genom föreskrifterna i vapenlagen (1996:67) eller sådan hantering av ammunition eller annan explosiv vara som regleras genom föreskrifterna i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Lag (1996:68).

5 §  Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här får inte utan tillstånd i det enskilda fallet till någon i utlandet tillhandahålla krigsmateriel som finns i utlandet eller uppfinning rörande krigsmateriel eller metod för framställning av sådan materiel. Lag (1995:1659).

Utförsel

6 §  Krigsmateriel får inte föras ut ur landet utan tillstånd, om inte annat följer av denna lag eller annan författning. I fråga om programvara likställs med utförsel överföring till utlandet genom telekommunikation eller på annat liknande sätt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om utförsel av

 1. skjutvapen och tillhörande ammunition för enskild persons räkning samt skjutvapen och därtill hörande ammunition för användning vid jakt, tävling eller övning utom riket,
 2. skjutvapen för reparation, översyn eller annan liknande åtgärd,
 3. skjutvapen som förts in i landet för åtgärd som avses i 2,
 4. sådana jakt- och tävlingsskjutvapen och tillhörande ammunition som har förts in i landet i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 13 § b vapenlagen (1996:67). Lag (1996:68).

Avtal om tillverkningsrätt m.m.

7 §  Avtal som innebär upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt till någon i utlandet får inte ingås här i landet utan tillstånd.

[S2]Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här får inte heller utom landet ingå sådant avtal utan tillstånd. Lag (1995:1659).

8 §  Avtal med någon utom landet om att gemensamt med denne eller för hans räkning utveckla krigsmateriel eller metod för framställning av sådan materiel eller om att gemensamt tillverka krigsmateriel får inte ingås här i landet utan tillstånd.

[S2]Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här får inte heller utom landet ingå sådant avtal utan tillstånd. Lag (1995:1659).

Ändring av avtal m.m.

9 §  Avtal om tillägg till eller ändring av avtal av det slag som kräver tillstånd enligt 7 eller 8 § får inte ingås utan tillstånd, om tillägget eller ändringen avser

 1. den materiel som omfattas av avtalet,
 2. vidareupplåtelse eller vidareöverlåtelse av rätt enligt avtalet,
 3. rätt att tillhandahålla krigsmateriel till mottagare som inte angivits tidigare,
 4. förlängning av avtalets giltighetstid, eller
 5. bestämmelser om sekretess. Lag (1995:1659).

Militärt inriktad utbildning

10 §  Militärt inriktad utbildning av personer som inte är svenska medborgare får inte bedrivas här i landet utan tillstånd.

[S2]Svenska myndigheter, svenska företag samt den som är bosatt eller stadigvarande vistas här får inte heller utom landet yrkesmässigt bedriva sådan utbildning utan tillstånd.

[S3]Tillstånd behövs inte för utbildning som anordnas av statliga myndigheter som inte är affärsverk eller som anordnas i samband med försäljning av krigsmateriel eller för de anställda i sådana företag som har tillstånd att tillverka krigsmateriel. Lag (1995:1659).

Marknadsföring m.m.

11 §  Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § liksom svenska statliga myndigheter som bedriver motsvarande verksamhet skall, i den ordning regeringen föreskriver, lämna redovisning till Inspektionen för strategiska produkter

 1. om den marknadsföring av krigsmateriel som bedrivs i utlandet,
 2. om åtgärder som syftar till avtal som är tillståndspliktigt enligt 7 eller 8 §.

[S2]Regeringen får meddela närmare föreskrifter om redovisningsskyldighet och om undantag från denna. Inspektionen för strategiska produkter får i det enskilda fallet medge undantag från sådan redovisningsskyldighet. Lag (1995:1659).

Anbudsgivning m.m.

12 §  Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § liksom svenska statliga myndigheter som bedriver motsvarande verksamhet skall underrätta Inspektionen för strategiska produkter innan anbud lämnas eller, där anbudsförfarande inte förekommer, innan avtal ingås om

 1. tillhandahållande av krigsmateriel till någon i utlandet,
 2. upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt som avses i 7 §, eller
 3. tillverkning eller utveckling av krigsmateriel eller metod för framställning av krigsmateriel som avses i 8 §.

[S2]Regeringen får meddela närmare föreskrifter om senaste tidpunkt för underrättelse och om undantag från underrättelseskyldigheten. Inspektionen för strategiska produkter får i enskilda fall medge undantag från underrättelseskyldighet.

[S3]Inspektionen får i det enskilda fallet förbjuda att sådant anbud lämnas eller avtal ingås som avses i första stycket. Lag (1995:1659).

Villkor m.m.

13 §  Tillstånd enligt 3 eller 4 § för ett svenskt aktiebolag får förenas med villkor om att endast en viss andel av aktierna, direkt eller indirekt, får ägas av utländska rättssubjekt. Ett tillstånd får också förenas med villkor om att styrelseledamöter och suppleanter för dem samt verkställande direktör i bolaget skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige.

[S2]Tillstånd enligt 3 eller 4 § får även för handelsbolag förenas med villkor avseende ägandet.

14 §  Tillstånd enligt 3-10 §§ får förenas med andra villkor än som avses i 13 § samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.

15 §  Tillstånd enligt 3 och 4 §§ får meddelas för viss tid eller tills vidare.

Återkallelse

16 §  Tillstånd enligt 3-10 §§ kan återkallas, om tillståndshavaren åsidosatt en föreskrift i denna lag eller föreskrift, villkor eller bestämmelse som har meddelats med stöd av lagen eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse.

[S2]En återkallelse får inte avse tillstånd till avtal enligt någon av 7-9 §§ som redan ingåtts.

[S3]En återkallelse gäller med omedelbar verkan, om inte något annat beslutas. Lag (1995:1659).

Uppgiftsskyldighet om ägande i utländska rättssubjekt

17 §  Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § liksom svensk statlig myndighet som bedriver motsvarande verksamhet utan att behöva tillstånd skall, enligt de föreskrifter som regeringen meddelar, lämna uppgifter till Inspektionen för strategiska produkter om ägande i utländska rättssubjekt som bedriver utveckling, tillverkning, marknadsföring eller försäljning av krigsmateriel. Lag (1995:1659).

Tillsyn och uppgiftsskyldighet

18 §  Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § skall stå under tillsyn av Inspektionen för strategiska produkter. Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen. Lag (1995:1659).

19 §  Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § skall, enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar, till Inspektionen för strategiska produkter lämna deklaration på heder och samvete rörande den verksamhet för vilken tillstånd har meddelats.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna deklaration.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om att

 1. den som har tillstånd enligt 6 § skall lämna uppgifter om krigsmateriel som förts ut ur landet,
 2. den som har tillstånd enligt 7 eller 8 § skall lämna uppgifter om ingångna avtal. Lag (1995:1659).

20 §  Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § skall efter anmodan av Inspektionen för strategiska produkter lämna de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen samt lämna inspektionen tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs. Inspektionen har rätt att anlita biträde från andra statliga myndigheter i sin tillsyn. Lag (1995:1659).

21 §  Den som har tillstånd enligt denna lag är skyldig att vid ändring i förhållanden som tagits upp i tillståndsansökan anmäla detta till Inspektionen för strategiska produkter i enlighet med de föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Om tillståndet avser tillverkning av kemiska produkter, skall tillståndshavaren till inspektionen i enlighet med de föreskrifter som regeringen meddelar anmäla ändringar i verksamheten som planeras för pågående kalenderår. Lag (1995:1660).

22 §  För att täcka statens kostnader för Inspektionen för strategiska produkter skall den som har tillstånd att tillverka krigsmateriel enligt denna lag eller den som tillverkar produkter som omfattas av inspektionens tillsyn enligt 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd årligen betala en avgift, om det fakturerade värdet av tillverkarens sålda produkter av dessa slag under året överstiger 2 500 000 kr. Inspektionen bestämmer avgiften efter ett för samtliga avgiftsskyldiga lika förhållande till det fakturerade värdet. Lag (2000:1066).

Revisorskontroll

23 §  Om en revisor i sin granskningsverksamhet har anmärkt på ett företags efterlevnad av bestämmelserna enligt denna lag och anmärkningen har framförts i en sådan revisionsberättelse som sägs i 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 6 § revisionslagen (1999:1079), skall han genast sända in en kopia av revisionsberättelsen till Inspektionen för strategiska produkter. En revisor vid en svensk statlig myndighet har motsvarande skyldighet. Lag (1999:1101).

Överklagande

23 a §  Beslut av Inspektionen för strategiska produkter att återkalla ett tillstånd enligt 16 § eller att bestämma en avgift enligt 22 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Andra förvaltningsbeslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (1995:1659).

Ansvarsbestämmelser m.m.

24 §  Bestämmelser om olovlig utförsel och försök därtill finns i lagen (2000:1248) om straff för smuggling. Lag (2000:1248).

25 §  Den som bryter mot någon av 3-5 §§ eller 7-10 §§ eller mot förbud som har meddelats med stöd av 12 § döms,

 1. om gärningen har skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst två år,
 2. om gärningen har skett av oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Den som uppsåtligen genom vilseledande förmår Inspektionen för strategiska produkter eller regeringen att lämna tillstånd enligt någon av 3-5 §§ eller 7-10 §§ och därigenom föranleder att avtal fullföljs eller tillhandahållande kommer till stånd döms till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen har skett av oaktsamhet, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S3]I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (1995:1659).

26 §  Om brott enligt 25 § har begåtts uppsåtligen och det är att bedöma som grovt skall dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

[S2]Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett betydande värde, om brottet varit av stor omfattning eller varaktighet eller om gärningen annars varit av särskilt allvarlig art.

27 §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. underlåter att lämna underrättelse enligt 12 § eller att lämna uppgifter enligt 17 §,
 2. underlåter att göra sådan anmälan som avses i 21 §,
 3. i annat fall än som avses i 25 eller 26 § lämnar en oriktig uppgift i ansökan om tillstånd eller i annan handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt denna lag eller som annars ges in till tillsynsmyndigheten,
 4. åsidosätter ett villkor eller bryter mot en kontroll- eller ordningsbestämmelse som har meddelats med stöd av denna lag.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (1995:1659).

28 §  Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

29 §  Utbyte av brott som avses i 25 eller 26 § skall förklaras förverkat om det inte är uppenbart oskäligt.

30 §  Allmänt åtal för brott mot 3 eller 4 § får väckas endast efter medgivande av tillsynsmyndigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Lag (1994:122) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:174, Prop. 1993/94:120, Bet. 1993/94:UU12
  Omfattning
  ändr. 3, 21 §§
  Ikraftträder
  1996-02-01

Lag (1995:1659) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1996.
  2. Avgifter enligt 22 § för år 1996 skall beräknas för tiden februari-december. Som villkor för att en tillverkare skall vara avgiftsskyldig gäller då att det fakturerade värdet av sålda produkter under den tiden överstiger elva tolftedelar av 2 500 000 kr.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:93, Prop. 1995/96:31, Bet. 1995/96:UU3
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27 §§, rubr. närmast före 1 §, övergångsbest.; nya 1 a, 23 a §§, rubr. närmast före 23 a §
  Ikraftträder
  1996-02-01

Lag (1995:1660) om ändring i lagen (1994:122) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:93, Prop. 1995/96:31, Bet. 1995/96:UU3
  Omfattning
  ändr. 3, 21 §§, ikrafttr.best. till 1994:122

Lag (1996:68) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:146, Prop. 1995/96:52, Bet. 1995/96:JuU12
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1992:1300) (1997:689) om krigsmateriel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993, då lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. och lagen (1988:558) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m. skall upphöra att gälla.
  Tillstånd som har meddelats med stöd av äldre lag skall vid tillämpningen av den nya lagen anses som meddelat enligt denna.
  Beträffande tillstånd att tillverka krigsmateriel som har meddelats svenskt aktiebolag eller handelsbolag före den 1 januari 1993 får Inspektionen för strategiska produkter bestämma att tidigare meddelade villkor avseende ägandet ändras. Beträffande tillstånd som har meddelats svenskt aktiebolag före nämnda datum får inspektionen vidare bestämma att tillståndet skall förenas med villkor om att nya styrelseledamöter och suppleanter för dem samt verkställande direktör i bolaget skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. Om sådana villkor åsidosätts får tillståndet återkallas.
  Bestämmelserna i 9 § skall tillämpas på avtal av det slag som avses i 7 eller 8 §, även om avtalet på grund av äldre bestämmelser inte krävt tillstånd. Lag (1995:1659).
  Omfattning
  omtryck

Lag (1998:399) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förarbeten
Rskr. 1997/98:262, Prop. 1997/98:68, Bet. 1997/98:UU19
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:771) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förarbeten
Rskr. 1997/98:257, Prop. 1997/98:99, Bet. 1997/98:LU26
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1101) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:1066) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förarbeten
Rskr. 2000/01:49, Prop. 2000/01:9, Bet. 2000/01:UU3
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1248) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2005:915) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2008:885) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förarbeten
Rskr. 2008/09:19, Prop. 2007/08:166, Bet. 2008/09:UU4
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:1013) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förarbeten
Rskr. 2009/10:380, Prop. 2009/10:203, Bet. 2009/10:FöU6
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2011:469) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förarbeten
Rskr. 2010/11:210, Prop. 2010/11:72, Bet. 2010/11:JuU17
Omfattning
ändr. 29 §; ny 1 b §
CELEX-nr
32008L0051
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:849) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förarbeten
Rskr. 2010/11:261, Prop. 2010/11:112, Bet. 2010/11:UU3
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 23 a, 25, 27, 29 §§, rubr. närmast före 6, 16, 18 §§; nya 6 a, 6 b, 10 a, 10 b, 10 c, 14 a, 14 b, 15 a, 16 a, 20 a, 20 b, 20 c §§. rubr. närmast före 10 a, 15 a §§
CELEX-nr
32010L0080
Ikraftträder
2012-06-30

Lag (2018:135) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förarbeten
Rskr. 2017/18:163, Prop. 2017/18:23, Bet. 2017/18:UU9
Omfattning
nuvarande 23 a § betecknas 38 §; ändr. 1, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 20 b, 27 §§, den nya 38 §, rubr. närmast före 23 a § sätts närmast 38 §; nya 27 a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§
Ikraftträder
2018-04-15