Upphävd författning

Lag (1992:1356) om satellitsändningar av televisionsprogram till allmänheten

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1356 i lydelse enligt SFS 1994:403
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna lag avses med sändare, reklam, programtjänst och annonstid i televisionen detsamma som i radiolagen (1966:755). Vidare förstås med

satellitprogramföretag: programtjänst eller en del av en programtjänst,den som sätter samman och svarar för en hel

[S2]satellitentreprenör: den som här i landet för någon annans räkning bedriver sändningar av televisionsprogram över satellit eller som upplåter satellitkapacitet.

2 §  Denna lag är tillämplig på sändningar av televisionsprogram över satelliter till allmänheten, om sändningen kan tas emot i något land som är bundet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och

 1. satellitprogramföretaget har sitt hemvist i Sverige,
 2. sändningen till satellit sker från en sändare här i landet, eller
 3. sändningen från satellit sker med användning av satellitkapacitet som en svensk fysisk eller juridisk person förfogar över.

[S2]Punkterna 2 och 3 tillämpas dock ej om satellitprogramföretaget har sitt hemvist i annat land inom EES-området.

3 §  Lagen gäller inte för en sådan sändning över satellit som helt överensstämmer med en sändning som sker med stöd av tillstånd enligt 5 § radiolagen (1966:755) eller 1 § lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram och som sänds samtidigt. Lagen gäller inte heller för en sändning av sökbar text-TV.

4 § har upphävts genom lag (1994:403).

5 §  Radio- och TV-verket skall upprätta ett register över satellitprogramföretag och satellitentreprenörer. Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Det får endast innehålla sådana uppgifter som lämnas av de registreringsskyldiga enligt 6--9 §§. Lag (1994:403).

6 §  Varje satellitprogramföretag och satellitentreprenör skall innan de påbörjar verksamhet enligt denna lag anmäla sig för registrering hos Radio- och TV-verket.

[S2]En anmälan skall innehålla

 1. fysisk persons namn,
 2. firma eller motsvarande,
 3. postadress och telefonnummer, och
 4. uppgift om vilken verksamhet som bedrivs. Lag (1993:403).

7 §  Varje satellitprogramföretag skall årligen till Radio- och TV-verket redovisa hur stor andel av programtjänsten som utgjorts av sådana program som avses i 13 § första stycket. Lag (1994:403).

8 §  På begäran av Radio- och TV-verket skall satellitprogramföretaget lämna upplysningar om vem som äger företaget och på vilket sätt programtjänsten finansieras. Lag (1994:403).

9 §  På begäran av Radio- och TV-verket skall en satellitentreprenör lämna upplysningar om

 1. vem som är uppdragsgivare och hans adress,
 2. namnet på den eller de programtjänster som uppdragsgivaren sänder, och
 3. hur sändningen över satellit sker. Lag (1994:403).

10 §  Varje satellitentreprenör skall se till att televisionsprogrammen spelas in. Detta gäller dock inte om någon annan skall göra det enligt 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

[S2]Inspelningen skall bevaras i minst sex månader från sändningen.

11 §  Den som enligt denna lag eller 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden har spelat in ett televisionsprogram, skall på begäran av Granskningsnämnden för radio och TV utan kostnad lämna en sådan inspelning till nämnden. Lag (1994:403).

Programverksamheten

12 §  Programverksamheten skall som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer samt principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. När det är befogat skall uppgifter som förekommit i ett program beriktigas.

[S2]Vid utformningen av en programtjänsts innehåll skall varje satellitprogramföretag när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen, ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft samt dess betydelse för den fria åsiktsbildningen och kulturens utveckling.

13 §  Om inte särskilda skäl föranleder något annat, skall mer än hälften av en programtjänsts årliga sändningstid upptas av program av europeiskt ursprung och minst tio procent av den årliga sändningstiden eller minst tio procent av programbudgeten avse program av europeiskt ursprung som har framställts av producenter som är oberoende av programföretagen. Som sändningstid anses tid då satellitprogramföretaget sänder program med annat innehåll än nyheter, sport, tävlingar och annonser. I sändningstiden skall inte heller räknas in sändningar av teletext.

[S2]Varje programtjänst som är avsedd att tas emot i landet skall, om inte särskilda skäl föranleder något annat, i betydande omfattning innehålla program på svenska språket, program med svenska artister eller verk av svenska upphovsmän.

14 §  Satellitprogramföretagets namn eller programtjänstens beteckning skall anges varje gång sändningarna av en programtjänst inleds eller avslutas samt däremellan en gång per timme.

15 §  Den som bedriver sändningar enligt denna lag får inte i en sändning mot vederlag eller annars på ett otillbörligt sätt gynna ett kommersiellt intresse.

[S2]Föreskriften i första stycket gäller inte vad som sänds under annonstid i televisionen.

16 §  Om ett program helt eller delvis har bekostats av någon, som inte bedriver programverksamhet med ljudradio eller television eller framställer audiovisuella verk, skall satellitprogramföretaget på lämpligt sätt i början och i slutet av programmet ange vem eller vilka bidragsgivarna är.

[S2]Föreskriften i första stycket gäller inte vad som sänds under annonstid i televisionen.

17 §  Program som har bekostats av någon, vars huvudsakliga verksamhet gäller tillverkning eller försäljning av tobaksvaror, alkoholdrycker eller receptbelagda läkemedel, får inte sändas.

18 §  Program som huvudsakligen innehåller nyheter eller nyhetskommentarer och som bekostas så som anges i 16 §, får inte sändas.

Annonser

19 §  Reklam mot vederlag och program mot betalning får endast sändas under annonstid i televisionen.

20 §  Av en annons som sänds under annonstid i televisionen skall framgå i vems intresse sändningen sker.

[S2]I annonser som sänds mot betalning eller annat vederlag får det inte uppträda personer som spelar en framträdande roll i televisionsprogram som huvudsakligen handlar om nyheter eller nyhetskommentarer.

21 §  En annons med reklam som sänds under annonstid i televisionen får inte syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år.

[S2]I annonser med reklam får det inte uppträda personer eller figurer som spelar en framträdande roll i televisionsprogram som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.

22 §  Av en programtjänsts sändningstid per dygn får högst tio procent avse annonser under annonstid i televisionen. Denna andel beräknas särskilt för tiden mellan kl. 18.00 och kl. 24.00.

[S2]Inom en sändningstid av en timme mellan hela klockslag får annonser förekomma under högst åtta minuter eller, i rena undantagsfall, tio minuter.

[S3]Om ett satellitprogramföretag endast svarar för en del av en programtjänsts utbud skall vad som föreskrivs i första och andra styckena i stället avse detta satellitprogramföretags sändningstid.

23 §  Annonstiden i televisionen vid ett givet tillfälle får inte understiga en minut, sedan sändningstiden för den särskilda ljud- och bildsignaturen har frånräknats.

24 §  Annonser under annonstid i televisionen skall sättas in mellan programmen. Annonser med reklam får dock inte förekomma under annonstiden omedelbart före eller efter ett program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.

[S2]Utan hinder av första stycket första meningen får annonser avbryta ett program, om de sätts in

 1. i pauser i sportprogram, där det förekommer längre pauser, eller i pauser i program som avser föreställningar eller evenemang med pauser för publiken,
 2. mellan delar i program, som består av olika avslutade delar och där varje del som föregås eller följs av annonser varar minst 20 minuter; annonser med reklam får dock inte förekomma under annonstiden omedelbart före eller efter en del av programmet som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.

Straff- och överklagandebestämmelser m. m.

25 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 6 § döms till böter.

26 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som föreskrivs i 10 § om skyldighet att spela in och bevara televisionsprogram döms till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet ringa, skall han inte dömas till ansvar.

[S2]Justitiekanslern är åklagare i mål om ansvar för sådant brott som avses i första stycket.

27 §  Granskningsnämnden för radio och TV får ålägga ett satellitprogramföretag att på lämpligt sätt offentliggöra ett beslut av nämnden enligt vilket företaget har brutit mot bestämmelserna i 12 § om beriktigande. Föreläggandet får dock inte innebära att offentliggörande måste ske i ett program som företaget sänder. Föreläggandet får förenas med vite. Ett sådant föreläggande gäller omedelbart även om det överklagas. Lag (1994:403).

28 §  Om ett satellitprogramföretag bryter mot någon av bestämmelserna i 7, 8 eller 11 § får Radio- och TV-verket respektive Granskningsnämnden för radio och TV förelägga företaget att följa bestämmelsen. Föreläggandet får förenas med vite. Lag (1994:403).

28 a §  Om ett satellitprogramföretag bryter mot någon av bestämmelserna i 14--24 §§ får Granskningsnämnden för radio och TV förelägga företaget att följa bestämmelsen. Föreläggandet får förenas med vite. Ett sådant föreläggande gäller omedelbart även om det överklagas. Lag (1994:403).

29 §  Om en satellitentreprenör bryter mot bestämmelsen i 9 § får Radio- och TV-verket förelägga entreprenören att följa bestämmelsen. Föreläggandet får förenas med vite.

[S2]Om satellitprogramföretaget inte har hemvist i Sverige, får föreläggande enligt 28 eller 28 a § i stället riktas mot satellitentreprenören.

[S3]Om satellitentreprenören visar att satellitprogramföretaget fått tillgång till sändningsmöjligheten genom upplåtelse av en av satellitentreprenörens uppdragsgivare utan att satellitentreprenören godkänt det, får dock föreläggandet rikta sig mot uppdragsgivaren. Lag (1994:403).

30 §  Beslut av Granskningsnämnden för radio och TV om föreläggande enligt 27 eller 28 a § som har förenats med vite får överklagas hos kammarrätten. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas. Lag (1994:403).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1356) om satellitsändningar av televisionsprogram till allmänheten

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646)
  2. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver registreringspliktig verksamhet skall registrera sig hos Kabelnämnden inom sex månader från ikraftträdandet.
  3. Om det finns särskilda skäl, får Kabelnämnden för en tid av sex månader räknat från ikraftträdandet medge undantag från bestämmelserna i 17, 18, 22 och 24 §§.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:75, Bet. 1992/93:KU12
  CELEX-nr
  389L0552
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:125) om ändring i lagen (1992:1356) om satellitsändning av televisionsprogram till allmänheten

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:168, Prop. 1992/93:70, Bet. 1992/93:KU15
  Omfattning
  ändr. 30 §

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1356

Lag (1994:403) om ändring i lagen (1992:1356) om satellitsändningar av televisionsprogram till allmänheten

Förarbeten
Rskr. 1993/94:276, Prop. 1993/94:160, Bet. 1993/94:KU37
Omfattning
upph. 4 §; ändr. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 27, 28, 29, 30 §§; ny 28 a §
Ikraftträder
1994-07-01

Ändring, SFS 1996:844

  Omfattning
  upph.