Upphävd författning

Förordning (1992:470) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1992-06-01
Ändring införd
SFS 1992:470
Ikraft
1992-06-04
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med varor avses i denna förordning materiella ting av lös egendoms natur med undantag av publikationer och nyhetsmateriel jämte bild- och ljudupptagningar.

[S2]"Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien--Montenegro) anges i denna förordning som Förbundsrepubliken Jugoslavien.

 • RH 1998:18:Ansvar, rubricering och påföljdsval vid sanktionsbrott.

2 §  Varor får inte föras in i Sverige, om de har sitt ursprung i Förbunds- republiken Jugoslavien och har förts ut därifrån den 4 juni 1992 eller senare.

 • NJA 1993 s. 178:Fråga, i mål om beslag, huruvida viss egendom skäligen kunde antas vara förverkad enligt 13 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.

3 §  Varor får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Förbunds- republiken Jugoslavien.

4 §  Varor får inte föras in i eller ut ur Förbundsrepubliken Jugoslavien.

[S2]Varor får inte heller transiteras genom Förbundsrepubliken Jugoslavien, om inte Förenta nationernas (FN) sanktionskommitté, upprättad med anledning av säkerhetsrådets resolution nr 724 (1991), godkänt transiteringen. Förordning (1993:227).

 • NJA 1993 s. 178:Fråga, i mål om beslag, huruvida viss egendom skäligen kunde antas vara förverkad enligt 13 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.

5 §  Varor får inte inom Förbundsrepubliken Jugoslavien tillhandahållas i verksamhet av ekonomisk art.

[S2]Inte heller får varor tillhandahållas utanför Förbundsrepubliken Jugoslavien, om varorna är avsedda för verksamhet av ekonomisk art som drivs från Förbundsrepubliken Jugoslavien.

6 §  Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att främja sådana handlingar som nämns i 2--5 §§ och som innebär att

 1. tillverka, bearbeta, sätta samman, installera, underhålla eller reparera varor eller lämna tekniskt bistånd till sådana åtgärder,
 2. lasta, lossa, transportera eller ta emot varor till förvaring eller tillhandahålla transportmedel eller utrustning eller förnödenhet för transport,
 3. överlåta eller förvärva varor eller upplåta eller förvärva särskild rätt till varor eller meddela försäkring därå eller ingå rättshandling som avser i 1 eller 2 nämnda åtgärder beträffande en vara,
 4. överlåta eller förvärva en uppfinning eller upplåta eller förvärva särskild rätt därtill, eller
 5. lämna eller förmedla uppdrag för åtgärder som anges i 1--4.

 • NJA 1993 s. 178:Fråga, i mål om beslag, huruvida viss egendom skäligen kunde antas vara förverkad enligt 13 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.

7 §  Förbuden i 2--6 §§ omfattar inte livsmedel eller varor avsedda endast för medicinskt bruk som levereras till Förbundsrepubliken Jugoslavien efter anmälan till Förenta Nationernas (FN) sanktionskommitté, upprättad med anledning av säkerhetsrådets resolution nr 724 (1991).

[S2]Om sanktionskommittén lämnat sitt godkännande, gäller förbuden i 2--6 §§ inte heller varor avsedda för väsentliga humanitära ändamål. Förordning (1992:893).

8 §  Åtgärder som avses i 6 § 1--3 samt åtgärder som innebär att uppdrag för sådana åtgärder lämnas eller förmedlas får inte vidtas i fråga om varor som förts ut ur Förbundsrepubliken Jugoslavien den 4 juni 1992 eller senare.

 • NJA 1993 s. 178:Fråga, i mål om beslag, huruvida viss egendom skäligen kunde antas vara förverkad enligt 13 § lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.

8 a §  Varor får inte föras in i, ut ur eller transiteras genom FN:s skyddade områden i Kroatien.

[S2]Förbudet i första stycket omfattar inte humanitära förnödenheter, inklusive varor avsedda endast för medicinskt bruk och livsmedel, som distribueras av internationella humanitära organ. Förordning (1994:1309).

9 §  Betalning får inte verkställas eller kredit lämnas från länder utanför Förbundsrepubliken Jugoslavien till myndigheter eller någon annan mottagare i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Inte heller får betalning verkställas till någon utanför Förbundsrepubliken Jugoslavien, om betalningen är avsedd för någon i Förbundsrepubliken Jugoslavien eller för verksamhet av ekonomisk art som idkas i eller drivs från Förbundsrepubliken Jugoslavien.

[S2]Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första stycket.

[S3]Förbuden i första och andra styckena omfattar inte betalningar som avser endast medicinska eller humanitära ändamål eller livsmedel. Förbuden i första stycket andra meningen och andra stycket omfattar inte heller pensioner. Förordning (1993:1143).9 a § Penningmedel som tillhör Förbundsrepubliken Jugoslavien eller en fysisk eller juridisk person med hemvist i Förbundsrepubliken Jugoslavien eller en juridisk person som ägs av eller kontrolleras från Förbundsrepubliken Jugoslavien får inte betalas ut. Inte heller får penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar som tillhör någon enligt första meningen överlåtas, pantsättas eller förfogas över på annat sätt.

[S4]Penningmedel, fordringar, finansiella instrument eller andra liknande tillgångar får inte överlåtas till någon som anges i första stycket.

[S5]Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första och andra styckena.

[S6]Förbuden i första--tredje styckena omfattar inte pensioner. Förordning (1993:1143).

 • NJA 1998 s. 706:Fråga om tillämpning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner.

9 b §  Tjänster får inte i näringsverksamhet utföras i Förbundsrepubliken Jugoslavien. Inte heller får tjänster utföras i sådan verksamhet på uppdrag av en myndighet i Förbundsrepubliken Jugoslavien eller på uppdrag av en fysisk eller juridisk person med hemvist i Förbundsrepubliken Jugoslavien eller av en juridisk person som ägs av eller kontrolleras från Förbundsrepubliken Jugoslavien.

[S2]Förbuden i första stycket omfattar inte tjänster som avser telekommunikation, postbefordran eller juridiska tjänster i samband med åtgärder som är undantagna från förbuden i denna förordning eller, efter godkännande av sanktionskommittén, tjänster som kan vara nödvändiga av humanitära eller andra exceptionella skäl. Förordning (1993:666).

10 §  Ett luftfartyg som är destinerat till eller har startat från Förbundsrepubliken Jugoslavien får inte flyga i svenskt luftrum.

[S2]Ett svenskregistrerat fartyg får inte bedriva sjöfart inom Förbundsrepubliken Jugoslaviens sjöterritorium. Ett fartyg som är registrerat i eller som till övervägande del ägs av ett rättssubjekt från Förbundsrepubliken Jugoslavien får inte bedriva sjöfart inom svenskt sjöterritorium.

[S3]Ett fartyg som är destinerat till eller är på väg från en hamn i Förbundsrepubliken Jugoslavien eller som medför varor destinerade till eller avsända från Förbundsrepubliken Jugoslavien får inte bedriva sjöfart inom svenskt sjöterritorium.

[S4]Förbuden i första--tredje styckena gäller inte om transporten har godkänts av FN:s sanktionskommitté på grund av humanitära eller andra skäl i enlighet med resolutioner av säkerhetsrådet. Förordning (1993:227).

 • RH 1998:18:Ansvar, rubricering och påföljdsval vid sanktionsbrott.

11 §  Förbuden enligt 10 § första--tredje styckena gäller ägare och brukare av transportmedlet samt befälhavare och besättningsman på sådant transportmedel. Förordning (1993:227).

11 a §  Regeringen kan i det enskilda fallet medge undantag från förbuden

 1. enligt 8 a § för varor som skall föras in i, ut ur eller transiteras genom FN:s skyddade områden i Kroatien,
 2. enligt 2--10 §§ för verksamhet av UNPROFOR (FN:s fredsbevarande styrka), Internationella konferensen om före detta Jugoslavien (ICFY), Europeiska gemenskapens övervakningsmission i före detta Jugoslavien och Europeiska säkerhetskonferensen (ESK),
 3. enligt 2--10 §§ om det i övrigt finns särskilda skäl. Förordning (1994:1309).

11 b §  Förbuden i förordningen gäller inte civil flygtrafik till eller från Belgrads flygplats med endast passagerare och deras personliga tillhörigheter.

[S2]Förbuden i förordningen gäller inte heller färjetrafik mellan Bar i Förbundsrepubliken Jugoslavien och Bari i Italien med endast passagerare och deras personliga tillhörigheter. Förordning (1994:1325).

12 §  En svensk medborgare som utom riket företar en handling som är förbjuden enligt 2--10 §§ döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig och utan hinder av 2 kap.5 a § första och andra styckena nämnda balk.

13 §  I fråga om varors ursprung enligt 2 § skall förordningen (1984:59) om varors ursprung tillämpas.

14 §  Varor som inte får föras in i Sverige enligt denna förordning får inte sändas genom tullområdet eller mellan orter inom detta, förvaras på tullager eller i frihamn, återutföras eller tas om hand på sätt som anges i 8 § första stycket 2 tullagen (1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

15 §  I förordningen (KFS 1987:1) om import- och exportlicenser inom Kommerskollegiets licensområde, förordningen (JNFS 1987:25) om import- och exportlicenser inom Statens jordbruksverks licensområde och förordningen (FIFS 1991:5) om import- och exportlicenser inom Fiskeriverkets licensområde finns bestämmelser om licenstvång för in- och utförsel av varor i vissa fall.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:470) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

Ikraftträder
1992-06-04

Förordning (1992:893) om ändring i förordningen (1992:470) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 8 juli 1992. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 25 juni 1992.
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-07-08

Förordning (1993:227) om ändring i förordningen (1992:470) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

  Omfattning
  ändr. 4, 10, 11 §§; nya 8 a, 11 a §§
  Ikraftträder
  1993-04-28

Förordning (1993:666) om ändring i förordningen (1992:470) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

  Omfattning
  nya 9 a, 9 b §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1143) om ändring i förordningen (1992:470) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

  Omfattning
  ändr. 9, 9 a §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1309) om ändring i förordningen (1992:470) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

  Omfattning
  ändr. 8 a, 11 a §§
  Ikraftträder
  1994-10-03

Förordning (1994:1325) om ändring i förordningen (1992:470) om vissa sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 17 oktober 1994. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 5 oktober 1994.
  Omfattning
  ny 11 b §
  Ikraftträder
  1994-10-17

Ändring, SFS 1994:1668

  Omfattning
  upph.