Upphävd författning

Lag (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2006-02-23
Ändring införd
SFS 2006:74 i lydelse enligt SFS 2011:404
Ikraft
2006-04-01
Upphäver
Lag (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2011:404 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar

 1. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen),
 2. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventioner (Brysselkonventionen),
 3. konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention),
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (förordningen om den europeiska exekutionstiteln), och
 5. avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Lag (2009:1313).

Prop. 2006/07:106: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde.

Prop. 2005/06:48: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till Bryssel I-förordningen, Brysselkonventionen, Luganokonventionen och förordningen om den europeiska exekutionstiteln. Paragrafen motsvarar 1 § i 2002 års lag med den skillnaden att en fjärde punkt har lagts till där förordningen om den europeiska exekutionstiteln anges.

Reservforum

2 §  Om det finns svensk domsrätt enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § och annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig. Lag (2010:580).

Prop. 2005/06:200: Förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet innebär bl.a. att det kommer att finnas bara en sådan myndighet i landet. Något reservforum för ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning behövs således inte. Paragrafen har ändrats i enlighet med detta.

Prop. 2005/06:48: Paragrafen reglerar situationer när reglerna om domstols behörighet i gemenskapsrättsakterna och de internationella instrumenten leder till att ett mål skall tas upp i Sverige, men svenska interna forumregler inte anvisar någon behörig domstol eller kronofogdemyndighet. Den överensstämmer helt med 2 § i 2002 års lag (jfr prop. 2001/02:146 s. 45). Under år 2006 kommer kronofogdemyndigheternas verksamhet avseende summarisk ...

Prop. 2013/14:219: Av paragrafen framgår att Stockholms tingsrätt är behörig domstol när det finns internationell behörighet att ta upp ett mål i Sverige enligt någon av de unionsrättsakter eller internationella instrument som omfattas av lagen, men svenska nationella forumregler inte anvisar någon behörig domstol.

Erkännande och verkställighet enligt bestämmelserna i Bryssel I-förordningen, Brysselkonventionen eller 2007 års Luganokonvention

Särskild vägransgrund

3 §  Om en ansökan görs enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5 ska ett avgörande som rör ett civilrättsligt anspråk inte erkännas eller verkställas i Sverige, om det har meddelats i en annan stat inom ramen för ett brottmål som avser ett icke uppsåtligt brott mot någon som

 1. varken har hemvist eller är medborgare i den staten,
 2. inte har följt ett föreläggande om personlig inställelse, och
 3. inte har haft tillfälle att svara i målet. Lag (2010:580).

Prop. 2006/07:106: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ett visst slags avgörande inte får erkännas eller verkställas i Sverige.

Prop. 2005/06:48: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ett visst slags avgörande inte får erkännas eller verkställas i Sverige. Den överensstämmer i sak med 3 § i 2002 års lag (jfr prop. 2001/02:146 s. 46).

Någon möjlighet att på detta sätt vägra erkännande eller verkställighet finns inte enligt förordningen om den europeiska exekutionstiteln. I paragrafen anges därför att vägransgrunden är tillämplig vid förfarande ...

Prop. 2013/14:219: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ett visst slags avgörande inte får erkännas eller verkställas i Sverige med stöd av de unionsrättsakter och internationella instrument som omfattas av lagen. Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser till artikel 64 i 2012 års Bryssel I-förordning, artikel 61 i 2000 års Bryssel I-förordning respektive 2007 års Luganokonvention och artikel II i protokollet till Brysselkonventionen. Dessa bestämmelser ger medlemsstaterna en möjlighet att i vissa ...

Exekvaturförfarande

4 §  Vid beslut med anledning av en ansökan enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5 om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras vara verkställbart i Sverige ska Svea hovrätt bestå av en lagfaren domare. Lag (2010:580).

Prop. 2006/07:106: Paragrafen innehåller en kompletterande regel avseende förfarandet i Svea hovrätt vid den inledande prövningen i exekvaturförfarandet.

Prop. 2005/06:48: Paragrafen innehåller en kompletterande regel om förfarandet i Svea hovrätt vid den inledande prövningen i exekvaturförfarandet. Den överensstämmer i sak med 4 § i 2002 års lag (jfr prop. 2001/02:146 s. 47).

Det finns inte något exekvaturförfarande vid erkännande eller verkställighet enligt förordningen om den europeiska exekutionstiteln. Av den anledningen utformas bestämmelsen så att det framgår ...

Prop. 2013/14:219: Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol för frågor som rör vägran av erkännande eller verkställighet enligt 2012 års Bryssel Iförordning. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.2.

 • NJA 2012 s. 244:Verkställighet av utländsk dom. Frågor rörande delgivning och prövningstillstånd.

5 §  Vid handläggningen i Svea hovrätt av en ansökan om ändring av ett beslut enligt 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts beslut, om inte annat följer av en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5.

[S2]En ansökan om ändring ska, om den görs av den som har gjort ansökan enligt 4 §, ha kommit in till Svea hovrätt inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

[S3]En domare som har prövat en ansökan enligt 4 § får inte delta i prövningen av en ansökan om ändring av beslutet. Lag (2010:580).

Prop. 2006/07:106: Paragrafen innehåller kompletterande regler avseende prövningen av en ansökan om ändring av ett beslut som har meddelats vid den inledande prövningen.

Prop. 2005/06:48: Paragrafen innehåller kompletterande regler om prövningen av en ansökan om ändring av ett beslut som har meddelats vid den inledande prövningen. Den överensstämmer i sak med 5 § i 2002 års lag (jfr prop. 2001/02:146 s. 48).

Prop. 2013/14:219: Av paragrafen framgår att lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen) är tillämplig på domstolarnas handläggning av ärenden som avser dels ansökningar enligt artiklarna 45 och 46 om vägran av

 • NJA 2012 s. 244:Verkställighet av utländsk dom. Frågor rörande delgivning och prövningstillstånd.

6 §  Vid handläggningen i Högsta domstolen av ett överklagande av ett beslut i en fråga som avses i 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av hovrätts beslut, om inte annat följer av en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5. Prövningstillstånd krävs vid överklagande. Lag (2010:580).

Prop. 2006/07:106: Paragrafen innehåller kompletterande regler om förfarandet i Högsta domstolen.

Prop. 2005/06:48: Paragrafen innehåller kompletterande regler om förfarandet vid exekvaturprövningens tredje skede, dvs. förfarandet hos Högsta domstolen. Den överensstämmer i sak med 6 § i 2002 års lag (jfr prop. 2001/02:146 s. 49).

Prop. 2013/14:219: Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser om vad som gäller för verkställighet av utländska avgöranden enligt 2012 års Bryssel I-förordning. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.1.

 • NJA 2012 s. 244:Verkställighet av utländsk dom. Frågor rörande delgivning och prövningstillstånd.

Verkställighet

7 §  Har en ansökan enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–3 eller 5 om att ett utländskt avgörande ska förklaras vara verkställbart bifallits, ska avgörandet verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte annat följer av unionsrättsakten eller det internationella instrumentet.

[S2]Vid verkställighet av ett utländskt avgörande som rör en säkerhetsåtgärd ska i stället bestämmelserna om verkställighet av beslut om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd tillämpas. Lag (2010:580).

Prop. 2009/10:182: Paragraferna innehåller kompletterande bestämmelser till vissa unionsrättsakter och internationella instrument som reglerar domstols behörighet eller erkännande och internationell verkställighet av avgöranden på privaträttens område. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Ordet gemenskapsrättsakt i olika böjningsformer byts ut mot ordet unionsrättsakt i motsvarande form.

Övriga ändringar ...

Prop. 2005/06:48: Paragrafen anger vilka bestämmelser som skall tillämpas på verkställighetsstadiet, sedan det enligt reglerna i gemenskapsrättsakterna och de internationella instrumenten jämte reglerna i denna lag har fastställts att verkställighet av ett utländskt avgörande får äga rum här i landet. Den överensstämmer i sak med 7 § i 2002 års lag (jfr prop. 2001/02:146 s. 49). Beträffande verkställighet i Sverige av ett utländskt avgörande ...

Prop. 2013/14:219: Paragrafen innehåller regler om förfarandet för anpassning av utländska verkställighetsåtgärder som inte förekommer i den svenska rättsordningen. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.3.

 • RH 2009:72:En spansk konkursförvaltning ansökte hos Kronofogdemyndigheten om verkställighet av ett beslut om interimistisk kvarstad avseende två svenska bolag meddelat av en spansk domstol. Svea hovrätt hade förklarat beslutet verkställbart i Sverige men gjort verkställigheten beroende av att konkursförvaltningen ställde säkerhet enligt artikel 46.3 i Bryssel I-förordningen. Fråga om Kronofogdemyndigheten kan pröva ställd säkerhet.

8 §  Om hovrätten vid det förfarande som avses i 4 § bifaller en ansökan om att ett utländskt avgörande skall förklaras vara verkställbart, skall hovrättens beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15 kap.rättegångsbalken.

Prop. 2005/06:48: Paragrafen, som överensstämmer helt med 8 § i 2002 års lag (jfr prop. 2001/02:146 s. 50), ger närmare besked om innebörden av de säkerhetsåtgärder som får vidtas när en ansökan om att ett utländskt avgörande skall förklaras vara verkställbart har bifallits vid det förfarande som avses i 4 §.

Paragrafen är bara aktuell vid ansökan om verkställighet enligt Bryssel I-förordningen, Brysselkonventionen ...

Prop. 2013/14:219: Paragrafen innehåller bestämmelser om en särskild underrättelseskyldighet för Kronofogdemyndigheten i förhållande till svaranden i ett utsökningsmål. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.6.

Erkännande och verkställighet enligt förordningen om den europeiska exekutionstiteln

Rättelse av intyg

9 §  Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel inte stämmer överens med den bakomliggande domen eller officiella handlingen eller det bakomliggande utslaget på grund av ett skrivfel eller liknande, skall intyget rättas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

[S2]Ett beslut i fråga om rättelse får inte överklagas.

Prop. 2005/06:48: Paragrafen innehåller bestämmelser om rättelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

En domstol eller annan myndighet skall enligt första stycket rätta ett intyg om en europeisk exekutionstitel, om intyget på grund av ett skrivfel eller liknande inte stämmer överens med den bakomliggande domen eller officiella handlingen eller det bakomliggande utslaget. Till ...

Prop. 2013/14:219: Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol för ansökningar om erkännande eller verkställbarhet enligt 2000 års Bryssel I-förordning, Brysselkonventionen eller Luganokonventionen. Paragrafen motsvaras delvis av 4 § i 2006 års kompletteringslag (jfr framför allt prop. 2001/02:146 s. 47 f.). Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1–6.3.3.

Återkallelse av intyg

10 §  Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel har utfärdats i strid mot de krav som finns i förordningen om den europeiska exekutionstiteln, skall intyget återkallas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

[S2]Innan intyget återkallas, skall parterna få tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

[S3]Ett beslut i fråga om återkallelse får inte överklagas.

Prop. 2005/06:48: Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Av första stycket framgår att ett intyg om en europeisk exekutionstitel skall återkallas, om det har utfärdats i strid mot de krav som finns i förordningen om den europeiska exekutionstiteln. Ett intyg kan vara felaktigt utfärdat med hänsyn till förordningens tillämpningsområde, ...

Prop. 2013/14:219: Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser för det andra steget av exekvaturförfarandet (artikel 43 i 2000 års Bryssel I-förordning, artikel 43 i Luganokonventionen och artiklarna 36 och 37 i Brysselkonventionen). Paragrafen har delvis sin motsvarighet i 5 § andra stycket i 2006 års kompletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.3.

Verkställighet

11 §  Har ett utländskt avgörande intygats vara en europeisk exekutionstitel, skall avgörandet verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte annat följer av artikel 21 eller 23 i förordningen om den europeiska exekutionstiteln.

Prop. 2005/06:48: Paragrafen innehåller en bestämmelse om verkställighet i Sverige av ett utländskt avgörande som har intygats vara en europeisk exekutionstitel enligt förordningen om den europeiska exekutionstiteln. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Av paragrafen framgår att ett utländskt avgörande som har intygats vara en europeisk exekutionstitel skall verkställas enligt utsökningsbalkens ...

Prop. 2013/14:219: Av paragrafen framgår att ärendelagen är tillämplig på domstolarnas handläggning av ärenden om erkännande eller verkställbarhetsförklaring enligt 2000 års Bryssel I-förordning, Brysselkonventionen eller Luganokonventionen. En förutsättning för att tillämpa ärendelagen är att inte något annat följer av den unionsrättsakt eller det internationella instrument som tillämpas. ...

Ändringar

Lag (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Förarbeten
Rskr. 2005/06:158, Prop. 2005/06:48, Bet. 2005/06:LU16
CELEX-nr
32004R0805
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2006:743) om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verksamhet av vissa avgöranden

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:446) om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Förarbeten
Rskr. 2006/07:160, Prop. 2006/07:106, Bet. 2006/07:CU26
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast efter 2 §
CELEX-nr
32004R0805
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2009:1312) om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Förarbeten
Rskr. 2009/10:64, Prop. 2008/09:205, Bet. 2009/10:CU2
Omfattning
ändr. 1 §, rubr. närmast efter 2 §
CELEX-nr
32004R0805
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1313) om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Förarbeten
Rskr. 2009/10:64, Prop. 2008/09:205, Bet. 2009/10:CU2
Omfattning
ändr. 1 §, rubr. närmast efter 2 §
CELEX-nr
32004R0805
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2009:1316) om ikraftträdande av lagen (2009:1312) om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Omfattning
ikrafttr. av 2009:1312

Lag (2010:580) om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Förarbeten
Rskr. 2009/10:293, Prop. 2009/10:182, Bet. 2009/10:JuU23
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2011:404) om ikraftträdande av lagen (2009:1313) om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Omfattning
ikrafttr. av 2009:1313

Ändring, SFS 2014:912

Omfattning
upph.