Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:824 i lydelse enligt SFS 2014:1144
Ikraft
1992-08-01
Upphäver
Kungörelse (1947:950) om fingeravtryck m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om fingeravtryck och fotografi m.m. som tas med stöd av rättegångsbalken, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Förordning (2006:1191).

2 §  Fingeravtryck och fotografi skall, med stöd av föreskrifterna i 28 kap. 14 § rättegångsbalken, tas av den som har

 1. häktats som misstänkt för brott,
 2. anhållits som misstänkt för brott, om den anhållne är okänd och undandrar sig att uppge namn, hemvist eller födelsetid eller lämnar uppgifter om dessa förhållanden som kan antas vara osanna,
 3. anhållits som misstänkt för brott, om fingeravtryck eller fotografi kan behövas för att utreda om den anhållne har begått brottet eller något annat brott eller annars för att få till stånd erforderlig utredning eller om den anhållne anses farlig för den allmänna säkerheten eller laglydnaden.

[S2]Om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa, får fingeravtryck och fotografi tas också av den som misstänks för brottet utan att vara anhållen eller häktad för detta samt av den som inte är misstänkt för brottet.

3 §  Bestämmelserna i 2 § gäller också i fråga om den som häktats därför att fråga uppstått om att lämna ut personen till en främmande stat.

4 §  Den som är anhållen eller häktad som misstänkt för brott får också videofilmas. Av sådan person får vidare tas avtryck av hand, fot eller öra. Detsamma gäller i fråga om annan person, om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa. Förordning (1999:583).

5 §  Om den som har fotograferats eller videofilmats efteråt förändras till utseendet eller om det annars finns särskild anledning till det, får nytt fotografi tas eller ny videoupptagning göras. Detta gäller dock endast i fråga om den som är berövad friheten. Förordning (1999:583).

6 §  Undersökningsledaren fattar beslut om att ta avtryck eller fotografi eller göra en videoupptagning enligt 24 §§ om åtgärden behövs för utredningen av brottet. Polismyndigheten fattar beslut i övrigt enligt 24 §§ och enligt 5 §. Förordning (2014:1144).

7 §  Har någon annan myndighet än Polismyndigheten tagit fingeravtryck, fotografi eller avtryck av hand eller fot ska det tillsammans med en beskrivning av personen skyndsamt sändas till Polismyndigheten. Det gäller dock inte i fråga om

 1. avtryck, fotografi eller videoupptagning som med stöd av 2 eller 4 § tagits av någon som inte är misstänkt för brott, eller
 2. avtryck eller fotografi som har tagits med stöd av 36 § första stycket 2 lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Förordning (2014:1144).

8 §  Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att säkerställa enhetliga och rättssäkra underlag för registrering av fingeravtryck och liknande uppgifter. Förordning (2014:1144).

 • PMFS 2020:14: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och annan signalementsupptagning
 • RPSFS 2005:12: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och annan signalementsupptagning

Ändringar

Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Ikraftträder
1992-08-01

Förordning (1996:1390) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 8 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1999:583) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2006:1191) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2014:1144) om ändring i förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.

Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2015-01-01