Upphävd författning

Fordonsskatteförordning (1993:1028)

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1993-09-02
Ändring införd
SFS 1993:1028 i lydelse enligt SFS 2003:961
Ikraft
1993-10-01
Upphäver
Vägtrafikskatteförordning (1988:1065)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i fordonsskattelagen (1988:327), lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2002:936).

2 §  Skatteverket fastställer efter samråd med Vägverket blanketter för fastställande, uppbörd, inbetalning och kontroll avfordonsskatt. Förordning (2003:961).

3 §  Skatteår, skatteperioder och uppbördsmånad för fordonen bestäms efter slutsiffran i fordonets registreringsnummer enligt följande uppställning.

SlutsiffraSkatteår/ skatteperioderFordonsskattUppbördsmånad
1skatteår:maj--aprilapril
skatteperioder: maj--augustiseptember--december januari--aprilapril augusti december
2skatteår:juni--majmaj
skatteperioder: juni--septemberoktober--januari februari--majmaj september januari
3skatteår:juli--junijuni
skatteperioder: juli--oktobernovember--februari mars--junijuni oktober februari
4skatteår:september--augustiaugusti
skatteperioder: september--decemberjanuari--april maj--augustiaugusti december april
5a) skatteår och skatteperioder som börjar under år 2001
skatteår: skatteperioder: oktober-februarioktober-oktober februari-maj juni-septemberseptember september januari maj
b) skatteår och skatteperioder som börjar under år 2002 eller senare
skatteår: skatteperioder: november-februarinovember-oktober mars-juni juli-oktoberoktober oktober februari juni
6skatteår:december--novembernovember
skatteperioder: december--marsapril--juli augusti--novembernovember mars augusti
7skatteår:januari--decemberdecember
skatteperioder: januari--aprilmaj--augusti september--decemberdecember april augusti
8skatteår:februari--januarijanuari
skatteperioder: februari--majjuni--september oktober--januarijanuari maj september
9skatteår:mars--februarifebruari
skatteperioder: mars--junijuli--oktober november--februarifebruari juni oktober
0skatteår: skatteperioder: april--juliapril--mars augusti--november december--marsmars mars augusti november

4 §  Vägverket svarar för att uppgifter som behövs för beräkning av skattevikt förs in i vägtrafikregistret.

[S2]Vägverket beräknar skattevikt och för in denna uppgift i vägtrafikregistret.

[S3]Skatteverket får efter samråd med Vägverket föreskriva att Vägverket i vägtrafikregistret skall föra in de särskilda uppgifter som behövs för påföring eller uppbörd av skatt. Förordning (2003:961).

Påföring och uppbörd

5 §  För Skatteverkets räkning beslutar Vägverket om fordonsskatt och dröjsmålsavgift samt verkställer uppbörd av sådan skatt och avgift, skattetillägg och ränta.

[S2]Om det i vägtrafikregistret saknas någon uppgift som behövs för bestämmande av skatt, får Skatteverket föreskriva att skatten skall påföras enligt grunder som verket bestämmer. Förordning (2003:961).

6 §  Uppbörd av fordonsskatt sker för skatteår eller skatteperiod, om inte annat följer av 51 § andra--fjärde stycket eller 54 och 55 §§ fordonsskattelagen (1988:327). Uppbörden av fordonsskatt skall avse skatt för tiden till utgången av skatteåret eller, om skatten för hela året överstiger 3 600 kr, till utgången av skatteperioden, om inte annat följer av 23 eller 55 § fordonsskattelagen.

Betalning m. m.

7 §  Ett inbetalningskort avseende skatten sänds till den skattskyldige snarast möjligt, i fråga om uppbörd enligt 51 § första stycket fordonsskattelagen (1988:327) dock senast den 12 i uppbördsmånaden.

[S2]Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, skall han anmäla detta till Vägverket senast en vecka innan skatten skall vara inbetald. Förordning (1995:1204).

8 §  På begäran av den skattskyldige kan fordonsskatt förskottsdebiteras.

9 §  Betalas fordonsskatt efter utgången av den tid då skatten enligt fordonsskattelagen (1988:327) senast skulle ha betalats, skall bevis om att skatten har betalats medföras vid färd med fordonet. Detta gäller under två veckor efter betalningsdagen.

10 §  Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt 78 § första eller andra stycket fordonsskattelagen (1988:327) skall det i fordonet finnas ett bevis om en polismans medgivande enligt tredje stycket den paragrafen.

11 §  Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 78 § första eller andra stycket fordonsskattelagen (1988:327), skall förvaras hos polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet. Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare om det visas att brukandeförbud inte längre råder för fordonet enligt 64 eller 65 § nämnda lag. Återlämnas inte skyltarna, skall polismyndigheten förstöra dem.

12 §  Vägverket begär indrivning för Skatteverkets räkning. Bestämmelser om begäran om indrivning finns i 4 - 9 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Förordning (2003:961).

13 §  Skatteverket meddelar efter samråd med Vägverket föreskrifter för påföring och uppbörd av fordonsskatt samt för förskottsdebitering av fordonsskatt. Förordning (2003:961).

14 §  Återbetalning av fordonsskatt enligt 17 § fordonsskattelagen (1988:327) verkställs av Vägverket för Skatteverkets räkning. Förordning (2003:961).

15 § Har upphävts genom förordning (2003:961).
16 § Har upphävts genom förordning (2003:961).
17 § Har upphävts genom förordning (2003:961).

Kontroll

18 §  Skatteverket skall samordna kontrollen av fordonsskatt. Förordning (2003:961).

19 §  Finns det anledning att anta att brott enligt fordonsskattelagen (1988:327) har begåtts, skall Skatteverket göra anmälan om detta till åklagaren. Detta gäller dock inte om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs. Förordning (2003:961).

Befrielse från eller nedsättning av skatt

20 §  Skatteverket prövar frågor som avses i 88 § fordonsskattelagen (1988:327). Är en fråga av principiell betydelse, skall verket dock överlämna ärendet med eget yttrande till regeringen för avgörande.

[S2]Nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt i fråga om fordon som varaktigt förts ut ur Sverige får avse skatt som har tagits ut för tid efter det att fordonet har registrerats i ett annat land eller för tid under vilken skatt eller avgift för trafik med eller innehav av fordonet tagits ut även i ett annat land än Sverige. Förordning (2003:961).

21 § Har upphävts genom förordning (2003:961).

22 §  Medges nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt, får särskilda villkor föreskrivas.

23 § Har upphävts genom förordning (1995:1204).

Överklagande

24 §  Ägare av fordon får begära beslut av Skatteverket i frågor som gäller skattevikt för fordonet. Förordning (2003:961).

25 §  Beslut enligt 24 § får överklagas hos länsrätten.

[S2]Skatteverkets beslut rörande frågor om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt enligt 88 § fordonsskattelagen (1988:327) i fråga om fordon som uteslutande skall användas på öar som saknar bro- eller färjeförbindelser samt helt eller nästan helt saknar vägar som bekostas av allmänna medel eller som varaktigt förts ut ur Sverige får överklagas hos länsrätten. Länsrättens beslut i ett sådant ärende får inte överklagas.

[S3]Skatteverkets beslut i övrigt enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (2003:961).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fordonsskatteförordning (1993:1028)

Förordning (1993:1256) om ändring i fordonsskatteförordningen (1993:1028)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 12 §, 3 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:1204) om ändring i fordonsskatteförordningen (1993:1028)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:12, Prop. 1995/96:24, Bet. 1995/96:SkU4
  Omfattning
  upph. 23 §, rubr. närmast före 23 §; ändr. 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (2001:373) om ändring i fordonsskatteförordningen (1993:1028)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:675) om ändring i fordonsskatteförordningen (1993:1028)

Omfattning
ändr. 1, 4, 5 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:936) om ändring i fordonsskatteförordningen (1993:1028)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:961) om ändring i fordonsskatteförordningen (1993:1028)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Beslut som Skattemyndigheten i Örebro har fattat med stöd av 21 § får efter ikraftträdandet överklagas hos Skatteverket. Verkets beslut i ett sådant ärende får inte överklagas.
 3. 25 § tredje stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 15, 16, 17, 21 §§, rubr. närmast före 15 §; ändr. 2, 4, 5, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 24, 25 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2006:242

Omfattning
upph.