Upphävd författning

Lag (1981:296) om eldsvådefonder

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1981-04-09
Ändring införd
SFS 1981:296
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid beräkning av nettointäkt av jordbruksfastighet eller nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt medges avdrag enligt denna lag för belopp som har avsatts till eldsvådefond. Sådant avdrag medges även vid beräkning av nettointäkt av annan fastighet som avses i 24 § 1 mom. kommunalskattelagen. Den som enligt bokföringslagen (1976:125) eller jordbruksbokföringslagen (1979:141) är skyldig att upprätta årsbokslut skall ha satt av ett mot avdraget svarande belopp i räkenskaperna för beskattningsåret.

[S2]I fråga om handelsbolag beräknas avdrag för avsättning till eldsvådefond för bolaget.

2 §  Eldsvådefond som avses i denna lag är

 1. 1) eldsvådefond för inventarier,
 2. 2) eldsvådefond för byggnader,
 3. 3) eldsvådefond för markanläggningar och
 4. 4) eldsvådefond för lagertillgångar.

[S2]Med inventarier, byggnader, markanläggningar och lagertillgångar förstås vid tillämpning av denna lag tillgångar som vid inkomsttaxeringenbehandlas enligt de bestämmelser som gäller för maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier, byggnader, markanläggningar respektive lager. Som inventarier anses dock inte tillgångar som avses i punkt 6 av anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen (1928:370).

3 §  Avdrag får för viss förvärvskälla och för ett och samma beskattningsår inte överstiga den skattepliktiga försäkringsersättningen eller annan ersättning för skada nämnda år på inventarier, byggnader, markanläggningar eller lagertillgångar, som har förstörts eller skadats genom brand eller annan olyckshändelse eller - såvitt avser inventarier och lagertillgångar - som har förlorats genom statligt eller kommunalt förfogande.

[S2]Med statligt eller kommunalt förfogande jämställs avyttring som sker under sådana förhållanden att statligt eller kommunalt förfogande i annat fall skulle ha kommit i fråga.

[S3]Har den skattskyldige på grund av förhållande som i första stycket sägs medgivits högre avdrag för avskrivning av inventarier, byggnader eller markanläggningar än han i annat fall varit berättigad till, skall avdraget för avsättning till eldsvådefond begränsas i motsvarande mån.

[S4]Avdrag för avsättning till eldsvådefond för lagertillgångar får inte överstiga ett belopp som motsvarar minskningen av lagerreserven under beskattningsåret. Har lagret stigit i pris under beskattningsåret får särskilda skäl, medge att eldsvådefond, som har avsatts i viss procentsats varmed lagret vid denna tidpunkt faktiskt nedskrivits och det återanskaffningsvärde samma lager skulle ha haft vid beskattningsårets utgång.

4 §  Eldsvådefond får tas i anspråk för följande ändamål:

 1. 1) eldsvådefond för inventarier: för avskrivning av inventarier samt för kostnader för reparation och underhåll av inventarier;
 2. 2) eldsvådefond för byggnader: för kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på en byggnad, som inte utgör omsättningstillgång i rörelse, och för avskrivning av sådan byggnad;
 3. 3) eldsvådefond för markanläggningar: för kostnader för reparations och andra underhållsarbeten på en markanläggning, som inte utgör omsättningstillgång i rörelse, och för avskrivning av den del av en sådan markanläggnings anskaffningsvärde som får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag;
 4. 4) eldsvådefond för lagertillgångar: för nedskrivning av lagertillgångar med högst ett belopp motsvarande kostnaderna under beskattningsåret för tillverkning eller anskaffning av sådana tillgångar, dock att ett lägre värde på lagret i dess helhet vid beskattningsårets utgång än som enligt eljest gällande regler är medgivet inte godtas.

[S2]Belopp, som har avsatts till eldsvådefond, får tas i anspråk endast för arbete som utförs, inventarier som levereras, byggnader som anskaffas och i övrigt kostnader som hänför sig till tid efter bokslutsdagen.

[S3]Har den skattskyldige under ett beskattningsår då ersättning för byggnader eller markanläggningar enligt 3 § första stycket skall tas upp som skattepliktig inkomst anskaffat en byggnad eller en markanläggning får han - utan hinder av vad i andra stycket sägs - ta belopp, som enligt bestämmelserna i denna lag kunnat avsättas till eldsvådefond för byggnader respektive eldsvådefond för markanläggningar, i anspråk för avskrivning av byggnaden respektive den del av anskaffningsvärdet av markanläggningen som får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Därvid skall så anses som om avsättning till eldsvådefond har gjorts varefter beloppet omedelbart har tagits i anspråk för sitt ändamål.

[S4]Om eldsvådefond får tas i anspråk för reparations- och andra underhållsarbeten på en byggnad eller en markanläggning eller för avskrivning av sådana tillgångar får den skattskyldige, såvida arbetet hänför sig till flera beskattningsår och avdrag på grund av arbetet inte redan har skett, under det sista året ta eldsvådefonden i anspråk för avskrivning av tillgångarna eller för täckande av kostnaderna med högst ett belopp som svarar mot uppkomna kostnader under de ifrågavarande åren. Vad nu sagts gäller också i fråga om ny- eller ombyggnad av fartyg eller luftfartyg eller i fråga om byggnadsinventarier och markinventarier enligt kommunalskattelagen (1928:370).

5 §  Eldsvådefond får tas i anspråk endast för avskrivning, nedskrivning eller kostnad i den förvärvskälla till vilken avsättningen hänför sig. Riksskatteverket får dock, om det finns särskilda skäl, medge att eldsvådefond, som har avsatts i viss förvärvskälla, får tas i anspråk för investering eller kostnad i annan förvärvskälla. Mot riksskatteverkets beslut får talan inte föras.

6 §  Har eldsvådefond eller del av sådan fond tagits i anspråk enligt denna lag, utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intäkt. Å andra sidan får sådana utgifter, för vilka fonden har tagits i anspråk, vid taxeringen inte dras av som driftkostnad. Har fonden tagits i anspråk för anskaffning av en anläggningstillgång, skall vid beräkning av värdeminskningsavdrag som anskaffningsvärde för tillgången räknas endast den del av utgifterna som inte har täckts av det ianspråktagna beloppet. Har fonden tagits i anspråk för tillverkning eller anskaffning av lager, skall lagret anses nedskrivet med det ianspråktagna beloppet.

7 §  Vid tillämpning av denna lag skall ett tidigare till eldsvådefond avsatt belopp anses ha tagits i anspråk före senare avsättningar.

8 §  Eldsvådefond skall återföras till beskattning om

 1. 1) fonden har tagits i anspråk i strid med 4 och 5 §§,
 2. 2) hela eller den huvudsakliga delen av den förvärvskälla, där avsättningen till fonden har gjorts, under beskattningsåret har överlåtits eller verksamheten har upphört,
 3. 3) företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits enligt femte stycket,
 4. 4) beslut har fattats om att det företag som innehar fonden skall träda i likvidation,
 5. 5) beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i konkurs, eller
 6. 6) fonden inte har tagits i anspråk senast under det beskattningsår, för vilket taxering sker under tredje taxeringsåret efter det då avdrag för avsättningen har medgetts.

[S2]Med överlåtelse som avses i första stycket 2) likställs att hela eller en del av den förvärvskälla där avsättningen har gjorts tillfallit en ny ägare genom bodelning eller genom arv eller på grund av förordnande i testamente. Riksskatteverket får dock, om det finns särskilda skäl, medge att eldsvådefonden i stället för att återföras till beskattning övertas av förvärvskällans nye ägare. I fråga om sådant medgivande skall bestämmelserna i 10 § tredje och fjärde styckena tillämpas.

[S3]Återföring till beskattning skall göras i den förvärvskälla där avsättningen har gjorts.

[S4]Riksskatteverket kan, om det finns särskilda skäl, medge att eldsvådefond som skall återföras till beskattning enligt första stycket 6) får behållas under viss tid, dock längst till och med det beskattningsår för vilket taxering sker under sjätte taxeringsåret efter det då avdrag för avsättningen har medgetts.

[S5]Vid sådan fusion, som avses i 2 § 4 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, får eldsvådefond övertas. Har fonden övertagits skall det anses som om det övertagande företaget har gjort avsättningen under det beskattningsår då avsättningen gjorts hos det överlåtande företaget.

[S6]Vad i första--femte styckena sägs om eldsvådefond skall i förekommande fall gälla en del av sådan fond.

[S7]Mot riksskatteverkets beslut enligt andra och fjärde styckena får talan inte föras. Lag (1987:666).

9 §  Har eldsvådefond eller en del av sådan fond återförts till beskattning enligt 8 § skall som skattepliktig intäkt i den förvärvskälla, där avsättningen har gjorts, tas upp ett särskilt tillägg som svarar mot trettio procent av det återförda beloppet.

[S2]Riksskatteverket kan, om det finns synnerliga skäl, medge befrielse helt eller delvis från det särskilda tillägget. Mot riksskatteverkets beslut får talan inte föras.

10 §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan, om det finns särskilda skäl, medge att ett företags eldsvådefond helt eller delvis övertas av ett annat företag. För ett sådant medgivande krävs

 1. 1) att det ena företaget är moderföretag och det andra företaget dess helägda dotterföretag, eller
 2. 2) att båda företagen är helägda dotterföretag till samma moderföretag, eller
 3. 3) att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag vars aktier till mer än nittio procent ägs av moderföretaget tillsammans med eller genom förmedling av ett eller flera av dess helägda dotterföretag och det andra företaget antingen är ett annat sådant aktiebolag eller också moderföretaget eller dess helägda dotterföretag.

[S2]Vid tillämpning av första stycket avses med moderföretag svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller svensk sparbank och med helägt dotterföretag svenskt aktiebolag vars aktier till mer än nittio procent ägs av moderföretaget.

[S3]I beslut om övertagande av en eldsvådefond skall anges i vilken förvärvs källa hos det övertagande företaget som fonden skall anses avsatt.

[S4]Har en eldsvådefond övertagits skall det anses som om det övertagande företaget gjort avsättning till fonden vid den tidpunkt då det överlåtande företaget gjort avsättningen.

11 §  Skattskyldig, som vid beskattningsårets utgång har en eldsvådefond eller som under beskattningsåret har avvecklat sin eldsvådefond, skall vid självdeklaration lämna uppgifter om fondens storlek, användning och avveckling. Uppgifterna skall lämnas på blankett enligt formulär som fastställs av riksskatteverket.

[S2]Har den skattskyldige under beskattningsåret haft intäkt av jordbruksfastighet, annan fastighet eller rörelse från mer än en förvärvskälla, skall uppgifter som avses i första stycket lämnas särskilt för varje förvärvskälla där avsättning har gjorts.

12 § har upphävts genom lag (1990:383).

13 §  Hos skattemyndigheten skall föras register över eldsvådefonder. Lag (1990:383).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:1072) om ändring i lagen (1981:296) om eldsvådefonder

Lag (1986:1336) om ändring i lagen (1981:296) om eldsvådefonder

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:666) om ändring i lagen (1981:296) om eldsvådefonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas i fråga om fusioner som genomförs efter utgången av juni 1987. De nya bestämmelserna i 8 § femte stycket tillämpas även på fusioner som genomförs enligt 78 § lagen (1955:416) om sparbanker och 87 § lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:42
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1990:383) om ändring i lagen (1981:296) om eldsvådefonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:690) om upphävande av lagen (1981:296) om eldsvådefonder

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1981:296) om eldsvådefonder skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års taxeringar.
  I fråga om avsättningar som skett enligt den upphävda lagen skall denna tillämpas även vid senare års taxeringar.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1990-07-01