Upphävd författning

Förordning (1993:215) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1993-04-15
Ändring införd
SFS 1993:215
Ikraft
1993-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Stödets syfte

1 §  För att garantera stabiliteten i betalningssystemet och trygga kreditförsörjningen lämnas statligt stöd enligt denna förordning till banker och vissa andra kreditinstitut. Syftet med stödet är att garantera att instituten kan fullgöra sina förpliktelser i rätt tid.

Förordningens innehåll

2 §  Frågor om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut handläggs av Bankstödsnämnden. I 3--13 §§ finns bestämmelser om vad nämnden skall iaktta i sin handläggning av frågor om stöd. I 14--24 §§ finns bestämmelser med instruktion för nämnden.

Institut som kan få stöd

3 §  Stöd kan lämnas till

 1. banker med svensk oktroj och dessas dotterföretag,
 2. följande kreditinstitut med statlig anknytning: Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Stadshypotek Aktiebolag, Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska skeppshypotekskassan, Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, Aktiebolaget Svensk Exportkredit, Aktiebolaget Industrikredit och Lantbrukskredit Aktiebolag,
 3. företag som har inrättats av ett stödberättigat institut som ett led i en rekonstruktion. Åtagandets omfattning och inriktning

4 §  Stöd lämnas i den omfattning som behövs för att instituten skall kunna fullgöra sina förpliktelser i rätt tid. Stöd lämnas

 1. till fortsatt verksamhet i institut som är livskraftiga,
 2. för rekonstruktion eller avveckling i ordnade former av institut som inte kan förväntas uppnå lönsamhet på lång sikt.

5 §  Det statliga åtagandet omfattar inte

 1. aktiekapital, om inte detta följer av att stöd har getts enligt 6 § 3,
 2. kapitaltillskott som får ingå i ett instituts kapitalbas som supplementärt kapital och som inte är begränsat särskilt i förhållande till det primära kapitalet, om inte detta följer av att stöd har getts enligt 6 § 2,
 3. förpliktelser som uppenbarligen är oförenliga med en sund bankverksamhet.

6 §  Stöd kan ges exempelvis som

 1. garantier som täcker framtida kreditförluster och utebliven avkastning på vissa tillgångar,
 2. lån eller garantier för lån,
 3. garantier vid nyemission,
 4. kapitaltillskott.

7 §  Stödet skall utformas på ett affärsmässigt sätt. Stödet skall vidare så långt som möjligt ges en konkurrensneutral utformning.

[S2]Statens långsiktiga kostnader för stödet skall hållas så låga som möjligt. Stödet skall utformas så att statens insatser så långt som möjligt kan återvinnas. Om inte särskilda skäl talar för annat bör en avgift tas ut för lämnade garantier.

[S3]Staten bör tillförsäkras del i den värdestegring som uppkommer om ett institut som fått stöd återfår sin lönsamhet.

Förfarandet i stödärenden

8 §  Ansökan om stöd görs hos Bankstödsnämnden.

9 §  Bankstödsnämnden beslutar om stöd, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Ärenden som är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt eller som avser garantier som skall utfärdas av Riksgäldskontoret skall nämnden med eget yttrande överlämna till regeringen.

[S3]Beslut om stöd får förenas med villkor.

Uppföljning av beviljat stöd

10 §  Bankstödsnämnden skall löpande följa utvecklingen i de institut som fått stöd. Nämnden skall bevaka att villkor om återbetalning och andra villkor för stödet uppfylls.

Förvaltning av aktier och andra tillgångar

11 §  Bankstödsnämnden skall, i den utsträckning regeringen bestämmer, förvalta aktier och andra tillgångar som staten äger eller får som säkerhet i samband med att stöd lämnas.

[S2]Statens ägande skall avvecklas så snart det kan ske på ett affärsmässigt lämpligt sätt.

Avgifter

12 §  Bankstödsnämndens förvaltningskostnader skall täckas med avgifter från de institut

 1. vars ansökan om stöd bereds av nämnden,
 2. som beviljats stöd.

[S2]Avgifterna, som beslutas av Bankstödsnämnden, skall baseras på nämndens kostnader för beredning av ansökan om stöd och hantering av beviljat stöd i varje enskilt fall.

Samverkan mellan myndigheter

13 §  Bankstödsnämnden skall i viktigare frågor som berör även Riksbanken, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret eller Konkurrensverket samråda med den myndigheten. Vid sådant samråd skall nämnden lämna den andra myndigheten de uppgifter som behövs.

Bankstödsnämnden

Verksförordningens tillämpning

14 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Bankstödsnämnden med undantag av 19 och 30 §§.

Myndighetens ledning

15 §  Bankstödsnämndens generaldirektör är chef för myndigheten. Generaldirektören skall ha en ställföreträdare.

Styrelsen

16 §  Bankstödsnämndens styrelse består av högst sju personer, generaldirektören medräknad. Regeringen bestämmer vem som är ordförande. Styrelsen får inom sig utse en vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

17 §  Bankstödsnämnden beslutar om nämndens organisation.

Styrelsens ansvar och uppgifter

18 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i

 1. frågor som ankommer på nämnden enligt 9 §,
 2. viktigare frågor som ankommer på nämnden enligt 11 §.

19 §  Följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning skall prövas av styrelsen:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning eller läkarundersökning.

Intern revision

20 §  Bankstödsnämnden skall ha intern revision. Revisionen skall bedrivas enligt god sed på området. Internrevisionen skall vara direkt underställd styrelsen. Resultatet av sådan revision skall redovisas för styrelsen.

Tjänstetillsättning m. m.

21 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid. Andra tjänster tillsätts av Bankstödsnämnden.

[S2]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

22 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Bisysslor m. m.

23 §  Den som är ledamot av Bankstödsnämndens styrelse eller är anställd hos nämnden får inte vara anställd hos eller ha uppdrag för eller ha del i en bank eller något annat kreditinstitut som avses i 3 §, om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Efter tillstånd av regeringen får den som avses i första stycket ha

 1. uppdrag hos institut i vilket staten äger aktier,
 2. del i en bank eller något annat kreditinstitut som avses i 3 §.

[S3]Ledamöter i nämndens styrelse samt de arbetstagare och uppdragstagare hos nämnden som styrelsen bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav och ändring i innehavet av fondpapper som anges i 2 § insiderlagen (1990:1342).

[S4]Styrelsen bestämmer hur anmälan enligt tredje stycket skall ske.

[S5]Generaldirektören får inte utan tillstånd av regeringen ha lån hos ett sådant institut som avses i 3 §.

Överklagande

24 §  Bankstödsnämndens beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Nämndens beslut om avgifter enligt 12 § får överklagas hos kammarrätten.

[S3]Nämndens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1993:215) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut

Förarbeten
Rskr. 1992/93:155, Prop. 1992/93:135, Bet. 1992/93:NU16
Ikraftträder
1993-05-01

Ändring, SFS 1993:890

  Omfattning
  upph.