Upphävd författning

Förordning (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2007:1062
Upphäver
Förordning (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

1 §  Enligt bestämmelserna i denna förordning lämnas ekonomiskt stöd i form av bidrag eller ersättning för avhjälpande av fukt- och mögelskador i en- och tvåbostadshus så att huset kan fungera tillfredsställande som bostad eller för att på annat sätt täcka kostnader med anledning av sådana skador. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel i statens fond för fukt- och mögelskador.

[S2]Frågor om stöd ur fonden för fukt- och mögelskador prövas av en särskild nämnd som i denna förordning betecknas fondstyrelsen. I fråga om den prövning, ärendehantering och verksamhet i övrigt som fondstyrelsen gör, bedriver eller förfogar över för tillämpningen av förordningen, är Fonden för fukt- och mögelskador en förvaltningsmyndighet. Förordning (2007:1062).

2 §  Som förutsättningar för stöd gäller att

 1. husägaren är konsument eller dödsbo efter konsument,
 2. huset är avsett som bostad för permanent bruk och används för sådant ändamål, och
 3. ansökan om stöd gjorts senast den 1 oktober 2007. Förordning (2007:675).

Bestämmelser om bidrag m.m.

Vissa hus som är högst 10 år gamla

3 §  Till ägare av hus som har färdigställts före den 31 augusti 1985 och vid tidpunkten för ansökan är högst 10 år gammalt lämnas bidrag till hela reparationskostnaden, minskad med en självrisk som motsvarar ett basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Som förutsättning för bidrag enligt första stycket gäller att huset har uppförts åt konsument på total- eller generalentreprenad enligt skriftligt avtal eller sålts som nybyggt i samband med marköverlåtelse eller överlåtelse av tomträtt. Stöd kan lämnas även om huset har uppförts åt konsument enligt annat skriftligt avtal om det finns särskilda skäl.

[S3]Om husägaren genom vårdslöshet medverkat till eller förvärrat skadan i vidare mån än som täcks av självrisken, kan fondstyrelsen besluta om förhöjd självrisk.

Övriga hus

4 §  I andra fall än som avses i 3 § lämnas bidrag till ägare av hus som är yngre än 30 år. Bidrag lämnas inte till ägare av hus som färdigställts under år 1989 och senare. Förordning (2004:1383).

5 §  En husägare som får bidrag enligt 4 § skall som självrisk bära en del av reparationskostnaden. Självrisken utgör det högsta av följande belopp, nämligen

 1. ett belopp som motsvarar en trettiondel av reparationskostnaden, multiplicerat med husets ålder, eller
 2. 50 000 kr.

[S2]Självrisken får sättas ned om den har bestämts enligt första stycket 1 och huset i de delar som berörs av de bidragsgrundande åtgärderna är väl underhållet eller nyligen har rustats upp.

[S3]Självrisken får höjas eller bidrag vägras, om det är påkallat med hänsyn till vad husägaren vid förvärvstillfället känt till eller bort känna till om husets skick. Självrisken får höjas även i fall som avses i 3 § tredje stycket. Förordning (1999:1198).

6 §  Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas även i andra fall än de som avses i 4 §, under förutsättning att ändamålet med stödet är förenligt med fondens syfte.

6 a § har upphävts genom förordning (1999:1198).

Gemensamma bestämmelser

7 §  Bidrag får inte lämnas om

 1. huset är upplåtet med bostadsrätt,
 2. huset är uthyrt och hyresinkomsten skall beskattas som inkomst av näringsverksamhet,
 3. skadan har uppstått av ålder och bruk, vanvård, bristfälligt underhåll eller liknande,
 4. skadan omfattas av garantiåtagande, försäkring eller ansvarsutfästelse,
 5. skadan ersatts genom lagakraftägande dom eller genom förlikning som nuvarande eller tidigare ägare träffat om skadan, eller
 6. ägaren vid förvärvet känt till skadan eller bristen.

8 §  Fondstyrelsen meddelar ett särskilt beslut i frågan om sökanden kan få bidrag enligt denna förordning, självriskens storlek och vilka huvudsakliga åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att huset skall fungera tillfredsställande som bostad.

[S2]I beslutet skall anges vilka villkor för bidrag som skall gälla enligt 9 § första stycket.

9 §  Om husägaren vill få bidrag enligt fondstyrelsens beslut skall han meddela styrelsen detta inom en månad från det att han fick del av beslutet. Har fondstyrelsen begärt det, skall husägaren dessutom

 1. överlåta sin rätt till nedsättning av köpeskilling och skadestånd på staten intill det belopp som utbetalas från fonden,
 2. förbinda sig att samråda med fondstyrelsen i fråga om nedsättning av köpeskilling och skadestånd i sådan del som inte omfattas av överlåtelse enligt 1,
 3. förbinda sig att medverka till de utredningar och lämna de upplysningar som behövs för att statens rätt skall kunna tas till vara,
 4. förbinda sig att återbetala vad fonden utgivit, i den mån skadan ersätts på annat sätt, och
 5. erlägga självrisk enligt 3 eller 5 § eller ställa motsvarande säkerhet.

[S2]Har husägaren fullgjort vad som ankommer på honom enligt första stycket, beslutar fondstyrelsen om bidrag. I annat fall får ärendet avskrivas.

10 §  Finner fondstyrelsen att de åtgärder som bedöms vara nödvändiga inte är försvarliga med hänsyn till kostnaden, skall husägaren i stället erbjudas skälig ersättning.

11 §  Om huset inte kunnat användas som bostad under den tid skadan reparerats, har husägaren rätt till ersättning för skäliga utlägg för logi under denna tid, dock högst med en fjärdedel av det vid tidpunkten för avhjälpandet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

12 §  Ansökan om stöd skall göras hos fondstyrelsen. Ansökan om utbex talning av stödet skall ha gjorts senast tre år efter att fondstyrelsen meddex lat beslut enligt 9 § andra stycket om bidrag i ärendet.

[S2]Fondstyrelsen får utfärda närmare föreskrifter om utbetalningen av stödet. Förordning (1995:805).

Återbetalning av bidrag

13 §  En husägare som lämnats bidrag enligt 3, 4 eller 6 § skall betala tillbaka en viss del av bidraget, om fastigheten säljs inom tre år från den dag fondstyrelsen enligt 9 § andra stycket beslutat om bidrag och överskott uppkommer.

[S2]Överskott skall anses ha uppkommit till den del köpeskillingen med mer än ett basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring överstiger det belopp som bidragsmottagaren lagt ner för att förvärva och förbättra fastigheten.

[S3]Överlåts fastigheten inom ett år från det beslut som anges i första stycket, skall bidraget återbetalas med tre fjärdedelar av överskottet, eller om bidragsbeloppet är lägre än överskottet, tre fjärdedelar av bidragsbeloppet. Säljs fastigheten efter ett år men inom två år skall hälften av överskottet eller bidragsbeloppet återbetalas. Säljs fastigheten efter två år men inom tre år skall en fjärdedel återbetalas.

[S4]Om det finns särskilda skäl får återbetalningsskyldigheten jämkas. Förordning (1999:1198).

14 §  Om husägaren säljer fastigheten inom tre år från den dag fondstyrelsen enligt 9 § andra stycket beslutat om bidrag, skall han meddela detta till fondstyrelsen och samtidigt lämna uppgift om köpeskillingen.

[S2]Husägaren skall i beslutet om bidrag underrättas om sin uppgiftsskyldighet enligt första stycket och om att han kan bli återbetalningsskyldig.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

Myndighetens ledning

15 §  /Ny beteckning 28 § U:2008-01-01/ Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på fondstyrelsen:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S4]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]31 § om myndighetens beslut,

[S6]35 § om överklagande. Förordning (1998:1166).

16 §  /Upphör att gälla U:2008-01-01 genom förordning (2007:1062)./ Fondstyrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-13 §§verksförordningen (1995:1322).

[S2]Ordföranden har under fondstyrelsen det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-10 §§verksförordningen. Förordning (1996:127).

17 §  Fondstyrelsen består av högst fem ledamöter, som utses av regeringen. Regeringen förordnar en av ledamöterna att vara styrelsens ordförande. Ordföranden är fondstyrelsens chef. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Ledamöterna förordnas för högst tre år.

18 §  Kammarkollegiet utför kansligöromål åt fondstyrelsen enligt avtal mellan Kammarkollegiet och fondstyrelsen. Avtalet får endast avse den tid och den kansliverksamhet för fondstyrelsen för vilken regeringen i särskilt beslut ställt resurser till förfogande.

[S2]Fondstyrelsen får i mån av behov, inom ramen för tilldelade medel för förvaltningskostnader, anlita utomstående för beredning av ärenden om stöd eller för andra särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

19 §  Fondstyrelsen sammanträder när ordföranden bestämmer det.

20 §  Fondstyrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

[S2]Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

21 §  I en arbetsordning eller genom särskilda beslut får det överlämnas åt ordföranden, vice ordföranden eller en tjänsteman som hos Kammarkollegiet utför kansligöromål åt fondstyrelsen, att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som inte är sådana som avses i 4 § myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2007:1062).

22 §  Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får dock medges att ärende som handläggs enligt 21 § avgörs utan föredragning.

23 §  Om någon som har närvarit vid den slutliga handläggningen av ett ärende eller föredraganden anmäler skiljaktig mening skall detta antecknas.

24 §  I arbetsordning eller särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärendena.

25 §  Fondstyrelsens beslut i ärenden om stöd enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1166).

Övriga bestämmelser

26 §  Utbetalning av medel från fonden ombesörjs av Kammarkollegiet på det sätt fondstyrelsen bestämmer.

[S2]Kammarkollegiet svarar för fondens räkenskaper.

27 §  Statens talan på grund av överlåtelse enligt 9 § första stycket 1 utförs av Kammarkollegiet på uppdrag av fondstyrelsen. Medel som inflyter tillfaller fonden. Övergångsbestämmelser

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

28 §  Fonden för fukt- och mögelskador omfattas inte av de bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) som avser

 1. delegering (5 §),
 2. medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete (7 §),
 3. beslutförhet (15 och 16 §§),
 4. föredragning (20 §),
 5. anställning av myndighetschef, överdirektör och annan personal (23 §),
 6. uppdrag som ställföreträdare (24 §),
 7. myndighetens rätt att företräda staten inför domstol (27 §), och
 8. ärendeförteckning (29 §). Förordning (2007:1062).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m. skall upphöra att gälla.
  2. Den upphävda förordningen skall dock tillämpas om ansökningen kommit in till fondstyrelsen före den 1 juli 1993 och de äldre bestämmelserna är förmånligare för sökanden.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:216, Rskr. 1990/91:390, Prop. 1992/93:100, Prop. 1990/91:150, Bet. 1992/93:BoU13, Bet. 1990/91:FiU37
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:805) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. De nya bestämmelserna i 4 § tillämpas i ärenden i vilka ansökan kommit in till fondstyrelsen efter ikraftträdandet.
  3. De nya bestämmelserna i 6 a § tillämpas även i ärenden i vilka ansökan kommit in till fondstyrelsen före ikraftträdandet.
  4. Bestämmelserna i 12 § i deras nya lydelse tillämpas i ärenden i vilka beslut har meddelats före den 1 juli 1995. I sådana fall skall dock treårspexH rioden räknas från den 1 juli 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:234, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:BoU18
  Omfattning
  ändr. 4, 12 §§; ny 6 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1672) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

  Omfattning
  ändr. 6 a §
  Ikraftträder
  1996-01-15

Förordning (1996:127) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

  Omfattning
  ändr. 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:350) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:227, Bet. 1995/96:BoU10
  Omfattning
  ändr. 6 a §
  Ikraftträder
  1996-06-15

Förordning (1998:1166) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Omfattning
ändr. 15, 25 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:1198) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 1. I ärenden där ansökan kommit in före ikraftträdandet tillämpas 5 § i dess äldre lydelse, om detta innebär att husägarens självriskbelopp blir lägre.
 2. I ärenden där beslut enligt 8 § har fattats men där beslut enligt 9 § andra stycket inte meddelats före ikraftträdandet eller där beslut enligt 9 § andra stycket meddelats efter den 1 juli 1999, får fondstyrelsen utan särskild ansökan meddela nytt beslut med tillämpning av 5 § i dess nya lydelse, om detta innebär att husägarens självriskbelopp blir lägre.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:70, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:BoU1
Omfattning
upph. 6 a §; ändr. 4, 5, 13 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2004:1383) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.
 2. För ansökningar som kommit in till fondstyrelsen före den 1 september 2004 gäller 4 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2007:675) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-09-01

Förordning (2007:1062) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Omfattning
upph. 16 §, rubr. närmast före 15 §; nuvarande 15 § betecknas 28 §; ändr. 1, 21, den nya 28 §§; ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:1746) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Omfattning
ändr. 3, 11, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2017:1256) om upphävande av förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Omfattning
upph.