Upphävd författning

Förordning (1994:1079) om utbildningscheckar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-06-16
Ändring införd
SFS 1994:1079
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  För finansiering av viss utbildning under budgetåret 1994/95 får Statens skolverk betala ut medel genom utbildningscheckar.

Anordnare

2 §  Utbildningscheckar får delas ut till utbildningsanordnare för

  1. utbildning som är godkänd för statligt studiestöd, och
  2. annan utbildning om utbildningsanordnaren enligt Statens skolverks bedömning har dels kompetens att anordna utbildningen, dels stabil verksamhet.

[S2]Utbildningscheckar får dock inte delas ut för utbildning som anordnas av kommuner och landsting enligt skollagen (1985:1100) eller lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning. Utbildningscheckar får inte heller delas ut för utbildning vid statens skolor för vuxna.

Utbildningen

3 §  Utbildning i främmande språk och data skall prioriteras. Utbildningen skall vara färdighetstränande och ligga på lägst gymnasial nivå. Den skall bedrivas på minst halvtid och motsvara minst fyra månaders studier på heltid.

[S2]För utbildning på gymnasial nivå skall omfattningen av den lärarledda utbildningen vara jämförbar med liknande utbildning i komvux.

[S3]Utbildningen skall bedrivas i Sverige.

4 §  Till utbildning som finansieras med utbildningscheckar får endast antas arbetslösa som är bosatta i landet. Sökande får antas från och med det andra kalenderhalvåret det år under vilket de fyller 20 år. Sökande som har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller på annat sätt har likvärdig utbildning får antas oavsett ålder.

[S2]Den arbetslöse skall

  1. vid studiernas början vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver och inte ha kunnat få ett lämpligt arbete, och
  2. bedömas ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

5 §  Utbildningsanordnare som i annan ordning får offentligt bidrag till utbildning får endast använda utbildningscheckar till utbildningsplatser utöver vad som annars skulle ha anordnats.

6 §  Utbildningen skall vara avgiftsfri för eleverna. Såvitt gäller läromedel, skrivmateriel och andra därmed jämförliga hjälpmedel får utbildningsanordnaren bestämma att hjälpmedlen skall anskaffas av eleverna själva på egen bekostnad eller erbjudas mot avgifter som högst motsvarar kostnaderna.

Belopp

7 §  En utbildningscheck motsvarar ett belopp om 22 800 kronor. Beloppet avser heltidsstudier under minst åtta månader. För utbildning som bedrivs under kortare tid liksom vid deltidsstudier reduceras beloppet i motsvarande grad.

Ansökan och utbetalning

8 §  Ansökan om utbildningscheckar skall göras av utbildningsanordnaren hos Statens skolverk.

9 §  Statens skolverk löser in utbildningscheckarna enligt de föreskrifter som verket meddelar.

Uppgiftsskyldighet och tillsyn

10 §  Utbildningsanordnaren är skyldig att lämna de uppgifter om utbildningen som Statens skolverk föreskriver.

11 §  Utbildning som finansieras med utbildningscheckar skall stå under tillsyn av Statens skolverk. Detta gäller dock inte utbildning vid universitet och högskolor som har rätt att utfärda examina.

Information

12 §  Statens skolverk skall informera om möjligheterna att finansiera utbildning med utbildningscheckar.

Studiestöd

13 §  Till en studerande vid en utbildning som finansieras med utbildningscheck kan lämnas studiehjälp och studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349) och studiestödsförordningen (1973:418) eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1983:1031) om särskilt studiestöd för arbetslösa, även om utbildningen inte anges i bilagan till studiestödsförordningen.

[S2]För utbildning som avses i 2 § första stycket 2 skall Statens skolverk bestämma om utbildningen är att hänföra till utbildning som avses i avdelning A eller i avdelning B i bilagan.

[S3]Trots bestämmelserna i förordningen (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa kan sådant studiestöd lämnas för utbildningar på högskolenivå som finansieras med utbildningscheckar.

Rapportering

14 §  Statens skolverk skall senast den 14 oktober 1994 respektive den 15 februari 1995 rapportera till regeringen om de utbildningscheckar som har delats ut. Av rapporterna skall framgå antalet utbildningscheckar som har delats ut, de utbildningsanordnare som har fått utbildningscheckar samt inriktningen av och nivån på utbildningen.

15 §  Statens skolverk skall senast den 1 september 1995 till regeringen redovisa resultatet av insatserna enligt denna förordning. Av redovisningen skall framgå utbildningsanordnare, antalet utbildningsplatser och kostnader, utbildningarnas längd och huvudsakliga innehåll, de studerandes ålder och kön samt i vilken utsträckning som utbildningscheckarna använts för utbildning av invandrare.

16 §  Centrala studiestödsnämnden skall vid de i 14 § nämnda tidpunkterna till regeringen dels redovisa antalet studerande som beviljats studiestöd för utbildning med utbildningscheck fördelat på framför allt ålder, kön, form av studiestöd och typ av utbildningsanordnare, dels lämna en prognos för utflödet av stöd. Senast den 1 september 1995 skall det totala utflödet av studiestöd under 1994/95 redovisas med motsvarande fördelning.

Överklagande m. m.

17 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

18 §  Statens skolverk får utfärda de ytterligare föreskrifter om utbildningscheckar som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1994:1079) om utbildningscheckar

Ikraftträder
1994-07-01

Förordning (1995:1377) om upphävande av förordningen (1994:1079) om utbildningscheckar

    Omfattning
    upph.