Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:1121 i lydelse enligt SFS 2021:1181
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Förordning (1993:1663) om läkarvårdsersättning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-01
Övrigt
Rättelseblad 2004:756 har iakttagits.

1 §  Denna förordning gäller vid läkarvård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i förordningen.

2 §  Av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning följer att vissa läkare har rätt till förhöjda arvoden. I lagen finns också bestämmelser om patientavgift.

3 §  I denna förordning indelas de läkare med specialistkompetens som kan få läkarvårdsersättning i följande grupper av specialiteter.

Grupp av specialiteterMotsvarande bas-, gren- eller tilläggsspecialitet
AllmänmedicinAllmänmedicin
Anestesi och intensivvård m.m.Anestesi och intensivvård
Barnmedicinska specialiteterSmärtlindring
Barn- och ungdomsmedicinBarn- och ungdomsallergologi
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Neonatologi
Barnkardiologi
Hud- och könssjukdomarHud- och könssjukdomar
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.Internmedicin
Kardiologi
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Endokrinologi och diabetologi
Medicinska njursjukdomar
Lungsjukdomar
Hematologi
Allergologi
Geriatrik
Klinisk fysiologi
Infektionsmedicin
Arbets- och miljömedicin
ReumatologiReumatologi
Vissa opererande specialiteterKirurgi
Urologi
Barn- och ungdomskirurgi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi
Ortopedi
Handkirurgi
Neurokirurgi
Obstetrik och gynekologiObstetrik och gynekologi
Psykiatriska specialiteterPsykiatri
Rättspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
ÖgonsjukdomarÖgonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.Öron-, näs- och halssjukdomar
Hörsel- och balansrubbningar
Röst- och talrubbningar
Onkologi m.m.Onkologi
Gynekologisk onkologi
NeurologiNeurologi
Förordning (2010:1372).

Normalarvode

4 §  För andra åtgärder inom den medicinska verksamhet som förekommer inom läkarens specialitet än sådana som anges i 7-10 §§ får läkaren tillgodoräkna sig normalarvode eller reducerat normalarvode enligt 5 eller 6 §.

[S2]För att normalarvode eller reducerat normalarvode skall lämnas skall läkarens vårdinsatser i direkt kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgå till minst det antal minuter som anges i 5 §. Varje läkarbesök skall vidare omfatta

 1. anamnesupptagning innefattande psykosociala faktorer och undersökning med för specialiteten vedertagna undersökningsmetoder,
 2. bedömning och rådgivning eller information, eller
 3. behandling med för specialiteten vedertagna behandlingsmetoder.

[S3]För en läkare som saknar specialistkompetens gäller bestämmelserna i denna förordning på motsvarande sätt. Undersökningar och behandlingar skall ske med vedertagna metoder.

5 §  Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

LäkareNormalTidsarvode kronorSammanlagt åtgång minuter arvode kronormottaget
Allmänmedicin900252 858 000
Anestesi och intensivvård900203 332 000
Barnmedicinska specialiteter1 086302 734 000
Hud- och könssjukdomar900203 261 000
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.934252 955 000
Reumatologi1 366352 726 000
Vissa opererande specialiteter934203 455 000
Obstetrik och gynekologi1 158253 341 000
Psykiatriska specialiteter1 602502 238 000
Ögonsjukdomar1 007253 255 000
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.934203 453 000
Onkologi934252 837 000
Neurologi1 485353 121 000
Läkare utan specialistkompetens Förordning (2021:1181).530201 830 000

5 a §  /Upphör att gälla U:2023-01-01 genom förordning (2021:1180)./ En läkares vårdinsatser får även genomföras genom digitala vårdmöten om

 1. direkt kontakt med patienter bör undvikas på grund av risk för spridning av det virus som orsakar covid-19, och
 2. den region där läkaren bedriver sin verksamhet medger det.

[S2]Vidare krävs att regionen och läkaren, eller företrädare för denne, enats om ett normalarvode och om de villkor som ska gälla för digitala vårdmöten.

[S3]Läkarvårdsersättning som lämnas till en läkare och vikarie i dennes verksamhet enligt denna paragraf ska räknas in i sammanlagt mottaget arvode enligt 5 §. Om sammanlagt mottaget arvode för fysiska och digitala vårdbesök under ett kalenderår överstiger det högsta belopp som anges i tabellen enligt 5 §, lämnas reducerat normalarvode för digitala vårdmöten motsvarande hälften av det överenskomna normalarvodet upp till det ersättningstak som följer av 6 §. Förordning (2020:330).6 § Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

[S4]Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

LäkareReducerat normalarvode kronorErsättningstak kronor
Allmänmedicin4493 533 000
Anestesi och intensivvård4495 214 000
Barnmedicinska specialiteter5423 628 000
Hud- och könssjukdomar4494 373 000
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.4713 911 000
Reumatologi6823 999 000
Vissa opererande specialiteter4725 347 000
Obstetrik och gynekologi5844 481 000
Psykiatriska specialiteter8012 971 000
Ögonsjukdomar5034 728 000
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.4724 572 000
Onkologi4723 924 000
Neurologi7414 229 000
Läkare utan specialistkompetens 2652 492 000
Förordning (2021:1181).

6 a §  Om en läkare och vikarie i dennes verksamhet inte bedriver verksamheten på heltid reduceras gränserna för sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § och ersättningstaket enligt 6 § med 70 procent av den kvotdel som arbetstiden minskat i förhållande till heltidskravet i 8 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Förordning (1995:1220).

Enkelt arvode

7 §  För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 299 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 145 kronor. Förordning (2021:1181).

7 a §  Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 177 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 89 kronor. Förordning (2021:1181).

Särskilt arvode

8 §  För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i bilaga 1 lämnas särskilt arvode enligt vad som anges i bilagan.

[S2]Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 §, lämnas reducerat särskilt arvode för åtgärd som avses i första stycket med högst de belopp som anges i bilaga 1. Reducerat särskilt arvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till läkaren och vikarien under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i 6 §. Förordning (1997:94).

Samtalsbehandling

9 §  För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 1 034 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 520 kronor. Förordning (2021:1181).

Rådgivning i födelsekontrollerande syfte m. m.

10 §  För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 914 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 459 kronor. Arvodet om 459 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

[S2]Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 472 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 483 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

[S3]Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

[S4]Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §. Förordning (2021:1181).

Särskilda stödområden

10 a §  Med särskilda stödområden enligt 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning avses de kommuner och delar av kommuner som ingår i stödområde enligt 10 b §. Förordning (2014:369).

10 b §  Med stödområde avses i denna förordning följande indelning.

 1. Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.
 2. Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.
 3. Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner.
 4. Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.
 5. Gävleborgs län: Ljusdals kommun.
 6. Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.
 7. Värmlands län: Torsby kommun.

[S2]Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999. Förordning (2014:369).

11 §  Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 299 kronor för medicinskt motiverade hem-besök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 24 kronor. Förordning (2021:1181).

Resekostnader

12 §  Ersättning för en läkares kostnader för resa med egen bil vid sjukbesök lämnas med det belopp som anges i 16 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) om det på grund av patientens tillstånd är motiverat med hembesök. För varje resa lämnas dock en minsta ersättning om 10 kronor. Ersättning för resa med annat färdmedel lämnas om det finns särskilda skäl.

[S2]Ersättning för resa med egen bil lämnas även om kostnaden skulle ha blivit lägre om annat färdmedel hade använts. Endast om det finns särskilda skäl, får avståndet till patienten från läkarens mottagning beräknas överstiga avståndet från patienten till en allmän läkarmottagning som är inrättad för den ort där patienten vistas. Förordning (2000:930).

Remiss

13 §  För laboratorieundersökning som utförs av Folkhälsomyndigheten lämnas ersättning från regionen om undersökningen utförs efter remiss från

 1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
 2. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation, eller
 3. en läkare inom företagshälsovård som
  • är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,
  • arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i arbets-, anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället,
  • aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
  • samverkar med berörda samhällsorgan, och
  • drivs med för ändamålet utbildad personal.

[S2]Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för sådan undersökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande taxan. Förordning (2019:1019).

Gemensamma bestämmelser om arvode

14 §  Regionen ska till läkaren betala ut skillnaden mellan det arvode som följer av bestämmelserna i denna förordning och den patientavgift som läkaren fått ta ut.

[S2]Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning

 1. för provtagning i syfte att ta reda på om en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger och för undersökning i samband med provtagningen,
 2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning är befriad från att betala patientavgift,
 3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående abort eller sterilisering,
 4. för läkarens resekostnader enligt 12 §,
 5. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. Förordning (2019:1019).

15 §  Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte åberopar godkännande för F-skatt och inte är juridisk person minskas ersättningen med 10,3 procent eller, om mottagaren vid årets ingång är 65 år eller äldre, med 6,5 procent. Om mottagaren visar att minst 60 procent av ersättningen motsvarar kostnader i arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt som regionen ska betala. Förordning (2019:1019).

16 §  Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.

[S2]Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan ska läkaren stå för kostnaden.

[S3]Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som regionen har anvisat. Förordning (2019:1019).

17 §  En läkare som har läkarvårdsersättning är skyldig att i fråga om all sådan vård visa läkarvårdsräkning för regionen och redovisa arbetstid, antalet vidtagna åtgärder samt uppgift om patientens bosättningsort. Sådan provtagning och undersökning som avses i 14 § andra stycket 1 ska dock, utan uppgifter om patientens identitet, redovisas särskilt. Läkaren är även skyldig att rapportera till respektive region om han eller hon är verksam i två eller flera regioners områden och ska därvid även ange beräknad omfattning i respektive regions område. Därutöver är läkaren skyldig att själv bevaka när han eller hon når ersättningstak 1 eller ersättningstak 2 och att underrätta regionen om detta.

[S2]Läkarvårdsersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket. Förordning (2019:1019).

18 §  Den som ger vård mot läkarvårdsersättning ska lämna kvitto på betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för tillämpning av bestämmelserna om avgiftsbefrielse för patientavgifter. Förordning (2012:965).

Bilaga 1

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder Arvode kronor Reducerat arvode kronor
Anestesi och intensivvård m.m.
101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp) 2 787 2 242
102
Regional anestesi 2 391 1 908
103 erioperativ anestesivård - innefattande preoperativ bedömning, inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp 5 044 4 028
104 Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp) 3 084 2 454
105 Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering 3 246 2 601
106 Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient 1 760 1 412
107 Nervblockad med ledning av nervstimulator eller ultraljud 2 639 2 106
108
Triggerpunktsblockad 1 315 1 066
109 Algologisk känselundersökning, kvantitativ (QST).
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 760 1 412
Invärtesmedicinska specialiteter
202
Ultraljud, duplex carotis.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 095 1 684
203 Pacemakerkontroll med programmerare. Funktionstestning innefattande mätning och analys av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer samt statistik. Bedömning av batteristatus 2 095 1 684
207 Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 820 1 460
208
Omfattande arteriell utredning.
Utförlig anamnes inriktad på cirkulationsstörning. BT-mätning i båda armar och ben med manschett och Doppler. Beräkning av ankle-brachial index. Sammanfattande utlåtande och riskbedömning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 095 1 684
210 Insättande av insulinbehandling med pump.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient 2 095 1 684
214
Eko-Doppler, färg-Doppler.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 812 2 242
215
Bandspelar-EKG (långtids-EKG).
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 256 1 809
217
Stress-eko.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 937 2 355
218
Datoriserat medicinskt arbetsprov.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 256 1 809
219 Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 971 1 573
220 Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 971 1 573
221 Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient 1 971 1 573
222
Videocoloskopi 5 044 4 028
223
Videogastroskopi 3 556 2 850
224
Videosigmoideoskopi 3 926 3 146
225 Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om 644 521
226
Inhalationsbehandling av akut astma/KOL 2 095 1 684
Reumatologi
227 Behandling (inte intravenös) med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat. Avser inte kortison eller metotrexat 1 863 930
228 Intravenös behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat 2 664 2 131
229 Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led eller administration av kortison i tre eller flera leder 2 665 2 131
Vissa opererande specialiteter
301 Sfincterotomi eller dilatation på grund av analfissur eller kontraktur 2 812 2 242
302 Exstirpation av anal- eller rektalpolyp 1 971 1 573
303
Excision av pilonidalsinus 3 246 2 601
304
Operation av gynecomasti 3 246 2 601
Tillägg för bilateral operation 2 433 1 958
305 Operation av tumör i ben, brosk eller underhud 2 664 2 131
306 Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet 3 084 2 453
307
Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik 3 246 2 601
308
Operation av hydrocele 2 812 2 242
309
Sutur av collateralligament 2 812 2 242
312
Avlösning av muskelfäste (epikondylit) 3 556 2 850
313
Cystoskopi 2 527 2 018
314
Senskideklyvning 3 084 2 454
För varje tillkommande senskideklyvning 2 317 1 847
315 Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller inte gummiringsligatur) 3 246 2 601
318 Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet 2 812 2 242
319
Vasectomi 2 937 2 355
320
Borttagande av osteosyntesmaterial 3 246 2 601
321
Exstirpation av ganglion, bursa 4 212 3 382
322
Synovectomi i smärre leder 3 372 2 700
324 Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering 3 838 3 048
325
Excision av dupuytrens contractur,
ett finger 4 212 3 382
För varje tillkommande finger 3 084 2 454
326 Sentransferering 3 838 3 048
327 Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn 4 783 3 838
328 Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan 2 812 2 242
329 Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd 3 556 2 850
330
Falangresektion vid hammartå,
avmejsling av exostos 3 556 2 850
För varje tillkommande tå 2 688 2 143
332 Neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom eller exstirpation av Mortons neurom. 4 212 3 382
Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons neurom lämnas 75 % av ersättningen för den andra operationen.
Om neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom enligt åtgärd 332 utföres på både medianus samt ulnaris lämnas 75 % av ersättningen för den andra operationen 3 158 2 537
334 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg 2 812 2 242
335 Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur 1 971 1 573
336 Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer 5 203 4 162
337 Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 937 2 355
338 Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning ska finnas inklusive digital lagring av operationsfynd 5 462 4 372
339 Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter 1 820 1 460
340
TUR-B vid G1-tumörer 3 926 3 146
341
Endoskopisk strikturbehandling 3 246 2 601
342
Lithotripsi, blåsevakuering 3 246 2 601
343
Sondering av uretra hos man 2 256 1 809
345 Operation av uretracaruncel eller skeneit 3 246 2 601
346
Operation av intrauretrala condylom 2 267 1 809
347
Operation av ljumskbråck 7 172 5 735
348
Operation av epigastricabråck 5 044 4 028
349
Operation av navelbråck 6 454 5 153
350
Excision med sutur av ögonlockstumör 2 812 2 242
351 Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten 1 971 1 573
För varje tillkommande tå 1 474 1 176
352
Provexcision från arteria temporalis 1 971 1 573
353
Videogastroskopi 3 556 2 850
354
Videocoloskopi 5 044 4 028
355
Videosigmoideoskopi 3 926 3 146
356 Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling), hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi), korrektionsosteotomi metatarsalben, falang 4 783 3 828
För varje tillkommande åtgärd 3 566 2 862
357 Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud, tenolys eller excision av partiell ruptur 4 362 3 483
För varje tillkommande åtgärd 3 270 2 613
358 Operation av synstörande dermatochaloasis 2 812 2 242
Tillägg för bilateral operation 2 118 1 698
360 Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs genom regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi 1 832 1 474
361 Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om 644 521
362
TRUL och prostatabiopsi 2 812 2 242
363
Blåshalsincision 4 783 3 828
364
Ablatio testis i lokal anestesi 4 783 3 828
366 Artrodes inklusive internfixation av stortå 5 338 4 261
367 Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår 4 783 3 828
För varje tillkommande tå/finger 3 578 2 862
368
CMC 1 interpositionsplastik 4 783 3 828
369
Transrektalt ultraljud.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 391 1 908
370
Testisbiopsi 2 812 2 242
371
Videocystoskopi 3 926 3 146
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.
380
När 330 är en tillkommande åtgärd2 6772 143
381
När 356 är en tillkommande åtgärd3 5922 862
382
När 357 är en tillkommande åtgärd3 2702 627
383
När 367 är en tillkommande åtgärd3 5932 862
Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.
386
När 314 är en tillkommande åtgärd2 3171 847
387
När 332 är en tillkommande åtgärd3 1712 550
388 Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om644521
389 Behandling av analfissur med botulinumtoxin. Läkemedlet ska rekvireras och inte förskrivas på recept3 9983 199
Obstetrik och gynekologi
401 Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort2 8122 242
402
Fraktioniserad abrasio2 8122 242
403
Hysteroskopi2 8122 242
404 Om polypektomi utförs vid hysteroskopi lämnas ytterligare ersättning om644521
405
Diatermiloop-/laserkonisering2 8122 242
406
Abortingrepp3 3722 700
407
Cystoskopi2 5272 018
408
Medicinsk abort (inklusive läkemedel)4 7833 828
409 Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare ersättning om1 9711 573
410 Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix, i vagina och vulva1 9711 573
412
Hydrosonografi av uterus1 9711 573
413 Operation av Bartolinicystafenestrering/ exstirpation1 9711 573
414 Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 8122 242
415
Endometriebiopsi2 1921 760
416 Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar genomspolning med särskild kontrast4 7833 828
417 Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om644521
Ögonsjukdomar
501
Pachymetri1 6241 301
502
Nedläggning av silikongummislang2 9372 355
503
Operation av pterygium2 9372 355
504
Excision av tumör i conj./ögonlock2 3911 908
505
Enklare tårvägsplastik2 3911 908
506
Operation av ektropion2 9372 355
507
Operation av entropion2 9372 355
508
Operation av ptos5 0444 028
510
Excision med sutur av ögonlockstumör2 8122 242
Tillägg för bilateral operation2 1181 698
511 Operation av synstörande dermatochalasis2 8122 242
Tillägg för bilateral operation2 1181 698
512 Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet2 2561 809
513 Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet2 8122 242
514 Synfältsundersökning bilateralt med datorperimetri eller Goldman1 6241 301
515 Ögonbottenfotografering bilateralt med fotodokumentation alternativt Optisk Coherens Tomografi1 6241 301
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.
601
Punktion och spolning av bihåla1 8201 460
602 Omfattande sömnapnéundersökning. Detaljerad anamnes beträffande snarkning, andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet, alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av övre luftvägar. Tolkning av resultat av sömnregistrering. Rådgivning och behandlingsförslag.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 2561 809
604 nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)2 2561 809
605 FESS (funktionell endoskopisk kirurgi). Modern näs- och bihålekirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument samt optik med ljuskälla3 3722 700
606 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg2 8122 242
607
Permanent transmyringealt dränage2 9372 355
608 Larynxundersökning inkluderande stroboskopi med videodokumentation2 8122 242
609 Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet3 0842 454
610 Otoneurologisk undersökning inklusive videonystagmoskopi3 2462 601
611 Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 9711 573
612 Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 9711 573
613 Omfattande sväljfunktionsanalys. Funktionell undersökning av sväljningen med fiberskop då patienten sväljer 4 olika konsistenser från tjockt till helt vattentunt.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 3281 859
614 Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn4 7833 838
615 Operation inom huvud-hals-området av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan 2 8122 242
616 Excision inom huvud-hals-området av tre eller flera hudtumörer med hudsutur 1 9711 573
Onkologi m.m.
701
Intravenös cytostatikabehandling2 3911 908
Neurologi
801 EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen3 3722 700
802
Ultraljud, duplex carotis.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 0951 684
803
Apomorfinbehandling.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient2 8872 305
804 Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8201 460
805 Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 9711 573
Hud- och könssjukdomar
901 Fotokemoterapi med PUVA, behandling med B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser första besöket1 9711 573
902 Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av tre hudtumörer2 8122 242
903 Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan2 8122 242
905 Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 9711 573
906 Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat, cytostatikapreparat eller retinoider.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient2 6642 131
907
Operation av tumör i underhud2 6642 131
908 Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet3 0842 453
Psykiatriska specialiteter
951 Gruppterapi/familjeterapi för högst sex patienter767/ patient patient620/
952 För ytterligare högst två patienter434/ patient patient359/
953
Besök överstigande 2 x 50 minuter3 2462 601
Barnmedicinska specialiteter
961
Gastroskopi2 2561 809
962
Datoriserat medicinskt arbetsprov.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 2561 809
963 Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient, eller dynamisk spirometri efter ansträngningsprovokation.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 9711 573
964
Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 9711 573
965 Inhalationsbehandling av akut astma/ obstruktiv bronchit2 0951 684
966 Initial bedömning av barn med befarad neuropsykiatrisk störning/ utvecklingsstörning. Tidsåtgång minst 90 minuter per besök.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient3 1842 550
Allmänmedicin
971 Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8201 460
972 Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 9711 573
973 Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 9711 573
974 Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 9711 573
975 Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur1 9711 573
976 Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten1 9711 573
977
Inhalationsbehandling av akut astma/KOL 2 0951 684
978
Bandspelar-EKG (långtids-EKG).
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 2561 809
979
Datoriserat medicinskt arbetsprov.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient Förordning (2021:1181).2 2561 809

Bilaga 2

Förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 16 §
Vid tillämpning av 16 § andra stycket skall betalning för nedan angivna laboratorieundersökningar innefattas i arvode för läkarbesök.
U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) B-C-reaktivt protein (CRP) B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) B-Hemoglobin F-Hemoglobin U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) Pt-Streptokocker (direkttest) B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m.fl.)
Teckenförklaring
U-urin B-blod F-feces S-serum Pt-patient P-plasma Ery-erytrosyter Förordning (1996:1360).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 då förordningen (1993:1663) om läkarvårdsersättning skall upphöra att gälla.
  2. För läkarvård som givits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.
  3. Beslut enligt 7 § läkarvårdstaxan (1974:699) om rätt för läkare som saknar viss specialistkompetens att tillgodoräkna sig arvode som om de hade sådan kompetens gäller fortfarande.
  4. Med läkare som är specialist i allmänmedicin jämställs i fråga om rätt att tillämpa arvoden dels läkare som har etablerat sig i allmän praktik före den 1 juli 1969, dels annan läkare som fått Sveriges läkarförbunds allmänläkardiplom och etablerat sig i allmän praktik före utgången av år 1973.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:850) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åtgärder som utförts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1995-08-01

Förordning (1995:1220) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 och 6 §§ den 1 januari 1997, och i övrigt den 1 januari 1996.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 5, 6, 14, 17 §§; ny 6 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1360) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 3, 7, 8, 9, 10, 16, 18 §§, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1361) om ändring i förordningen (1995:1220) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§ i 1995:1220

Förordning (1997:94) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17 §§, bil. 1
  Ikraftträder
  1997-04-01

Förordning (1997:197) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 1997.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 april 1997.
  Omfattning
  ändr. 3, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1997:891) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1542) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 a och 11 §§ den 1 januari 2000, och i övrigt den 1 januari 1999.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 9, 10, 11 §§, bil. 1; ny 7 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:930) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1033) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:851) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 10 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:793) om ändring i förordnngen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:820) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 9, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:262) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:756) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2005.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:785) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1261) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1207) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:960) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2009.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:83) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.
 2. Äldre lydelse av 11 § gäller fortfarande för läkare som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet i ett sådant område som anges i den äldre lydelsen.
Omfattning
upph. rubr. närmast före 11 §; ändr. 11, 18 §§; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:1381) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6 §§, bil. 1
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1372) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Läkare som enligt äldre bestämmelser har rätt till läkarvårdsersättning ska även i fortsättningen kunna få sådan ersättning.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1646) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1186) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som har lämnats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1450) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:313) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:655) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:965) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ändr. 14, 18 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:67) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2013.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2013:277) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelsen i 6 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6 §, bil. 1
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:889) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning för laboratorieundersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1101) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:369) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ändr. 10 a §; ny 10 b §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:1376) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:754) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:985) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:997) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:2067) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:793) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:1019) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ändr. 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:330) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2020-06-08

Förordning (2020:331) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
upph. 5 a §

Förordning (2020:1196) om ändring i förordningen (2020:331) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
utgår 2020:331

Förordning (2020:1198) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
utgår genom 2021:1179

Förordning (2021:20) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2021.
 2. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2021.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2021.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2021-02-23

Förordning (2021:1179) om ändring i förordningen (2020:1198) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
utgår 2020:1198

Förordning (2021:1180) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 5 a §
Ikraftträder
2023-01-01

Förordning (2021:1181) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2022-01-01