Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:1121 i lydelse enligt SFS 2020:331
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Förordning (1993:1663) om läkarvårdsersättning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-05-26
Övrigt
Rättelseblad 2004:756 har iakttagits.

1 §  Denna förordning gäller vid läkarvård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i förordningen.

2 §  Av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning följer att vissa läkare har rätt till förhöjda arvoden. I lagen finns också bestämmelser om patientavgift.

3 §  I denna förordning indelas de läkare med specialistkompetens som kan få läkarvårdsersättning i följande grupper av specialiteter.

Grupp av specialiteterMotsvarande bas-, gren- eller tilläggsspecialitet
AllmänmedicinAllmänmedicin
Anestesi och intensivvård m.m.Anestesi och intensivvård
Barnmedicinska specialiteterSmärtlindring
Barn- och ungdomsmedicinBarn- och ungdomsallergologi
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Neonatologi
Barnkardiologi
Hud- och könssjukdomarHud- och könssjukdomar
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.Internmedicin
Kardiologi
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Endokrinologi och diabetologi
Medicinska njursjukdomar
Lungsjukdomar
Hematologi
Allergologi
Geriatrik
Klinisk fysiologi
Infektionsmedicin
Arbets- och miljömedicin
ReumatologiReumatologi
Vissa opererande specialiteterKirurgi
Urologi
Barn- och ungdomskirurgi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi
Ortopedi
Handkirurgi
Neurokirurgi
Obstetrik och gynekologiObstetrik och gynekologi
Psykiatriska specialiteterPsykiatri
Rättspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
ÖgonsjukdomarÖgonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.Öron-, näs- och halssjukdomar
Hörsel- och balansrubbningar
Röst- och talrubbningar
Onkologi m.m.Onkologi
Gynekologisk onkologi
NeurologiNeurologi
Förordning (2010:1372).

Normalarvode

4 §  För andra åtgärder inom den medicinska verksamhet som förekommer inom läkarens specialitet än sådana som anges i 7-10 §§ får läkaren tillgodoräkna sig normalarvode eller reducerat normalarvode enligt 5 eller 6 §.

[S2]För att normalarvode eller reducerat normalarvode skall lämnas skall läkarens vårdinsatser i direkt kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgå till minst det antal minuter som anges i 5 §. Varje läkarbesök skall vidare omfatta

 1. anamnesupptagning innefattande psykosociala faktorer och undersökning med för specialiteten vedertagna undersökningsmetoder,
 2. bedömning och rådgivning eller information, eller
 3. behandling med för specialiteten vedertagna behandlingsmetoder.

[S3]För en läkare som saknar specialistkompetens gäller bestämmelserna i denna förordning på motsvarande sätt. Undersökningar och behandlingar skall ske med vedertagna metoder.

5 §  Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

LäkareNormalTidsarvode kronorSammanlagt åtgång minutermottaget arvode kronor
Allmänmedicin860252 731 000
Anestesi och intensivvård860203 184 000
Barnmedicinska specialiteter1 038302 613 000
Hud- och könssjukdomar860203 116 000
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.892252 824 000
Reumatologi1 305352 605 000
Vissa opererande specialiteter892203 301 000
Obstetrik och gynekologi1 107253 193 000
Psykiatriska specialiteter1 531502 139 000
Ögonsjukdomar962253 110 000
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.892203 299 000
Onkologi892252 711 000
Neurologi1 419352 982 000
Läkare utan specialistkompetens Förordning (2019:793).506201 749 000

/Träder i kraft I: 2020-06-08/

5 a §  /Upphör att gälla U:2021-01-01 genom förordning (2020:331)./ En läkares vårdinsatser får även genomföras genom digitala vårdmöten om

 1. direkt kontakt med patienter bör undvikas på grund av risk för spridning av det virus som orsakar covid-19, och
 2. den region där läkaren bedriver sin verksamhet medger det.

Vidare krävs att regionen och läkaren, eller företrädare för denne, enats om ett normalarvode och om de villkor som ska gälla för digitala vårdmöten.

Läkarvårdsersättning som lämnas till en läkare och vikarie i dennes verksamhet enligt denna paragraf ska räknas in i sammanlagt mottaget arvode enligt 5 §. Om sammanlagt mottaget arvode för fysiska och digitala vårdbesök under ett kalenderår överstiger det högsta belopp som anges i tabellen enligt 5 §, lämnas reducerat normalarvode för digitala vårdmöten motsvarande hälften av det överenskomna normalarvodet upp till det ersättningstak som följer av 6 §. Förordning (2020:330).

6 §  Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

[S2]Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

LäkareReducerat normalarvode kronorErsättningstak kronor
Allmänmedicin4293 376 000
Anestesi och intensivvård4294 982 000
Barnmedicinska specialiteter5183 466 000
Hud- och könssjukdomar4294 179 000
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.4503 737 000
Reumatologi6523 821 000
Vissa opererande specialiteter4515 109 000
Obstetrik och gynekologi5584 282 000
Psykiatriska specialiteter7652 839 000
Ögonsjukdomar4814 518 000
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.4514 369 000
Onkologi4513 750 000
Neurologi7084 041 000
Läkare utan specialistkompetens 2532 381 000
Förordning (2019:793).

6 a §  Om en läkare och vikarie i dennes verksamhet inte bedriver verksamheten på heltid reduceras gränserna för sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § och ersättningstaket enligt 6 § med 70 procent av den kvotdel som arbetstiden minskat i förhållande till heltidskravet i 8 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Förordning (1995:1220).

Enkelt arvode

7 §  För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 285 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 139 kronor. Förordning (2019:793).

7 a §  Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 169 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 85 kronor. Förordning (2019:793).

Särskilt arvode

8 §  För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i bilaga 1 lämnas särskilt arvode enligt vad som anges i bilagan.

[S2]Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 §, lämnas reducerat särskilt arvode för åtgärd som avses i första stycket med högst de belopp som anges i bilaga 1. Reducerat särskilt arvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till läkaren och vikarien under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i 6 §. Förordning (1997:94).

Samtalsbehandling

9 §  För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 988 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 497 kronor. Förordning (2019:793).

Rådgivning i födelsekontrollerande syfte m. m.

10 §  För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 873 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 439 kronor. Arvodet om 439 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

[S2]Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 451 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 461 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

[S3]Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

[S4]Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §. Förordning (2019:793).

Särskilda stödområden

10 a §  Med särskilda stödområden enligt 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning avses de kommuner och delar av kommuner som ingår i stödområde enligt 10 b §. Förordning (2014:369).

10 b §  Med stödområde avses i denna förordning följande indelning.

 1. Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.
 2. Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.
 3. Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner.
 4. Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.
 5. Gävleborgs län: Ljusdals kommun.
 6. Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.
 7. Värmlands län: Torsby kommun.

[S2]Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999. Förordning (2014:369).

11 §  Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 285 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 22 kronor. Förordning (2019:793).

Resekostnader

12 §  Ersättning för en läkares kostnader för resa med egen bil vid sjukbesök lämnas med det belopp som anges i 16 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) om det på grund av patientens tillstånd är motiverat med hembesök. För varje resa lämnas dock en minsta ersättning om 10 kronor. Ersättning för resa med annat färdmedel lämnas om det finns särskilda skäl.

[S2]Ersättning för resa med egen bil lämnas även om kostnaden skulle ha blivit lägre om annat färdmedel hade använts. Endast om det finns särskilda skäl, får avståndet till patienten från läkarens mottagning beräknas överstiga avståndet från patienten till en allmän läkarmottagning som är inrättad för den ort där patienten vistas. Förordning (2000:930).

Remiss

13 §  För laboratorieundersökning som utförs av Folkhälsomyndigheten lämnas ersättning från regionen om undersökningen utförs efter remiss från

 1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
 2. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation, eller
 3. en läkare inom företagshälsovård som
  • är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,
  • arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i arbets-, anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället,
  • aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
  • samverkar med berörda samhällsorgan, och
  • drivs med för ändamålet utbildad personal.

[S2]Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för sådan undersökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande taxan. Förordning (2019:1019).

Gemensamma bestämmelser om arvode

14 §  Regionen ska till läkaren betala ut skillnaden mellan det arvode som följer av bestämmelserna i denna förordning och den patientavgift som läkaren fått ta ut.

[S2]Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning

 1. för provtagning i syfte att ta reda på om en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger och för undersökning i samband med provtagningen,
 2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning är befriad från att betala patientavgift,
 3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående abort eller sterilisering,
 4. för läkarens resekostnader enligt 12 §,
 5. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. Förordning (2019:1019).

15 §  Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte åberopar godkännande för F-skatt och inte är juridisk person minskas ersättningen med 10,3 procent eller, om mottagaren vid årets ingång är 65 år eller äldre, med 6,5 procent. Om mottagaren visar att minst 60 procent av ersättningen motsvarar kostnader i arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt som regionen ska betala. Förordning (2019:1019).

16 §  Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.

[S2]Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan ska läkaren stå för kostnaden.

[S3]Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som regionen har anvisat. Förordning (2019:1019).

17 §  En läkare som har läkarvårdsersättning är skyldig att i fråga om all sådan vård visa läkarvårdsräkning för regionen och redovisa arbetstid, antalet vidtagna åtgärder samt uppgift om patientens bosättningsort. Sådan provtagning och undersökning som avses i 14 § andra stycket 1 ska dock, utan uppgifter om patientens identitet, redovisas särskilt. Läkaren är även skyldig att rapportera till respektive region om han eller hon är verksam i två eller flera regioners områden och ska därvid även ange beräknad omfattning i respektive regions område. Därutöver är läkaren skyldig att själv bevaka när han eller hon når ersättningstak 1 eller ersättningstak 2 och att underrätta regionen om detta.

[S2]Läkarvårdsersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket. Förordning (2019:1019).

18 §  Den som ger vård mot läkarvårdsersättning ska lämna kvitto på betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för tillämpning av bestämmelserna om avgiftsbefrielse för patientavgifter. Förordning (2012:965).

Bilaga 1

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §
ÅtgärderArvode kronorReducerat arvode kronor
Anestesi och intensivvård m.m.
101Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp)2 6632 143
102Regional anestesi2 2841 823
103Perioperativ anestesivård - innefattande preoperativ bedömning, inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp4 8203 848
104Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp)2 9472 345
105Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering3 1022 486
106Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient1 6811 349
107Nervblockad med ledning av nervstimulator eller ultraljud2 5222 013
108Triggerpunktsblockad1 2561 019
109Algologisk känselundersökning, kvantitativ (QST). Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger perår och patient1 6811 349
Invärtesmedicinska specialiteter
202Ultraljud, duplex carotis.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 0021 609
203Pacemakerkontroll med programmerare. Funktionstestning innefattande mätning och analys av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer samt statistik. Bedömning av batteristatus2 0021 609
207Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger perår och patient1 7391 395
208Omfattande arteriell utredning. Utförlig anamnes inriktad på cirkulationsstörning. BT-mätning i båda armar och ben med manschett och Doppler. Beräkning av ankle-brachial index. Sammanfattande utlåtande och riskbedömning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 0021 609
210Insättande av insulinbehandling med pump. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient2 0021 609
214Eko-Doppler, färg-Doppler.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 6872 143
215Bandspelar-EKG (långtids-EKG).
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 1551 728
217Stress-eko.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 8062 250
218Datoriserat medicinskt arbetsprov.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 1551 728
219Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8841 503
220Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8841 503
221Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 8841 503
222Videocoloskopi4 8203 848
223Videogastroskopi3 3982 723
224Videosigmoideoskopi3 7523 006
225Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om616498
226Inhalationsbehandling av akut astma/KOL2 0021 609
Reumatologi
227Behandling (inte intravenös) med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat. Avser inte kortison eller metotrexat1 780889
228Intravenös behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat2 5452 036
229Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led eller administration av kortison i tre eller flera leder2 5462 036
Vissa opererande specialiteter
301Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur2 6872 143
302Exstirpation av anal- eller rektalpolyp 1 8841 503
303Excision av pilonidalsinus3 1022 486
304Operation av gynecomasti3 1022 486
Tillägg för bilateral operation2 3251 871
305Operation av tumör i ben, brosk eller underhud2 5452 036
306Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet2 9472 344
307Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik3 1022 486
308Operation av hydrocele2 6872 143
309Sutur av collateralligament2 6872 143
312Avlösning av muskelfäste (epikondylit)3 3982 723
313Cystoskopi2 4141 929
314Senskideklyvning2 9472 345
För varje tillkommande senskideklyvning 2 2141 764
315Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller inte gummiringsligatur)3 1022 486
318Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet2 6872 143
319Vasectomi2 8062 250
320Borttagande av osteosyntesmaterial3 1022 486
321Exstirpation av ganglion, bursa4 0243 232
322Synovectomi i smärre leder3 2222 580
324Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering3 6682 912
325Excision av dupuytrens contractur, ett finger4 0243 232
För varje tillkommande finger2 9472 345
326Sentransferering3 6682 912
327Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn4 5703 668
328Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan2 6872 143
329Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd3 3982 723
330Falangresektion vid hammartå,
avmejsling av exostos3 3982 723
För varje tillkommande tå2 5692 048
332Neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom eller exstirpation av Mortons neurom.4 0243 232
Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons neurom utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen.
Om neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom enligt åtgärd 332 utföres på både medianus samt ulnaris utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen3 0182 424
334Exstirpation av tumör i munhåla och svalg2 6872 143
335Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur1 8841 503
336Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer4 9723 977
337Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 8062 250
338Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning ska finnas inklusive digital lagring av operationsfynd5 2194 178
339Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter1 7391 395
340TUR-B vid G1-tumörer3 7523 006
341Endoskopisk strikturbehandling3 1022 486
342Lithotripsi, blåsevakuering3 1022 486
343Sondering av uretra hos man2 1551 728
345Operation av uretracaruncel eller skeneit3 1022 486
346Operation av intrauretrala condylom2 1661 728
347Operation av ljumskbråck6 8535 480
348Operation av epigastricabråck4 8203 848
349Operation av navelbråck6 1674 924
350Excision med sutur av ögonlockstumör2 6872 143
351Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten1 8841 503
För varje tillkommande tå1 4091 124
352Provexcision från arteria temporalis1 8841 503
353Videogastroskopi3 3982 723
354Videocoloskopi4 8203 848
355Videosigmoideoskopi3 7523 006
356Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling), hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi), korrektionsosteotomi metatarsalben, falang4 5703 658
För varje tillkommande åtgärd3 4082 735
357Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud, tenolys eller excision av partiell ruptur4 1683 328
För varje tillkommande åtgärd3 1242 497
358Operation av synstörande dermatochaloasis2 6872 143
Tillägg för bilateral operation2 0231 623
360Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs genom regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi1 7511 409
361Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om616498
362TRUL och prostatabiopsi2 6872 143
363Blåshalsincision4 5703 658
364Ablatio testis i lokal anestesi4 5703 658
366Artrodes inklusive internfixation av stortå5 1014 071
367Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår4 5703 658
För varje tillkommande tå/finger3 4192 735
368CMC 1 interpositionsplastik4 5703 658
369Transrektalt ultraljud.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 2841 823
370Testisbiopsi2 6872 143
371Videocystoskopi3 7523 006
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.
380När 330 är en tillkommande åtgärd2 5582 048
381När 356 är en tillkommande åtgärd3 4322 735
382När 357 är en tillkommande åtgärd3 1242 510
383När 367 är en tillkommande åtgärd3 4332 735
Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.
386När 314 är en tillkommande åtgärd2 2141 764
387När 332 är en tillkommande åtgärd3 0302 437
388Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om616498
389Behandling av analfissur med botulinumtoxin. Läkemedlet ska rekvireras och inte förskrivas på recept3 8203 057
Obstetrik och gynekologi
401Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort2 6872 143
402Fraktioniserad abrasio2 6872 143
403Hysteroskopi2 6872 143
404Om polypektomi utförs vid hysteroskopi lämnas ytterligare ersättning om616498
405Diatermiloop-/laserkonisering2 6872 143
406Abortingrepp3 2222 580
407Cystoskopi2 4141 929
408Medicinsk abort (inklusive läkemedel)4 5703 658
409Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare ersättning om1 8841 503
410Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix, i vagina och vulva1 8841 503
412Hydrosonografi av uterus1 8841 503
413Operation av Bartolinicystafenestrering/exstirpation 1 8841 503
414Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 6872 143
415Endometriebiopsi2 0951 681
416Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar genomspolning med särskild kontrast4 5703 658
417Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om616498
Ögonsjukdomar
501Pachymetri1 5511 243
502Nedläggning av silikongummislang2 8062 250
503Operation av pterygium2 8062 250
504Excision av tumör i conj./ögonlock2 2841 823
505Enklare tårvägsplastik2 2841 823
506Operation av ektropion2 8062 250
507Operation av entropion2 8062 250
508Operation av ptos4 8203 848
510Excision med sutur av ögonlockstumör2 6872 143
Tillägg för bilateral operation2 0231 623
511Operation av synstörande dermatochalasis2 6872 143
Tillägg för bilateral operation2 0231 623
512Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet2 1551 728
513Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet2 6872 143
514Synfältsundersökning bilateralt med datorperimetri eller Goldman1 5511 243
515Ögonbottenfotografering bilateralt med fotodokumentation alternativt Optisk Coherens Tomografi1 5511 243
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.
601Punktion och spolning av bihåla1 7391 395
602Omfattande sömnapnéundersökning Detaljerad anamnes beträffande snarkning, andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet, alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av övre luftvägar. Tolkning av resultat av sömnregistrering. Rådgivning och behandlingsförslag.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 1551 728
604nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)2 1551 728
605FESS (funktionell endoskopisk kirurgi). Modern näs- och bihålekirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument samt optik med ljuskälla3 2222 580
606Exstirpation av tumör i munhåla och svalg2 6872 143
607Permanent transmyringealt dränage2 8062 250
608Larynxundersökning inkluderande stroboskopi med videodokumentation2 6872 143
609Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet2 9472 345
610Otoneurologisk undersökning inklusive videonystagmoskopi3 1022 486
611Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 8841 503
612Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8841 503
613Omfattande sväljfunktionsanalys. Funktionell undersökning av sväljningen med fiberskop då patienten sväljer 4 olika konsistenser från tjockt till helt vattentunt.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 2251 776
614Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn4 5703 668
615Operation inom huvud-hals-området av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan2 6872 143
616Excision inom huvud-hals-området av tre eller flera hudtumörer med hudsutur1 8841 503
Onkologi m.m.
701Intravenös cytostatikabehandling2 2841 823
Neurologi
801EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen3 2222 580
802Ultraljud, duplex carotis.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 0021 609
803Apomorfinbehandling.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient2 7592 202
804Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 7391 395
805Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8841 503
Hud- och könssjukdomar
901Fotokemoterapi med PUVA, behandling med B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser första besöket1 8841 503
902Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av tre hudtumörer2 6872 143
903Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan2 6872 143
905Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 8841 503
906Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat, cytostatikapreparat eller retinoider. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient2 5452 036
907Operation av tumör i underhud2 5452 036
908Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet2 9472 344
Psykiatriska specialiteter
951Gruppterapi/familjeterapi för högst sex patienter733/patient592/patient
952För ytterligare högst två patienter414/patient343/patient
953Besök överstigande 2 x 50 minuter3 1022 486
Barnmedicinska specialiteter
961Gastroskopi2 1551 728
962Datoriserat medicinskt arbetsprov.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 1551 728
963Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient, eller dynamisk spirometri efter ansträngningsprovokation.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8841 503
964Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 8841 503
965Inhalationsbehandling av akut astma/obstruktiv bronchit2 0021 609
966Initial bedömning av barn med befarad neuropsykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tidsåtgång minst 90 minuter per besök.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient3 0422 437
Allmänmedicin
971Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 7391 395
972Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8841 503
973Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8841 503
974Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 8841 503
975Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur1 8841 503
976Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten1 8841 503
977Inhalationsbehandling av akut astma/KOL2 0021 609
978Bandspelar-EKG (långtids-EKG).
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 1551 728
979Datoriserat medicinskt arbetsprov.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 1551 728
Förordning (2019:793).

Bilaga 2

Förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 16 §
Vid tillämpning av 16 § andra stycket skall betalning för nedan angivna laboratorieundersökningar innefattas i arvode för läkarbesök.
U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) B-C-reaktivt protein (CRP) B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) B-Hemoglobin F-Hemoglobin U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) Pt-Streptokocker (direkttest) B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m.fl.)
Teckenförklaring
U-urin B-blod F-feces S-serum Pt-patient P-plasma Ery-erytrosyter Förordning (1996:1360).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 då förordningen (1993:1663) om läkarvårdsersättning skall upphöra att gälla.
  2. För läkarvård som givits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.
  3. Beslut enligt 7 § läkarvårdstaxan (1974:699) om rätt för läkare som saknar viss specialistkompetens att tillgodoräkna sig arvode som om de hade sådan kompetens gäller fortfarande.
  4. Med läkare som är specialist i allmänmedicin jämställs i fråga om rätt att tillämpa arvoden dels läkare som har etablerat sig i allmän praktik före den 1 juli 1969, dels annan läkare som fått Sveriges läkarförbunds allmänläkardiplom och etablerat sig i allmän praktik före utgången av år 1973.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:850) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åtgärder som utförts före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1995-08-01

Förordning (1995:1220) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 och 6 §§ den 1 januari 1997, och i övrigt den 1 januari 1996.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 5, 6, 14, 17 §§; ny 6 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1360) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 3, 7, 8, 9, 10, 16, 18 §§, bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1361) om ändring i förordningen (1995:1220) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§ i 1995:1220

Förordning (1997:94) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17 §§, bil. 1
  Ikraftträder
  1997-04-01

Förordning (1997:197) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 1997.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 april 1997.
  Omfattning
  ändr. 3, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1997:891) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1542) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 a och 11 §§ den 1 januari 2000, och i övrigt den 1 januari 1999.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 9, 10, 11 §§, bil. 1; ny 7 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:930) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1033) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:851) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 10 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:793) om ändring i förordnngen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:820) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 9, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:262) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:756) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2005.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:785) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1261) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1207) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:960) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2009.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:83) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.
 2. Äldre lydelse av 11 § gäller fortfarande för läkare som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet i ett sådant område som anges i den äldre lydelsen.
Omfattning
upph. rubr. närmast före 11 §; ändr. 11, 18 §§; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:1381) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6 §§, bil. 1
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1372) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Läkare som enligt äldre bestämmelser har rätt till läkarvårdsersättning ska även i fortsättningen kunna få sådan ersättning.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1646) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1186) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som har lämnats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1450) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:313) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:655) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:965) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ändr. 14, 18 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:67) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2013.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2013:277) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelsen i 6 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6 §, bil. 1
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:889) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning för laboratorieundersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1101) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:369) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ändr. 10 a §; ny 10 b §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:1376) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:754) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:985) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:997) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:2067) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:793) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:1019) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ändr. 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:330) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2020-06-08

Förordning (2020:331) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
upph. 5 a §
Ikraftträder
2021-01-01