Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:1121 i lydelse enligt SFS 2018:2067
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-22
Övrigt
Rättelseblad 2004:756 har iakttagits.

1 §  Denna förordning gäller vid läkarvård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i förordningen.

2 §  Av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning följer att vissa läkare har rätt till förhöjda arvoden. I lagen finns också bestämmelser om patientavgift.

3 §  I denna förordning indelas de läkare med specialistkompetens som kan få läkarvårdsersättning i följande grupper av specialiteter.

Grupp av specialiteterMotsvarande bas-, gren- eller tilläggsspecialitet
AllmänmedicinAllmänmedicin
Anestesi och intensivvård m.m.Anestesi och intensivvård
Barnmedicinska specialiteterSmärtlindring
Barn- och ungdomsmedicinBarn- och ungdomsallergologi
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Neonatologi
Barnkardiologi
Hud- och könssjukdomarHud- och könssjukdomar
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.Internmedicin
Kardiologi
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Endokrinologi och diabetologi
Medicinska njursjukdomar
Lungsjukdomar
Hematologi
Allergologi
Geriatrik
Klinisk fysiologi
Infektionsmedicin
Arbets- och miljömedicin
ReumatologiReumatologi
Vissa opererande specialiteterKirurgi
Urologi
Barn- och ungdomskirurgi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi
Ortopedi
Handkirurgi
Neurokirurgi
Obstetrik och gynekologiObstetrik och gynekologi
Psykiatriska specialiteterPsykiatri
Rättspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri
ÖgonsjukdomarÖgonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.Öron-, näs- och halssjukdomar
Hörsel- och balansrubbningar
Röst- och talrubbningar
Onkologi m.m.Onkologi
Gynekologisk onkologi
NeurologiNeurologi
Förordning (2010:1372).

Normalarvode

4 §  För andra åtgärder inom den medicinska verksamhet som förekommer inom läkarens specialitet än sådana som anges i 7-10 §§ får läkaren tillgodoräkna sig normalarvode eller reducerat normalarvode enligt 5 eller 6 §.

[S2]För att normalarvode eller reducerat normalarvode skall lämnas skall läkarens vårdinsatser i direkt kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgå till minst det antal minuter som anges i 5 §. Varje läkarbesök skall vidare omfatta

 1. anamnesupptagning innefattande psykosociala faktorer och undersökning med för specialiteten vedertagna undersökningsmetoder,
 2. bedömning och rådgivning eller information, eller
 3. behandling med för specialiteten vedertagna behandlingsmetoder.

[S3]För en läkare som saknar specialistkompetens gäller bestämmelserna i denna förordning på motsvarande sätt. Undersökningar och behandlingar skall ske med vedertagna metoder.

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

5 §  Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

LäkareNormalTidsarvode kronorSammanlagt åtgång minutermottaget arvode kronor
Allmänmedicin819252 599 000
Anestesi och intensivvård819203 030 000
Barnmedicinska specialiteter988302 487 000
Hud- och könssjukdomar819202 966 000
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.849252 688 000
Reumatologi1 242352 479 000
Vissa opererande specialiteter849203 141 000
Obstetrik och gynekologi1 054253 039 000
Psykiatriska specialiteter1 458502 036 000
Ögonsjukdomar916252 960 000
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.849203 140 000
Onkologi849252 580 000
Neurologi1 350352 838 000
Läkare utan specialistkompetens Förordning (2017:997).482201 664 000

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

5 §  Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

LäkareNormalTidsarvode kronorSammanlagt åtgång minutermottaget arvode kronor
Allmänmedicin839252 664 000
Anestesi och intensivvård839203 106 000
Barnmedicinska specialiteter1 013302 549 000
Hud- och könssjukdomar839203 040 000
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.870252 755 000
Reumatologi1 273352 541 000
Vissa opererande specialiteter870203 220 000
Obstetrik och gynekologi1 080253 115 000
Psykiatriska specialiteter1 494502 087 000
Ögonsjukdomar939253 034 000
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.870203 219 000
Onkologi870252 645 000
Neurologi1 384352 909 000
Läkare utan specialistkompetens Förordning (2018:2067).494201 706 000

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

6 §  Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

[S2]Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

LäkareReducerat normalarvode kronorErsättningstak kronor
Allmänmedicin4093 214 000
Anestesi och intensivvård4094 741 000
Barnmedicinska specialiteter4933 299 000
Hud- och könssjukdomar4093 978 000
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.4283 557 000
Reumatologi6203 637 000
Vissa opererande specialiteter4294 862 000
Obstetrik och gynekologi5314 076 000
Psykiatriska specialiteter7282 702 000
Ögonsjukdomar4584 300 000
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.4294 158 000
Onkologi4293 570 000
Neurologi6743 846 000
Läkare utan specialistkompetens 2412 266 000
Förordning (2017:997).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

6 §  Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

LäkareReducerat normalarvode kronorErsättningstak kronor
Allmänmedicin4193 294 000
Anestesi och intensivvård4194 860 000
Barnmedicinska specialiteter5053 381 000
Hud- och könssjukdomar4194 077 000
Invärtesmedicinska specialiteter m.m.4393 646 000
Reumatologi6363 728 000
Vissa opererande specialiteter4404 984 000
Obstetrik och gynekologi5444 178 000
Psykiatriska specialiteter7462 770 000
Ögonsjukdomar4694 408 000
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.4404 262 000
Onkologi4403 659 000
Neurologi6913 942 000
Läkare utan specialistkompetens 2472 323 000
Förordning (2018:2067).

6 a §  Om en läkare och vikarie i dennes verksamhet inte bedriver verksamheten på heltid reduceras gränserna för sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § och ersättningstaket enligt 6 § med 70 procent av den kvotdel som arbetstiden minskat i förhållande till heltidskravet i 8 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Förordning (1995:1220).

Enkelt arvode

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

7 §  För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 271 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 133 kronor. Förordning (2017:997).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

7 §  För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 278 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 136 kronor. Förordning (2018:2067).

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

7 a §  Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 161 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 81 kronor. Förordning (2017:997).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

7 a §  Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 165 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 83 kronor. Förordning (2018:2067).

Särskilt arvode

8 §  För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i bilaga 1 lämnas särskilt arvode enligt vad som anges i bilagan.

[S2]Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 §, lämnas reducerat särskilt arvode för åtgärd som avses i första stycket med högst de belopp som anges i bilaga 1. Reducerat särskilt arvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till läkaren och vikarien under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i 6 §. Förordning (1997:94).

Samtalsbehandling

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

9 §  För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 940 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 473 kronor. Förordning (2017:997).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

9 §  För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 964 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 485 kronor. Förordning (2018:2067).

Rådgivning i födelsekontrollerande syfte m. m.

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

10 §  För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 831 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 418 kronor. Arvodet om 418 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

[S2]Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 430 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 440 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

[S3]Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

[S4]Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §. Förordning (2017:997).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

10 §  För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 852 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 428 kronor. Arvodet om 428 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 440 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 450 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §. Förordning (2018:2067).

Särskilda stödområden

10 a §  Med särskilda stödområden enligt 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning avses de kommuner och delar av kommuner som ingår i stödområde enligt 10 b §. Förordning (2014:369).

10 b §  Med stödområde avses i denna förordning följande indelning.

 1. Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.
 2. Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.
 3. Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner.
 4. Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.
 5. Gävleborgs län: Ljusdals kommun.
 6. Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.
 7. Värmlands län: Torsby kommun.

[S2]Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999. Förordning (2014:369).

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

11 §  Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 271 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor. Förordning (2017:997).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

11 §  Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 278 kronor för medicinskt motiverade hem-besök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 21 kronor. Förordning (2018:2067).

Resekostnader

12 §  Ersättning för en läkares kostnader för resa med egen bil vid sjukbesök lämnas med det belopp som anges i 16 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) om det på grund av patientens tillstånd är motiverat med hembesök. För varje resa lämnas dock en minsta ersättning om 10 kronor. Ersättning för resa med annat färdmedel lämnas om det finns särskilda skäl.

[S2]Ersättning för resa med egen bil lämnas även om kostnaden skulle ha blivit lägre om annat färdmedel hade använts. Endast om det finns särskilda skäl, får avståndet till patienten från läkarens mottagning beräknas överstiga avståndet från patienten till en allmän läkarmottagning som är inrättad för den ort där patienten vistas. Förordning (2000:930).

Remiss

13 §  För laboratorieundersökning som utförs av Folkhälsomyndigheten lämnas ersättning från landstinget om undersökningen utförs efter remiss från

 1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
 2. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation, eller
 3. en läkare inom företagshälsovård som
  • är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,
  • arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i arbets-, anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället,
  • aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
  • samverkar med berörda samhällsorgan, och
  • drivs med för ändamålet utbildad personal.

[S2]Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för sådan undersökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande taxan. Förordning (2013:889).

Gemensamma bestämmelser om arvode

14 §  Landstinget ska till läkaren betala ut skillnaden mellan det arvode som följer av bestämmelserna i denna förordning och den patientavgift som läkaren fått ta ut.

[S2]Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning

 1. för provtagning i syfte att ta reda på om en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger och för undersökning i samband med provtagningen,
 2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning är befriad från att betala patientavgift,
 3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående abort eller sterilisering,
 4. för läkarens resekostnader enligt 12 §,
 5. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. Förordning (2012:965).

15 §  Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte åberopar godkännande för F-skatt och inte är juridisk person minskas ersättningen med 10,3 procent eller, om mottagaren vid årets ingång är 65 år eller äldre, med 6,5 procent. Om mottagaren visar att minst 60 procent av ersättningen motsvarar kostnader i arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt som landstinget ska betala. Förordning (2011:1450).

16 §  Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.

[S2]Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan skall läkaren stå för kostnaden.

[S3]Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som landstinget har anvisat. Förordning (1996:1360).

17 §  En läkare som har läkarvårdsersättning är skyldig att i fråga om all sådan vård visa läkarvårdsräkning för landstinget och redovisa arbetstid, antalet vidtagna åtgärder samt uppgift om patientens bosättningsort. Sådan provtagning och undersökning som avses i 14 § andra stycket 1 skall dock, utan uppgifter om patientens identitet, redovisas särskilt. Läkaren är även skyldig att rapportera till respektive landsting om han eller hon är verksam i två eller flera landstingsområden och skall därvid även ange beräknad omfattning i respektive landstingsområde. Därutöver är läkaren skyldig att själv bevaka när han eller hon når ersättningstak 1 eller ersättningstak 2 och att underrätta landstinget om detta.

[S2]Läkarvårdsersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket. Förordning (1997:94).

18 §  Den som ger vård mot läkarvårdsersättning ska lämna kvitto på betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för tillämpning av bestämmelserna om avgiftsbefrielse för patientavgifter. Förordning (2012:965).

Bilaga 1

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §
Åtgärder Arvode kronor Reducerat arvode kronor
Anestesi och intensivvård m.m.
101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp) 2 535 2 040
102 Regional anestesi 2 174 1 736
103 Perioperativ anestesivård – innefattande preoperativ bedömning, inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp 4 587 3 662
104 Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp) 2 805 2 232
105 Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering 2 952 2 366
106 Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient 1 600 1 284
107 Nervblockad med ledning av nervstimulator eller ultraljud 2 400 1 916
108 Triggerpunktsblockad 1 195 970
109 Algologisk känselundersökning, kvantitativ (QST)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 600 1 284
Invärtesmedicinska specialiteter
202 Ultraljud, duplex carotis
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 905 1 532
203 Pacemakerkontroll med programmerare. Funktionstestning innefattande mätning och analys av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer samt statistik. Bedömning av batteristatus 1 905 1 532
207 Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 656 1 328
208 Omfattande arteriell utredning.
Utförlig anamnes inriktad på cirkulationsstörning. BT-mätning i båda armar och ben med manschett och Doppler. Beräkning av ankle-brachial index. Sammanfattande utlåtande och riskbedömning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 905 1 532
210 Insättande av insulinbehandling med pump
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient 1 905 1 532
214 Eko-Doppler, färg-Doppler
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 557 2 040
215 Bandspelar-EKG (långtids-EKG)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 051 1 645
217 Stress-eko
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 671 2 141
218 Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 051 1 645
219 Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 793 1 430
220 Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 793 1 430
221 Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient 1 793 1 430
222 Videocoloskopi 4 587 3 662
223 Videogastroskopi 3 234 2 592
224 Videosigmoideoskopi 3 571 2 861
225 Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om 586 474
226 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL 1 905 1 532
Reumatologi
227 Behandling (inte intravenös) med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat. Avser inte kortison eller metotrexat 1 695 846
228 Intravenös behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat 2 422 1 938
229 Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led eller administration av kortison i tre eller flera leder 2 423 1 938
Vissa opererande specialiteter
301 Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur 2 557 2 040
302 Exstirpation av anal- eller rektalpolyp 1 793 1 430
303 Excision av pilonidalsinus 2 952 2 366
304 Operation av gynecomasti 2 952 2 366
Tillägg för bilateral operation 2 213 1 780
305 Operation av tumör i ben, brosk eller underhud 2 422 1 938
306 Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet 2 805 2 231
307 Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik 2 952 2 366
308 Operation av hydrocele 2 557 2 040
309 Sutur av collateralligament 2 557 2 040
312 Avlösning av muskelfäste (epikondylit) 3 234 2 592
313 Cystoskopi 2 298 1 836
314 Senskideklyvning 2 805 2 232
För varje tillkommande senskideklyvning 2 107 1 679
315 Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller inte gummiringsligatur) 2 952 2 366
318 Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet 2 557 2 040
319 Vasectomi 2 671 2 141
320 Borttagande av osteosyntesmaterial 2 952 2 366
321 Exstirpation av ganglion, bursa 3 830 3 076
322 Synovectomi i smärre leder 3 066 2 456
324 Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering 3 492 2 772
325 Excision av dupuytrens contractur,
ett finger 3 830 3 076
För varje tillkommande finger 2 805 2 232
326 Sentransferering 3 492 2 772
327 Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn 4 350 3 492
328 Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan 2 557 2 040
329 Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd 3 234 2 592
330 Falangresektion vid hammartå,
avmejsling av exostos 3 234 2 592
För varje tillkommande tå 2 445 1 949
332 Neurolys medelst kirurgisk intervention eller exstirpation av Mortons neurom 3 830 3 076
Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurinom enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons neurinom utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen
334 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg 2 557 2 040
335 Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur 1 793 1 430
336 Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer 4 733 3 785
337 Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 671 2 141
338 Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning ska finnas inklusive digital lagring av operationsfynd 4 968 3 977
339 Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter 1 656 1 328
340 TUR-B vid G1-tumörer 3 571 2 861
341 Endoskopisk strikturbehandling 2 952 2 366
342 Lithotripsi, blåsevakuering 2 952 2 366
343 Sondering av uretra hos man 2 051 1 645
345 Operation av uretracaruncel eller skeneit 2 952 2 366
346 Operation av intrauretrala condylom 2 061 1 645
347 Operation av ljumskbråck 6 523 5 216
348 Operation av epigastricabråck 4 587 3 662
349 Operation av navelbråck 5 870 4 687
350 Excision med sutur av ögonlockstumör 2 557 2 040
351 Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten 1 793 1 430
För varje tillkommande tå 1 341 1 070
352 Provexcision från arteria temporalis 1 793 1 430
353 Videogastroskopi 3 234 2 592
354 Videocoloskopi 4 587 3 662
355 Videosigmoideoskopi 3 571 2 861
356 Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling), hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi), korrektionsosteotomi metatarsalben, falang 4 350 3 482
För varje tillkommande åtgärd 3 244 2 603
357 Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud, tenolys eller excision av partiell ruptur 3 967 3 168
För varje tillkommande åtgärd 2 974 2 377
358 Operation av synstörande dermatochaloasis 2 557 2 040
Tillägg för bilateral operation 1 926 1 544
360 Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs genom regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi 1 666 1 341
361 Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om 586 474
362 TRUL och prostatabiopsi 2 557 2 040
363 Blåshalsincision 4 350 3 482
364 Ablatio testis i lokal anestesi 4 350 3 482
366 Artrodes inklusive internfixation av stortå 4 856 3 875
367 Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår 4 350 3 482
För varje tillkommande tå/finger 3 255 2 603
368 CMC 1 interpositionsplastik 4 350 3 482
369 Transrektalt ultraljud
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 174 1 736
370 Testisbiopsi 2 557 2 040
371 Videocystoskopi 3 571 2 861
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.
380 När 330 är en tillkommande åtgärd2 4351 949
381 När 356 är en tillkommande åtgärd3 2662 603
382 När 357 är en tillkommande åtgärd2 9742 389
383 När 367 är en tillkommande åtgärd3 2672 603
Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.
386 När 314 är en tillkommande åtgärd2 1071 679
387 När 332 är en tillkommande åtgärd2 8842 320
388 Om injektion av botulinumtoxin utförsvid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om586474
389 Behandling av analfissur medbotulinumtoxin. Läkemedlet ska rekvireras och inte förskrivas på recept3 6362 909
Obstetrik och gynekologi
401 Exeres eller vacuumaspiration avspontanabort2 5572 040
402 Fraktioniserad abrasio2 5572 040
403 Hysteroskopi2 5572 040
404 Om polypektomi utförs vid hysteroskopilämnas ytterligare ersättning om586474
405 Diatermiloop-/laserkonisering2 5572 040
406 Abortingrepp3 0662 456
407 Cystoskopi2 2981 836
408 Medicinsk abort (inklusive läkemedel)4 3503 482
409 Om åtgärd inom gruppen obstetrik ochgynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare ersättning om1 7931 430
410 Kolposkopi med provexcision vid utredningav precancerösa och andra epitelförändringar cervix, i vagina och vulva1 7931 430
412 Hydrosonografi av uterus1 7931 430
413 Operation avBartolinicystafenestrering/exstirpation1 7931 430
414 Inkontinensutredning, träning av patientoch tillhandahållande av vaginalt inlägg
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 5572 040
415 Endometriebiopsi1 9941 600
416 Tubarundersökning med ultraljud.Innefattar genomspolning med särskild kontrast4 3503 482
417 Om injektion av botulinumtoxin utförsvid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om586474
Ögonsjukdomar
501 Pachymetri1 4761 183
502 Nedläggning av silikongummislang2 6712 141
503 Operation av pterygium2 6712 141
504 Excision av tumör i conj./ögonlock2 1741 736
505 Enklare tårvägsplastik2 1741 736
506 Operation av ektropion2 6712 141
507 Operation av entropion2 6712 141
508 Operation av ptos4 5873 662
510 Excision med sutur av ögonlockstumör2 5572 040
Tillägg för bilateral operation1 9261 544
511 Operation av synstörande dermatochalasis2 5572 040
Tillägg för bilateral operation1 9261 544
512 Fotokoagulering/laserbehandling, främresegmentet2 0511 645
513 Fotokoagulering/laserbehandling, bakresegmentet2 5572 040
514 Synfältsundersökning bilateralt meddatorperimetri eller Goldman1 4761 183
515 Ögonbottenfotografering bilateralt medfotodokumentation alternativt Optisk Coherens Tomografi1 4761 183
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.
601 Punktion och spolning av bihåla1 6561 328
602 Omfattande sömnapnéundersökning
Detaljerad anamnes beträffande snarkning, andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet, alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av övre luftvägar. Tolkning av resultat av sömnregistrering. Rådgivning och behandlingsförslag.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 0511 645
604 nCPAP-inträning, standard (mednoninvasivbehandling)2 0511 645
605 FESS (funktionell endoskopisk kirurgi).Modern näs- och bihålekirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument samt optik med ljuskälla3 0662 456
606 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg2 5572 040
607 Permanent transmyringealt dränage2 6712 141
608 Larynxundersökning inkluderandestroboskopi med videodokumentation2 5572 040
609 Exstirpation av mjukdelstumörer i headand neckområdet2 8052 232
610 Otoneurologisk undersökning inklusivevideonystagmoskopi2 9522 366
611 Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 7931 430
612 Dynamisk spirometri med bronkodilatationvid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 7931 430
613 Omfattande sväljfunktionsanalys.
Funktionell undersökning av sväljningen med fiberskop då patienten sväljer 4 olika konsistenser från tjockt till helt vattentunt.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 1181 691
614 Omfattande plastikkirurgiskrekonstruktion inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn4 3503 492
615 Operation inom huvud-hals-området avmalign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan2 5572 040
616 Excision inom huvud-hals-området av treeller flera hudtumörer med hudsutur1 7931 430
Onkologi m.m.
701 Intravenös cytostatikabehandling2 1741 736
Neurologi
801 EMG och ENeG med undersökning avlämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen3 0662 456
802 Ultraljud, duplex carotis
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 9051 532
803 Apomorfinbehandling
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient2 6262 096
804 Demensutredning som omfattar kognitivanamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 6561 328
805 Digital monitorering av blodtryckutanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 7931 430
Hud- och könssjukdomar
901 Fotokemoterapi med PUVA, behandling medB-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser första besöket1 7931 430
902 Omfattande kirurgisk behandling avmultipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av tre hudtumörer2 5572 040
903 Operation av malign hudtumör inklusivebasaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan2 5572 040
905 Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 7931 430
906 Behandling med TNF-blockerare,immunmodulerande preparat, cytostatikapreparat eller retinoider
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient2 4221 938
907 Operation av tumör i underhud2 4221 938
908 Exstirpation av mjukdelstumörer i headand neckområdet2 8052 231
Psykiatriska specialiteter
951 Gruppterapi/familjeterapi för högstsex patienter698/patient564/patient
952 För ytterligare högst två patienter394/patient327/patient
953 Besök överstigande 2 x 50 minuter2 9522 366
Barnmedicinska specialiteter
961 Gastroskopi2 0511 645
962 Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 0511 645
963 Dynamisk spirometri med bronkodilatationvid utredningar och vid uppföljning av astmapatient, eller dynamisk spirometri efter ansträngningsprovokation
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 7931 430
964 Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 7931 430
965 Inhalationsbehandling av akut astma/obstruktiv bronchit1 9051 532
966 Initial bedömning av barn med befaradneuropsykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tidsåtgång minst 90 minuter per besök.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 8962 320
Allmänmedicin
971 Demensutredning som omfattar kognitivanamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 6561 328
972 Digital monitorering av blodtryckutanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 7931 430
973 Dynamisk spirometri med bronkodilatationvid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 7931 430
974 Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/ specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 7931 430
975 Excision av tre eller flera hudtumörermed hudsutur1 7931 430
976 Radikaloperation av nageltrång medresektion av nagelroten1 7931 430
977 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL1 9051 532
978 Bandspelar-EKG (långtids-EKG)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 0511 645
979 Datoriserat medicinskt arbetsprov
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 0511 645
Förordning (2017:997).

Bilaga 1

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §
Åtgärder Arvode kronor Reducerat arvode kronor
Anestesi och intensivvård m.m.
101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp) 2 598 2 091
102 Regional anestesi 2 228 1 779
103 Perioperativ anestesivård – innefattande preoperativ bedömning, inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp 4 702 3 754
104 Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp) 2 875 2 288
105 Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering 3 026 2 425
106 Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring. Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient 1 640 1 316
107 Nervblockad med ledning av nervstimulator eller ultraljud 2 460 1 964
108 Triggerpunktsblockad 1 225 994
109 Algologisk känselundersökning, kvantitativ (QST). Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 640 1 316
Invärtesmedicinska specialiteter
202 Ultraljud, duplex carotis.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 953 1 570
203 Pacemakerkontroll med programmerare. Funktionstestning innefattande mätning och analys av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer samt statistik. Bedömning av batteristatus 1 953 1 570
207 Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 697 1 361
208 Omfattande arteriell utredning. Utförlig anamnes inriktad på cirkulationsstörning. BT-mätning i båda armar och ben med manschett och Doppler. Beräkning av ankle-brachial index. Sammanfattande utlåtande och riskbedömning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 953 1 570
210 Insättande av insulinbehandling med pump.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient 1 953 1 570
214 Eko-Doppler, färg-Doppler.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 621 2 091
215 Bandspelar-EKG (långtids-EKG).
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 102 1 686
217 Stress-eko.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 738 2 195
218 Datoriserat medicinskt arbetsprov.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 102 1 686
219 Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 838 1 466
220 Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 1 838 1 466
221 Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient 1 838 1 466
222 Videocoloskopi 4 702 3 754
223 Videogastroskopi 3 315 2 657
224 Videosigmoideoskopi 3 660 2 933
225 Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om 601 486
226 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL 1 953 1 570
Reumatologi
227 Behandling (inte intravenös) med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat. Avser inte kortison eller metotrexat 1 737 867
228 Intravenös behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat eller cytostatikapreparat 2 483 1 986
229 Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led eller administration av kortison i tre eller flera leder 2 484 1 986
Vissa opererande specialiteter
301 Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur 2 621 2 091
302 Exstirpation av anal- eller rektalpolyp 1 838 1 466
303 Excision av pilonidalsinus 3 026 2 425
304 Operation av gynecomasti 3 026 2 425
Tillägg för bilateral operation 2 268 1 825
305 Operation av tumör i ben, brosk eller underhud 2 483 1 986
306 Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet 2 875 2 287
307 Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik 3 026 2 425
308 Operation av hydrocele 2 621 2 091
309 Sutur av collateralligament 2 621 2 091
312 Avlösning av muskelfäste (epikondylit) 3 315 2 657
313 Cystoskopi 2 355 1 882
314 Senskideklyvning 2 875 2 288
För varje tillkommande senskideklyvning 2 160 1 721
315 Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller inte gummiringsligatur) 3 026 2 425
318 Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet 2 621 2 091
319 Vasectomi 2 738 2 195
320 Borttagande av osteosyntesmaterial 3 026 2 425
321 Exstirpation av ganglion, bursa 3 926 3 153
322 Synovectomi i smärre leder 3 143 2 517
324 Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering 3 579 2 841
325 Excision av dupuytrens contractur,
ett finger 3 926 3 153
För varje tillkommande finger 2 875 2 288
326 Sentransferering 3 579 2 841
327 Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn 4 459 3 579
328 Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan 2 621 2 091
329 Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd 3 315 2 657
330 Falangresektion vid hammartå,
avmejsling av exostos 3 315 2 657
För varje tillkommande tå 2 506 1 998
332 Neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom eller exstirpation av Mortons neurom. 3 926 3 153
Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons neurom utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen. Om neurolys medelst kirurgisk intervention av carpaltunnelsyndrom enligt åtgärd 332 utföres på både medianus samt ulnaris utgår 75 % av ersättningen för den andra operationen. 2 944 2 365
334 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg 2 621 2 091
335 Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur 1 838 1 466
336 Operation av varicer med hög underbindning och resektion av saphena magna och/eller ligatur och resektion av saphena parva samt eventuella exstirpationer 4 851 3 880
337 Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 738 2 195
338 Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning ska finnas inklusive digital lagring av operationsfynd 5 092 4 076
339 Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter 1 697 1 361
340 TUR-B vid G1-tumörer 3 660 2 933
341 Endoskopisk strikturbehandling 3 026 2 425
342 Lithotripsi, blåsevakuering 3 026 2 425
343 Sondering av uretra hos man 2 102 1 686
345 Operation av uretracaruncel eller skeneit 3 026 2 425
346 Operation av intrauretrala condylom 2 113 1 686
347 Operation av ljumskbråck 6 686 5 346
348 Operation av epigastricabråck 4 702 3 754
349 Operation av navelbråck 6 017 4 804
350 Excision med sutur av ögonlockstumör 2 621 2 091
351 Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten 1 838 1 466
För varje tillkommande tå 1 375 1 097
352 Provexcision från arteria temporalis 1 838 1 466
353 Videogastroskopi 3 315 2 657
354 Videocoloskopi 4 702 3 754
355 Videosigmoideoskopi 3 660 2 933
356 Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling), hallux rigidusoperation (debasering, cheilectomi), korrektionsosteotomi metatarsalben, falang 4 459 3 569
För varje tillkommande åtgärd 3 325 2 668
357 Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsalbenhuvud, tenolys eller excision av partiell ruptur 4 066 3 247
För varje tillkommande åtgärd 3 048 2 436
358 Operation av synstörande dermatochaloasis 2 621 2 091
Tillägg för bilateral operation 1 974 1 583
360 Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs genom regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller prostatabiopsi 1 708 1 375
361 Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om 601 486
362 TRUL och prostatabiopsi 2 621 2 091
363 Blåshalsincision 4 459 3 569
364 Ablatio testis i lokal anestesi 4 459 3 569
366 Artrodes inklusive internfixation av stortå 4 977 3 972
367 Artrodes inklusive internfixation av fingerled och småtår 4 459 3 569
För varje tillkommande tå/finger 3 336 2 668
368 CMC 1 interpositionsplastik 4 459 3 569
369 Transrektalt ultraljud.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient 2 228 1 779
370 Testisbiopsi 2 621 2 091
371 Videocystoskopi 3 660 2 933
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.
380När 330 är en tillkommande åtgärd2 4961 998
381När 356 är en tillkommande åtgärd3 3482 668
382När 357 är en tillkommande åtgärd3 0482 449
383När 367 är en tillkommande åtgärd3 3492 668
Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.
386När 314 är en tillkommande åtgärd2 1601 721
387När 332 är en tillkommande åtgärd2 9562 378
388Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om601486
389Behandling av analfissur med botulinumtoxin. Läkemedlet ska rekvireras och inte förskrivas på recept3 7272 982
Obstetrik och gynekologi
401Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort2 6212 091
402Fraktioniserad abrasio2 6212 091
403Hysteroskopi2 6212 091
404Om polypektomi utförs vid hysteroskopi lämnas ytterligare ersättning om601486
405Diatermiloop-/laserkonisering2 6212 091
406Abortingrepp3 1432 517
407Cystoskopi2 3551 882
408Medicinsk abort (inklusive läkemedel)4 4593 569
409Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gynekologi utförs med PCB lämnas ytterligare ersättning om1 8381 466
410Kolposkopi med provexcision vid utredning av precancerösa och andra epitelförändringar cervix, i vagina och vulva1 8381 466
412Hydrosonografi av uterus1 8381 466
413Operation av Bartolinicystafenestrering/exstirpation 1 8381 466
414Inkontinensutredning, träning av patient och tillhandahållande av vaginalt inlägg.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 6212 091
415Endometriebiopsi2 0441 640
416Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar genomspolning med särskild kontrast4 4593 569
417Om injektion av botulinumtoxin utförs vid cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om601486
Ögonsjukdomar
501Pachymetri1 5131 213
502Nedläggning av silikongummislang2 7382 195
503Operation av pterygium2 7382 195
504Excision av tumör i conj./ögonlock2 2281 779
505Enklare tårvägsplastik2 2281 779
506Operation av ektropion2 7382 195
507Operation av entropion2 7382 195
508Operation av ptos4 7023 754
510Excision med sutur av ögonlockstumör2 6212 091
Tillägg för bilateral operation1 9741 583
511Operation av synstörande dermatochalasis2 6212 091
Tillägg för bilateral operation1 9741 583
512Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet2 1021 686
513Fotokoagulering/laserbehandling, bakre segmentet2 6212 091
514Synfältsundersökning bilateralt med datorperimetri eller Goldman1 5131 213
515Ögonbottenfotografering bilateralt med fotodokumentation alternativt Optisk Coherens Tomografi1 5131 213
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.
601Punktion och spolning av bihåla1 6971 361
602Omfattande sömnapnéundersökning Detaljerad anamnes beträffande snarkning, andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet, alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av övre luftvägar. Tolkning av resultat av sömnregistrering. Rådgivning och behandlingsförslag.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 1021 686
604nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbehandling)2 1021 686
605FESS (funktionell endoskopisk kirurgi). Modern näs- och bihålekirurgi som kräver speciella kirurgiska instrument samt optik med ljuskälla3 1432 517
606Exstirpation av tumör i munhåla och svalg2 6212 091
607Permanent transmyringealt dränage2 7382 195
608Larynxundersökning inkluderande stroboskopi med videodokumentation2 6212 091
609Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet2 8752 288
610Otoneurologisk undersökning inklusive videonystagmoskopi3 0262 425
611Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 8381 466
612Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8381 466
613Omfattande sväljfunktionsanalys.
Funktionell undersökning av sväljningen med fiberskop då patienten sväljer 4 olika konsistenser från tjockt till helt vattentunt.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 1711 733
614Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hudtransplantat eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mer betydande omfattning hos barn4 4593 579
615Operation inom huvud-hals-området av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan2 6212 091
616Excision inom huvud-hals-området av tre eller flera hudtumörer med hudsutur1 8381 466
Onkologi m.m.
701Intravenös cytostatikabehandling2 2281 779
Neurologi
801EMG och ENeG med undersökning av lämpligt antal muskler och nerver som bedöms nödvändig för frågeställningen3 1432 517
802Ultraljud, duplex carotis.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 9531 570
803Apomorfinbehandling.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient2 6922 148
804Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 6971 361
805Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8381 466
Hud- och könssjukdomar
901Fotokemoterapi med PUVA, behandling med Bljus, Buckybehandling eller PDT, avser första besöket1 8381 466
902Omfattande kirurgisk behandling av multipla hudtumörer med kryokirurgi eller kombinationsteknik eller excision/sutur av tre hudtumörer2 6212 091
903Operation av malign hudtumör inklusive basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan2 6212 091
905Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 8381 466
906Behandling med TNF-blockerare, immunmodulerande preparat, cytostatikapreparat eller retinoider.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient2 4831 986
907Operation av tumör i underhud2 4831 986
908Exstirpation av mjukdelstumörer i head and neckområdet2 8752 287
Psykiatriska specialiteter
951Gruppterapi/familjeterapi för högst sex patienter715/patient578/patient
952För ytterligare högst två patienter404/patient335/patient
953Besök överstigande 2 x 50 minuter3 0262 425
Barnmedicinska specialiteter
961Gastroskopi2 1021 686
962Datoriserat medicinskt arbetsprov.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 1021 686
963Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient, eller dynamisk spirometri efter ansträngningsprovokation.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8381 466
964Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 8381 466
965Inhalationsbehandling av akut astma/obstruktiv bronchit1 9531 570
966Initial bedömning av barn med befarad neuropsykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tidsåtgång minst 90 minuter per besök.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 9682 378
Allmänmedicin
971Demensutredning som omfattar kognitiv anamnes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test tillsammans med klocktest), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, samt initialt EKG och remittering till CT eller MR hjärna.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 6971 361
972Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8381 466
973Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid utredningar och vid uppföljning av astmapatient. Dynamisk spirometri utan bronkodilatation vid kontroll av KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient1 8381 466
974Omfattande allergologisk utredning. Noggrann anamnes, provtagning med pricktest, epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-antikroppar. Noggrann rådgivning inklusive behandlings- och saneringsåtgärder utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient men om behov av olika testserier uppkommer högst två gånger per år och patient1 8381 466
975Excision av tre eller flera hudtumörer med hudsutur1 8381 466
976Radikaloperation av nageltrång med resektion av nagelroten1 8381 466
977Inhalationsbehandling av akut astma/KOL 1 9531 570
978Bandspelar-EKG (långtids-EKG).
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 1021 686
979Datoriserat medicinskt arbetsprov.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient2 1021 686
Förordning (2018:2067).

Bilaga 2

Förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 16 §
Vid tillämpning av 16 § andra stycket skall betalning för nedan angivna laboratorieundersökningar innefattas i arvode för läkarbesök.
U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) B-C-reaktivt protein (CRP) B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) B-Hemoglobin F-Hemoglobin U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) Pt-Streptokocker (direkttest) B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m.fl.)
Teckenförklaring
U-urin B-blod F-feces S-serum Pt-patient P-plasma Ery-erytrosyter Förordning (1996:1360).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 då förordningen (1993:1663) om läkarvårdsersättning skall upphöra att gälla.
 2. För läkarvård som givits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.
 3. Beslut enligt 7 § läkarvårdstaxan (1974:699) om rätt för läkare som saknar viss specialistkompetens att tillgodoräkna sig arvode som om de hade sådan kompetens gäller fortfarande.
 4. Med läkare som är specialist i allmänmedicin jämställs i fråga om rätt att tillämpa arvoden dels läkare som har etablerat sig i allmän praktik före den 1 juli 1969, dels annan läkare som fått Sveriges läkarförbunds allmänläkardiplom och etablerat sig i allmän praktik före utgången av år 1973.
Ikraftträder
1994-07-01

Förordning (1995:850) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åtgärder som utförts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1995-08-01

Förordning (1995:1220) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 och 6 §§ den 1 januari 1997, och i övrigt den 1 januari 1996.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 14, 17 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
1996-01-01

Förordning (1996:1360) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 7, 8, 9, 10, 16, 18 §§, bil. 1, 2
Ikraftträder
1997-01-01

Förordning (1996:1361) om ändring i förordningen (1995:1220) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Omfattning
ändr. 5, 6 §§ i 1995:1220

Förordning (1997:94) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17 §§, bil. 1
Ikraftträder
1997-04-01

Förordning (1997:197) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 1997.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 april 1997.
Omfattning
ändr. 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
1997-06-01

Förordning (1997:891) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1998-01-01

Förordning (1998:1542) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 a och 11 §§ den 1 januari 2000, och i övrigt den 1 januari 1999.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 9, 10, 11 §§, bil. 1; ny 7 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:930) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1033) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:851) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 10 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:793) om ändring i förordnngen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:820) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 9, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:262) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:756) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2005.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:785) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1261) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1207) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:960) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2009.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:83) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.
 2. Äldre lydelse av 11 § gäller fortfarande för läkare som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet i ett sådant område som anges i den äldre lydelsen.
Omfattning
upph. rubr. närmast före 11 §; ändr. 11, 18 §§; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:1381) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6 §§, bil. 1
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1372) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Läkare som enligt äldre bestämmelser har rätt till läkarvårdsersättning ska även i fortsättningen kunna få sådan ersättning.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1646) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1186) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som har lämnats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1450) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:313) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:655) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:965) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14, 18 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:67) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2013.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2013:277) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelsen i 6 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6 §, bil. 1
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:889) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning för laboratorieundersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1101) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:369) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 a §; ny 10 b §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:1376) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:754) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:985) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:997) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:2067) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Officiell autentisk version

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder
2019-01-01